Strona główna

Załącznik Nr 2C do Uchwały Nr xii/55/2011 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 30 sierpnia 2011 r. Wykaz uwag wniesionych do wyłOŻonego do publicznego wglądu


Pobieranie 17.84 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar17.84 Kb.
Załącznik Nr 2C

do Uchwały Nr XII/55/2011

Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej

z dnia 30 sierpnia 2011 r.
WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

dotyczy projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 22 grudzień 2010 r. do dnia 21 styczeń 2011 r.

Wykaz dotyczy projektu planu miejscowego sporządzonego na podstawie Uchwały Nr XXXXVII/283/2006 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 13.06.2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puszcza Mariańska obejmującego część miejscowości Puszcza Mariańska


Data wpływu uwagi


Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagi


Treść uwagi


Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga


Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga


Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Puszcza Mariańska w sprawie rozpatrzenia uwagi

Rozstrzygnięcie Rady Gminy załącznik do uchwały nr ………. Z dnia ……………….

Uwagi

Uwaga uwzględniona

Uwaga nie uwzględniona

Uwaga uwzględniona

Uwaga nie uwzględniona

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

1.

21.02.2011

Andrzej Zozula

Ul. Domaniewska 35A lok 72

02-672 Warszawa

Jarosław Rokicki ul. Szkolna 38A,

05-816 Michałowice


Składający uwagę wnoszą o zmianę przeznaczenia całej działki o nr ewid. 40 pod zabudowę mieszkaniową

dz. nr ew. 40

teren przeznaczony pod: - przeznaczenie podstawowe zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem budynków gospodarczych i garażowych oraz infrastruktury technicznej w tym komunikacji

przeznaczenie dopuszczalne- dopuszcza się lokalizację usług towarzyszących w budynkach mieszkalnych lub jako zabudowa wolnostojąca o ile nie spowodują wprowadzenia ruchu transportu ciężkiego ponad 3,5t. ani wzmożonego ruchu samochodów osobowych o symbolu 3MN

Przeznaczenie terenu: przeznaczenie podstawowe: tereny lasów przeznacza się pod zieleń podlegającą ochronie i przeznacza na cele gospodarki leśnej lasów prywatnych i państwowych

Przeznaczenie uzupełniające podziemna infrastruktura techniczna lub napowietrzna w wyznaczonych korytarzach w przypadku braku możliwości innego przeprowadzenia infrastruktury. Możliwość lokalizowania ścieżek spacerowych, rowerowych, konnych, mała architektura o symbolu 7ZL i 23ZL
--------------

Uwaga nie uwzględniona


-------------

--------------

----------


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość