Strona główna

Załącznik nr 4 informacja o prowadzonej działalności informacja o infrastrukturze Oferenta


Pobieranie 32.73 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar32.73 Kb.
Załącznik nr 4

INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI
  1. Informacja o infrastrukturze Oferenta

Infrastruktura/posiadana aparatura

Liczba

Rok oddania do użytku


% stopień zużycia **)

Uwagi


Gamma-kamera* )

Posiadanie infrastruktury pozwalającej na instalację gamma-kamery

Pracownia przystosowana do przygotowywania radiofarmaceutyków

Inne – proszę wskazać

* Podać rodzaj gamma-kamery, np. SPECT, planarna, SPECT-CT.

**Podać w jaki sposób obliczono %-owy stopień zużycia sprzętu.
  1. Informacja o aktywności Oferenta

Liczba wykonanych świadczeń w zakresie diagnostyki obrazowej:

W roku 2012

W roku 2013

Liczba wykonanych badań dziennie

Średni czas oczekiwania na badanie

MRI

TK

USG

RTG

Liczba wykonanych świadczeń w zakresie medycyny nuklearnej (gamma-kamera)

Liczba chorych leczonych w ośrodku:

W roku 2012

W roku 2013

Liczba hospitalizacji/badań rocznieOddział onkologiczny *)Oddział hematologiczny *)Oddział ginekologii onkologicznej *)Oddział chirurgii onkologicznej *)*Ewentualna współpraca z kliniką w zakresie wymienionego profilu (uwierzytelniona odpowiednimi dokumentami, np. umowa cywilnoprawna).


  1. Informacja o kadrze medycznej

Rodzaj kwalifikacji

Liczba osób zatrudnionych u Oferenta

Imię i nazwisko

Łączny miesięczny wymiar zatrudnienia (określić formę zatrudnienia

i liczbę godzin) poszczególnych osóbDoświadczenie zawodowe
w wykonywaniu badań z zakresu medycyny nuklearnej
(w tym techniką SPECT) poszczególnych osób zatrudnionych
u Oferenta *)

Na zmianie co najmniej:

1 lekarz specjalista medycyny nuklearnej 1 technik ze stażem dłuższym niż 3 lata w zakładzie medycyny nuklearnej, 1 pielęgniarka ze stażem dłuższym niż 3 lata w zakładzie medycyny nuklearnejco najmniej 1 osoba która:

- ukończyła studia wyższe na kierunku lub w specjalności elektroradiologia i uzyskała tytuł licencjata lub inżyniera,

- ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy technik elektroradiolog lub technik elektroradiologii lub dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik elektroradiolog


inne

* Dodatkowo podać wykaz ewentualnych szkoleń z zakresu medycyny nuklearnej.

Data ……………………. ……………..…………………..Pieczęć i podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania oferenta


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość