Strona główna

Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych I weryfikacji istniejących programów studiów I i II stopnia w utp w Bydgoszczy Kod przedmiotu


Pobieranie 0.99 Mb.
Strona1/16
Data20.06.2016
Rozmiar0.99 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących programów studiów I i II stopnia w UTP w Bydgoszczy

Kod przedmiotu:

……………….

Pozycja planu:

D.1 1


1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

A. Podstawowe dane

Nazwa przedmiotu

Sporty hipiczne

Kierunek studiów

Zoofizjoterapia

Poziom studiów

I stopnia

Profil studiów

ogólnoakademicki

Forma studiów

stacjonarne

Specjalność

Fizjoterapia zwierząt towarzyszących

Jednostka prowadząca kierunek studiów

WHiBZ; Katedra Hodowli Trzody Chlewnej i Koni

Pracownia Hodowli KoniImię i nazwisko nauczyciela (li) i jego stopień lub tytuł naukowy

dr inż. Magdalena Drewka,

mgr inż. Monika MonkiewiczPrzedmioty wprowadzające

Podstawy chowu i hodowli zwierząt monogastrycznych

Wymagania wstępne

Podstawowe wiadomości z zakresu chowu, hodowli i użytkowania koni

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

V
30/2

3

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK)

Lp.

Opis efektów kształcenia

Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia

Odniesienie do efektów kształcenia dla obszaru

WIEDZA

W1

Ma wiedzę na temat zachowań koni podczas zawodów sportowych

K_W27

R1A_W01

R1A_W04


R1A_W05

W2

Potrafi obrazować i analizować sposób poruszania się koni w celu optymalilzacji treningu i dobrego przygotowania koni do startu w zawodach

K_W28

R1A_W01

R1A_W04


R1A_W08

UMIEJĘTNOŚCI

U1

Posiada umiejętności precyzyjnego porozumiewania się z hodowcami, lekarzami weterynarii i właścicielami zwierząt w celu ustalenia programu treningowego na zawody.

K_U01

R1A_U01

R1A_U02


U2

Potrafi analizować objawy zaburzeń w funkcjonowaniu konia sportowego. Wykazuje zdolność podjęcia działań zoofizjoterapeutycznych.

K_U28

R1A_U05

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1

Ma świadomość potrzeby dokształcania i samokształcenia w zakresie przepisów i regulaminów dotyczących sportów hipicznych

K_K01

R1A_K01

R1A_K07


K2

Jest otwarty na problemy dotyczące kontuzji koni sportowych i chętny do współpracy z ich właścicielami.

K_K14

R1A_K02

R1A_K05


3. METODY DYDAKTYCZNE

ćwiczenia audytoryjne, pokaz, dyskusja, prelekcja, metoda przypadków, ćwiczenia terenowe

4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

test

5. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Ćwiczenia

Zasady praktycznego użytkowania koni. Pielęgnacja i przygotowanie konia do pokazu, transportu. Dobrostan w świetle przepisów Unii Europejskiej. Podstawy jazdy konnej i lonżowania. Podstawy treningu koni sportowych. Naturalne metody szkolenia koni. Ujeżdżenie, skoki przez przeszkody, WKKW, rajdy, woltyżerka, polo, powożenie, jazda w stylu western. Najczęściej występujące urazy i przeciążenia u koni sportowych

6. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

(dla każdego efektu kształcenia umieszczonego na liście efektów kształcenia powinny znaleźć się metody sprawdzenia, czy został on osiągnięty przez studenta)Efekt kształcenia

Forma oceny

Egzamin ustny

Egzamin pisemny

Kolokwium

Projekt

Sprawozdanie

…………

W1x


W2x


U1x


U2x


K1x


K2x


7. LITERATURA

Literatura podstawowa

S.Pilliner, Z.Davies 2003.Jak osiągnąć mistrzowską formę koni”; SIMA WLW

Z Zasady jazdy konnej”- cz. 1; PZJ 2003, cz. 2; PZJ 2004; cz 3; PZJ 2005

A.Paalman; Zbrosławice 1979.„Jeździectwo - skoki przez przeszkody”

W.Pruchniewicz2003.„Akademia jeździecka”-cz. 1,2, 3 ; Chaber PR

W. Blendinger 2002.„Wstęp do psychologii konia”; „JiK”


Literatura uzupełniająca

Skorupski W. 2006„ Psychologia treningu koni”- PWRiL Warszawa

„Koń polski” – miesięcznik

„Świat Koni” – miesięcznik


8. NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS GODZIN I PUNKTÓW ECTS

Aktywność studenta

Obciążenie studenta – Liczba godzin

(podano przykładowe)Udział w zajęciach dydaktycznych wskazanych w pkt. 2.2

30

Przygotowanie do zajęć

20

Studiowanie literatury

20

Inne (przygotowanie do egzaminu, zaliczeń, przygotowanie projektu itd.)

20

Łączny nakład pracy studenta

90

Liczba punktów ECTS proponowana przez NA

3

Ostateczna liczba punktów ECTS (określa Rada Programowa kierunku)

3
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość