Strona główna

ZAŁĄcznik wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych oraz warunki ich realizacji


Pobieranie 0.83 Mb.
Strona1/11
Data19.06.2016
Rozmiar0.83 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

I. Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych oraz warunki ich realizacjiLp.

Nazwa

świadczenia gwarantowanego

Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych 

 

Świadczeniobiorcy

Schemat podawania leku w programie

Badania diagnostyczne wykonywane w ramach programu

Świadczeniodawcy

1

LECZENIE RAKA PIERSI

(ICD-10 C 50)

trastuzumabum1. Kryteria kwalifikacji

1) Do leczenia adjuwantowego raka piersi w ramach programu kwalifikują się świadczeniobiorcy spełniający następujące kryteria:

a) rozpoznanie histologiczne raka piersi,

b) nadekspresja receptora HER2 w komórkach raka (wynik /3+/ metodą IHC) lub amplifikacja genu HER2 (wynik /+/ metodą FISH),

c) zaawansowanie umożliwiające pierwotne leczenie chirurgiczne w stopniu I C (T1c N0), II (T0-2 N0 - 1) lub stopniu III A (T3 N1),

d) zaawansowanie umożliwiające leczenie chirurgiczne po zastosowaniu wstępnej chemioterapii i uzyskaniu możliwości chirurgicznego leczenia o założeniu doszczętnym w stopniu III A (T0-3 N2),

e) leczenie chirurgiczne o założeniu radykalnym polegające na:

- amputacji piersi oraz wycięciu pachowych węzłów chłonnych lub

- wycięciu guza z marginesem tkanek prawidłowych oraz pachowych węzłów chłonnych z następową radioterapią całej piersi (leczenie oszczędzające),

f) czynniki ryzyka nawrotu nowotworu wykazane na podstawie histologicznego badania materiału pooperacyjnego obejmujące:

- obecność przerzutów w pachowych węzłach chłonnych dołu pachowego (cecha pN /+/) lub

- największą średnicę guza powyżej 1 cm w przypadku nieobecności przerzutów w pachowych węzłach chłonnych (cecha pN /-/),

g) wydolność serca wykazana na podstawie oceny klinicznej i badania ECHO lub MUGA (przed rozpoczęciem stosowania trastuzumabu) z frakcją wyrzutu lewej komory serca wynoszącą przynajmniej 50 %,

h) wykluczenie ciąży.

2) Do leczenia przerzutowego raka piersi w ramach programu kwalifikują się świadczeniobiorcy spełniający następujące kryteria:

a) rozpoznanie: histologicznie udokumentowany rak piersi z przerzutami (IV),

b) udokumentowane niepowodzenie chemioterapii z użyciem antracyklin lub z przeciwwskazaniami do stosowania antracyklin (dla leczenia skojarzonego z lekiem o działaniu cytotoksycznym),

c) udokumentowane niepowodzenie leczenia z użyciem przynajmniej 2 schematów chemioterapii (antracykliny i taksoidy) dla monoterapii,

d) udokumentowana nadekspresja receptora HER2 (3+ w badaniu immunohistochemicznym) lub amplifikacja genu HER2 (w badaniu FISH -fluorescencyjna hybrydyzacja in situ),

e) stan sprawności 0 - 2 według WHO,

f) prawidłowe wskaźniki czynności nerek,

g) prawidłowe wskaźniki czynności wątroby -możliwość kwalifikowania świadczeniobiorców z umiarkowanym wzrostem aktywności transaminaz tzn. do trzykrotnego wzrostu aktywności transaminaz w stosunku do wartości prawidłowych,

h) prawidłowe wskaźniki czynności szpiku,

i) wydolność serca wykazana na podstawie oceny klinicznej i badania ECHO lub MUGA (przed rozpoczęciem stosowania trastuzumabu) z frakcją wyrzutu lewej komory serca wynoszącą przynajmniej 50 %.

Nieuzasadnione jest włączenie świadczeniobiorców do leczenia trastuzumabem w ramach leczenia przerzutowego raka piersi, u których zastosowano ten lek w leczeniu adjuwantowego raka piersi.

2. Określenie czasu leczenia w programie

Leczenie adjuwantowe raka piersi trastuzumabem - 1 rok leczenia lub do momentu nawrotu choroby. Czas leczenia przerzutowego raka piersi określają kryteria kwalifikacji i kryteria wyłączenia programu.3. Wyłączenie z programu:

1) Leczenie adjuwantowe raka piersi:

a) rozpoznanie przewodowego raka przedinwazyjnego,

b) zaawansowanie w stopniach I A i B oraz IIIB, III C i IV niewydolność serca (klasa III lub IV według klasyfikacji NYHA),

c) progresja choroby w trakcie stosowania leku wykazana na podstawie badania przedmiotowego lub badań obrazowych określonych opisem programu lub innych badań wykonanych w zależności od sytuacji klinicznej,

d) niestabilność hemodynamiczna w przebiegu choroby wieńcowej lub zastawkowej wady serca oraz nadciśnienia tętniczego i innych sytuacji klinicznych (np. wieloletnia lub niekontrolowana cukrzyca),

e) frakcja wyrzutu lewej komory serca poniżej 50 % wykazana w badaniu ECH lub MUGA,

f) niewydolność oddechowa związana z innymi chorobami współistniejącymi,

g) współistnienie innych nowotworów złośliwych z wyjątkiem przedinwazyjnego raka szyjki macicy i podstawnokomórkowego raka skóry,

h) okres ciąży i karmienia piersią,

i) przeciwwskazania do stosowania trastuzumabu wynikające z nadwrażliwości na trastuzumab, białka mysie lub substancję pomocniczą.2) Leczenie przerzutowego raka piersi:

a) wystąpienie objawów nadwrażliwości na trastuzumab,

b) toksyczność według WHO powyżej 3, zwłaszcza wystąpienie objawów zahamowania czynności szpiku, objawów niewydolności krążenia,

c) stan sprawności 3 - 4 według WHO,

d) progresja choroby w trakcie stosowania leku:

- wystąpienie nowych zmian nowotworowych lub

- stwierdzenie progresji istniejących zmian - zwiększenie o przynajmniej 20% najmniejszego wymiaru istniejącej zmiany pojedynczej lub sumy najdłuższych wymiarów w przypadku mnogich zmian,

e) niewydolność krążenia i niewydolność wieńcowa oraz niekontrolowane nadciśnienie tętnicze,

f) ciąża.


1. Leczenie zaawansowanego raka piersi z przerzutami

Zalecana początkowa dawka nasycająca trastuzumabu wynosi 4 mg/kg masy ciała. Następnie podaje się cotygodniową dawkę leku 2 mg/kg masy ciała, rozpoczynając po upływie tygodnia od podania dawki nasycającej.

Alternatywnie zalecany jest poniższy schemat dawek nasycającej i podtrzymującej w monoterapii i leczeniu skojarzonym z paklitakselem, docetakselem lub inhibitorem aromatazy: Początkowa dawka nasycająca 8 mg/kg masy ciała, a następnie 6 mg/kg po 3 tygodniach, po czym 6 mg/kg powtarzane w 3-tygodniowych odstępach, podawane we wlewie przez około 90 min.

2. Leczenie adjuwantowe we wczesnym stadium raka piersi

Początkowa dawka nasycająca 8 mg/kg masy ciała, a następnie 6 mg/kg po 3 tygodniach, po czym 6 mg/kg powtarzane w 3-tygodniowych odstępach, podawane we wlewie przez około 90 minut.

Jeżeli podanie leku z jakichś powodów spóźniło się o mniej niż 7 dni, należy podać jak najszybciej zwykłą dawkę leku (6 mg/kg) (nie czekając do następnego planowanego cyklu), a następnie należy podawać dawki podtrzymujące 6 mg/kg co 3 tygodnie, zgodnie z uprzednim planem leczenia.

Jeżeli podanie leku opóźniło się o więcej niż 7 dni, wtedy należy ponownie

podać dawkę nasycającą (8 mg/kg przez około 90 minut), a następnie podawać kolejne podtrzymujące dawki leku (6 mg/kg) co 3 tygodnie od tego momentu.

Świadczeniobiorców z wczesnym rakiem piersi należy leczyć przez 1 rok lub do momentu nawrotu choroby.

Lek podaje się w 90-minutowym wlewie dożylnym. Świadczeniobiorcy powinni być obserwowani przez co najmniej 6 godzin, od rozpoczęcia pierwszego wlewu i przez 2 godziny od rozpoczęcia kolejnych wlewów, pod kątem wystąpienia objawów takich jak: gorączka, dreszcze lub innych objawów związanych z wlewem dożylnym. Przerwanie wlewu może pomóc w kontrolowaniu tych objawów. Wlew może być wznowiony po zmniejszeniu nasilenia objawów. Jeżeli pierwsza dawka nasycająca była dobrze tolerowana, dawki kolejne mogą być podawane w 30-minutowym wlewie. Świadczeniodawca musi dysponować zestawem do udzielania pierwszej pomocy.

3. Określenie czasu leczenia w programie

Leczenie adjuwantowe raka piersi trastuzumabem - 1 rok leczenia lub do momentu nawrotu choroby.1. Leczenie zaawansowanego raka piersi

1) Kwalifikacja:

a) badanie immunohistochemiczne lub FISH (ocena nadekspresji receptora HER2, obecność receptorów ER i PGR),

b) morfologia krwi z rozmazem,

c) poziom kreatyniny,

d) poziom AIAT,

e) poziom AspaAT,

f) poziom ALP,

g) stężenie bilirubiny,

h) USG jamy brzusznej,

i) RTG - klatki piersiowej lub badanie tomografii, komputerowej (w zależności od możliwości oceny wymiarów zmian),

j) scyntygrafia kośćca (w zależności od oceny sytuacji klinicznej),

k) EKG, badanie ECHO lub MUGA (scyntygrafia bramkowana serca).2) Monitorowanie leczenia

Badanie przeprowadzane co 3 miesiące:

- morfologia krwi z rozmazem.

Badanie przeprowadzane nie rzadziej niż w odstępach 21 dniowych:

a) poziom kreatyniny,

b) poziom AIAT,

c) poziom AspAT,

d) poziom ALP,

e) stężenie bilirubiny. Badanie przeprowadzane w 9, 18, 27, 36, 45 tygodniu leczenia:

a) USG jamy brzusznej,

b) RTG klatki piersiowej lub badanie tomografii komputerowej (w zależności od możliwości oceny wymiarów zmian),

c) scyntygrafia kośćca (w zależności od oceny

sytuacji klinicznej),

d) EKG.


Badanie przeprowadzane w 9, 18, 27, 36 i 45 tygodniu oraz następnie w przypadku kontynuacji leczenia w odstępach 12 tygodniowych - badanie ECHO lub MUGA (scyntygrafia bramkowana serca).

2. Leczenie adjuwantowe raka piersi

1) Kwalifikacja:

a) badanie immunohistochemiczne lub FISH (ocena nadekspresji receptora HER2, obecność receptorów ER i PGR),

b) morfologia krwi z rozmazem,

c) poziom kreatyniny,

d) poziom AIAT,

e) poziom AspAT,

f) poziom ALP,

g) stężenie bilirubiny, h) USG jamy brzusznej,

i) RTG klatki piersiowej lub badanie tomografii komputerowej (w zależności od możliwości oceny wymiarów zmian),

j) scyntygrafia kośćca (w zależności od oceny sytuacji klinicznej),

k) EKG, badanie ECHO lub MUGA (scyntygrafia bramkowana serca).

2) Monitorowanie leczenia

Badanie przeprowadzane co 3 miesiące: morfologia krwi z rozmazem.

Badanie przeprowadzane nie rzadziej niż w odstępach 21 dniowych:

a) poziom kreatyniny,

b) poziom AIAT,

c) poziom AspAT,

d) poziom ALP,

e) stężenie bilirubiny. Badanie przeprowadzane w 9, 18, 27, 36 i 45 tygodniu oraz następnie w przypadku kontynuacji leczenia w odstępach 12 tygodniowych - badanie ECHO lub MUGA (scyntygrafia bramkowana serca).1. Tryb realizacji świadczenia:

1) ambulatoryjny;

2) jednodniowy;

3) hospitalizacja.2. Dziedzina medycyny: onkologia kliniczna

3. Warunki wymagane od świadczeniodawców:

1) lekarze: lekarze specjaliści onkologii klinicznej (łączny czas pracy-równoważnik

2 etatów);

2) pielęgniarki: pielęgniarki przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków (łączny czas pracy-równoważnik 2 etatów);

3) organizacja udzielania świadczeń: oddział onkologiczny;

4) dostęp do badań:

a) tomografii komputerowej,

b) scyntygrafii,

c) ECHO lub MUGA(scyntygrafia bramkowana serca),

d) USG,


e) RTG,

f) EKG,


g) laboratoryjnych (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem),

h) immunohistochemicznych (receptory HER2, ER I PGR).2

LECZENIE RAKA JELITA GRUBEGO

(ICD-10 C 18, C 19, C 20)

irinotecanum// fluorouracilum// calcii folinas*1. Kryteria kwalifikacji

Do leczenia w ramach programu kwalifikują się świadczeniobiorcy z histologicznie udokumentowanym rakiem jelita grubego lub odbytnicy, lub nowotworem złośliwym zagięcia esiczo-odbytniczego, w stadium uogólnienia przy obecności przerzutów.2. Określenie czasu leczenia w programie

Czas leczenia raka jelita grubego określają kryteria kwalifikacji i kryteria wyłączenia programu.3. Wyłączenie z programu

Z leczenia w ramach programu wyłączeni swiadczeniobiorcy, u których stwierdzono:

1) nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą;

2) ciężkie zaburzenie czynności szpiku;

3) niewydolność wątroby;

4) ciążę lub okres karmienia;

5) brak efektów leczenia (wyjaśnienie: progresja choroby po 12 tygodniach terapii);

6) toksyczność według WHO powyżej 3, zwłaszcza wystąpienie objawów zahamowania czynności szpiku;

7) objawy niewydolności krążenia czy ciężkiej biegunki;

8) stężenie bilirubiny wyniesie więcej niż 3 razy górna granica normy.Irinotekan należy podawać zgodnie z poniższymi schematami dawkowania:

1. Schemat CLF1 (irinotekan w dawce 180mg/m2powierzchni ciała):

Dzień 1


irinotekan 180mg/m2 we wlewie 2 godzinnym

+ 5-Fluorouracyl 400 mg/m2 we wlewie typu bolus

+ 5-Fluorouracyl 600mg/m2 we wlewie ciągłym 22 godzinnym

+ folinian wapnia 200 mg/m2 iv

Dzień 2

5-Fluorouracyl 400 mg/m2 we wlewie typu bolus+ 5-Fluorouracyl 600mg/m2 we wlewie ciągłym 22 godzinnym

+ folinian wapnia 200 mg/m2 iv

Schemat powtarzać co 14 dni. Cykl leczenia obejmuje 3 podania.

2. Schemat CLF2 (Irinotekan w dawce 80mg/m2 powierzchni ciała):

Dzień 1


irinotekan 80mg/m2 iv

+ 5-Fluorouracyl 500 mg/m2 we wlewie 2 godzinnym

+ 5-Fluorouracyl 1.600- 2.600mg/m2 (średnio 2.300mg/m2) we wlewie ciągłym 24 godzinnym

+ folinian wapnia 500 mg/m2 iv

Schemat powtarzać co 7 dni przez 6 tygodni (w 7 tygodniu przerwa).


1. Kwalifikacja:

1) klirens kreatyniny;

2) poziom kreatyniny;

3) stężenie antygenu rakowo - płodowego (CEA) w surowicy krwi;

4) ilość białych krwinek (WBC);

5) ilość czerwonych krwinek (RBC);

6) poziom hemoglobiny (Hb);

7) płytki krwi (PLT);

8) odczyn Biernackiego (OB.);

9) aminotransferaza asparaginianowa (AspAT);

10) aminotransferaza alaninowa (AIAT),

11) elektrolity;

12) poziom bilirubiny;

13) poziom fosfatazy zasadowej;

14) próba tymolowa;

15) badanie histologicznie jelita grubego;

16) RTG klatki piersiowej;

17) USG jamy brzusznej.2. Monitorowanie leczenia:

Badanie przeprowadzane w każdym 91 dniu od podania pierwszej dawki leku:

1) klirens kreatyniny;

2) poziom kreatyniny;

3) stężenie antygenu rakowo - płodowego (CEA) w surowicy krwi;

4) ilość białych krwinek (WBC);

5) ilość czerwonych krwinek (RBC);

6) poziom hemoglobiny (Hb);

7) płytki krwi (PLT);

8) odczyn Biernackiego (OB.);

9) aminotransferaza asparaginianowa (AspAT);

10) aminotransferaza alaninowa (AIAT);

11) elektrolity;

12) poziom bilirubiny,

13) poziom fosfatazy zasadowej;

14) próba tymolowa;

15) RTG klatki piersiowej;

16) USG jamy brzusznej.1. Tryb realizacji świadczenia:

1) ambulatoryjny;

2) jednodniowy;

3) hospitalizacja.2. Dziedzina medycyny: onkologia kliniczna.

3. Warunki wymagane od świadczeniodawców:

1) lekarze: lekarze specjaliści onkologii klinicznej (łączny czas pracy-równoważnik 2 etatów);

2) pielęgniarki: pielęgniarki przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków (łączny czas pracy-równoważnik 2 etatów);

3) organizacja udzielania świadczeń: oddział onkologiczny;

4) dostęp do badań:

a) USG,


b) tomografii komputerowej,

c) rezonansu magnetycznego,

d) RTG,

e) kolonoskopii,f) laboratoryjnych (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem),

h) immunohistochemicznych (antygeny nowotworowe).3

LECZENIE GLEJAKÓW MÓZGU

(ICD-10 C 71)

temozolomidum1. Kryteria kwalifikacji

Do leczenia temozolomidem w ramach programu kwalifikują się świadczeniobiorcy spełniający następujące kryteria:

1) rozpoznanie: potwierdzony histologicznie glejak złośliwy GIII i GIV (glioblastoma multiforme lub astrocytoma anaplasticum);

2) nawrót po wcześniejszym leczeniu chirurgicznym lub radioterapii z udokumentowanymi przeciwwskazaniami do ponownego zastosowania leczenia chirurgicznego i radioterapii oraz chemioterapii pochodnymi nitrozomocznika;

3) stan sprawności według WHO 0 -2;

4) zachowana prawidłowa czynność szpiku;

5) prawidłowa czynność nerek i wątroby (wskaźniki biochemiczne);

6) wykluczona ciąża.2. Określenie czasu leczenia w programie

Czas leczenia w programie określa lekarz na podstawie kryteriów wyłączenia.3. Wyłączenie z programu:

1) wystąpienie objawów nadwrażliwości na temozolomid;

2) toksyczność według WHO powyżej lub równa 3 (zwłaszcza wystąpienie objawów zahamowania czynności szpiku);

3) stan sprawności 3 - 4 według WHO;

4) brak skuteczności leku po 2 cyklach stosowania leku;

5) progresja choroby w trakcie stosowania leku.Dawkowanie: 200 mg/m2 powierzchni ciała.

Lek podaje się przez 5 dni, po których następuje 23 dniowa przerwa.

Dawka temozolomidu w cyklu dla świadczeniobiorcy o powierzchni ciała 1,75m2 wynosi 1.750mg

Świadczeniobiorcy, u których wcześniej stosowano chemioterapię początkowa dawka wynosi 150mg/m2 powierzchni ciała na dobę i może być zwiększona do 200mg/m2 powierzchni ciała w kolejnym cyklu o ile całkowita liczba granulocytów obojętnochłonnych wynosi nie mniej 1,5 x 109/l, a liczba płytek krwi jest nie mniej 100 x 109.

Leczenie temozolomidem prowadzone jest zwykle do 6 cykli, o ile wcześniej nie wystąpi progresja lub do wystąpienia nieakceptowalnej toksyczności leczenia.


1. Kwalifikacja

Badania wynikające z kryteriów włączenia.2. Monitorowanie leczenia

Obejmuje ocenę odpowiedzi na leczenie (według skali WHO dla zmian mierzalnych) oraz stanu ogólnej sprawności, zapotrzebowania na kortykosteroidy (konieczność zwiększenia dawki kortykosteroidów jest jednym ze wskaźników braku skuteczności leczenia) i ocenę stanu neurologicznego.

Po każdych kolejnych 2 cyklach leczenia należy wykonać następujące badania:

1) tomografia komputerowa;

2) RTG klp;

3) poziom hormonów kortykotropowych w surowicy;

4) kreatynina;

5) klirens kreatyniny;

6) AspAT;

7) AIAT;


8) morfologia krwi z rozmazem;

9) badanie neurologiczne przed każdym kolejnym cyklem leczenia.1. Tryb realizacji świadczenia:

1) ambulatoryjny;

2) jednodniowy;

3) hospitalizacja.2. Dziedzina medycyny: onkologia kliniczna.

3. Warunki wymagane od świadczeniodawców

1) lekarze:

lekarze specjaliści onkologii klinicznej (łączny czas pracy-równoważnik 2 etatów);2) pielęgniarki:

pielęgniarki przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków (łączny czas pracy-równoważnik 2 etatów);3) organizacja udzielania świadczeń:

oddział onkologiczny lub poradnia onkologiczna/chemioterapii współpracujące z oddziałem onkologicznym - minimum 6 godzin - 2 dni w tygodniu;4) dostęp do badań:

a) tomografii komputerowej,

b) rezonansu magnetycznego,

c) laboratoryjnych (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem),

d) RTG,

e) EKG.


4

LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ

(ICD-10 C 92.1)

imatinibum1. Kryteria kwalifikacji:

Do leczenia imatinibem w ramach programu kwalifikują się świadczeniobiorcy z rozpoznaniem przewlekłej białaczki szpikowej, z udokumentowaną obecnością genu BCR-ABL lub chromosomu Filadelfia (Ph+) spełniający następujące kryteria:

1) w fazie przewlekłej:

a) świadczeniobiorcy dotychczas leczeni imatinibem, którzy osiągnęli co najmniej częściową remisję cytogenetyczną po 1 roku leczenia,

b) świadczeniobiorcy dotychczas leczeni imatinibem, którzy osiągnęli całkowitą remisję cytogenetyczną najpóźniej po 18 miesiącach leczenia ,

c) nowo zdiagnozowani - świeżo rozpoznana w trakcie przedłużającego się poszukiwania dawcy szpiku,

d) świadczeniobiorcy wcześniej leczeni hydroksykarbamidem lub interferonem bez uzyskania remisji cytogenetycznej lub z udokumentowaną silną nietolerancją leczenia (III i IV stopień toksyczności według WHO),

e) świadczeniobiorcy po alogenicznej transplantacji szpiku kostnego, u których wystąpiła wznowa choroby;

2) w fazie przyspieszonej: świadczeniobiorcy wcześniej leczeni bez wykorzystania imatinibu;

3) w fazie kryzy blastycznej: świadczeniobiorcy wcześniej leczeni bez wykorzystania imatinibu.2. Określenie czasu leczenia w programie

Leczenie trwa do czasu podjęcia przez lekarza prowadzącego decyzji o wyłączeniu świadczeniobiorcy z programu, zgodnie z kryteriami wyłączenia.3. Wyłączenie z programu:

1) pojawienie się objawów nadwrażliwości na imatinib;

2) toksyczność według WHO powyżej 2, zwłaszcza wystąpienie poważnych pozahematologicznych (3-krotny wzrost stężenia bilirubiny, 5-krotny wzrost aktywności aminotransferaz wątrobowych) lub hematologicznych (ciężka neutropenia lub małopłytkowość) działań niepożądanych;

3) stan sprawności według WHO 3-4;

4) brak skuteczności leku po 3 miesiącach stosowania leku (brak remisji hematologicznej, brak remisji cytogenetycznej mniejszej (definiowanej jako sytuacja, w której w szpiku są komórki Ph-, ale jest ich mniej niż 35 %);

5) znalezienie dawcy szpiku i podjęcie decyzji o wykonaniu zabiegu przeszczepienia szpiku u danego świadczeniobiorcy;

6) progresja choroby w trakcie stosowania leku wyrażająca się utratą odpowiedzi hematologicznej, utratą całkowitej odpowiedzi cytogenetycznej lub zwiększeniem o 30% odsetka komórek z chromosomem Filadelfia u świadczeniobiorców z remisją cytogenetyczną mniejszą niż całkowita, pojawieniem się nowych aberracji chromosomalnych w klonie białaczkowym;

7) toksyczność hematologiczna lub pozahematologiczna w stopniu 3 lub 4 - która przejawia się pomimo przerw w leczeniu.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość