Strona główna

Załącznik nr 1 Wewnątrzszkolny System Oceniania


Pobieranie 148.66 Kb.
Strona1/3
Data20.06.2016
Rozmiar148.66 Kb.
  1   2   3

Załącznik nr 1
Wewnątrzszkolny System Oceniania
„ Sztuka nauczania jest nie tylko sztuką rozbudzania ciekawości

w młodych duszach po to,

żeby następnie ją zaspokajać, ciekawość zaś żywa jest i zdrowa tylko

w umysłach szczęśliwych.

Wiadomości, które gwałtem się wpycha do umysłu, tłumią go

i duszą. Żeby przetrwać naukę, trzeba przełknąć ją z apetytem.”


Anatol France

Część I: Założenia ogólne


 1. Istota oceniania

 2. Cel

 3. ZakresCzęść II: Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia


 1. Zasady oceniania

 2. Formy oceniania poziomu osiągnięć i wymagania edukacyjne

w klasach I – III.

 1. Formy i skala oceniania w klasach IV – V

 2. Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie

 3. Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych

 4. Częstotliwość oceniania

 5. Terminy oddawania sprawdzonych prac pisemnych

 6. Warunki poprawiania ocen ucznia

 7. Umowa w sprawie nieprzygotowania się ucznia do zajęć lekcyjnych

 8. Formy pomocy w zakresie wyrównywania niedoborów rozwojowych i reedukacji uczniów

 9. Sposoby i techniki gromadzenia informacji o uczniu

 10. Sposoby informowania rodziców o osiągnięciach ich dzieci

 11. Tryb klasyfikacji

 12. Warunki promocji

 13. Egzaminy klasyfikacyjne

 14. Egzaminy poprawkowe

 15. Sprawdzian umiejętności ucznia klasy VICzęść III: Ocenianie zachowania ucznia


 1. Skala ocen zachowania

 2. Kryteria wystawiania poszczególnych ocen zachowania

 3. Zasady i tryb oceniania zachowania uczniaCzęść IV: Ewaluacja Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania
Część V: Inne ustaleniaCZĘŚĆ I - Założenia ogólne


1. Istota oceniania wewnątrzszkolnego
W ramach oceniania wewnątrzszkolnego ocenia się:

   • osiągnięcia edukacyjne uczniów,

   • zachowanie ucznia.

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej.Ocenianie zachowania uczniów polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy
u nauczycieli, pracowników szkoły oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
2. Cel oceniania


 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

  1. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

  2. pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

  3. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

  4. dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce i zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

  5. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.


3. Zakres oceniania


 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

  1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów);

  2. ustalenie kryteriów oceniania z zachowania

  3. bieżące ocenianie, śródroczne i roczne klasyfikowanie, według skali o której mowa w Cz. II pkt 2,3 oraz śródroczne i roczne ocenianie klasyfikacyjne zachowania według skali o której mowa w Cz. III pkt 2;

  4. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

  5. ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.


CZĘŚĆ II

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów

1. Zasady oceniania


 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów, a także rodziców

(prawnych opiekunów) o:

  • wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanych przez siebie podstaw programowych kształcenia ogólnego,

  • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

  • zasadach oceniania dydaktycznego i oceniania zachowania uczniów,

  • warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna

  • skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 1. Oceny są jawne, zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). O ocenach z ustnych odpowiedzi i prac pisemnych ucznia nauczyciel zobowiązany jest informować go na bieżąco, zaś jego rodziców (prawnych opiekunów) zgodnie z Cz. II pkt 12.

 2. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę (zarówno cząstkową jak i klasyfikacyjną) powinien ją uzasadnić – pisemnie lub ustnie
  w zależności od wniosku ucznia lub Jego rodziców (prawnych opiekunów).

 3. Na prośbę rodziców , nauczyciel jest zobowiązany udostępnić do wglądu prace pisemne ucznia (sprawdzone i ocenione), które przechowywane są w szkole jako dokument osiągnięć ucznia w nauce.

 4. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym
  z podstaw programowych.

 5. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki, jeżeli nie są one zajęciami kierunkowymi – należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

 6. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego i informatyki.

 7. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego i informatyki podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach wydanej przez lekarza lub poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub inną poradnię specjalistyczną.

 8. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania (dziennik lekcyjny, arkusz ocen) zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 9. Nauczyciel zobowiązany jest oceniać ucznia wyłącznie w kontekście jego osiągnięć edukacyjnych i czynionych postępów w tym zakresie oraz reprezentowanego przez niego zachowania w szkole i poza nią.

 10. Uzyskiwane przez ucznia oceny osiągnięć edukacyjnych (oceny dydaktyczne) nie mogą mieć wpływu na ocenę jego zachowania.

 11. Ocenianie (ocena ustna i wystawianie stopni przez nauczyciela) ma mieć charakter ciągły, powinno być równomiernie rozłożone w czasie.

 12. Nauczyciel zobowiązany jest do stosowania różnorodnych form oceniania.2. Formy oceniania, poziomy osiągnięć i wymagania edukacyjne

w klasach I – III

 1. Ustala się trzy rodzaje oceniania dziecka:

a) ocenianie bieżące,

b) ocenianie śródroczne,

c) ocenianie roczne.

Ad. a)


W ocenie bieżącej uczeń otrzymuje potwierdzenie tego co poprawnie wykonał, co osiągnął, w czym jest dobry oraz wskazówki co poprawić, co udoskonalić, nad czym jeszcze popracować; natomiast nauczyciel otrzymuje informacje o trafności i efektywności stosowanych metod, środków i organizacji, a w razie miernych wyników – sygnał, że należy je modyfikować, zmienić.

Ocenianie bieżące odbywa się za pomocą ocen słownych (pieczątek), które wskazują osiągnięcia edukacyjne ucznia oraz ich literowych odpowiedników stosowanych do zapisu w dzienniku lekcyjnym. Dopuszcza się w klasach II i III stosowanie ocen w postaci cyfrowej w skali 1-6.Ocena słowna-odpowiednik literowy
i cyfrowyPieczątka


Wymagania edukacyjne na ocenę


WSPANIALE


A

6

Uczeń opanował treści:

 • znacznie wykraczające poza program nauczania,

 • są efektem samodzielnej pracy ucznia,

 • wynikają z indywidualnych zainteresowań,

 • zapewniają pełne wykorzystanie wiadomości dodatkowych


BARDZO DOBRZE

B

5
Uczeń opanował:

 • pełny zakres treści określonych programem nauczania,

 • treści wymagające korzystania
  z dodatkowych źródeł informacji,

 • treści umożliwiające rozwiązywanie problemów,

 • pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym.


ŁADNIE

C

4Uczeń opanował treści:

 • istotne w strukturze przedmiotu,

 • użyteczne w szkolnej
  i pozaszkolnej działalności,

 • o zakresie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych,

 • wymagające umiejętności stosowania wiadomości w sytuacjach typowych wg wzorów (przykładów) znanych z lekcji i podręcznika.

POSTARAJ SIĘ


D

3

Uczeń opanował treści:

 • najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu

 • łatwe dla ucznia nawet mało zdolnego,

 • o niewielkim stopniu złożoności,
  a więc przystępne,

 • często powtarzające się w programie nauczania,

 • dające się wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych,

 • określone programem nauczania na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych
  w podstawach programowych,

 • głównie proste, uniwersalne umiejętności, w mniejszym zakresie wiadomości.

PRACUJ WIĘCEJ


E

2
Uczeń opanował treści:

 • niezbędne w uczeniu się danego przedmiotu,

 • potrzebne w życiu,

 • wskazują one na braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych
  w podstawach programowych, a także na opanowanie w znacznym stopniu wiadomości i umiejętności podstawowych.
(ŹLE)


F

1

Wiadomości i umiejętności zawarte


w podstawach programowych nie zostały opanowane nawet w stopniu minimalnym.


  1   2   3


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość