Strona główna

Zagadnienia powtórkowe do egzaminu gimnazjalnego z geografii


Pobieranie 13.6 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar13.6 Kb.
ZAGADNIENIA POWTÓRKOWE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z GEOGRAFII
KLASA I
Dział: Podstawy geografii

1. Kształty i wymiary Ziemi.

2. Podział nauk geograficznych.

3. Nazwy sfer Ziemi i elementy wchodzące w skład danej sfery.

4. Określanie współrzędnych geograficznych.

5. Rodzaje map, sposoby przedstawiania zjawisk na mapach

6. Rodzaje skali.

7. Obliczanie na podstawie skali : odległości w terenie, obliczanie skali mapy.


Dział: Ruchy Ziemi
1. Następstwa ruchu obrotowego i obiegowego Ziemi.

2. Zmiany oświetlenia Ziemi w rocznym obiegu dookoła Słońca.

3. Obliczanie czasu słonecznego i strefowego.

Dział: Atmosfera, hydrosfera
1. Skład i budowa atmosfery.

2.Jednostki: temperatury, ciśnienia atmosferycznego, opadów, prędkości i kierunków wiatru, wilgotności powietrza.

3. Obliczanie średniej rocznej temperatury powietrza, amplitudy oraz sumy opadów atmosferycznych.

4. Różnice między pogodą i klimatem.

5. Czynniki klimatotwórcze.

6. Odczytywanie informacji z klimatogramów.

7. Rodzaje opadów i osadów atmosferycznych. .

8. Układy baryczne na schematach.

9. Rodzaje wiatrów - opis i rozpoznawanie na ilustracjach.

10. Klimaty kuli ziemskiej: rozpoznawanie na klimatogramach, strefy klimatyczne świata.

11. Podział wody na kuli ziemskiej.

12.Typy mórz z przykładami.

13. Czynniki wpływające na zróżnicowanie zasolenia wód.

14. Ruchy wody morskiej.

15. Wody podziemne.

Dział: Wnętrze Ziemi.
1. Podział procesów kształtujących powierzchnię ziemi na wewnętrzne i zewnętrzne.

2. Budowa wnętrza Ziemi.

3. Podział skał wraz z przykładami.

4. Płyty litosfery i ich ruchy.

5. Pojęcia: rów oceaniczny, ryft oceaniczny, płyta oceaniczna i kontynentalna, strefa subdukcji (rozpoznawanie na schematach).

6. Trzęsienia ziemi: epicentrum, hipocentrum, skala Richtera, tsunami.

7. Wulkanizm: , budowa wulkanu, lawa, magma, erupcja, Ognisty Pierścień Pacyfiku, skutki erupcji wulkanicznych.

8. Obszary sejsmiczne.

9. Tabela stratygraficzna: ery, okresy, orogenezy oraz przykłady gór powstałych w poszczególnych orogenezach.

10. Góry zrębowe i fałdowe i wulkaniczne: budowa oraz przykłady.

11. Rzeźba dna oceanów.

12. Formy ukształtowania powierzchni Ziemi ( góry, wyżyny, niziny, kotliny, depresje ): definicje, przykłady .


Dział: Procesy zewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi.
1. Rodzaje wietrzenia, ruchy masowe w górach.

2. Procesy krasowe: formy krasu powierzchniowego i podziemnego.

3. Rzeźbotwórcza działalność rzek:

- pojęcia: dorzecze, źródło, dział wodny, dopływ, rodzaje ujść rzecznych,

- erozja boczna, wgłębna, transport, akumulacja rzeki, meandry,

- działalność rzeki w odcinku górnym, środkowym i dolnym.

4. Budowa lodowca górskiego i formy powstałe w wyniku jego działalności.

5. Działalność lądolodów i formy powstałe w wyniku jego działalności.

6. Niszcząca i budująca działalność morza: abrazja, powstawanie mierzei, typy wybrzeży.

7. Niszcząca i budująca działalność wiatru: deflacja, bruk deflacyjny, korazja, grzyby skalne, rodzaje wydm (paraboliczne i barchany).


Dział: pedosfera i biosfera.
1. Czynniki glebotwórcze.

2. Poziomy glebowe.

3. Rodzaje gleb strefowych i astrefowych, rozpoznawanie po profilach

4. Żyzność i urodzajność gleby.

5. Strefy roślinne na kuli ziemskiej: nazwy i rozpoznawanie stref po opisie i zdjęciach.


KLASA II

1. Obliczanie rozciągłości południkowej i równoleżnikowej.

2. Podstawowe informacje dotyczące warunków naturalnych, ludności i gospodarki na poszczególnych kontynentach..

3. Rasy ludzkie, ludy europejskie.

4. Obliczanie przyrostu naturalnego, współczynnika przyrostu naturalnego, przyrostu rzeczywistego i gęstości zaludnienia.

5. Obszary o największej i najmniejszej gęstości zaludnienia i przyczyny.

6. Problemy mieszkańców Afryki.

7. Strefa Sahelu.

8. Państwa o największym i najmniejszym poziomie rozwoju gospodarczego.

9. Różnice pomiędzy Ameryką Łacińską a Środkową.

10. Pojęcia: aglomeracja, megalopolis wraz z przykładami.

11. Podstawowe informacje o: Egipcie, RPA, USA, Brazylii, Chinach, Indiach, Japonii.

12. Atrakcje turystyczne w wymienionych państwach.

13. Zagrożenie Amazonii.

14. Różnice między Arktyką a Antarktydą ( klimat, zwierzęta, sytuacja prawna, wydobycie surowców mineralnych).

15. Podstawowe informacje o Australii.

16. Podział Oceanii.

17. Rekordy fizycznogeograficzne w Azji.

18. Cyrkulacja monsunowa w Azji.

19. Państwa Bliskiego Wschodu: wpływ religii na życie muzułmanów, konflikty zbrojne, OPEC.

20. Problemy demograficzne w Europie.

21. Energetyka w Europie.22. Podstawowe informacje o krajach Europy Północnej, krajach alpejskich i Europy Południowej.

23. Sąsiedzi Polski – podstawowe informacje.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość