Strona główna

Zagadnienia na egzaminu


Pobieranie 18.55 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar18.55 Kb.
Monika Haligowska

ZAGADNIENIA NA EGZAMINU:Podstawy wychowania do życia w rodzinie: zagadnienia seksuologiczne.

 1. Biologiczne uwarunkowania popędu seksualnego: czynniki genetyczne w rozwoju seksualnym, czynniki morfologiczne, czynniki fizjologiczne, związek hormonów z popędem seksualnym.

 2. Definicja zdrowia seksualnego.

 3. Cechy wyróżniające popęd seksualny od innych popędów.

 4. Istota pobudzenia wewnętrznego w popędzie seksualnym (jakie mechanizmy, układy biorą w nim udział).

 5. Jak dochodzi do tego, że bodźce zewnętrzne mogą stać się bodźcami seksualnymi?

 6. Potrzeba seksualna- charakterystyka.

 7. Istotne procesy w rozwoju potrzeby seksualnej.

 8. Rola płciowa.

 9. Identyfikacja płciowa.

 10. Punkty krytyczne w rozwoju identyfikacji płciowej – na poszczególnych etapach rozwoju.

 11. Funkcje seksualności.

 12. Seksualność w rozwoju ontogenetycznym –

- rola matki / ojca w kształtowaniu seksualności dziecka,

- rozwój seksualny chłopca / dziewczynki – na poszczególnych etapach rozwoju,

- na czym polega dezintegracja seksualna?,

- droga od dezintegracji do integracji.

13. Zachowania seksualne dzieci i młodzieży w świetle rozwojowej normy seksuologicznej (kryteria normy).

14. Dojrzewanie psychoseksualne dziewcząt i chłopców.

- zadania rozwojowe fazy dojrzewania,

- w jaki sposób dochodzi do określenia własnej tożsamości,

- przejawy odkrywania własnej tożsamości, rozwoju poczucia tożsamości, różnice dot. rozwoju tożsamości

pomiędzy dziewczętami, a chłopcami,

- wpływ rodziców i rówieśników na kształtowanie się własnej tożsamości,

- przyczyny burzliwego i bolesnego przechodzenia przez fazę dorastania w przypadku niektórych

nastolatków,

- czy bunt nastolatków jest normą w fazie dojrzewania ?

- rozwój fizyczny, emocjonalny,

- na czym polega „mit osobisty”,

- źródła zachowań ryzykownych młodzieży,

- cechy charakterystyczne dla seksualności chłopców i dziewcząt,

- na czym polega dojrzałość seksualna,

- dojrzałość seksualna a dojrzałość psychospołeczna,

- skutki wynikające z pojawienia się uczuć erotycznych,

- kiedy dochodzi do akceptacji własnej orientacji seksualnej (etap w rozwoju)?

- czynniki wpływające na podjęcie inicjacji seksualnej w przypadku dziewcząt i chłopców,

- definicja identyfikacji płciowej,

- proces tworzenia się tożsamości płciowej,

- źródła identyfikacji płciowej: środowisko rodzinne, rówieśnicze, interakcje seksualne w okresie dojrzewania,

- przyczyny zaburzeń identyfikacji z płcią,

- niektóre zaburzenia identyfikacji z płcią: andromimeza, gynemimeza, transseksualizm, transwestytyzm

15. Norma a zachowania seksualne (zaburzenia seksualne i dewiacje):

- norma kliniczna: optymalna, akceptowana, tolerowana;

- norma partnerska, warunki, które muszą być spełnione w przypadku normy partnerskiej;

- norma indywidualna; zachowania seksualne zgodne z normą indywidualną – kryteria;

- norma medyczna w seksuologii;

- patologia: kryteria cechujące odchylenia patologiczne wg Giese;

-klasyfikacja zaburzeń seksualnych wg K. Imielińskiego;

- dewiacje seksualne: definicja, dwa kryteria diagnostyczne wg DSM-IV, kiedy można rozpoznać parafilie;


16. Przemoc seksualna:

- na czym polega przemoc seksualna?

- jakie potrzeby zaspokaja sprawca przemocy seksualnej?

- od jakiego wieku działania o charakterze przemocy seksualnej dokonywane przez dana osobę są uznawane za celowe?

- typy przemocy seksualnej;

- kazirodztwo biologiczne i psychologiczne;

- przemoc wewnątrzrodzinna i zewnątrzrodzinna;

- rodzaje przemocy seksualnej: przykłady przemocy bez kontaktu fizycznego i z kontaktem fizycznym;

- czynniki ryzyka przemocy: rodzinne, środowiskowe, związane z dzieckiem, przykłady zachowań i postaw wysokiego ryzyka;

- kryterium bycia ofiarą przemocy seksualnej; czynniki, które nie mają wpływu na kwalifikację czynu jako przemocy seksualnej;

- z czego wynika niedoszacowanie ofiar wśród chłopców;

- kto najczęściej dokonuje przemocy seksualnej wobec dzieci;

- co obniża prawdopodobieństwo zgłoszenia / ujawnienia faktu wykorzystania seksualnego;

- motywy wykorzystywania dziecka;

- profilaktyka przemocy seksualnej: jakie umiejętności powinny być rozwijanie w przypadku dzieci poprzez programy profilaktyczne; obszary tematyczne programów profilaktycznych; zalety edukacji rodziców w ramach programów profilaktycznych; rola więzi dziecko – rodzic w sytuacji wykorzystania seksualnego, ujawnienia, interwencji;

- terapia: w jakim momencie dziecko z doświadczeniem przemocy seksualnej powinno otrzymać specjalistyczną pomoc; reakcje rodziców na ujawnienie (wpływ własnego doświadczenia nadużycia seksualnego na reakcję); czego potrzebuje dziecko po ujawnieniu wykorzystania seksualnego; zalecenia dot. wczesnej interwencji; podstawowe obszary pracy terapeutycznej;


17. Seksualność a HIV i AIDS:

- ile lat mija od zakażenia wirusem HIV do powstania pełnoobjawowego AIDS;

- okienko serologiczne;

- wrota zakażenia;

- na jakiej drodze dochodzi obecnie najczęściej do zakażenia wirusem HIV;

- wśród jakiej grupy osób nadal najczęściej rozpoznaje się nowe przypadki HIV;

- drogi zakażenia HIV;

- w jakich płynach ustrojowych jest duża ilość wirusa HIV?

- co zwiększa ryzyko zakażenia wirusem HIV;

- kiedy po ryzykownych zachowaniu powinno być wykonane badanie na obecność wirusa HIV? (kryterium czasu);

- cel leczenia; skutki zaniedbania leczenia;

- jaki rodzaj kontaktów seksualnych jest najbardziej ryzykowny, jak chodzi o możliwość zarażenia się wirusem HIV?

- przykłady ryzykownych zachowań;

- mity i fakty dot. HIV/AIDS;


18. Seksualność osób niepełnosprawnych:

- jaką rolę pełni seks w przypadku osób niepełnosprawnych?

- różnice pomiędzy problemami seksualnymi u osób niepełnosprawnych – w zależności od tego, kiedy powstała (od urodzenia - wrodzona, nabyta - na skutek wypadku – choroby, po okresie zdrowia);

- przyczyny/uwarunkowania problemów seksualnych i partnerskich u osób niepełnosprawnych;

- w jaki sposób są postrzegane potrzeby seksualne osób niepełnosprawnych przez otoczenie;

- cele wychowania seksualnego w przypadku osób niepełnosprawnych;

- od czego zależy lepsze przystosowanie seksualne w przypadku osób niepełnosprawnych;

- zdolności przystosowawcze a płeć;


19. Terapia zaburzeń seksualnych i in. problemów seksualnych:

- przyczyny zaburzeń seksualnych: biologiczne, psychiczne, osobowościowe, uwarunkowania związane z zachowaniami seksualnymi, czynniki dot. relacji partnerskich;

- z jakimi problemami zgłaszają się do seksuologa młodzi ludzie?

- cele terapii seksuologicznej;- cele terapii poznawczej, behawioralnej w leczeniu problemów seksualnych;
20. Uzależnienia a zachowania seksualne:

- uzależnienie od seksu: cel zachowań seksualnych, specyfika seksu w seksoholizmie, objawy uzależnienia od seksu, etapy rozwoju uzależnienia od seksu, droga rozwojowa do uzależnienia od seksu – wg Carnes’a, na czym polega błędne koło w uzależnieniu od seksu, skutki seksoholizmu;
21. Komercja seksualna:

a) prostytucja: elementy składowe, czynniki sprzyjające rozwojowi prostytucji, sponsoring, prostytucja homoseksualna, przyczyny prostytucji, negatywne skutki prostytucji,

b) pornografia: wpływ pornografii na młodych ludzi, na relację z partnerem, pornografia a przestępczość seksualna, mity dot. pornografii;


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość