Strona główna

Załącznik nr 3 do siwz zadanie 1 Zestaw do identyfikacji osobniczej w systemie co najmniej 15 loci str I locus Amelogeniny wraz z standardem wielkości oraz matrycą


Pobieranie 99.46 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar99.46 Kb.
Załącznik nr 3 do SIWZ

ZADANIE 1 Zestaw do identyfikacji osobniczej w systemie co najmniej 15 loci STR i locus Amelogeniny wraz z standardem wielkości oraz matrycą


Poz

ewid.

Przedmiot

zamówienia

Charakterystyka przedmiotu zamówienia

Jedn.

miary

Ilość

Cena jednostkowa brutto

Wartość brutto (kol.5xkol.6)

Gwarancja

Nazwa Zaoferowanego produktu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Zestaw do identyfikacji osobniczej

w systemie co najmniej 15 loci STR

i locus Amelogeniny

wraz z standardem wielkości oraz matrycąZestaw do identyfikacji osobniczej Amp FlSTR NGM Plus Kit lub równoważny:

- gotowy do użycia w kryminalistyce i medycynie sądowej do jednoczesnej, multipleksowej amplifikacji i fluorescencyjnej detekcji fragmentów ludzkiego DNA przy użyciu analizatora Genetic Analyzer 3130XL, w następujących loci: : Amelogenina, D1S1656, D2S441, D2S1338, D3S1358, D8S1179, D10S1248, D12S391, D16S539, D18S51, D19S433, D21S11, D22S1045, FGA, TH01, vWA,

- zawierający wszystkie niezbędne odczynniki do wykonywania reakcji PCR (mieszaninę reakcyjną z enzymem, mieszaninę znakowanych primerów, kontrolę ludzkiego DNA o zdefiniowanym genotypie w zakresie analizowanych loci oraz kompatybilną drabinę alleli),

- z pełną kompatybilnością współdziałania ze spektralnym ustawieniem posiadanego aparatu Genetic Analyzer 3130XL i oprogramowaniem GeneMapper ID-X użytkowanym do automatycznego genotypowania próbek,

- posiadający walidację producenta do jego wykorzystania w badaniach z zakresu medycyny sądowej i kryminalistyki prowadzonych w analizatorach ABI 3130 XL Genetic Analyzer, gwarantujących zachowanie wszelkich gwarancji i licencji urządzeń

standard wielkości

- wchodzący w skład zestawu standard wielkości znakowany barwnikiem fluorenscencyjnym do zastosowania w aparacie ABI 3130XL Genetic Analyzer, kompatybilny z zestawem do identyfikacji wymienionym w zadaniu w ilości powiększonej o 15% do ilości próbek w zestawie.


- zestaw do identyfikacji osobniczej konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu kompletny zestaw wymienionych powyżej odczynników w ilości od 100 do 400 reakcji w objętości reakcyjnej 25 ul.próbka

18000
Wymagany okres gwarancji przez Zamawiającego minimum 6 miesięcy.  W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni kolumny 8, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny  okres gwarancji.

RAZEM
Cena oferty brutto dla zadania 1  (wartość kolumny nr 7)

(słownie: ..............................................................................) w tym podatek VAT.................%

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy
Załącznik nr 4 do SIWZ

ZADANIE 2 Zestaw do identyfikacji osobniczej w systemie co najmniej 23 loci STR i locus amelogeniny wraz ze standardem wielkości oraz matrycą


Poz

ewid.

Przedmiot

zamówienia

Charakterystyka przedmiotu zamówienia

Jedn.

miary

Ilość

Cena jednostkowa brutto

Wartość brutto (kol.5xkol.6)

Gwarancja

Nazwa Zaoferowanego produktu

1

2

3

4

5

6

7

8


9

1

Zestaw do identyfikacji osobniczej w systemie co najmniej 23 loci STR i locus amelogeniny wraz ze standardem wielkości oraz matrycą

Zestaw do identyfikacji osobniczej PowerPlex Fusion System, GlobalFiler PCR Amplification Kit lub równoważny:

- stosowany w kryminalistyce i medycynie sądowej do jednoczesnej, multipleksowej amplifikacji i fluorescencyjnej detekcji fragmentów ludzkiego DNA przy użyciu analizatora ABI 3130 XL znakowanych pięcioma lub sześcioma barwnikami, zawierający następujące układy : Genetic Analyzer w następujących loci: D3S1358, vWA, D16S539, AMG, D8S1179, D21S11, D18S51, D2S441, D19S433 , TH01, FGA, D22S1045, D10S1248, D1S1656, D12S391, D2S1338

- w przypadku zaoferowania zestawu sześciobarwnikowego przystosowanie sekwenatora ABI 3130XL do pracy z tego typu zestawami jest po stronie Wykonawcy.

- zawierający wszystkie niezbędne odczynniki do wykonania reakcji PCR( mieszaninę reakcyjną, odczynnik dodawany do mieszaniny reakcyjnej po pierwszym rozmrożeniu , mieszaninę znakowanych j/w primerów, kontrolę ludzkiego DNA o zdefiniowanym genotypie w zakresie analizowanych loci, kompatybilną drabinę alleli),

- zawierający standard wielkości znakowany barwnikiem fluorescencyjnym do zastosowania w aparacie ABI 3130 XL, kompatybilny z zestawem do identyfikacji wymienionym w zadaniu w ilości powiększonej o 15 % do ilości próbek w zestawie.

- zwalidowany przez producenta do identyfikacji osobniczej w badaniach sadowych prowadzonych w analizatorach ABI 3130XL, gwarantujących zachowanie wszystkich gwarancji i licencji urządzeń,

- wystarczający na 200 reakcji ( testów ) w objętości reakcyjnej 25 ul,

- konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu 1 kompletny zestaw wymienionych powyżej odczynników
próbka

7200Wymagany okres gwarancji przez Zamawiającego minimum 6 miesięcy.  W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni kolumny 8, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny  okres gwarancji.

RAZEM

Cena oferty brutto dla zadania 2  (wartość kolumny nr 7)

(słownie: ..............................................................................) w tym podatek VAT.................%

W przypadku ww modernizacji Wykonawca jest zobligowany w formularzu cenowym wskazać specyfikację oferowanych produktów niezbędnych do przeprowadzenia tych modernizacji. .....................................................................

podpis osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy


Załącznik nr 5 do SIWZ
ZADANIE 3 3130xl Capillary Array, POP 4 3130xl, Bufor do elektroforezy, Formamid HI-DI , Nakrywki optyczne do mikropłytek


Poz

ewid.

Przedmiot

zamówienia

Charakterystyka przedmiotu zamówienia

Jedn.

miary

Ilość

Cena jednostkowa brutto

Wartość brutto (kol.5xkol.6)

Gwarancja

Nazwa Zaoferowanego produktu

1

2

3

4

5

6

7

8


9

1

Kapilary do aparatu ABI 3130XL Genetic Analyzer

- kapilary długości 36 cm

- scalony zestaw 16 kapilar wewnętrznie niepowlekanych, z jednym oknem odczytu, w jednym elemencie gotowym do zamontowania w posiadanym aparacie ABI 3130XL Genetic Analyzer,

- gwarantujący prawidłowość elektroforetycznych rozdziałów fragmentów DNA dla minimum 100 analiz na kapilarę z dokładnością 1 bp (+/- 0,5bp)

- konfekcjonowany fabrycznie – 1 sztuka w opakowaniu.op.

62

Polimer do elektroforezy kapilarnej w aparacie ABI 3130 XL

- gotowy do użycia, o właściwościach spełniających wymagania elektroforezy kapilarnej w aparacie ABI 3130XL,

- optymalizowany do użycia w analizach STR jako medium separacyjne fragmentów w warunkach denaturujących w aparacie ABI 3130 XL,

- o właściwościach i usieciowieniu umożliwiającym prawidłowy rozdział i analizę fragmentów STR o długości obejmującym zakres 60 – 500 par zasad,

- o rozdzielczości umożliwiającej precyzyjne zwymiarowanie fragmentów


(z maksymalnym dopuszczalnym błędem +/-0,5 par zasad,

- konfekcjonowany fabrycznie w opakowaniach po 3,5 mlop


63

3

Bufor do elektroforezy kapilarnej w aparacie ABI 3130xl

 • 10 x stężony bufor elektroforetyczny, o własnościach spełniających wymagania elektroforezy kapilarnej fragmentów DNA w aparacie ABI 3130xl,

 • sprawdzony w użyciu, z pełną kompatybilnością współdziałania z polimerem wyszczególnionym w pozycji 3

 • gotowy do użycia po dziesięciokrotnym rozcieńczeniu wodą dejonizowaną,

 • konfekcjonowany fabrycznie, po 25 ml w opakowaniu

op.

33

4

Formamid

Hi-DiFormamid Hi-Di (wysoko dejonizowany):
- o przewodnictwie poniżej 30 μS,
- stosowany w biologii molekularnej, w procesie elektroforetycznego rozdziału fragmentów DNA w warunkach denaturujących,
- gwarantujący prawidłowość rozdziału zdenaturowanych fragmentów DNA w posiadanym aparacie ABI 3130XL
- optycznie neutralny,
- konfekcjonowany fabrycznie – opakowanie: 25ml


op.

30

5

Nakrywki optyczne do plytek 96 dołkowych

( OPTICAL ADHESIVE )Folie ( nalepki ) do przykrywania płytek reakcyjnych 96 dołkowych mające zastosowanie do ilościowego oznaczania DNA techniką Real Time PCR wykonane z folii przylepnej o właściwościach optycznych

- kompatybilne z płytkami 96 dołkowymi

- konfekcjonowane fabrycznie w opakowaniach po 100 sztuk nalepek


op

3

6

Zestaw do kalibracji aparatu Real Time PCR System 7500

- zestaw do kalibracji aparatu Real Time PCR System 7500 mający na celu ustalenie widm barwników FAM, NED, ROX, TAMRA i VIC.

op

2

7

Zestaw do kalibracji aparatu Real Time PCR System 7500

- zestaw do kalibracji aparatu Real Time PCR System 7500 mający na celu ustalenie widm barwników Cy3, Dye, Cy5, Dye, Texas RedDye.

op

2

Wymagany okres gwarancji przez Zamawiającego dla pozycji 2,3,4 minimum 4 miesięcy w pozycjach 6,7 minimum 6 miesięcy, dla pozycji 1, 5 minimum 12 miesięcy.  W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni kolumny 8, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny  okres gwarancji.

RAZEM


Cena oferty brutto dla zadania 3  (wartość kolumny nr 7)

(słownie: ..............................................................................) w tym podatek VAT.................%

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy


Załącznik nr 6 do SIWZ
ZADANIE 4 Zestaw do identyfikacji osobniczej w systemie co najmniej 23 loci STR chromosomu Y wraz ze standardem wielkości oraz matrycą


Poz

ewid.

Przedmiot

zamówienia

Charakterystyka przedmiotu zamówienia

Jedn.

miary

Ilość

Cena jednostkowa brutto

Wartość brutto (kol.5xkol.6)

Gwarancja

Nazwa Zaoferowanego produktu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Zestaw do identyfikacji osobniczej w systemie co najmniej 23 loci STR chromosomu Y wraz ze standardem wielkości oraz matrycą

Zestaw do Y-STR do analizy haplotypów PowerPlexY23 System, Y Filer Plus Amplification Kit lub równoważny:

-gotowy do użycia, stosowany w kryminalistyce i medycynie sądowej do jednoczesnej, multipleksowej amplifikacji i fluorescencyjnej detekcji fragmentów ludzkiego DNA przy użyciu analizatora ABI 3130XL znakowanych pięcioma lub sześcioma barwnikami zawierający następujące układy :DYS456, DYS389I/II, DYS390, DYS458, DYS19, DYS385a/b, DYS393, DYS391, DYS439,DYS635,DYS392, Y GATTA H4, DYS437, DYS438, DYS448, DYS481, DYS533, DYS570, DYS576

- w przypadku zaoferowania zestawu sześciobarwnikowego przystosowanie sekwenatora ABI3130XL do pracy z tego typu zestawami jest po stronie Wykonawcy.

- zawierający wszystkie niezbędne odczynniki do wykonania reakcji PCR ( mieszaninę reakcyjną, mieszaninę znakowanych fluorescencyjnie primerów, kontrolę ludzkiego męskiego DNA o zdefiniowanym haplotypie w zakresie analizowanych loci oraz kompatybilną drabinę alleli,

- zawierający standard wielkości znakowany barwnikiem fluorescencyjnym do zastosowania w aparacie ABI 3130 XL, kompatybilny z zestawem do identyfikacji wymienionym w zadaniu,

- zwalidowany przez producenta do identyfikacji osobniczej w badaniach kryminalistycznych i sądowych

- wystarczającą ilością od 50 do 100 próbek reakcji PCR, prowadzonej w objętości reakcyjnej 25 ul,

- konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu 1 kompletny zestaw wymienionych powyżej odczynników.
próbka

1400
Wymagany okres gwarancji przez Zamawiającego minimum 6 miesięcy.  W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni kolumny 8, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny  okres gwarancji.

RAZEM
Cena oferty brutto dla zadania 4  (wartość kolumny nr 7)

(słownie: ..............................................................................) w tym podatek VAT.................%

W przypadku ww modernizacji Wykonawca jest zobligowany w formularzu cenowym wskazać specyfikację oferowanych produktów niezbędnych do przeprowadzenia tych modernizacji. .....................................................................

podpis osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 7 do SIWZ


ZADANIE 5 Zestaw do oznaczania ilościowego ludzkiego DNA


Poz

ewid.

Przedmiot

zamówienia

Charakterystyka przedmiotu zamówienia

Jedn.

miary

Ilość

Cena jednostkowa brutto

Wartość brutto (kol.5xkol.6)

Gwarancja


Nazwa Zaoferowanego produktu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Zestaw multipleksowy do ilościowego oznaczania ludzkiego DNA techniką „Real Time PCR”

Quant Human Plus DNA Quantification Kit lub równoważny:

-stosowany w badaniach kryminalistycznych, do ilościowego oznaczania ludzkiego DNA w śladach biologicznych, • zawierający komplet odczynników niezbędnych do oznaczania ilości ludzkiego DNA techniką „ Real Time PCR „ z wykorzystaniem będącego na wyposażeniu Aparatu ABI PRISM 7500 z oprogramowaniem,

 • w przypadku zaoferowania zestawu wymagającego przystosowania aparatu ABI 7500 do pracy z tego typu zestawami czynność ta jest po stronie Wykonawcy

 • o czułości fluorescencyjnej pozwalającej na oznaczenie stężenia DNA w zakresie od 50 ng/ul do ponad 5 pg/ul,

 • pozwalający na detekcję i szacowanie poziomu degradacji próbek ze śladów biologicznych w zakresie mini i midi STR, pozwalający na szacowanie amplikonów ludzkiego DNA w zakresie 80bp – 214 bp,

 • zwalidowany przez producenta w badaniach kryminalistycznych i sądowych prowadzonych w analizatorze Real Time PCR System 7500,

 • wystarczający do wykonania od 200 do 400 reakcji

 • zestaw może posiadać dodatkowe paramenty określające poziom degradacji oraz oznaczać ilość DNA męskiego

 • konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu 1 kompletny zestaw wymienionych powyżej odczynników .

próbka


19400
Wymagany okres gwarancji przez Zamawiającego minimum 6 miesięcy.  W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni kolumny 8, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny  okres gwarancji.

RAZEMCena oferty brutto dla zadania 5  (wartość kolumny nr 7)

(słownie: ..............................................................................) w tym podatek VAT.................%

W przypadku ww modernizacji Wykonawca jest zobligowany w formularzu cenowym wskazać specyfikację oferowanych produktów niezbędnych do przeprowadzenia tych modernizacji. .....................................................................

podpis osoby upoważnionejdo składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość