Strona główna

Załącznik nr 1 do Zapytania (pieczęć Oferenta)


Pobieranie 28.25 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar28.25 Kb.
Załącznik nr 1 do Zapytania

..........................................................

(pieczęć Oferenta)

Oferta HANDLOWA

„Przewozy Regionalne” spółka z o.o.


ul. Wileńska 14A; 03-414 Warszawa

Oddział Kujawsko - Pomorski z siedzibą w Bydgoszczy

ul. Dworcowa 104-108, 85-010 Bydgoszcz

My niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………Nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać
nazwy i dokładne adresy wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)


  1. Oferujemy wykonanie zamówienia postępowaniu o nazwie regeneracja amortyzatorów (nr postępowania PRN-252-44/2015) za cenę określoną w poniższej tabeli.

  słownie…..……………………………………………………………………………………………….

LP

NAZWA MATERIAŁU, ARTYKUŁU

JEDNOSTKA MIARY

ILOŚĆ

JEDNOSTKOWA CENA NETTO

CENA NETTO OGÓŁEM

CENA BRUTTO

1

AMORTYZATOR HYDRAULICZNY PIONOWY 730/10 RYS. 073000

szt.

40

 

 

 

2

AMORTYZATOR HYDRAULICZNY PIONOWY 900/10 RYS. 074700

szt.

40

 

 

 

3

AMORTYZATOR HYDRAULICZNY POZIOMY Z ZBIORNICZKIEM 730/10 RYS074700

szt

30


4

AMORTYZATOR HYDRAULICZNY POZIOMY Z ZBIORNICZKIEM 900/10RYS.074700

Szt.

20


RAZEM

 

 

  1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Zapytaniem ofertowym zwanym dalej „Zapytaniem”, w tym z jej wszystkimi załącznikami, uznając się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

  2. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Zapytaniu oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

  3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Zapytaniu, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

  4. Oświadczamy, iż na stronach nr ………………………….……... niniejszej oferty znajdują się informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. /*

  5. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

 1. dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 2 Zapytania;

 2. pełnomocnictwo do podpisania oferty/*;

 3. pełnomocnictwo do reprezentowania Oferentów/*;

  1. Oświadczamy, że pełnomocnikiem Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia jest: /**

……………………………………………….………………………………………………………
Nazwa (w przypadku osoby fizycznej – imię i nazwisko) podmiotu oraz adres do korespondencji

  1. Przedstawiamy poniżej dane kontaktowe, poprzez które należy porozumiewać się w sprawach dotyczących przedmiotowego postępowania:

imię i nazwisko ………………………………………………….

tel. ………………………….…..…… faks …………….………………. e-mail …………………………

……......................., dnia ............................. ………………………………………………

(podpis osoby/osób upoważnionej/ych)


/* Należy skreślić, jeśli nie dotyczy./** Wypełniają wyłącznie Oferenci ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie.

Załącznik nr 2 do Zapytania

..........................................................

pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o nazwie regeneracja amortyzatorów (postępowanie nr PRN-252-44/2015), oświadczam, że

……………………………………………………………………………………...……………

(nazwa Wykonawcy)

nie podlega wykluczeniu na podstawie § 4 ust. 1


Dla potwierdzenia spełnienia wyżej wymienionego warunku składamy wraz z ofertą dokumenty wymienione w § 4 ust. 2 Zapytania.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość