Strona główna

Zadania z egzaminu wstępnego z fizyki na pw 91. 1


Pobieranie 119.43 Kb.
Strona1/3
Data19.06.2016
Rozmiar119.43 Kb.
  1   2   3


Zadania z egzaminu wstępnego z FIZYKI na PW

91.1 Jak są skierowane względem siebie wektor momentu pędu punktu poruszającego się po okręgu i wektor jego prędkości liniowej?

91.2 Jaką cieczą i w jakiej temperaturze należałoby wypełnić po brzegi otwarty zbiornik, aby zarówno w wyniku jej oziębienia czy ogrzewania wylała się z naczynia? Pominąć rozszerzalność cieplną naczynia.

91.3 W którym z podanych na rysunku naczyń z cieczą parcie na dno naczynia jest równe ciężarowi cieczy?91.4 Podać nazwy linii przedstawiających zależność:

1) siły od wychylenia w ruchu harmonicznym

2) energii potencjalnej od wychylenia w tym ruchu.

91.5 Co rośnie szybciej w wyniku ogrzewania kuli metalowej:

1) objętość?

2) pojemność elektryczna?

91.6 Jakiej stałej fizycznej równy jest iloczyn pędu elektronu i długości związanej z nim fali de Broglie'a?

91.7 W celu rozszerzania wiązki światła użyto układu złożonego z 2-ch soczewek skupiających o ogniskowych f1=10cm i f2=30cm. Ile musi wynosić odległość pomiędzy soczewkami tego układy przy założeniu, że wiązka wchodząca do układu i wychodząca zeń są równoległe i że ich wspólna oś pokrywa się ze wspólną osią soczewek?
91.8 Prędkość światła w powietrzu wynosi c, zaś kąt graniczny przy przejściu światła z pewnej cieczy do powietrza równy jest Ile wynosi prędkość światła w tej cieczy?

91.9 Masa cząstki wzrosła dwukrotnie w stosunku do masy spoczynkowej. Jaki jest stosunek prędkości tej cząstki do prędkości światła?

91.10 W skład cząsteczki ciężkiej wody wchodzi tlen. Podać liczby elektronów, protonów i neutronów wchodzących w skład tej cząstki.

91.11 Współczynnik tarcia ciała o powierzchnię równi pochyłej wynosi f. Jaki warunek spełnia maksymalny kąt nachylenia równi, przy którym ciało pozostaje jeszcze nieruchome?

91.12 O ile najmniej, zgodnie z teorią Bohra, zmienia się moment pędu elektronu przy jego przejściu z jednej orbity w atomie na inną?

91.13 Co maleje a co rośnie w wyniku zapadnięcia się (skurczenia) gwiazdy: moment bezwładności, okres obrotu gwiazdy, energia kinetyczna ruchu obrotowego? Gwiazda stanowi układ odosobniony.91.14 Jakie położenie zajmuje słupek rtęci w rurce pokazanej na rysunku, gdy będzie ona spadać swobodnie w pozycji pionowej? Liczby cząsteczek powietrza nad rtęcią i pod rtęcią są jednakowe.

91.15 W którym przypadku i dlaczego przyrost temperatury gazu będzie większy:

1) gdy ogrzewanie odbywa się wg prawa Gay-Lussaca?

2) gdy ogrzewanie odbywa się wg prawa Charlesa?

W obu przypadkach gaz pobiera jednakową ilość ciepła.91.16 Kiedy naładowana cząstka w wyniku przejścia od jednej okładki próżniowego kondensatora do drugiej uzyska większą energię kinetyczną gdy:

1) odległość między okładkami jest duża?

2) odległość między okładkami jest mała?

W obu przypadkach ładunek na okładkach jest taki sam.91.17 Drut metalowy rozciągając wydłużono dwa razy. Jakiej zmianie uległ opór elektryczny tego drutu?

91.18 Na cienką płytkę zawieszoną na nici pada z jednej strony pewna liczba fotonów nadfioletu, z drugiej zaś taka sama liczba fotonów podczerwieni. Wszystkie fotony są pochłaniane. W którą stronę odchyli się płytka z nicią?

91.19 Długość fali, na którą przypada maksimum energii ciała doskonale czarnego w wyniku zmiany temperatury zmniejszyła się dwukrotnie. Jakiej zmianie uległa energia wypromieniowywana w jednostce czasu przez jednostkę powierzchni tego ciała?

91.20 Z atomu wodoru i deuteru (ciężkiego wodoru) nastąpiła emisja fotonu, o takiej samej długości fali. Który z tych atomów uzyskał większą energię kinetyczną odrzutu?


91.21 Koło zamachowe o promieniu R i momencie bezwładności I względem osi obrotu, wiruje z prędkością kątową . Obliczyć stałą siłę, jaką należy działać na koniec dźwigni prostopadle do jej ramion, aby przy pomocy klocka hamulcowego umieszczonego na dźwigni zatrzymać koło po upływie czasy t od chwili rozpoczęcia hamowania? Współczynnik tarcia

klocka hamulcowego o powierzchnię obręczy koła wynosi f. Długość ramion dźwigni l1 i l2 są dane.91.22 Dwa cylindry A i B, których tłoki są połączone sztywnym prętem, przytwierdzono do nieruchomych ścian. Gaz znajdujący się w cylindrze A pobrał ciepło Q = 70J, w wyniku czego jego temperatura wzrosła o T =30K. Obliczyć o ile wskutek tego wzrosła temperatura w cylindrze B, przy założeniu, że cylinder ten i jego tłok są wykonane z izolatora cieplnego. Masa gazu w każdym cylindrze wynosi . Ciepło właściwe gazu w stałej objętości .Pole powierzchni tłoków są jednakowe.
91.23 Połączone szeregowo dwa oporniki o oporach i tworzą ze źródłem prądu stałego o sile elektromotorycznej obwód zamknięty. Równolegle do opornika przyłączono kondensator o pojemności C. Przy zamkniętym obwodzie w kondensatorze gromadzi się energia W. Obliczyć opór wewnętrzny źródła prądu.
91.24 Do wnętrza znajdującego się w próżni i zasilanego prądem stałym solenoidu wbiegła z prędkością v cząstka  pod kątem  do osi solenoidu. Oblicz długość skoku spirali, po której porusza się cząstka. Pozostałe dane: 0 - przenikalność magnetyczna próżni, H - natężenie pola magnetycznego wewnątrz solenoidu, e - ładunek elementarny, m - masa protonu. Przyjąć, że masa protonu równa się masie neutronu.

91.25 W naczyniu z wodą, tuż poniżej jej powierzchni znajduje się monochromatyczne źródło światła emitujące wiązkę równoległą w kierunku poziomym. Obliczyć minimalne przyspieszenie ruchu naczynia w kierunku biegu światła, przy którym wiązka światła będzie mogła przejść na drugą stronę powierzchni wody. Przyspieszenie ziemskie jest równe g, zaś współczynnik załamania wody n.92.1 W wyniku niesprężystego zderzenia dwóch ciał energia kinetyczna zamienia się całkowicie w ciepło. W jakich warunkach jest to możliwe?

92.2 W jakiej odległości od środka Ziemi natężenie pola grawitacyjnego jest największe?

92.3 Ile wynosi odległość między sąsiednimi węzłami fali stojącej wytworzonej w helu? Prędkość dźwięku w helu v=1000m/s, a częstość drgań v=1000Hz.

92.4 Z butli wypuszczono połowę masy gazu. Jak zmieniono temperaturę, jeśli ciśnienie gazu pozostało bez zmiany?

92.5 W przemianie izochorycznej gaz pobrał ciepło Q=5J. Jak zmieniła się wskutek tego energia wewnętrzna gazu?

92.6 W którym polu jednorodnym i stałym swobodny elektron może poruszać się ruchem jednostajnym prostoliniowym - w polu grawitacyjnym, elektrycznym, magnetycznym?

92.7 Wymiar jakiej wielkości fizycznej ma iloraz E/B, gdzie E - natężenie pola elektrycznego, B - indukcja pola magnetycznego?

92.8 Zdolność skupiająca zwierciadła kulistego wklęsłego wynosi 2 dioptrie. Jaki jest promień krzywizny tego zwierciadła?

92.9 Aby przenieść elektron z poziomu 1 atomu na poziom 3 należy użyć fotonu światłażółtego. Foton której z barw nie jest na pewno emitowany w wyniku przejścia elektronu z poziomu 2 na poziom 1: 1) zielonej, 2) czerwonej, 3) niebieskiej, 4) pomarańczowej, 5) fioletowej?

92.10 W wyniku syntezy termojądrowej dwóch deuteronów powstała pewna cząstka oraz wyzwoliła się energia W. Podać nazwę tej cząstki oraz obliczyć jej masę. Pozostałe dane: mp - masa protonu, mn - masa neutronu, c - prędkość światła.

92.11 Kula o masie m uderzyła z prędkością v prostopadle w ścianę. W wyniku zderzenia ze ścianą energia kinetyczna kulki zmniejszyła się o 75% (w stosunku do wartości tuż przed zderzeniem). Jaki pęd został udzielony ścianie przez kulkę?

92.12Sztuczny satelita krąży wokół Ziemi po orbicie eliptycznej, jak pokazuje rysunek. Ile wynosi stosunek energii kinetycznych satelity w punktach 1 i 2?

92.13 Ile co najmniej powinien wynosić współczynnik załamania cieczy, aby zanurzona w niej soczewka płasko-wypukła o promieniu krzywizny r=10cm i zdolności skupiającej D=5 dioptrii stała się soczewką rozpraszającą?

92.14 Jaki najwyższy rząd widma może być oglądany za pomocą siatki dyfrakcyjnej mającej n=400 rys na 1mm? Wiązka światła o długości fali =0,55m pada prostopadle na siatkę.

92.15 Ciało doskonale czarne podgrzano tak, że długość fali odpowiadająca maksimum promieniowania ciała uległa zmianie z =0,9m na =0,6m. Obliczyć stosunek mocy wypromieniowanej przez ciało w obu przypadkach.92.16 Lampa rentgenowska pracuje pod napięciem U. Jaka jest najmniejsza długość fali promieniowania rentgenowskiego uzyskiwanego z tej lampy? Dane są: stała Plancka prędkość światła c, ładunek elektronu e.

92.17 W kabinie pojazdu kosmicznego umieszczono wahadło oraz rurkę z gazem i rtęcią, jak pokazuje rysunek. Gdy pojazd znajdował się w spoczynku długość słupka gazu wynosiła l=0,4m, a okres drgań wahadła był równy T=0,4s. Podczas pionowego wznoszenia się pojazdu do góry ruchem jednostajnie przyspieszonym długość słupka zmalała o l=0,m. Obliczyć przyspieszenie ruchu pojazdu i okres drgań wahadła. Przyjąć g=10m/.


92.18 Na końcach cienkiego pręta osadzonego w połowie długości na prostopadłej osi, umieszczono kulki o masach 2m i m, na których wytworzono ładunki q i -2q. Pręt ustawiono pionowo w jednorodnym polu elektrycznym o natężeniu E i liniach sił skierowanych prostopadle do pręta i jego osi obrotu, a następnie pręt puszczono swobodnie. Obliczyć prędkość liniową kulek oraz prędkość kątową pręta w chwili, gdy przechodził on przez położenie poziome. Pozostałe dane: 2l - długość pręta, g - przyspieszenie ziemskie. Pominąć wymiary kulek, masę pręta oraz tarcie wokół osi.92.19 Źródło prądu stałego o sile elektromotorycznej =12V i oporze wewnętrznym =0,4 połączone jest z dwoma równoległymi przewodami o znikomym oporze, odległymi od siebie o l=0,25m.Po przewodach może przesuwać się pręt metalowy o oporze

R=0,8 połączony z jednym końcem sprężyny, której drugi koniec jest unieruchomiony (rys.). Jednorodne pole magnetyczne skierowane jest prostopadle do poziomej płaszczyzny przewodu. Po włączeniu prądu w obwodzie poprzeczny pręt przesunął się o odcinek s=0,1m. Obliczyć wartość indukcji pola magnetycznego wiedząc, że pod wpływem siły F=0,025N sprężyna wydłuża się o x=0,01m. Nie uwzględniać tarcia pręta o przewody i sprężyny o podłoże.92.20 Wiązka światła biegnie w płytce szklanej, jak pokazuje rysunek. Obliczyć czas biegu wiązki w płytce oraz długość fali wiązki w szkle. Dane: d - grubość płytki,  - kąt pokazany na rysunku,  - długość fali wiązki światła w próżni, c - prędkość światła w próżni.

93.1 Co przedstawia pole zakreślonej powierzchni na podanym wykresie?v - prędkość ciała,

t - czas.

93.2 Obliczyć średnią gęstość Ziemi na podstawie następujących danych: g - przyspieszenie ziemskie , G - stała powszechnej grawitacji, R - promień Ziemi.

93.3 Kiedy energia kinetyczna ciała nie wzrasta proporcjonalnie do kwadratu prędkości?

93.4 Gaz pracując w cyklu Carnota wykonał pracę Q1 = 6kJ w temperaturze T1 = 500K. Jaka ilość ciepła została przekazana chłodnicy o temperaturze T2 = 300K?

93.5 Izolacja przewodów zwojnicy elektrycznej (solenoidu) wytrzymuje napięcie U = 100V. Jaka jest maksymalna dopuszczalna szybkość zmian natężenia prądu w tej zwojnicy, jeżeli współczynnik indukcji własnej L = 0,5H?

93.6 Kiedy ogniskowa soczewki po jednej stronie ma inną wartość aniżeli po drugiej?

93.7 Długość fal de Broglie'a elektronu i protonu są sobie równe. Jaki jest stosunek prędkości obu tych cząstek? Prędkości obu cząstek są znacznie mniejsze od prędkości światła. Masy elektronu i protonu wynoszą odpowiednio me i mp.

93.8 Ile wynosi maksymalna wartość pędu fotonów rentgenowskiego promieniowania hamowania, jeżeli napięcie przyłożone do lampy wynosi U? Prędkość fali elekromagnetycznej w próżni c i ładunek elektronu e są dane.

93.9 Jądro atomu radu emitując jądro atomu pewnego gazu przeistacza się w jądro atomu innego gazu. Podać nazwy tych gazów.

93.10 Dlaczego deuterony połączone ze sobą w wyniku syntezy termojądrowej w pary uzyskują w polu elektrycznym większe przyspieszenie aniżeli pojedyncze deuterony.

93.11 Z umieszczonego na Księżycu działa wystrzelono poziomo pocisk. Z jaką prędkością pocisk opuścił lufę, jeżeli po pełnym okrążeniu Księżyca uderzył w działo? Dane są: g - przyspieszenie grawitacyjne na powierzchni Księżyca, s - droga, jaką przebył pocisk od momentu wystrzału do powrotu.

93.12 Jaka powinna być minimalna dopuszczalna droga hamowania pociągu, aby znajdujące się na podłodze wagonu walizki nie uległy przesunięciu? Dane : v - prędkość pociągu w chwili rozpoczęcia hamowania, g - przyspieszenie ziemskie, f - współczynnik tarcia.

93.13 Podczas hamowania windy poruszającej się do góry okres wahań wahadła wzrósł dwukrotnie. Obliczyć przyspieszenie hamowania windy. Przyjąć g = 10 m/.

93.14 Energia potencjalna ciała rzuconego ukośnie jest w najwyższym punkcie toru równa połowie jego maksymalnej energii kinetycznej. Pod jakim kątem zostało rzucone ciało?

93.15 Promień światła pada prostopadle na układ dwóch płytek szklanych, każda o grubości d, wykonanych z różnych gatunków szkła o współczynnikach załamania światła odpowiednio i . Obliczyć czas przelotu światła przez płytki. Prędkość światła w próżni wynosi c.93.16 Elektron wyemitowany z powierzchni naelektryzowanej kuli metalowej (znajdującej się w próżni) w wyniku działania fotonu o energii E przebył do chwili zatrzymania się drogę równą promieniowi kuli r. Obliczyć pracę wyjścia. Pozostałe dane: e - ładunek elektronu, q - ładunek na powierzchni kuli, - przenikalność elektryczna próżni.

93.17 W oleju o gęstości ρ1= 820 kg/ zostało wytworzone jednorodne pole elektryczne o natężeniu E = V/m i liniach sił skierowanych pionowo. Naelektryzowana kulka wykonana z materiału o gęstości ρ2 = 900 kg/ umieszczona w tym polu znajduje się w spoczynku. Obliczyć stosunek ładunku elektrycznego kulki do jej objętości. Przyspieszenie ziemskie g = 10 m/.

93.18 Żarówka o oporze R = 5 przyłączona do źródła o stałym napięciu U = 15V została zanurzona w naczyniu wypełnionym przezroczystą cieczą o objętości V = 2dm. W czasie t = 5 minut temperatura cieczy wzrosła o T = 2,25K. Jaka część energii pobranej ze źródła zasilania żarówki jest przepuszczana w postaci energii promienistej na zewnątrz? Zakładamy, że cała energia pochłonięta w naczyniu przez ciecz idzie na jej ogrzanie. Gęstość cieczy p = 900kg/m3, ciepło właściwe cieczy c = 3200J/kgK.

93.19 We wnętrzu solenoidu zasilanego prądem stałym o natężeniu I porusza się w próżni po okręgu koła (w płaszczyźnie prostopadłej do osi solenoidu) cząstka o masie m i ładunku q. Obliczyć okres ruchu cząstki po okręgu. Pozostałe dane: l - długość solenoidu, N - liczba zwojów solenoidu, - przenikalność magnetyczna próżni.

93.20 Część nieugięta wiązki światła o długości fali = 500 nm padającej prostopadle na siatkę dyfrakcyjną wchodzi do soczewki o zdolności skupiającej D = 20 dioptrii wzdłuż jej osi optycznej. Część ugięta tej wiązki (ugięcie pierwszego rzędu) po przejściu przez soczewkę biegnie równolegle do osi optycznej w odległości a = 1cm od niej. Obliczyć stałą siatki dyfrakcyjnej.94.1 Samochód jedzie z prędkością v. Ile wynoszą prędkości chwilowe punktów 1,2 i 3 kół samochodu ?

94.2 Wyrazić wzorem zależność drogi od czasu przedstawioną graficznie na rysunku.94.3 Pojazd o masie m ma silnik o mocy P. Z jaką maksymalną prędkością może on jechać po poziomej drodze, jeśli współczynnik tarcia wynosi f? Przyspieszenie ziemskie równe jest g.

94.4 W jakiej przemianie ciepło pobrane przez gaz idzie w całości na zmianę jego energii wewnętrznej?

94.5 Które przemiany gazowe biorą udział w cyklu (silniku) Carnota oraz w wyniku której z nich ciepło jest pobieranie ze źródła ciepła i częściowo odprowadzane do chłodnicy?

94.6 Jak zmieni się częstotliwość drgań obwodu złożonego z cewki o indukcyjności L i kondensatora o pojemności C, gdy do kondensatora w tym układzie przyłączymy równolegle drugi kondensator o pojemności 3C?

94.7 Graniczna długość fali (granica krótkofalowa) ciągłego widma promieniowania rentgenowskiego wzrosła dwukrotnie. Jakiej zmianie uległo napięcie przyspieszające elektrony w tej lampie?

94.8 Na końcu sztywnego pręta przytwierdzonego do nieruchomej ściany znajduje się w płaszczyźnie ogniskowej soczewki cienki krążek. Jaki obraz krążka wytworzy soczewka, gdy pręt zostanie podgrzany?94.9 Na siatkę dyfrakcyjną umieszczoną w wodzie pada wiązka światła białego. Ugięty promień żółty biegnie jak pokazuje rysunek. Promienie których barw wyjdą z wody na zewnątrz, a które promienie zostaną odbite od powierzchni wody?
94.10 Proton, neutron oraz układ proton - neutron zwany deuteronem uzyskały takie same prędkości. Dlaczego energia kinetyczna deuteronu jest mniejsza od sumy energii kinetycznej protonu i neutronu?
94.11 Kloc o masie m porusza się pod działaniem siły F skierowanej pod kątem do poziomu. Ile wynosi przyspieszenie kloca? Pozostałe dane: f - współczynnik tarcia, g - przyspieszenie ziemskie.

94.12 Do końcówek sprężyny o stałej sprężystości k=1000N/m przyczepiono przy pomocy linek przerzuconych przez bloczki dwa ciężarki, każdy o masie m=1kg. Obliczyć wydłużenie sprężyny oraz jej energię potencjalną sprężystości. Przyjąć .
94.13 Gaz uległ przemianie przedstawionej na rysunku. W punkcie 1 objętość gazu , a temperatura . W punkcie 2 objętość gazu . Ile wynosi temperatura gazu w punkcie 2?
94.14 Jaką maksymalną energię (elektrostatyczną) może zgromadzić kondensator płaski o pojemności C=20pF, jeżeli wytrzymałość na przebicie (elektryczne) powietrza wypełniającego przestrzeń między okładkami wynosi E=30kV/cm? Odległość między okładkami d=1cm.
  1   2   3


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość