Strona główna

Załącznik nr 2 Literatura przedmiotowa


Pobieranie 17.97 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar17.97 Kb.

Załącznik nr 2

Literatura przedmiotowa
Monografie i prace zbiorowe:

Białuński G., Studia z dziejów plemion pruskich i jaćwieskich, Olsztyn 1999.

Biskup M., Labuda G., Dzieje Zakonu Krzyżackiego w Prusach. Gospodarka – społeczeństwo – państwo – ideologia, Gdańsk 1986.

Gładysz M., Zapomniani krzyżowcy. Polska wobec ruchu krucjatowego w XII-XIII wieku, Warszawa 2002

Kosman M., Drogi zaniku pogaństwa u Bałtów, Wrocław 1976.

Kosman M., Zmierzch Perkuna, czyli ostatni poganie nad Bałtykiem, Warszawa 1981.

Kowalczyk E., Dzieje granicy mazowiecko-krzyżackiej (między Drwęcą a Pisą), Warszawa 2003.

Labuda G., Święty Wojciech. Biskup – męczennik, patron Polski, Czech i Węgier, Wrocław 2000.

Łowmiański H., Prusy – Litwa – Krzyżacy, Warszawa 1989.

Nowakowski W., Od Galindai do Galinditae. Z badań nad pradziejami bałtyjskiego ludu z Pojezierza Mazurskiego, Warszawa 1995.

Okulicz-Kozaryn Ł., Dzieje Prusów, Wrocław 1996.

Okulicz-Kozaryn Ł., Życie codzienne Prusów i Jaćwięgów w wiekach średnich (IX-XIII w.), Warszawa 1983.Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach. Władza i społeczeństwo, red. M. Biskup, R. Czaja, Warszawa 2008

Pollakówna M., Osadnictwo Warmii w okresie krzyżackim, Poznań 1953.

Powierski J., Stosunki polsko-pruskie do 1230 r. ze szczególnym uwzględnieniem roli Pomorza Gdańskiego, Toruń 1968

Pruskie baby kamienne. Fenomen kulturowy czy europejska codzienność, red. J. M. Łapo, G. Białuński, Olsztyn 2007.
Artykuły:

Alexandrowicz S., Działania wojenne w XI—XIII wiekach, w: Z dziejów wojskowych ziem północno-wschodnich Polski, cz. 1, red. Z. Kosztyła, Białystok 1986.

Antoniewicz J., Zagadnienie genezy pochówków ciałopalnych na Warmii i Mazurach, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 1964, nr 1.

Białuński G., Prusowie – lud zaginiony, w: Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich, Olsztyn 2001.

Białuński G., Ród Wajsylewiców. Fragment z dziejów pruskiej emigracji, „Pruthenia” 2006, t. 2.

Białuński G., Emigracja Prusów w XI – XIV wieku, „Pruthenia” 2008, t. 3.

Białuński G., O zasiedleniu ziemi lubawskiej w okresie przedkrzyżackim w świetle źródeł pisanych i toponomastycznych, „Pruthenia” 2008, t. 4.

Długokęcki W., Uwagi o genezie i rozwoju wczesnośredniowiecznych Prus do początków XIII wieku, „Pruthenia” 2006, t. 2.

Dobrosielska A., Elbląska rodzina Zamehl – przyczynek do trwania pruskiej tożsamości, „Pruthenia” 2006, t. 2.

Grążawski K., Z najnowszych badań pogranicza słowiańsko-pruskiego w rejonie lubawsko-iławskim, „Pruthenia” 2006, t. 2.

Hoffmann M. J., Początki stabilizacji osadnictwa ziem pruskich w świetle analizy zasiedlenia Półwyspu Sambijskiego, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 1998, nr 1.

Hoffmann M. J., Pogańskie miejsca kultu na ziemiach pruskich, „Masovia” 1999, t. 2.

Jagodziński M., Zagadnienie obecności Skandynawów w rejonie ujścia Wisły we wczesnym średniowieczu, „Pruthenia” 2008, t. 4.

Karczewska A., Karczewski M., Grodzisko „Święta Góra” w Staświnach w krainie Wielkich Jezior Mazurskich. Archeologia archiwalna i nowa, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” nr 2, 2007.

Klimek R., Wały podłużne w Nerwiku, gmina Purda, województwo warmińsko-mazurskie, „Pruthenia” 2006, t. 1.

Kolendo J., Ziemie u południowo-wschodnich wybrzeży Bałtyku w źródłach antycznych, „Pruthenia” 2008, t. 4.

Lewandowska I., Problematyka Prusów w badaniach Instytutu Mazurskiego w Olsztynie w pierwszych latach powojennych, „Pruthenia” 2006, t. 1.

Łapo J. M., Budownictwo obronne na ziemiach pruskich w pradziejach i we wczesnym średniowieczu, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 1998, nr 2.

Łapo J. M., Co właściwie wiemy o pruskich babach kamiennych?, „Pruthenia” 2006, t. 2.

Łapo J. M., Grodziska gminy Węgorzewo, „Studia Angerburgica” 1996, t. 1.

Łapo J. M., O Karlu Stadie, Gnuśnej Dziewczynie i nocy świętojańskiej. W poszukiwaniu śladów dawnych Prusów, „Masovia” 2003, t. 6.

Madela K., Jak Prusowie wytwarzali zimno?, „Pruthenia” 2006, t. 1.

Nowakowski W., Korzenie Prusów. Stan i możliwości badań nad dziejami plemion bałtyjskich w starożytności i początkach średniowiecza, „Pruthenia” 2006, t. 1.

Okulicz J., Szurpiły − zespół śladów osadnictwa z czasów od III w. p.n.e. do XIII w. n.e.,


w: Przewodnik LXIV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego na
Ziemi Suwalskiej
, Warszawa 1993.

Powierski J., Prusowie, Mazowsze i sprowadzenie Krzyżaków do Polski, t. 1, Malbork 1996, t. 2,1, Malbork 2001; t. 2,2, Malbork 2003 (zbiór artykułów).

Powierski J., Prussica. Artykuły wybrane z lat 1965-1995, t. 1, Malbork 2004; t. 2, Malbork 2005.

Sikorski D. A., Uwagi o strukturze społecznej Prusów we wczesnym średniowieczu, „Zapiski Historyczne” 2004, z. 4.

Simiński R., Ziemie pruskie w świetle wybranych zabytków średniowiecznej historiografii duńskiej (do początku XIV wieku), „Pruthenia” 2008, t. 4.

Szczepański S., Pomezański gród w Starym Dzierzgoniu, „Pruthenia” 2008, t. 3.

Tryk C., Czy Prusowie znali łowy z sokołami przed przybyciem zakonu krzyżackiego?, „Pruthenia” 2006, t. 2.

Włodarski B., Rywalizacja o ziemie pruskie w połowie XIII wieku, „Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu” 1956, t. 61, z. 1.
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość