Strona główna

ZAŁĄcznik nr 1-i do siwz


Pobieranie 2.28 Mb.
Strona1/14
Data19.06.2016
Rozmiar2.28 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

BiZP.271.14.2012.MK


ZAŁĄCZNIK NR 1-I do SIWZ

...................................................... .............................................

pieczęć firmowa Wykonawcy miejscowość, data


GMINA ŚWIEBODZIN

ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin


OFERTA – Grupa I


Przestrzegając ściśle postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

oraz działając w imieniu i na rzecz:


Nazwa Wykonawcy**:

…………………………………………………………………………….…………………….…..…..…........

………………………………………………………………………………………………….……….....…….

Siedziba Wykonawcy** (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr budynku, nr lokalu):

………………………………………………………………………………………….…....…………..………

Województwo**: ……………………………….

Nr telefonu: ………………..….… Nr faxu: …………….……..……. E-mail: …………………….………

REGON**: …………………………………..………… NIP**: …………………………………..…………..


Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego** nr …………………….…… z dnia …………...……..……….


  1. Niniejszym składam/my* ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych Gminy Świebodzin z podziałem na 4 grupy – Grupa I: Dostawa pomocy dydaktycznych,

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 9.1.2. - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych,


zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, razem za Zadanie 1, Zadanie 2, Zadanie 3 i Zadanie 4 za cenę:
netto (bez podatku VAT): ………..……… zł

słownie: ………………………………………………………….…………...…....….....……… …./100.
powiększoną o podatek VAT w kwocie: ……….……….. zł

słownie: …………………………………………………………..……..….….…...….…...…… …./100.
co stanowi cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT): ………..…………. zł

słownie: ………………………………………………………...…..…………………..….……. …./100.
W tym:
Za Zadanie 1: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Świebodzinie, Park Chopina 1, 66-200 Świebodzin, zgodnie z poniższą tabelą cenową:

TABELA CENOWA:

Lp.

Nazwa artykułu

Szczegółowy opis

artykułu

W przypadku równoważnych artykułów podać producenta, nazwę

i odpowiednie parametry

Jednostka

Ilość

Cena jedn. netto /zł/

Podatek

VAT /zł/

Cena jedn. brutto

/zł/

Wartość netto /zł/

kol. 6 x

kol. 7

Wartość podatku VAT

/zł/

kol. 6 x

kol. 8

Wartość brutto kol. 6 x

kol. 9

Stawka %

Wartość podatku

VAT /zł/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Multimedialna

gra edukacyjna EduRom

np. Czytam

i piszę


Program powinien zawierać następujące funkcje: min.176 różnorodnych zadań; ponad 200 multimedialnych stron; ilustrowany słowniczek ortograficzny; gry utrwalające pisownię trudniejszych wyrazów; piosenki, wierszyki, fragmenty baśni
szt.

8


2.

Zestaw ćwiczeń np."Moje sylabki 2"

Zestawy ćwiczeń do nauki czytania metodą symultaniczną-sekwencyjną. Zestaw zawiera: sylaby otwarte ze spółgłoskami s, z, k, g, j, n; zestawy samogłoska + sylaba otwarta; wyrazy do czytania globalnego; wyrazy dwusylabowe zbudowane z sylab otwartych; zdania i proste teksty. Teczka A4 ; min.37 kart ; broszura z opisem metody i poleceniami do ćwiczeń
szt.

1


3.

Zestaw ćwiczeń np."Moje sylabki 3"

Zestawy ćwiczeń do nauki czytania metodą symultaniczną- sekwencyjną. Zestaw zawiera: sylaby otwarte i zamknięte ze spółgłoskami p, m, b, l, t, d, f, w, s, z, k, g, j, n; wyrazy czytane globalnie; pseudowyrazy zbudowane z sylab otwartych i zamkniętych; zdania i teksty. Teczka A4 ; min.58 kart ; broszura z opisem metody i poleceniami do ćwiczeń
szt.

1


4.

Zestaw ćwiczeń np."Moje sylabki 4"

Zestawy ćwiczeń do nauki czytania metodą symultaniczną- sekwencyjną. Zestaw zawiera: sylaby otwarte i zamknięte ze spółgłoskami sz, ż, rz, ch, h, ł, c, dz, cz, dż; krótkie wyrazy jednosylabowe; wyrazy czytane globalnie; pseudowyrazy zbudowane z sylab otwartych i zamkniętych; teksty, krzyżówki sylabowe. Teczka A4 ; min.52 kart ; broszura z opisem metody i poleceniami do ćwiczeń
szt.

1


5.

Multimedialna gra matematyczna EduRom

np. Fabryka zabawekProgram powinien zawierać następujące funkcje: uzupełnianie ciągu liczb od 1 do 100; grafy; dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie liczb 1 - 100;działania z wykorzystaniem waluty; porównywanie pól powierzchni figur; odczytywanie wskazań zegara; obliczanie różnicy czasu na podstawie wskazań dwóch zegarów; obliczanie spadku lub wzrostu ceny; szacowanie wysokości i długości przedmiotów; grupowanie zdjęć przedmiotu sfotografowanego z różnych stron
szt.

3


6.

Multimedialna gra matematyczna EduRom

np. Niezwykłe wakacjeProgram powinien zawierać następujące funkcje: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb w zakresie 1 - 10 000;przedstawianie działań na grafach; stosowanie własności działań arytmetycznych; zapisywanie algorytmów działań pisemnych; działania na ułamkach; obliczenia z użyciem waluty; odczytywanie wskazań zegara; mierzenie długości i wyznaczanie pojemności; figury przestrzenne i ich własności; szacowanie objętości brył
szt.

3


7.

Multimedialna gra matematyczna EduRom

np. Stare ZamczyskoProgram powinien zawierać następujące funkcje: dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 1-1000; mnożenie i dzielenie liczb 1-100; zadania z jedną niewiadomą ;porównywanie liczb: oznaczanie liczby mniejszej i większej; działania na liczbach całkowitych i dziesiętnych; figura przestrzenna a jej podstawa; określanie dni tygodnia na podstawie daty; określanie dat o jednakowym odstępie czasowym; określanie miary długości
szt.

3


8.

Multimedialna gra matematyczna EduRom

np. Wesołe miasteczkoProgram powinien zawierać następujące funkcje: dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 1-30;porównywanie liczb i określanie liczebności zbiorów; mnożenie jako dodawanie jednakowych składników; liczby jedno- i dwucyfrowe; ciągi malejące i rosnące; rozkład liczby naturalnej na czynniki; obliczanie pola powierzchni figur prostych; ważenie i mierzenie przedmiotów
szt.

3


9.

Multimedialna gra matematyczna EduRom

np. ZOO


Program powinien zawierać następujące funkcje: liczby naturalne w zakresie 1 - 12; liczby naturalne w zakresie 1 - 12; rozpoznawanie kształtów i kolorów; proste oznaczanie i odczytywanie czasu; wskazywanie liczb ze słuchu; liczenie w pamięci; łączenie liczb w pary; łączenie przedmiotów w zbiory; porządkowanie przedmiotów według kolejności i rozmiaru
szt.

3


10.

Multimedialna gra matematyczna EduRom

np. Pierwsze odkryciaProgram powinien zawierać następujące funkcje: liczby naturalne w zakresie 1 - 12; rozpoznawanie kształtów i kolorów; proste oznaczanie i odczytywanie czasu; wskazywanie liczb ze słuchu; liczenie w pamięci; łączenie liczb w pary; łączenie liczb w pary; łączenie przedmiotów w zbiory; porządkowanie przedmiotów według kolejności i rozmiaru
szt.

2


11.

Multimedialna gra matematyczna EduRom

np. Wyspa skarbówProgram powinien zawierać następujące funkcje: dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 1-100; porządkowanie ciągu liczb naturalnych 1-100; przedstawianie liczb na osi liczbowej; mnożenie dwóch liczb w zakresie 1-30; dodawanie liczb naturalnych z wykorzystaniem waluty; obliczanie pól powierzchni prostokątów; odczytywanie wskazań zegara; odczytywanie daty z wykresu
szt.

1


12.

Multimedialny program logopedyczny

np. EduSensus LogopediaProgram powinien zawierać min.:

5 programów do diagnozy i terapii logopedycznej: szereg szumiący, szereg syczący, szereg ciszący, różnicowanie szeregów, głoska r


szt.

1


13.

Program multimedialne rentgenogramy

Program pozwalający na demonstrację w postaci multimedialej sposobu artykulacji głosek. Zakres prezentownych w programie animacji ma obejmować te głoski, które są najczęściej przedmiotem terapii logopedycznej. wersja rozszerzona; min. 45 głoski
szt.

1


14.

Program komputerowy

do logopedii

np. "Logopedyczne zabawy"- Część 1

(sz, ż, cz, dż)Program powinien zawierać min.5 multimedialnych programów komputerowych, które mają na celu usprawnianie wymowy głosek sz. ż cz. dż oraz różnicowanie ich
zestaw

1


15.

Program komputerowy do logopedii np. "Logopedyczne zabawy"- Część 2

(s. z, c, dz)Program powinien zawierać min. 5 multimedialnych programów komputerowych, które mają na celu usprawnianie wymowy głosek s,z,c,dz oraz różnicowanie ich
zestaw

1


16.

Program komputerowy do logopedii np. "Logopedyczne zabawy"- Część 4 (j, l, r)

Program powinien zawierać min. 5 multimedialnych programów komputerowych, które mają na celu usprawnianie wymowy głosek j,l,r oraz różnicowanie ich
zestaw

1


17.

Program komputerowy

do logopedii

np. Różnicowanie szeregów - Część 6


Program powinien zawierać min. 5 multimedialnych gier. Ćwiczenia zawarte w programie wspomagają terapię logopedyczną dzieci w wieku od 4-9 lat. W czasie zabawy dzieci ćwiczą wymowę w zakresie różnicowania szeregów
zestaw

1


18.

Zestaw ilustracji logopedycznych

Zestaw powinien zawierać min. 9 kolorowych plansz z podpisami oraz 12 kolorowych plansz z zestawu LOGO- STEMPEL-2
zestaw

1


19.

Zestaw kart

np. EmocjeZestaw powinien zawierać min. 10 kart z tworzywa sztucznego o wymiarach ok. 20 x 20 cm. Karty mają wspomóc ćwiczenia uświadamiające uczucia własne i innych osób oraz być pomocą do konwersacji i ćwiczeń językowych poszerzających słownictwo
zestaw

1


20.

Plansza - Prawa dziecka

Plansza ma zawierać najważniejsze prawa dziecka opracowane na podstawie Konwencji praw dziecka. Każde prawo ma posiadać jego rozwinięcie oraz prostą ilustrację. Do zawieszenia na ścianie. Wymiary: min. 70 x 80 cm
szt.

1


21.

Puzzle

np. Uczucie- niezadowoleniePuzzle mają zawierać min. 16 elementów o wymiarach ok.29 x 21 x 1 cm. Wykonane z drewna. Puzzle mają na celu rozwój koncentracji, spostrzegawczości oraz sprawności motorycznej
kpl.

1


22.

Puzzle

np. Uczucie- radośćPuzzle mają zawierać min. 16 elementów o wymiarach ok.29 x 21 x 1 cm. Wykonane z drewna. Puzzle mają na celu rozwój koncentracji, spostrzegawczości oraz sprawności motorycznej
kpl.

1


23.

Puzzle

np. Uczucie- strachPuzzle mają zawierać min. 16 elementów o wymiarach ok.29 x 21 x 1 cm. Wykonane z drewna. Puzzle mają na celu rozwój koncentracji, spostrzegawczości oraz sprawności motorycznej
kpl.

1


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość