Strona główna

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 56/VI/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 17 marca 2011 r. Stwierdzenie zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Pobieranie 5.35 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar5.35 Kb.
Załącznik nr 2

do Uchwały Nr 56/VI/2011

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 17 marca 2011 r.
Stwierdzenie zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Wyczerpy-Aniołów w rejonie Alei Wojska Polskiego oraz ulic Makuszyńskiego i Solnej z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy”


  1. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miasta Częstochowy stwierdza, że przedstawiony do uchwalenia miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Wyczerpy-Aniołów w rejonie Alei Wojska Polskiego oraz ulic Makuszyńskiego i Solnej jest zgodny z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy”, przyjętego uchwałą Nr 825/LI/2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 listopada 2005 r. zmienionego uchwałą Nr 795/LXVII/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 8 listopada 2010 r. i uchwałą Nr 38/V/2011 z dnia 15 lutego 2011 r.

  2. Kierunkiem przeznaczenia terenów znajdujących się w granicach przedstawionego do uchwalenia planu, ustalonymi w studium, są tereny przemysłowo-handlowe (PU-II/PUH) z uwzględnieniem obszaru rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m².

  3. Ustalenia przedstawionego do uchwalenia planu mieszczą się w ramach kierunków zmian w strukturze przestrzennej oraz w przeznaczeniu terenów, które zostały określone w III części tekstu studium (Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 825/LI/2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 listopada 2005 r. zmienionej uchwałą Nr 795/LXVII/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 8 listopada 2010 r i uchwałą Nr 38/V/2011 z dnia 15 lutego 2011 r.).Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 56/VI/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 17 marca 2011 r.

Strona z
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość