Strona główna

Zadania powtóreniowe z ruchu drgającego I fal dla uczniów klas III zadanie1


Pobieranie 38.95 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar38.95 Kb.
ZADANIA POWTÓRENIOWE Z RUCHU DRGAJĄCEGO I FAL dla uczniów klas III
ZADANIE1

Okres drgań odważnika wiszącego na nitce wynosi T= 0,05s. Podaj częstotliwość drgań tego

odważnika.

ZADANIE2

a)Wykres przedstawia zależność położenia ciała drgającego od czasu. Zaznacz kolorem czerwonym, fragmenty wykresu którym odpowiada ruch opóźniony tego ciała, a zielonym ruch przyspieszony
b) W ruchu wahadła następuje przemiana energii _________________ w _______________

i odwrotnie.


ZADANIE 3

W trzykrotnym pomiarze czasu tp trwania 10 pełnych drgań wahadła otrzymano wyniki:tp1 =22,2 s, tp2 =21,9 s, tp3 =22,2 s.

1. Średni czas 10 pełnych drgań wynosi: tpoer =_________________

2. Okres drgań wahadła wyznaczony na podstawie pomiarów wynosi: Tp =_________________

3. Zakładając, że niepewność pomiaru czasu jest równa t=0 ,1 s, podaj okres drgań wahadła

w odpowiednim zaokrągleniu. Tp zaokr¹glone=_________________
ZADANIE 4
a)Fale poprzeczne rozchodzą się w ośrodku tak, że kierunek drgań jest ___________________

________________________________.

b) Wymień cztery wielkości charakteryzuje falę.

c) Długość fali to _______________________________________________________________

d) Podkreśl ośrodki, w których rozchodzi się fala akustyczna: woda, powietrze, próżnia, stal.

e) Infradźwięki to fale o częstotliwości _______________________________, a ultradźwięki to fale o częstotliwości _______________________________,

f) Wymień cechy dźwięku, które możemy zmierzyć.

ZADANIE 5

Odległość między grzbietami fali na morzu wynosi 4m. Oblicz szybkość rozchodzenia się fal

na morzu, jeżeli okres drgań łodzi wynosi 2 s.

ZADANIE 6

Okres drgań boi morskiej wynosi 8 s. Oblicz długość fali, jeżeli szybkość rozchodzenia się

fali na morzu wynosi 6,25 m/s.
ZADANIE 7

Rysunek przedstawia falę ________________. w powietrzu.

Obszary oznaczone literami P nazywamy ________________, a oznaczone P'___________________.


ZADANIE 8

Koniec plastikowej linijki wykonuje drgania o częstotliwości 120 Hz. Człowiek słyszy te drgania, czy nie słyszy tych drgań?


ZADANIE 9

Poniższy rysunek przedstawia wykres zależność wychylenia od czasu x(t) dla odważnika zawieszonego na sprężynie i wychylonego z położenia równowagi. Odczytaj z wykresu:a) Okres drgań.

b) Amplitudę drgań.

c) W końcu której sekundy szybkość odważnika po raz pierwszy była najmniejsza, a w końcu której największa?.

d) W końcu których sekund wychylenie odważnika z położenia równowagi było największe, a w

których najmniejsze.


ZADANIE 10

Co należy zrobić, aby wyregulować zegar wahadłowy, który się spóźnia, a co, gdy się spieszy?


ZADANIE 11

Czas wykonania przez wahadło 20 pełnych wahnień wynosi 16 sekund. Jaki jest okres i częstotliwość tych drgań?


ZADANIE 12

Z jaką szybkością rozchodzi się w pewnym ośrodku fala o długości 40 cm i okresie 0,2 s?


ZADANIE 13

Na wężu gumowym wytworzono falę. Odległość między sąsiednimi grzbietami fali wynosi 1,5 m. Oblicz okres i częstotliwość tej fali, jeżeli rozchodzi się ona wzdłuż węża z szybkością 3 m/s.


ZADANIE 14

Piotr przyłożył ucho do stalowej szyny kolejowej. W odległości 1084 m od Piotra jego kolega Tomek

mocno uderzył w szynę młotem. Dźwięk biegnący w szynie dotarł do Piotra 3 sekundy wcześniej niż dźwięk biegnący w powietrzu. Jaka jest szybkość dźwięku w stali, jeżeli szybkość dźwięku w powietrzu wynosi 340 m/s?
ZADANIE 15

Dwa wahadła o różnych długościach zostały wychylone z położenia równowa­gi o ten sam kąt


i równocześnie wprawione w ruch. Które miało większą częstotli­wość?

 1. Większą częstotliwość miało wahadło dłuższe.

 2. Większą częstotliwość miało wahadło krótsze.

 3. Oba wahadła miały jednakową częstotliwość.

 4. Za mało jest informacji, aby odpowiedzieć na to pytanie.


ZADANIE 16

Podczas burzy zauważono, że od chwili ukazania się błyskawicy do usłysze­nia grzmotu upłynęły 3 sekundy. Przyjmując, że prędkość rozchodzenia się dźwię­ku wynosi około 300,


a prędkość rozchodzenia się światła jest bardzo duża (świa­tło dociera do obserwatora prawie natychmiast), można obliczyć, że piorun uderzył w odległości około:
a) 900 m, b) 9 km, c) 3 km, d) 300 m.
ZADANIE 17

Zegar wahadłowy zaczął się spóźniać. Którą z czynności należy wykonać, aby wyregulować jego pracę? 1. zmienić położenie zegara

 2. skrócić wahadło

 3. wydłużyć wahadło

 4. ustawić prawidłowo godzinę

 5. zmienić wskazówki


ZADANIE 18

Fala dźwiękowa rozchodzi się z prędkością około 340 C. Jak daleko od ob­serwatora jest burza, jeżeli od momentu ukazania się błyskawicy do grzmotu upły­nęło 12 s?


ZADANIE 19

Prędkość rozchodzenia się dźwięku w szkle wynosi około 5580 . Po jakim czasie usłyszysz głos zza szyby o grubości 5 cm?


ZADANIE 20

W imadłach umieszczono trzy pręty (jak na rysunkach) i wprawiono je w drgania. Który z nich wydał dźwięk najwyższy, a który najniższy?

ZADANIE 21

Mucha leciała z Łodzi do Zgierza z prędkością 36 . Machała skrzydełkami 50 razy na sekundę. Tor, po jakim poruszają się końce skrzydeł muchy, stanowi wy­ kres fali. Podaj długość tej fali oraz jej okres.


ZADANIE 22

1. Fala poprzeczna powstaje wtedy, gdy drgania odbywają się w kierunku:

 1. prostopadłym do kierunku rozchodzenia się fali,

 2. równoległym do kierunku rozchodzenia się fali.

2. Fala podłużna powstaje wtedy, gdy drgania zachodzą:

 1. prostopadle do kierunku rozchodzenia się fali,

 2. równolegle do kierunku rozchodzenia się fali.


ZADANIE 23

Szybkość fali dźwiękowej w powietrzu wynosi 340 m/s. Oblicz, w jakich granicach zawierają się długości fal akustycznych w tym ośrodku?


ZADANIE 24
Rysunek przedstawia kulkę zawieszoną na nici (wahadło) w trzech położeniach A, B i C.

1. Opisz przemiany energii zachodzące podczas ruchu wahadła.

2. W puste miejsca przy rysunku wpisz wartości wymienionych wielkości wraz z jednostkami. Skorzystajz zasady zachowania energii. Przyjmij masę kulki m = 20g.

ZADANIA DLA CHĘTNYCH NA OCENĘ CELUJĄCĄ,

proszę rozwiązać na kartce.

1.. Zamocowana na jednym końcu linijka drga z częstotliwością 40 Hz. Jaka jest częstotliwość dźwięku, którego źródłem jest ta linijka? Czy ten dźwięk jest słyszalny?

2. Sporządź wykres zależności wychylenia cząsteczek wody od odległości od źródła fali, jeżeli wiadomo, że amplituda tej fali wynosi 20 cm, a długość fali 8 m.

3. Na podstawie wykresu określ:

 1. amplitudę fali,

 2. okres fali,

 3. częstotliwość fali.4. Porównaj długości, częstotliwości i amplitudy dwóch fal rozchodzących się z tą samą prędkością.5. Spośród wykresów wybierz ten, który opisuje ton:

 1. najniższy,

 2. najwyższy,

 3. najgłośniejszy,

 4. najcichszy.6. Wartość prędkości dźwięku zależy od rodzaju ośrodka. Uporządkuj wymienione ośrodki, zaczynając od tego, w którym dźwięk rozchodzi się najwolniej, i kończąc na tym,
w którym dźwięk rozchodzi się najszybciej:

aluminium, woda, powietrze, żelazo.

7. Podaj przykłady instrumentów muzycznych, w których źródłem dźwięku jest:

 1. drgający słup powietrza,

 2. drgająca struna,

 3. drgająca membrana.

8. (W) Rysunek przedstawia dwie osoby, A i B, znajdujące się w dwóch sąsiadujących pomieszczeniach. Dlaczego te osoby mogą się słyszeć, natomiast nie mogą się zobaczyć?9.Bęben jest źródłem dźwięku o jednej, ściśle określonej częstotliwości. Dlaczego
na bębnie nie można zagrać melodii?

 1. W bęben uderzono raz słabo, a za drugim razem mocno. Czym różnią się dźwięki, które usłyszymy w obu przypadkach?

 2. Dlaczego ściany i sufit sal koncertowych i studia nagrań pokrywa się materiałami pochłaniającymi dźwięki?
 1. Okres fali rozchodzącej się na wodzie wynosi 4 s. Wiedząc, że szybkość fal na wodzie wynosi 3 , oblicz odległość między sąsiadującymi ze sobą grzbietem i doliną tej fali.

 2. Częstotliwość dźwięków słyszalnych mieści się w zakresie od 16 Hz do 20 kHz. Oblicz, w jakim zakresie mieści się długość dźwięków słyszalnych w wodzie. Porównaj ten zakres z zakresem długości dźwięków słyszalnych w powietrzu.

 3. Po jakim czasie usłyszymy echo, jeżeli przeszkoda, w kierunku której krzyczymy, znajduje się w odległości 170 m?

 4. Turysta wędrujący po górach stwierdził, że po wydaniu okrzyku w kie­runku sąsiedniego zbocza usłyszał echo po 1,8 s. W jakiej odległości znajdowało się zbocze?

 5. W jakiej odległości od statku znajduje się ławica ryb, jeżeli dźwięk wysłany przez echosondę powrócił po 6 s od momentu wysłania?POWODZENIA


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość