Strona główna

Zakres treści kształcenia w zakresie: Ochrona radiologiczna z elementami fizyki współczesnej Jednostka dydaktyczna prowadząca zajęcia


Pobieranie 56.57 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar56.57 Kb.
Zakres treści kształcenia w zakresie: Ochrona radiologiczna z elementami fizyki współczesnej

Jednostka dydaktyczna prowadząca zajęcia: Zakład Radiologii, ul. M. Skłodowskiej- Curie 24a, tel. 85 746 8218

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr hab. n. med. Urszula Łebkowska
Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny w Białymstoku kierunek ………Elektroradiologia………………
Nazwa przedmiotu

Ochrona radiologiczna z elementami fizyki współczesnej


Rok studiów

I Stopień drugi
Semestr

II
Osoba odpowiedzialna za przedmiot

dr hab. n. med. Urszula Łebkowska

Osoba(y) prowadząca(e)

mgr Ewa Pasieka

Język wykładowy

polski
Liczba godzin

Stacjonarne: wykłady – …35, seminaria -…-., ćwiczenia – …20., zajęcia praktyczne…5., praktyki zawodowe - …-,

samokształcenie - …-..


Niestacjonarne: wykłady –…35, seminaria -…-., ćwiczenia – …20., zajęcia praktyczne…5., praktyki zawodowe - …-,

samokształcenie - …-..


ECTS

Stacjonarne: …6…
Niestacjonarne …6 …
Forma i warunki zaliczenia

Stacjonarne – ………Zaliczenie na podstawie obecności oraz pozytywnie zaliczonego końcowego testu wiadomości…………..
Niestacjonarne - ……… Zaliczenie na podstawie obecności oraz pozytywnie zaliczonego końcowego testu wiadomości ………..
Miejsce realizacji

praktyk zawodowych

Zakład Radiologii USK w Białymstoku
Przedmioty wprowadzające

wraz z wymaganiami wstępnymi

-
Opis przedmiotu

Cel i założenia

Zapoznanie Studenta z podstawowymi ideami fizyki współczesnej: teoria względności, teoria strun, cząstki elementarne, przemiany jądrowe, promieniotwórczość sztuczna i naturalna. Zapoznanie studenta z podstawowymi założeniami ochrony radiologicznej w diagnostyce i terapii: pojęcia dawek i ich jednostki, skutki fizyczne i biologiczne działania promieniowania jonizującego, zasady optymalizacji dawek w badaniach i terapii, działanie promieniowania jonizującego na płód, optymalizacja i kontrola dawek osób narażonych zawodowo. Aspekty ochrony radiologicznej w rentgenodiagnostyce, radioterapii, tomografii komputerowej, radiologii stomatologicznej, mammografii, medycynie nuklearnej.
Pojęcia kluczowe

Ochrona radiologiczna, dawka pochłonięta, dawka ekspozycyjna, dawka skuteczna, siwert, grej, promieniowanie jonizujące, zasada ALARA, teren kontrolowany, teren nadzorowany.
Metody dydaktyczne

Metody dydaktyczne: seminaria – prezentacje multimedialne, plakaty dydaktyczne, dyskusja, rozwiązywanie problemów.

ćwiczenia – rozwiązywanie zadań/ problemów fizycznych, analiza przyczyn zdjęć odrzuconych, opracowanie instrukcji postępowania IOR, aspekty ochrony radiologicznej w dziedzinach gdzie ma zastosowanie promieniowanie jonizujące – rozwiązywanie problemów, dyskusja.

zajęcia praktyczne - opracowanie procedury radiologicznej, wykonywania testu podstawowego fizycznych parametrów ekspozycji – geometria wiązki promieniowania.

Literatura

Podstawowa
    1. Pruszyński B. Diagnostyka obrazowa. Podstawy teoretyczne i metodyka badań. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2000.

    2. Pruszyński B. (red.): Radiologia. Diagnostyka obrazowa. rtg, TK, USG, MR i radioizotopy.

    3. Gorczyca R. Ochrona radiologiczna w pracowni rentgenowskiej: vademecum inspektora ochrony radiologicznej. Warszawa "EX-POLON", 1997.

    4. Kubicka M. (red.) Skuteczna ochrona radiologiczna w medycynie. Wydawnictwo Verlag Dashofer, Warszawa 2007

    5. Ustawodawstwo w ochronie radiologicznej.UzupełniającaW języku obcym


Treści kształcenia poszczególnych zajęć w zakresie:

Studia stacjonarne - tematyka:

Liczba godzin:

Wykłady

 1. Wybrane podstawowe zagadnienia z fizyki atomowej i jądrowej. Naturalne i sztuczne izotopy promieniotwórcze.

 2. Oddziaływanie promieniowania z materią.

 3. Biologiczne skutki promieniowania jonizującego.

 4. Detekcja promieniowania jonizującego.

 5. Podstawowe wielkości dozymetrii promieniowania jonizującego, jednostki.

 6. Podstawowe zasady ochrony radiologicznej, w tym uzasadnianie, optymalizacja, ograniczanie narażenia.

 7. Ryzyko radiacyjne związane z ekspozycją płodu.

 8. Ustawa Prawo atomowe i akty wykonawcze do niej, przepisy międzynarodowe w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, w tym przepisy Unii Europejskiej.

 9. Monitorowanie narażenia ogółu ludności, w trakcie procedur medycznych oraz podczas wykonywania pracy zawodowej.

 10. Zasady pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy, wytyczanie granic terenów kontrolowanych i nadzorowanych; dekontaminacja powierzchni roboczych, sprzętu, skażeń osobistych, ocena narażenia osób materiałów ogółu ludności, pojęcie grup odniesienia. Pomiary mocy dawki i skażeń promieniotwórczych. Skażenia wewnętrzne.

 11. Transport materiałów promieniotwórczych. Podstawowe zasady transportu źródeł i odpadów promieniotwórczych. Ogólne informacje o postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi.

 12. Organizacja ochrony radiologicznej w podmiocie leczniczym, obowiązki i uprawnienia kierownika jednostki, inspektora ochrony radiologicznej i pracowników (w tym pracowników zewnętrznych).

 13. Zadania inspektorów ochrony radiologicznej w placówkach służby zdrowia, zasady współpracy z operatorem urządzeń, fizykiem medycznym i z lekarzem.

 14. Przygotowanie dokumentów w podmiocie leczniczym: regulamin pracy, instrukcje pracy, rejestry dawek, rejestry źródeł, plan postępowania awaryjnego

 15. System Zarządzania Jakością.35


Ćwiczenia

 1. Rozwiązywanie zadań/ problemów fizycznych.

 2. Szacowanie ryzyka związanego z optymalizacją dawek.

 3. Zadania realizowane przez IOR w Zakładzie Rentgenodiagnostyki

 4. Analiza przyczyn zdjęć odrzuconych

 5. Aspekty ochrony radiologicznej w rentgenodiagnostyce klasycznej (personel i pacjenci).

 6. Aspekty ochrony radiologicznej w radiologii stomatologicznej i mammografii (personel i pacjenci).

 7. Aspekty ochrony radiologicznej w tomografii komputerowej (personel i pacjenci).

 8. Aspekty ochrony radiologicznej w radioterapii (personel i pacjenci).

 9. Aspekty ochrony radiologicznej w medycynie nuklearnej (personel i pacjenci).

20


Liczba godzin na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

55


Liczba godzin:

Zajęcia praktyczne

 1. Opracowanie procedury radiologicznej.

 2. Test podstawowy fizycznych parametrów ekspozycji – geometria wiązki promieniowania.

5
WZÓR WPISU DO INDEKSU
UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKUImię i nazwisko ....................................................................

Rok studiów .............................Rok akadem. ....2011....../....2012......
UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU

Semestr ..........II................

Nazwisko

wykładającegoNazwa

przedmiotuLiczba godzin

Zaliczenie

Egzamin

podpis

ECTS**)

wykłady

ćwiczenia

ocena

data

podpis

ocena

data

cyfra

słownie

Dr hab. n. med. Urszula Łebkowska

Ochrona radiologiczna z elementami fizyki współczesnej

Zaliczenie semestru pieczęć imienna i podpis dziekan *)


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość