Strona główna

Załącznik Nr 43 do zarządzenia Nr 16/2016


Pobieranie 15.39 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar15.39 Kb.


Załącznik Nr 43 do zarządzenia Nr 16/2016

Rektora WUM z dnia 29.01.2016 r.Student(ka)

…………………………………………………………………. Warszawa, dnia ………………
Wniosek złożony dn. ……………………

Nr ewidencyjny:.…………………………


(imię/ imiona i nazwisko)

………………………………………………………………….

(nr albumu)

………………………………………………………………….

(kierunek studiów, specjalność)

………………………………………………………………….

(forma studiów–stacj./niestacj., forma kształcenia-jednolite mgr/I-go st./II-go st.)

………………………………………………………………….

(rok studiów, semestr)

………………………………………………………………….

(telefon kontaktowy) Dziekan

.………..……..……………………………..….

.….......…………………………………………

(nazwa Wydziału, na który student/ka chce się przenieść)

Za pośrednictwem Dziekana

.………..……..……………………………..….

.….......…………………………………………

(nazwa Wydziału, na którym student/ka studiuje) Warszawskiego Uniwersytetu MedycznegoWNIOSEK

Proszę o wyrażenie zgody na przeniesienie mniez kierunku ……........................................................ specjalność …………………………………………

na kierunek ……...................................................... specjalność …………………………………………

Uzasadnienie: ……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………….

podpis studenta(ki)


Na podstawie § 16 pkt. 1 Regulaminu Studiów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wprowadzonego na mocy Uchwały Senatu WUM nr 37/2015 z dnia 20.04.2015 r.
wyrażam zgodę na zmianę kierunku studiów.

Na podstawie art. 107 § 4 kpa odstąpiono od uzasadnienia decyzji, ponieważ uwzględnia ona w całości żądanie strony.


………………………………………

data i podpis Dziekana


nie wyrażam zgody na zmianę kierunku studiów.
Uzasadnienie: ……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………

data i podpis Dziekana


Od decyzji przysługuje odwołanie do Rektora WUM w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Otrzymałem(am) dnia ………………………………………………..data i podpis studenta(ki)©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość