Strona główna

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Nowy Targ z dnia r. Rozstrzygnięcie rady gminy nowy targ w sprawie nieuwzględnionych uwag zgłoszonych do projektu planu


Pobieranie 56.05 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar56.05 Kb.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr...................................

Rady Gminy Nowy Targ z dnia ………..….2007 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY NOWY TARG W SPRAWIE NIEUWZGLĘDNIONYCH UWAG ZGŁOSZONYCH DO PROJEKTU PLANU

WAKSMUND 20A, BII. WYŁOŻENIE
Projekt zmiany planu został wyłożony do publicznego wglądu w okresie od 16 kwietnia 2007r. do 07 maja 2007 r.

W wyznaczonym terminie wnoszenia uwag dotyczących projektu zmiany planu, tj. do dnia 21 maja 2007 r. wpłynęło 9 uwag.

W zakresie uwag nieuwzględnionych i nieuwzględnionych częściowo przez Wójta Gminy Nowy Targ Rada Gminy w Nowy Targ postanawia przyjąć następujący sposób ich rozpatrzenia:


Lp.

Nr uwagi wg wykazu uwag

Data wniesienia (wpływu) uwagi

Nazwisko i imię

Jednostka - organizacja
(adres zgłaszającego uwagi – w aktach)

Treść uwagi


Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga


Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga

Rozstrzygniecie Rady Gminy

Nowy Targ

Załącznik do uchwały nr ...................................... z dnia ................................

Uwagi


uwaga

uwzględnionauwaga

nieuwzględniona1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1

17.04.2007

Waksmundzki Stanisław

dotyczy:

 1. włączenia w tereny budowlane dz nr 3889/2, 3888/2, 3889/1, 3888/1, 3765, 3748, 3749/1;
dz. nr 3889/2, 3888/2, 3889/1, 3888/1, 3765, 3748, 3749/1,

ZN - tereny otwarte z zielenią nieurządzoną

MR – treny zabudowy rekreacyjnej indywidualnej

KDW – tereny dróg dojazdowych wewnętrznych

Rtereny rolne
a)

nieuwzględniona 1. uwaga nieuwzględnionaw zakresie:

 • dz nr 3889/1, 3888/1, 3765, 3748, 3749/1; ze względu na niezgodność z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ”,

 • dz. nr 3889/2, 3888/2 pozostają w MR

Po rozpatrzeniu uwag wniesionych do wyłożonego projektu planu wszystkie tereny oznaczone symbolem”ZN”- „tereny otwarte z zielenią nieurządzoną”, zostały oznaczone symbolem „ZNn”- „tereny zieleni o szczególnym znaczeniu przyrodniczym i krajobrazowym”2

3

15.05.2007

Sowiński Jan

dotyczy: włączenia działki w tereny budowlane

dz. nr 5439/9, 5421, 5420

ZLd – tereny zalesień,

ZN – tereny otwarte z zielenią nieurządzoną
nieuwzględnione

Uwaga nieuwzględniona ze względu na niezgodność z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ”
Po rozpatrzeniu uwag wniesionych do wyłożonego projektu planu wszystkie tereny oznaczone symbolem”ZN”- „tereny otwarte z zielenią nieurządzoną”, zostały oznaczone symbolem „ZNn”- „tereny zieleni o szczególnym znaczeniu przyrodniczym i krajobrazowym”

3

4

10.05.2007

Waksmundzki Andrzej

dotyczy: sprzeciw przeciwko projektowanej drodze przebiegającej przez działkę nr 928.

dz. nr 928

MU - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami,

MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

KDD – tereny dróg publicznych dojazdowych
nieuwzględnione

Uwaga nieuwzględniona – ze względu na fakt, ze tematyczna droga stanowi strategiczne połączenie dwóch dróg gminnych .

4

5

18.05.2007

Parzątka Zofia i Wojciech

dotyczy:

b) włączenia przedmiotowych działek do terenów zabudowy zagrodowej,dz. nr 5489, 5494, 5495, 5496

ZN – tereny otwarte z zielenią nieurządzoną
b) nieuwzględnione

b) Uwaga nieuwzględniona ze względu na niezgodność z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ”

Po rozpatrzeniu uwag wniesionych do wyłożonego projektu planu wszystkie tereny oznaczone symbolem”ZN”- „tereny otwarte z zielenią nieurządzoną”, zostały oznaczone symbolem „ZNn”- „tereny zieleni o szczególnym znaczeniu przyrodniczym i krajobrazowym”5

6

18.05.2007

Garbacz Eugeniusz

dotyczy:

 1. włączenia działek pod zabudowę zagrodowa
dz. nr 5406, 5407, 5408, 5419, 5409, 5410, 5411, 5418

ZN – tereny otwarte z zielenią nieurządzoną, ZLd – tereny zalesień,

b) nieuwzględnione

Uwaga nieuwzględniona ze względu na niezgodność z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ”
Po rozpatrzeniu uwag wniesionych do wyłożonego projektu planu wszystkie tereny oznaczone symbolem”ZN”- „tereny otwarte z zielenią nieurządzoną”, zostały oznaczone symbolem „ZNn”- „tereny zieleni o szczególnym znaczeniu przyrodniczym i krajobrazowym”

6

7

21.05.2007

Bryja Stanisław

dotyczy:

b) włączenia działek pod zabudowę zagrodowa
dz. nr 5381/2, 5398, 5399, 5400, 5401, 5402, 5403, 5404, 5405/1, 5439/3, 5656/1, 5396, 5386/2, 5389/2, 5391/2, 5390/2, 5384/2, 5397, 5385/2, 5383/2, 5382/2

ZN – tereny otwarte z zielenią nieurządzoną, ZLd – tereny zalesień,

b) nieuwzględnione

Uwaga nieuwzględniona ze względu na niezgodność z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ”
Po rozpatrzeniu uwag wniesionych do wyłożonego projektu planu wszystkie tereny oznaczone symbolem”ZN”- „tereny otwarte z zielenią nieurządzoną”, zostały oznaczone symbolem „ZNn”- „tereny zieleni o szczególnym znaczeniu przyrodniczym i krajobrazowym”

7

8

21.05.2007

Bryja Bronisław

dotyczy:

 1. uzupełnienia rysunku projektu planu o linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu oraz linie rozgraniczające o tym samym przeznaczeniu lecz różnych zasadach zagospodarowania,dz. nr 5358/1, 5359, 5361/1, 5361/2, 5361/3, 5362, 5363, 5364, 5365, 5366, 5367, 5371, 5372, 5373/1, 5373/2, 5374, 5375, 5376, 5377, 5378, 5379, 5382/1, 5383/1, 5384/1, 5385/1, 5386/1, 5387, 5388, 5389/1, 5390/1, 5391/1, 5392/1, 5392/2, 5393, 5394, 5395, 5439/5, 5439/6, 5439/7, 5368, 5369, 5370

ZN – tereny otwarte z zielenią nieurządzoną, ZLd – tereny zalesień,

Ad.3

nieuwzględnionaAd.3

Wyjaśnia się, że projekt planu rozgranicza terenu o różnym przeznaczeniu. W związku z uwzględnieniem uwagi w zakresie pkt 1 nie ma potrzeby wydzielania liniami rozgraniczającymi istniejącego potoku z terenów ZN i nie jest to sprzeczne z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W projekcie planu wydzielone zostały liniami rozgraniczającymi tereny wód powierzchniowych (WS), obejmujące rzeki


i większe potoki. Inne cieki wodne zawarte są w terenach o różnym przeznaczeniu.


8

9

21.05.2007

Sral Roman

dotyczy:

 1. włączenie działek w teren zabudowy zagrodowej.
dz. nr 5505/3, 5508, 5498/2

ZN – tereny otwarte z zielenią nieurządzoną, ZLd – tereny zalesień,

b) nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona ze względu na niezgodność z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ”
Po rozpatrzeniu uwag wniesionych do wyłożonego projektu planu wszystkie tereny oznaczone symbolem”ZN”- „tereny otwarte z zielenią nieurządzoną”, zostały oznaczone symbolem „ZNn”- „tereny zieleni o szczególnym znaczeniu przyrodniczym i krajobrazowym”

Uwagi:


 1. Ilekroć mowa o:

  • planie – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Targ w terenach przeznaczonych do zainwestowania.

  • studium – należy prze to rozumieć Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ przyjęte Uchwałą Nr XVIII/116/99r Rady Gminy w Nowym Targu z dnia 09 grudnia1999r.

  • ustawie – należy prze to rozumieć Ustawę z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.).


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość