Strona główna

Zajęcia fakultatywne dla doktorantów 2012/13 Seminaria


Pobieranie 31.2 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar31.2 Kb.
Zajęcia fakultatywne dla doktorantów 2012/13

Seminaria

 1. prof. dr hab. Mirosława Marody


Między kategoriami zombi a „płynną” rzeczywistością - o przemianach pojęciowego instrumentarium socjologii
semestr I zimowy, środa, godz. 18.00


 1. Prof. dr hab. Elżbieta Hałas

Rytuały i spektakle. Podstawy polityki symbolicznej
seminarium monograficzne, semestr I zimowy 2012/2013, środa, godz. 14-16 (30 godz.),
Warsztaty


 1. Jan Wawrzyniak, Academic writing, w ramach Umiejętności akademickich II

II semestr, letni, czwartek, godz. 18.00, (warsztaty 30 godz.), language of instruction: EnglishWykłady
Wykład gościnny w języku angielskim, semestr letni, 30 godzin, tytuł wykładu, nazwisko wykładowcy i szczegółowe terminy zostaną podane później
Uwaga: prawdopodobnie, po bliższym rozpoznaniu zapotrzebowania, nastąpi uruchomienie w semestrze letnim jeszcze jednego seminarium monograficznego oraz warsztatów z socjologii ilościowej.

Sylabusy

prof. dr hab. Mirosława Marody

SEMINARIUM DOKTORSKIE
Między kategoriami zombi a „płynną” rzeczywistością - o przemianach pojęciowego instrumentarium socjologii
Seminarium ma być poświęcone specyficznej konsekwencji współczesnych przemian społecznych, jaką jest „zużywanie” się języka socjologii i narastający brak adekwatności pomiędzy pojęciami używanymi do opisu i analizy rzeczywistości a procesami, które ją przekształcają. W pierwszej części chciałabym się przyjrzeć kilku najpopularniejszym pojęciom, takim jak klasy, społeczeństwo obywatelskie, kapitał społeczny, tożsamość społeczna etc., stawiając pytanie, na ile można w ich przypadku mówić o przekształcaniu się w to, co Beck określa mianem „kategorii zombi”. W części drugiej przedmiotem dyskusji byłoby kilka przykładowych pojęć i podejść, które w ostatnich latach zyskują na znaczeniu jako efekt poszukiwania nowego języka opisu i analizy, takich jak sieć, praktyki społeczne, performans etc.

Prof. dr hab. Elżbieta Hałas
Rytuały i spektakle. Podstawy polityki symbolicznej
Seminarium monograficzne (zajęcia fakultatywne dla doktorantów)
Tematyka seminarium
Na seminarium podjęte zostaną zagadnienia polityki symbolicznej. Dyskutowane będą wybrane teorie symbolizmu społecznego i polityki symbolicznej, a następnie zostanie prześledzone ich zastosowanie w badaniach na przykładzie wybranych studiów przypadków. Problematyka użycia symbolizmu w różnych kontekstach społeczno-kulturowych stanowi obszar badań interdyscyplinarnych. Celem seminarium będzie pokazanie doniosłości problematyki symbolizacji w badaniach relacji społecznych, tożsamości zbiorowych, wspólnot wyobrażonych, działań zbiorowych i ruchów społecznych. Polityka symboliczna, władza symboliczna i kontrola symboliczna pokazane zostaną w procesach interakcji i komunikacji w sferze publicznej. Transformacje ustrojowe, procesy integracji europejskiej i procesy globalizacji w ich wymiarze kulturowym mają podstawy symboliczne. Akcent zostanie położony na najnowsze badania nad performansami społecznymi i ich związki z wcześniejszymi badaniami dramaturgicznej natury życia społecznego oraz rytuałów.
Program seminarium
Szczegółowy program seminarium będzie korespondował z zainteresowaniami i preferencjami uczestników. Obejmować będzie cztery grupy zagadnień, które proponuje się podjąć w następującym porządku:
I. seminaria 1-3

Wprowadzenie do problematyki symbolizmu społecznego


II. seminaria 4-7

Władza symboliczna i polityka symboliczna


III. seminaria 8-12

Symbole w działaniu: studia przypadków


IV. seminaria 13-15

Performanse społeczne: między neo-durkheimizmem i interakcjonizmem symbolicznym


Prace na seminarium polegać będą na wnikliwej analizie tekstów, dyskusji (formuła „okrągłego stołu” lub paneli dyskusyjnych). Uczestnicy seminarium powinni zredagować esej (ok. 12 stron) dotyczący wybranego zagadnienia związanego z tematyką seminarium. Wskazane jest powiązanie tematyki eseju z problematyką własnych badań lub rozprawą doktorską. Prace seminaryjne wspierać będą plany opublikowania artykułu w czasopiśmie naukowym. Seminarium adresowane jest do doktorantów wszystkich lat studiów.
Literatura
Alexander J.C., Performance i przeciwwładza: ruch praw obywatelskich i sfera obywatelska, w: J.C. Alexander, Znaczenia społeczne. Studia z socjologii kulturowej, Kraków 2010: Zakład Wydawniczy NOMOS, s. 423-434.

Cohen A.P., The Symbolic Construction of Community, London 1998: Routledge

Edelman M., The Symbolic Uses of Politics, Urbana 1985: University of Illinois Press

Giesen B., Performing the Sacred: a Durkhemian Perspective on the Performative Turn in the Social Sciences, w: J.C. Alexander, B. Giesen, J.L. Mast, Social Performance. Symbolic Action, Cultural Pragmatics and Ritual, Cambridge 2006: Cambridge University Press, s. 325-367

Goodman T., Performing a New Nation: The Role of the TRC in South Africa, w: J.C. Alexander, B. Giesen, J.L. Mast, Social Performance. Symbolic Action, Cultural Pragmatics and Ritual, Cambridge 2006: Cambridge University Press, s. 169-192

Hałas E., Symbole w interakcji, Warszawa 2001: Oficyna Naukowa.

Hałas E., Symbole i Społeczeństwo, Warszawa 2007: Wydawnictwa Uniwersytetu War­szaws­kie­go.

Kertzer D.I., Ritual, Politics and Power, New Haven 1988: Yale University Press

Kertzer D.I., Politics and Symbols. The Italian Communist Party and the fall of Communism, New Haven 1996: Yale University Press

Perinbanayagam R.S., Signifying Acts. Structure and Meaning in Everyday Life, Carbondale 1985: Southern Illinois University Press

Rauer V., Symbols in Action: Willy Brand’s Kneefall at the Warsaw Memorial, w: J.C. Alexander, B. Giesen, J.L. Mast, Social Performance. Symbolic Action, Cultural Pragmatics and Ritual, Cambridge 2006: Cambridge University Press, s. 257-282

Strauss A., Mirrors and Masks. The Search for Identity, New Brunswick 2009 (wyd. 6.)Warsztaty
Jan Wawrzyniak, Academic writing, w ramach Umiejętności akademickich II
II semestr, letni, czwartek, godz. 18.00, (warsztaty 30 godz.)
Language of instruction: English

Instructor: Jan Wawrzyniak


Course description

 1. The aim of the course

The course lets students improve their analytical and compositional skills in the English language. Given time limitations, from a vast array of such skills there have been selected those having to do with

 • identifying and presenting someone else’s claims and arguments;

 • presenting one’s own claims and arguments in relation to someone else’s claims and arguments.

Analytical skills have to do with identifying information structure (ordering) in texts. These skills are practised while getting to understand texts, writing home assignments and participating in homework assessment. Compositional skills have to do with presenting information in order; this is practised chiefly through writing home assignments.

In addition, the course gives students an opportunity to improve their command of the English language through revision exercises of matters typically difficult to Poles who use English at an advanced level.
 1. The scope of the course

Students will learn

 • to control the register (style) of their exposition;

 • to summarize various types of text by means of a number of techniques;

 • correctly to distribute information at sentence, paragraph and essay levels;

 • to identify and present different types of problem;

 • to be clear, brief and precise in their writing;
 1. The tools of the course

Students are not expected to rely on any fixed set of publications on writing or academic writing. Students are encouraged to make use of any such publications to which they might have access. However, the course is self-contained, insofar as both the texts that form the immediate basis for home assignments and explications of the details of these assignments, as well as guidelines to their assessment, will be provided by the instructor.

Here, by way of example, is a short list of publications which, if used judiciously, may help:

Dummet, M. 1993 Grammar & Style, London: Duckworth

Greenbaum, S. & J. Whitcut 1998 Guide to English Usage, London: Longman

Henze, G 1984 From Murk to Masterpeice, Homewood, Ill.: Richard D. Irwin

MacPherson, R. 1994 University English, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

McCrimmon, J. M. 1963 Writing with a Purpose, Boston: Houghton Mifflin

Partridge, E. 1999 Usage and Abusage, 3rd ed. rev. by J. Whitcut, London: Penguin
 1. The form of the class

Each class is a set of related stages:

 • selected pieces of homework are discussed as examples of virtues and vices of written exposition;

 • a new home assignment is given together with necessary instructions and explications.

Assignments form a sequence, therefore, while working on a given piece of homework, students are expected to draw on what they have practised so far.


 1. The rules of the class

The course is based on continuous assessment of students’ contribution to the class and their progress in perfecting their skills. Therefore students are required to be present at classes, take part in discussions, and submit their homework without delay. If someone misses a class, they are expected to do the home assignment for the class to which one comes after one’s absence (in other words: absence is not an excuse for not submitting one’s homework).


 1. A provisional list of topics

The following is open to revision depending on students’ progress. Entries labelled ‘language matters’ may appear at any time, relative to the needs at hand. Two classes are left open (for delays, special assignments or students’ special requests). 1. Basic concept of understanding. Typical academic structure. Introduction.

 2. Summarizing: informative/descriptive.

 3. Metalanguage/style.

 4. Abstract: conference/journal.

 5. Abstract vs. Introduction.

 6. Introduction vs. Ending.

 7. Problem identification and presentation.

 8. Disagreement/Agreement.

 9. Paraphrase (test).

 10. Language matters: the tenses.

 11. Language matters: complex sentences .

 12. Language matters: the articles.

 13. Language matters: punctuation.

 14. To be decided.

 15. To be decided.

End of description


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość