Strona główna

Załącznik nr 3c Wymagania dla aparatu do badań hematologicznych – morfologia 5 diff: x 2 szt


Pobieranie 8.24 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar8.24 Kb.

Konkurs znak: IHiT/ ŚWB/konkurs/ 1/2014


.............................................................................

Pieczęć firmowa


Załącznik nr 3c
Wymagania dla aparatu do badań hematologicznych – morfologia 5 diff: x 2 szt
Analizator 30 i/lub 24 parametrowy o wydajności min. 80 analiz/godzinę.


 • Oznaczane parametry:

WBC - liczba krwinek białych, LYMPH% - odsetek limfocytów, EO% - odsetek eozynofili, EO# liczba eozynofili, LYMPH# - liczba limfocytów, HGB- hemoglobina, PLT- liczba płytek, RET% - odsetek retykulocytów*, PCT- hematokryt płytkowy, NEUT% - odsetek neutrofili, NEUT# liczba neutrofili, MONO% odsetek monocytów, MONO# liczba monocytów, BASO%- odsetek bazofili, BASO#- liczba bazofili, RBC- liczba erytrocytów, RET#- liczba retykulocytów*.
 • Obliczane parametry:

MCV- średnia objętość erytrocyta, MCH- średnia zawartość hemoglobiny, MCHC- średnie stężenie hemoglobiny, MPV- średnia objętość płytki, HCT- hematokryt, RDW – anizocytoza krwinek czerwonych, PDW - anizocytoza płytek krwi.

 • Dodatkowo zalecana możliwość wykrywania:
  młodych granulocytów IG% & IG# (metamielocyty, mielocyty, promielocyty) oraz PLT-(O) - optyczny pomiar płytek.
  Możliwość swobodnego wyboru zleceń (CBC, CBC+DIFF-dla aparatu 24 parametrowego, CBC, CBC+DIFF, CBC+RET, CBC+DIFF+RET- dla aparatu 30 paramentrowego).

 • Metody pomiarowe:
  system identyfikacji leukocytów oparty na fluorocytometrii przepływowej z użyciem lasera półprzewodnikowego; konduktometryczna metoda pomiaru RBC, PLT i HCT

 • Objętości próbki:
  max.150 µl (podajnik), max. 85 µl (podstawienie ręczne), max.40 µl (krew kapilarna)
  Pamięć do min 5.000 wyników z histogramami i skategramami.
  Wskazane bezobsługowe, automatyczne procedury konserwacji aparatu.
  Wskazane nietoksyczne odczynniki i filtry powietrza zabezpieczające przed skażeniem otoczenia.

 • Interfejs do komunikacji zewnętrznej z systemem informatycznym

*dotyczy tylko aparatu 30 parametrowego
Oświadczamy, że aparaty do badań hematologicznych w które zostanie wyposażone laboratorium Zamawiającego spełniają wszystkie wyżej wymienione parametry techniczne i funkcjonalne.
1. Nazwa i typ aparatu: ……………………………………………………………………………..….

Producent i rok produkcji: ………………………………………………………………………...…


2. Nazwa i typ aparatu: …………………………………………………………………………….….

Producent i rok produkcji: ……………………………………………………………………….….

.................................. dn...................... ………. ............................

miejscowość Podpis i pieczęć imienna osoby (osób) upoważnionej(-ych)do występowania w imieniu Wykonawcy©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość