Strona główna

Zakład genetyki I patomorfologii pam ul. Połabska 4 70-115 Szczecin Tel. 0-91 466 15 32 Fax. 0-91 466 15 33


Pobieranie 20.01 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar20.01 Kb.


KSZTAŁCENIE STUDENTÓW

KIERUNKU LEKARSKIEGO WYDZIAŁU LEKARSKIEGO PAM

W ZAKŁADZIE GENETYKI i PATOMORFOLOGII

W ZAKRESIE BIOLOGII MEDYCZNEJ i MOLEKULARNEJ
Jednostka, w której realizowany jest program nauczania przedmiotu:

Zakład GENETYKI i PATOMORFOLOGII PAM

Ul. Połabska 4

70-115 Szczecin

Tel. 0-91 466 15 32

Fax. 0-91 466 15 33
Kierownik jednostki:

Prof. dr hab. Jan Lubiński

Wymiar godzinowy przedmiotu:

Łącznie 60 godzin, w tym:25 godzin wykładów

9 godzin seminariów

26 godzin ćwiczeń
Punkty ECTS: 7
Wykłady:

Prof. dr hab. Jan Lubiński

dr hab. Bohdan Górski

dr hab. Cezary Cybulski
Podstawowym celem nauczania biologii medycznej i molekularnej jest zintegrowanie wiedzy z zakresu dyscyplin podstawowych z naukami klinicznymi. Istotnym jest wskazanie powiązania zagadnień z zakresu biologii molekularnej z problemami praktycznymi medycyny. Znajomość organizacji genomu, mechanizmów regulacji ekspresji genów, mutagenezy i mechanizmów naprawy DNA ułatwi zrozumienie etiopatogenezy wielu schorzeń. W trakcie ćwiczeń prezentuje się praktyczne zastosowania biologii molekularnej w medycynie, w szczególności diagnostyce molekularnej i testach genetycznych.

FORMY PROWADZENIA ZAJĘĆ
Zajęcia z Biologii Medycznej i Molekularnej są prowadzone w I semestrze w wymiarze 60 godzin, w formie: wykładów, ćwiczeń i seminariów, kolokwiów i egzaminu


 1. Wykłady z Biologii Medycznej i Molekularnej są prowadzone dla studentów w liczbie 25 godz. w semestrze zimowym.

 2. Ćwiczenia z Biologii Medycznej i Molekularnej są prowadzone w liczbie 26 godz. w semestrze I obejmują materiał z zakresu izolacji kwasów nukleinowych (DNA/RNA), technik genotypowania (sekwencjonowanie, DHPLC, RFLP, TaqMan, SimpleProbes), analizy ilościowej ekspresji genów z użyciem PCR czasu rzeczywistego oraz technik cytogenetycznych. Ćwiczenia są prowadzone w grupach 12-15 osobowych przypadających na jednego asystenta. Zajęcia trwają 2 godz. lekcyjne, w czasie których wykonywanie i interpretacja eksperymentów wykonywanych przez studentów jest poprzedzone omówieniem zastosowanych metod. W czasie ćwiczeń sprawdzane są wiadomości z zakresu danego ćwiczenia w formie ustnej lub pisemnej.

 3. Seminaria z Biologii Medycznej i Molekularnej są prowadzone w liczbie 9 godz. w semestrze I i obejmują materiał z zakresu budowy i funkcji komórki, doboru technik molekularnych w diagnostyce chorób uwarunkowanych genetycznie oraz zasad interpretacji uzyskanych wyników. Seminaria są prowadzone w grupach 24-30 osobowych, przypadających na jednego asystenta. Zajęcia trwają 1 godz. lekcyjną i są prowadzone w formie prelekcji, dyskusji ze studentami. Część seminarium jest poświęcona sprawdzeniu wiadomości z zakresu poprzedniego tematu w formie pisemnej lub ustnej. W pozostałej części seminarium studenci poznają nowy materiał w formie prelekcji prowadzonej na zmianę przez asystentów prowadzących, lub w formie dyskusji prowadzonej w dwóch grupach.

 4. Materiał z zakresu Biologii Medycznej i Molekularnej jest sprawdzany w formie 3 kolokwiów (3 w semestrze I ). Kolokwia są prowadzone w formie testowej (test wielokrotnego wyboru) i obejmują materiał zawarty w wykładach, ćwiczeniach i seminariach. Testy przeprowadzane są łącznie dla wszystkich studentów kierunku lekarskiego.

 5. Egzamin sprawdzający wiadomości z Biologii Medycznej i Molekularnej jest przeprowadzany w formie testowej (test wielokrotnego wyboru). Egzamin testowy można poprawiać dwukrotnie. Drugi termin poprawkowy, na życzenie studenta, może być przeprowadzony w formie ustnej.


PROGRAM ZAJĘC Z BIOLOGII MEDYCZNEJ I MOLEKULARNEJ


Ćwiczenia i seminaria:


 1. Budowa komórki eukariotycznej: błony komórkowe, mitochondria, lizosomy, aparat Golgiego, retikulum endoplazmatyczne, jądro, jąderko. Funkcje komórki eukariotycznej i jej organelli.

 2. Zasady biobankowania materiału biologicznego na potrzeby biologii molekularnej (krew, surowica, osocze, leukocyty, ślina, tkanki)

 3. Budowa i funkcja DNA. Replikacja DNA. Izolacja DNA.

 4. Amplifikacja in vitro fragmentów DNA – metoda PCR. Rozdział elektroforetyczny fragmentów DNA. Zastosowanie PCR w diagnostyce medycznej i molekularnej.

5 Budowa i funkcje RNA. Kod genetyczny. Transkrypcja. Odwrotna transkrypcja..

6 Budowa i funkcje białek. Translacja. Analiza ekspresji genów 1. Rodzaje zmian wykrywanych w DNA/RNA- mutacje a polimorfizmy: substytucje, delecje, insercje. Zabużenia liczby kopii genów.

 2. Metody wykrywania mutacji i polimorfizmów w DNA, RNA: przesiewowe (SSCP, DGGE, DHPLC, HRM ), lokalizujące i oceniające mutacje (sekwencjonowanie, pyrosekwencjonowanie).

 3. Metody wykrywania znanych mutacji (ASA-PCR, RLFP, TaqMan, SimpleProbes); metody wykrywania dużych delecji/ inercji (Southern blot, Long PCR, MLPA).

 4. Elementy bioinformatki, zapoznanie się z użytkowaniem wybranych baz danych sekwencji DNA. Zasady projektowania „starterów’’ i sond molekularnych stosowanych do genotypowania.

 5. Badania cytogenetyczne- rodzaje, zastosowanie. Kariotyp, FISH, CGH.Wykłady:


 1. Typy dziedziczenia

 2. Mechanizmy naprawy DNA

 3. Regulacja ekspresji genów

 4. Epigenetyka

 5. Poszukiwanie genów kandydatów chorób uwarunkowanych genetycznie

 6. PCR czasu rzeczywistego

 7. DHPLC

 8. Genotypowanie z użyciem techniki MALDI-TOF Sequenom

 9. Diagnostyka molekularna chorób

 10. Testy DNA w profilaktyce

 11. Testy DNA w dobieraniu optymalnych schematów leczenia

 12. Nowe trendy i techniki w biologii molekularnejObowiązujące podręczniki :
1. Connor M, Ferguson-Smith M. Podstawy Genetyki Medycznej. II wydanie.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL. 1998.

2. Kałużewski B. (red.) Genetyka. Medical Science Review. 2004

3. Nowotwory dziedziczne. Monografia pod red. Jana Lubińskiego. Termedia

Poznań 2003

4.Bal J. Biologia molekularna w Medycynie. Elementy Genetyki Klinicznej. PWN 2008

Umiejętności i kompetencje studenta po ukończeniu kursu z zakresu Biologii Medycznej i Molekularnej:


- zasady biobankowania materiału biologicznego celem wykonania badań molekularnych

- izolacja DNA/RNA

- amplifikacja i rozdział elektroforetyczny fragmentów DNA

- interpretacja wyników badań molekularnych wykrywających mutacje

- interpretacja wyników badań cytogenetycznych

-znajomość zasad projektowania starterów i sond molekularnych stosowanych do genotypowania- umiejętność posługiwania się wybranymi bazami bioinformatycznymi
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość