Strona główna

Załącznik nr do umowy z dnia Beneficjent gwarancji


Pobieranie 13.65 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar13.65 Kb.


Załącznik nr ... do umowy ...... z dnia .........
Beneficjent gwarancji: Gmina Wrocław z siedzibą pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław, w imieniu i na rzecz, której działa Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o., ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław.


Gwarancja nr .........


W związku z umową nr ....... (zwaną dalej Umową) zawartą w dniu .............................., pomiędzy Beneficjentem

a .............................................................................................................................. (zwanym dalej Zleceniodawcą)(nazwa i adres siedziby Zleceniodawcy)

dotyczącą ..................................................................................................................................................................(przedmiot Umowy)

.............................................. (zwany dalej Gwarantem), z siedzibą ....................................................., wpisany(nazwa Gwaranta)

do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ........................................... ..................... ...... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem .............................., NIP ......................., kapitał zakładowy i wpłacony ............................. PLN, udziela gwarancji ……….. na okres od ......................... do ................................. zapłaty kwoty .............................................PLN (słownie złotych: ......................................),

stanowiącej kwotę zabezpieczenia należytego wykonania obowiązków związanych z realizacją wyżej wymienionej umowy dotyczącej realizacji .............................................................................

(nazwa przedsięwzięcia)
i zobowiązuje się w okresie ważności gwarancji nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze żądanie do zapłacenia Beneficjentowi kwoty do wysokości udzielonej gwarancji, po otrzymaniu pisemnego żądania zapłaty, zawierającego oświadczenie, że Zleceniodawca nie wywiązał się z zobowiązań wobec Beneficjenta, w terminie nieprzekraczającym 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania ww. oświadczenia. Oświadczenie Beneficjenta winno być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w jego imieniu.
Niniejsza gwarancja ważna jest do dnia ............................, co oznacza, że żądanie zapłaty powinno być przedstawione Gwarantowi w tym terminie na adres:

......................... w ...............................................................................................................(adres Gwaranta, telefon i fax)
Gwarancja należytego wykonania Kontraktu wchodzi w życie i uzyskuje moc obowiązującą od podpisania Kontraktu przez obie Strony, tj. przez Wykonawcę i Zamawiającego i będzie ważna:
- w 100% kwoty gwarancji, tj. kwoty .......................złotych (słownie: ................................... złotych 00/100) od dnia podpisania umowy/kontraktu., do ……… (termin wykonania prac - określony zgodnie z umową/kontraktem) w zakresie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy,

- w części równej 30% kwoty gwarancji, tj. kwoty .................... złotych (słownie: ...............................złotych 86/100) od dnia podpisania umowy/kontraktu do ……… (termin gwarancji i rękojmi - określony zgodnie z umową/kontraktem) w zakresie roszczeń z tytułu nie usunięcia lub nienależytego usunięcia wad lub usterek powstałych w przedmiocie umowy.


Wykonawca jest zobowiązany nie później niż na 7 dni przed upływem terminu ważności zabezpieczenia do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia w wysokości 100 % kwoty gwarancyjnej, do wskazanego przez Zamawiającego przewidywanego terminu zakończenia prac; czynności wymienione powyżej mogą być powtórzone jeśli nastąpią kolejne przesunięcia okresu wykonywania przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowiązany na 7 dni przed upływem terminu ważności zabezpieczenia do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi lub wniesienia nowego zabezpieczenia w wysokości 30% kwoty gwarancyjnej, na okres rękojmi i gwarancji na roboty budowlane wskazany przez Zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni.

W przypadku nie przedłużenia zabezpieczenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia zgodnie z powyższymi zapisami w przewidzianych terminach, Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z wniesionego już zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
W oparciu o ustalenia z zamawiającym i znajdującym odzwierciedlenie w harmonogramie realizacji prac

Do dochodzenia roszczeń z tytułu niniejszej umowy jest uprawniona Gmina Wrocław, reprezentowana przez należycie do tego umocowanego przedstawiciela, na równi ze spółką Wrocławskie Inwestycje.

Niniejsza gwarancja wygasa automatycznie i całkowicie w przypadku:


  1. upływu terminu ważności gwarancji, o ile do tego terminu żądanie zapłaty wraz z oświadczeniem oraz dokumentami uzasadniającymi roszczenie nie zostały przekazane do Gwaranta,

  2. zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta Gwarancji w zakresie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przewidzianych w gwarancji przed upływem terminu jej ważności.

Niniejsza gwarancja obowiązuje niezależnie od zmian zapisów w umowie.

Niniejsza gwarancja powinna być zwrócona Gwarantowi po upływie terminu jej ważności lub w przypadku wygaśnięcia Umowy.

Zobowiązanie z tytułu niniejszej gwarancji wygasa również z upływem tego terminu, pomimo nie zwrócenia Gwarantowi Gwarancji.

Wierzytelności objęte niniejszą gwarancją nie mogą być cedowane.

Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.ZA GWARANTA ....................................©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość