Załącznik nr 4 do Wzoru umowy (Załącznik nr 12 do siwz) numer sprawy: 8/poig/ pn/2015Pobieranie 209.28 Kb.
Strona1/6
Data19.06.2016
Rozmiar209.28 Kb.
  1   2   3   4   5   6

Załącznik nr 4 do Wzoru umowy (Załącznik nr 12 do SIWZ)
numer sprawy: 8/POIG/ PN/2015

Załącznik nr 4 do SIWZ - Opis wymaganych cechSpis treści

Wprowadzenie 4

Założenia i wymagania ogólne 4

1.1 Założenia 4

1.2 Regulacje prawne 4

1.3 Wymagania ogólne 5

1.1. Wykonawca zapewni zgodność dostarczonego rozwiązania z przyjętą dla systemu PGS Polityką Bezpieczeństwa. W przypadku konieczności rozszerzenia polityki przeprowadzi analizę ryzyka pozwalającą na przyjęcie zmian polityki. 5

1.2. Rozbudowa systemu zostanie zrealizowana zgodnie z przyjętymi dla Sytemu PGS procedurami w zakresie projektowania, wdrażania i eksploatowania. W przypadku, gdy Wykonawca dostarczy rozwiązanie budowane od podstaw to Wykonawca zapewni procedury dla jego projektowania, wdrażania, eksploatowania, monitorowania, przeglądania, utrzymania i udoskonalania z uwzględnieniem Polskich Norm: PN-ISO/IEC 20000-1 i PN-ISO/IEC 20000-2. Wyżej wymienione procedury zostaną zapisane w dokumentacji technicznej i administracyjnej. 6

1.3. Rozwiązania sprzętowe i programowe zastosowane w rozbudowywanym systemie umożliwią wymianę danych z innymi systemami teleinformatycznymi (zewnętrznymi w stosunku do GUS) za pomocą protokołów komunikacyjnych i szyfrujących określonych w obowiązujących przepisach, normach, standardach lub rekomendacjach ustanowionych przez krajową jednostkę normalizacyjną lub jednostkę normalizacyjną Unii Europejskiej. 6

1.4. Zasoby informacyjne, tam gdzie ma to zastosowanie będą udostępniane w formatach danych zgodnych z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. 6

1.5. Jeżeli system będzie przyjmował dokumenty elektroniczne, to umożliwi przyjmowanie dokumentów elektronicznych służących do załatwiania spraw w formatach danych określonych w załącznikach nr 2 i 3 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. 6

1.6. Rozliczalność w robudowywanym systemie będzie zapewniona poprzez wiarygodne dokumentowanie, w postaci elektronicznych zapisów, w dziennikach systemów (logach). 6

1.7. Zapewnić dostęp i poprawną obsługę, dla co najmniej 3000 unikalnych użytkowników Systemu, w tym dla 1000 użytkowników jednoczesnych Portalu Geostatystycznego (PGS) w zakresie funkcji i usług przeglądania danych; 6

1.8. Posiadać budowę modułową umożliwiającą indywidualną konfigurację ustawień dla każdego modułu dla poszczególnych grup użytkowników (ról) poprzez przypisanie do roli (użytkownika) grupy usług / funkcji, włącznie z konfiguracją i parametryzacją ustawień Systemu; 6

1.9. Posiadać jednorodny, spójny interfejs użytkownika, co najmniej dla modułów wchodzących w skład tego samego zakresu tematycznego; 6

1.10. Zapewnić wykonywanie kopii zapasowych bazy danych, w tym: 61.10.1. Automatyzację wykonywania okresowych kopii bezpieczeństwa; 6

1.10.2. Definiowanie harmonogramu wykonywania okresowych kopii bezpieczeństwa; 6

1.10.3. Automatyczne utrzymywanie określonej liczby kopii bezpieczeństwa oraz prowadzenie dziennika wykonanych kopii bezpieczeństwa; 6

1.10.4. Powiadamianie o zaistniałych błędach i awariach wykonania kopii na podany adres email; 7

1.11. Posiadać mechanizmy umożliwiające identyfikację użytkownika i ustalenie daty wprowadzenia i modyfikacji danych; 7

1.12. Posiadać mechanizmy ochrony danych przed niepowołanym dostępem, nadawania uprawnień dla użytkowników do korzystania z modułów, jak również do korzystania z wybranych funkcji; 7

1.13. Być zorientowany na usługi tj. zapewnić komunikację i integrację poprzez możliwość wymiany danych z innymi systemami przy zastosowaniu protokołu SOAP, wymianę danych w formacie XML lub inne rozwiązanie równoważne w architekturze Web Services; 7

1.14. Zapewnić sygnalizację pracy Systemu (np. klepsydra- animowana ikona podczas oczekiwania na wynik przetwarzania) podczas przetwarzania danych lub generowania raportów dla operacji trwających, co najmniej 5 sekund. 7

Wymagania szczegółowe 7

OF.I.1. Usprawnienie i automatyzacja procesów przygotowania produktów statystycznych dla użytkowników końcowych 7

OF.I.1. Przygotowanie mapy tematycznej na bazie danych użytkownika 7

OF.I.2. Zapewnienie wykonywania zapytań o mikrodane do Systemu ABM 8

OF.I.3. Wykonywanie zaawansowanych analiz 14

OF.I.4. Rozbudowa Modułu zarządzania Portalem informacyjnym 15

OF.I.5. Monitorowanie i raportowanie wykorzystania Systemu „PORTAL” 16

OF.I.6. Rozszerzenie zakresu danych pochodzących z Banku Danych Lokalnych (BDL) 17

OF.I.7. Prezentacja danych statystycznych na urządzeniach mobilnych 19

OF.I.8. Zmiana funkcjonalności wydruków Aplikacji mapowej portalu 19

OF.I.2. Usprawnienie i automatyzacja procesów związanych z administrowaniem systemem 20

OF.I.9. Zarządzanie użytkownikami 20

OF.I.10. Obsługa wiadomości e-mail 20

OF.I.11. Obsługa wersji językowej danych 21

OF.I.12. Zarządzanie wersjami językowymi elementów interfejsu 21

OF.I.13. Zarządzanie wersjami warstw podziału przestrzeni 21

OF.I.3. Dostosowanie Podsystemu Usług INSPIRE do obowiązujących przepisów wykonawczych 22

OF.I.4. Opracowanie rozwiązań do spójnego, scentralizowanego procesu prowadzenia przestrzennych baz adresowych 23

OF.I.14. Automatyczna replikacja danych referencyjnych 23

OF.I.15. Automatyczna replikacja danych operacyjnych Systemu „PBA” 25

OF.I.16. Dystrybucja danych źródłowych rejestru TERYT 26

OF.I.17. Rozbudowa Edytora danych PBA o eksport i import warstwy ulic 27

OF.I.18. Rozbudowa Edytora danych PBA o dodatkowe funkcjonalności 27
: download -> gfx -> bip
gfx -> Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej rozpatrzył 7 wniosków Prokuratora Generalnego w sprawie ułaskawienia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 20 maja 2008r zastosował prawo łaski wobec 7 osób
gfx -> Nowość! Nastrojowe ciepło na długie zimowe wieczory. Na poprawę humoru: grzejnik inventio z ekranami z najnowszej kolekcji la bella toscana !
gfx -> Ustawa z dnia 16 marca 2012 r o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw1
gfx -> Stempel zakładu opieki zdrowotnej dnia
bip -> Zarządzenie nr 6 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
bip -> Zarządzenie Nr 3/2012 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
bip -> Uchwała Nr ccclxviii/2011 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
bip -> Zarządzenie Nr 5/2011 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie


  1   2   3   4   5   6


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy