Strona główna

Załącznik nr 5


Pobieranie 46.36 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar46.36 Kb.
Załącznik nr 5

Ofertazłożona w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert z dnia………………, dotyczące dostawy artykułów spożywczych w zamian za nieprzetworzone towary żywnościowe znajdujące się w magazynach interwencyjnych Unii Europejskiej
My, niżej podpisani, …....................................................................................................................................

działający w imieniu i na rzecz

........................................................................................................................................
w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert dotyczące dostawy artykułów spożywczych do organizacji charytatywnych składamy niniejszą ofertę.

Oferujemy dostawę następujących gotowych artykułów spożywczych w zamian za ilości nieprzetworzonego towaru żywnościowego znajdującego się w magazynach wskazanych poniżej :
Lp.
Ilość oferowana artykułów spożywczych (w tonach lub odpowiednio w tysiącach litrów 1)

Stawka za transport netto 1 tony lub odpowiednio 1 tysiąca litrów gotowego artykułu spożywczego (zł/tonę lub odpowiednio zł/tysiąc litrów) 2

A

Ryż biały długoziarnistyA.1

Dostarczony w zamian za ryż niełuskany w ilości 13500 t. przeznaczony do odbioru w
1. AGRIWEST – CARDE S.N.C.; VIA F. CRISPI 1; 12030 CARDE (CUNEO); Włochy
2 .MAGAZZINI GENERALI; RACCORDATI; CON SILOS DA CEREALI S.R.L.; VIA G. VISCONTI 18; 28100 NOVARA; Włochy
3. IMMOBILIARE AGRICOLA; ALBERETTA S.R.L.; VIA MEDE 40; 27020 SARTIRANA LOMELLINA PV; WłochyA.2

Dostarczony w zamian za ryż niełuskany w ilości 13335 t. przeznaczony do odbioru w

1. GARBELLI ANDREA; VIA CERCHETTA 15; TENUTA SAN CARLO; 15045 SALE (ALESSANDRIA); Włochy
2. MONFER S.P.A.; VIA GRAMSCI; 27028 SAN MARTINO; SICCOMARIO (PAVIA); Włochy
3. MONFER S.P.A.; VIA CAVAGLIA 42; 10021 CAMBIANO (TORINO)

Włochy
4. NOVA MAIS S.R.L.; VIA VECCHIA TICINO; 28047 OLEGGIO (NOVARA); WłochyB.

Mleko UHTB.1

Dostarczone w zamian za masło w ilości 2868,150 t. przeznaczone do odbioru w PAKASTAMO OY; Itäinen Valkoisenlähteentie 21; 01290 VANTAA; FinlandiaB.2

Dostarczone w zamian za masło w ilości 319,925 t. przeznaczone do odbioru w JÄÄSAUKKO OY; Uusi Porvoontie 1766l 01190 BOX (SIPOO); FinlandiaB.3

Dostarczone w zamian za masło w ilości 654,825 t. przeznaczone do odbioru w R. Thomsen; EG Tiefkühl und Lagerhaus GmbH& Co. KG; Bösterredder 23; 24601 Wankendorf; Tel.: 04326/992050; Fax: 04326/992030; NiemcyB.4

Dostarczone w zamian za masło w ilości 461,825 t. przeznaczone do odbioru w:

1. R. Thomsen; Bützower Fleischgroßhandel GmbH & Co. KG; Bahnhofstr. 22; 18246 Bützow; Tel.: 038461/4140; Fax: 038461/414-27; Niemcy
2. Kühlhaus Dahlen; Grundbesitz- und Verwaltungsgesellschaft Gmbh; Hainstr. 1; 04774 DahlenTel.: 034361/819-0; Fax: 034361/819-42; NiemcyB.5

Dostarczone w zamian za masło w ilości 360,000 t. przeznaczone do odbioru w A & A Logistik GmbH & Co. KG; Brachwitzer Str. 38; 06118 Halle/Saale; Tel.: 0345/5300620; Fax: 0345/5300803; NiemcyB.6

Dostarczone w zamian za masło w ilości 1080,000 t. przeznaczone do odbioru w Kühlhauser Gmbh Nord-Ost; Zweigniederlassung Demmin; Loitzer Landstr.; 17109 Demmin; Tel.: 03984/85290; Fax: 03984/85296; NiemcyC

Sery podpuszczkowe dojrzewająceC.1

Dostarczone w zamian za masło w ilości 464,850 t. przeznaczone do odbioru w Kühltransit Hamburg GmbH & Co. KG; Nehlstraße 12; 20457 Hamburg; Tel.: 040/311807-0; Fax: 040/311807-27; NiemcyC.2

Dostarczone w zamian za masło w ilości 562,500 t. przeznaczone do odbioru w Kühlhauser GmbH Nord-Ost; Zweigniederlasstng Prenzlau; Freyschmidstr. 18a; 17291 Prenzlau;Tel.: 03984/85290; Fax: 03984/85296; NiemcyC.3

Dostarczone w zamian za odtłuszczone mleko w proszku w ilości 530,000 t. przeznaczone do odbioru w magazynach w IrlandiiC.4

Dostarczony w zamian za odtłuszczone mleko w proszku w ilości 531,000 t. przeznaczone do odbioru w magazynach w IrlandiiD

Sery topioneD.1

Dostarczony w zamian za odtłuszczone mleko w proszku w ilości 672,000 t. przeznaczone do odbioru w magazynach w IrlandiiD.2

Dostarczony w zamian za odtłuszczone mleko w proszku w ilości 672,000 t. przeznaczone do odbioru w magazynach w IrlandiiD.3

Dostarczony w zamian za odtłuszczone mleko w proszku w ilości 672,000 t. przeznaczone do odbioru w magazynach w IrlandiiD.4

Dostarczony w zamian za odtłuszczone mleko w proszku w ilości 672,000 t. przeznaczone do odbioru w magazynach w Irlandii


Uważamy się związani niniejszą ofertą przez 45 dni od daty upływu terminu składania ofert.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z „Warunkami przetargu na dostarczenie określonych artykułów spożywczych do organizacji charytatywnych” oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy według przedstawionego przez Agencję wzoru oraz w miejscu i terminie nie przekraczającym 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Niniejszą ofertę składamy na ................ kolejno ponumerowanych stronach.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie ………………………..….. zł, wniesiemy najpóźniej w dniu podpisania umowy w formie (odpowiednie zaznaczyć):

Integralną częścią niniejszej oferty są:  1. Oryginał aktualnego dokumentu dotyczącego formy prawnej przedsiębiorcy (wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia oferty), tj. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, wyciąg lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji podmiotów gospodarczych lub odpis rejestru handlowego lub kserokopia tych dokumentów potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza.

  2. Jeżeli oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej (tj. w pkt 1), składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

  • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym;

  • nie wszczęto wobec niego postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono jego upadłości.

  1. Jeżeli w kraju, w którym oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Oferent zobowiązany jest przedstawić wykonane na swój własny koszt tłumaczenie przysięgłe wymaganych dokumentów na język polski.

..................................., dn. ...................

..............................................................................................(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Oferenta)

1 W tonach do trzech miejsc po przecinku, tj. po zaokrągleniu do pełnych kilogramów lub odpowiednio w tysiącach litrów (w zaokrągleniu do pełnych litrów)

2 W PLN do dwóch miejsc po przecinku, tj. po zaokrągleniu do pełnych groszy


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość