Strona główna

Zakupiono udziały mniejszościowe (przelano środki z rachun­ku bieżącego nostro nbp) 020 1100


Pobieranie 95.68 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar95.68 Kb.

Zadanie l


1. Wpłacono gotówkę z kasy na bieżący rachunek bankowy w NBP 1100 - 100

2. Zakupiono udziały mniejszościowe (przelano środki z rachun­ku bieżącego nostro NBP) 020 - 1100

3. Sprzedano za gotówkę Spółce Akcyjnej „GAMA" posiadane udziały w jednostkach zależnych 100 - 020

4. Udzielono kredytu w formie gotówkowej Spółce z o.o. „MIX" 200 - 100

5. Zakupiono za gotówkę akcje spółki „PANAM" (jednostka stowarzyszona) 020 - 100

6. Zapłacono NBP odsetki na podstawie noty memoriałowej 700 - 1100

7. Sprzedano czeki podróżnicze klientom 100 - 1001

8. Pobrano przelewem środki z rachunku bieżącego NBP na rachunek bieżący nostro w innym banku 1200 - 1100Zadanie 2


1. Firma produkcyjny „Zorza" złożyła gotówkę do depozytu 100 - 271

2. Udzielono kredytu Spółce z o.o. w formie bezgotówkowej 200 - 1200

3. Uzupełniono gotówkę w kasie z rachunku bankowego w NBP 100 - 1100

4. Zapłacono NBP odsetki karne (nota memoriałowa) 700 - 1100

5. Otrzymano odsetki od środków zdeponowanych na rachun­ku bankowym w NBP 1100 - 1190

6. Wpłacono gotówkę na rachunek bankowy 1100 - 100

7. Zakupiono za gotówkę marki niemieckie w banku dewizo­wym (według kursu dnia) DEM a)599 – 100 =ilość waluty *kurs, b) 1001 (kasa DM) - 590

8. Wycofanie depozytu wraz z odsetkami przez spółkę z o.o. - gotówka 271 - 100

9. Zakupiono akcje BIG za gotówkę 400 - 100

10. Sprzedano czeki podróżnicze klientom 100 - 1001

11. Udzielono J. Kowalskiemu kredytu w rachunku bieżącym w formie gotówkowej (w dewizach) 200 - 100Zadanie 3


1. Zasilono kasę w gotówkę 100 - 1100

2. Klient „X" wpłacił gotówkę na rachunek terminowy 100 - 271

3. Klient „Y" wypłacił gotówkę z rachunku bieżącego 270 - 100

4. Uzupełniono rezerwy obowiązkowe w NBP 1100 - 1102

5. Naliczono odsetki od lokat terminowych klienta „X" 710 - 279

6. Postawiono odsetki do dyspozycji klienta 279 - 270

7. Firma „Z" założyła rachunek bieżący i dokonała pierwszej wpłaty 100 - 270


Zadanie 4


1. Pobrano gotówkę z rachunku bankowego do kasy banku 100 - 1100

2. Przedsiębiorstwo handlowe „Infrabud" wpłaciło gotówkę w celu zdeponowania jej na rachunku bankowym 100 - 270

3. Udzielono kredytu gotówkowego spółce akcyjnej „Dana" 200 - 100

4. Odbiorcy uregulowali należność, za zakupiony w maju środek trwały, płacąc gotówką 100 - 550

5. Zakupiono za gotówkę udziały w podmiotach niefinansowych zależnych 020 - 100

6. Gotówką zapłacono zobowiązanie wobec dostawcy materia­łów biurowych 550 - 100

7. Bank pobrał prowizję od klientów z tytułu świadczonych usług bankowych 100 - 810

8. Przedsiębiorstwo „Szprot" spłaciło kredyt do kasy banku 100 - 200

9. Zakupiono, za gotówkę czeki podróżnicze 1001 - 100

10. Zapłacono gotówką za dokumentację projektową związaną z inwestycją 032 – 100


Zadanie 5

1. Pobrano gotówkę ze środków zdeponowanych w PKO - banku państwowym 1200 (1100) - 100

2. Zaciągnięto pożyczkę w NBP 110 - 111

3. Udzielono pożyczki Bankowi Zachodniemu 010 –100

4. Firma „JAWA" wpłaciła gotówkę do kasy tytułem

a) spłaty raty kredytu 100 - 200

b) spłaty odsetek 100 - 209

5. Spółka „ Inwest " zdeponowała gotówkę w banku na rachunku terminowym 100 - 271

6. Bank Zachodni uregulował należność z tytułu zaciągniętej pożyczki 100 - 010

7. Spłacono pożyczkę zaciągniętą w NBP 111 - 110

Zadanie 6


1. Wpłacono gotówkę z kasy na bieżący rachunek bankowy 110 - 100

2. Zaksięgowano odsetki od środków zgromadzonych na ra­chunku w NBP 1100 - 800

3. Z rachunku bankowego uzupełniono rezerwę obowiązkową w NBP 1102 - 1100

4. Zaciągnięto pożyczkę w Banku Centralnym 110 - 111

5. Zdeponowano środki pieniężne w Banku Centralnym 110 -1002

6. Z rachunku bankowego spłacono zobowiązanie powstałe

z tytułu zaciągniętej pożyczki w NBP 111 - 110

7. Pobrano przelewem środki z rachunku bieżącego w NBP na

rachunek bieżący nostro 1200 - 1100

8. Udzielono pożyczki terminowej Bankowi Handlowemu 1010 - 1200

9. W związku z nieuregulowaniem należności z tytułu zaciąg­niętej pożyczki przez Bank Handlowy przeniesiono jej kwotę do grupy należności poniżej standardu 210 - 200

10. Utworzono rezerwę zabezpieczającą na należności nie­spłacone 760 - 218

11. Bank Handlowy uregulował gotówką należność z tytułu

pożyczki 100 - 210

12. Rozwiązano rezerwę w związku z uregulowaniem należności 218 - 860Zadanie 7


Zaksięgować operacje walutowe:

l. Zakupiono po aktualnym kursie

a) 1000 DEM 599 - 100

b) 2000 USD 1001 - 590

2. Sprzedano po aktualnym kursie

a) 200 DEM 590 - 1001

b) 100 USD 100 - 599

Zadanie 8

1. Pobrano gotówkę z rachunku bankowego celem jej uzupeł­nienia w kasie 100 -1100

2. Przedsiębiorstwo „U" wpłaciło gotówkę celem jej zdeponowa­nia na rachunku depozytowym 100 - 271

3. Udzielono kredytu gotówkowego dla spółki z o.o. „ALFA" 200 - 100

4. Odbiorcy (różni) uregulowali część należności płacąc gotówką 100 - 550

5. Wniesiono w formie gotówki udziały do jednostki stowa­rzyszonej 020 - 100

6. Z kasy opłacono zobowiązania wobec dostawcy 550 - 100

7. Bank pobrał prowizję od klientów (podmioty niefinansowe) z tytułu świadczonych usług — operacje gotówkowe 100 - 810

8. Ujawniono nadwyżkę gotówki w kasie 100 - 870

9. Prywatne przedsiębiorstwo „ADA" spłaciło kredyt 100

Zadanie l


l. Otrzymano fakturę za wykonane roboty inwestycyjne 032 – 550

2. W związku z realizowaną inwestycją zakupiono za gotówkę wyposażenie 032 - 100

3. Zakupiono za gotówkę składniki majątkowe wymagające montażu 032 - 100

4. Uzyskano w wyniku inwestycji

a) środki trwałe 030 - 032

b) wartości niematerialne i prawne 040 - 032

5. Dokonano odpisu umorzeniowo-amortyzacyjnego za bieżące miesiące

a) majątku trwałego 754 - 039

b) wartości niematerialnych i prawnych 754 - 049

6. Zaktualizowano wartość posiadanych na początku okresu środków trwałych wskaźnikiem 0,1

a) wartość brutto 030 - 613

b) dotychczasowe umorzenie 613 - 039

7. Sprzedano środek trwały

a) wartość brutto środka trwałego CT - 030

b) wartość dotychczasowego umorzenia DT – 039 (dt = a - b)

8. Wystawiono fakturę za sprzedany środek trwały 550 - 870


Zadanie 2


1. Zakupiono udziały w jednostce zależnej, przelano środki z ra­chunku bieżącego nostro w NBP 020 - 1100

2. Naliczono i zaksięgowano amortyzację budynków banku 754 - 039

3. Otrzymano fakturę wraz z dostawą mebli i wyposażenia do sali operacyjnej (w związku z prowadzoną inwestycją) 032 - 550

4. Otrzymano nieodpłatnie samochód osobowy od firmy „OME­GA" SA (wartość rynkowa) 030 - 870

5. Dokonano urzędowej przeceny (in plus) wartość budynków bankowych

a) wartość początkowa 030 - 613

b) dotychczasowe umorzenie 013 - 039

6. Nabyto za gotówkę prawa majątkowe współwłasności 040 - 100

7. Zakupiono oprogramowanie do komputerów będących już na stanie, za które zapłata nastąpi w terminie późniejszym 040 - 550

8. Sprzedano Spółce Akcyjnej „KRES" udziały mniejszościowe 550 - 020

9. Otrzymano fakturę od firmy budowlanej za wykonanie prac budowlanych 032 - 550
10. Zakupiono komputery wraz z oprogramowaniem do nowo­powstającego oddziału banku

a) wartość komputerów DT 032 = a + b

b) wartość oprogramowania CT 550 = a + b

11. Rozliczono inwestycje

a) przyjęcie środków trwałych 030 - 032


b) przyjęcie wartości niematerialnych i prawnych 040 - 032

12. Uregulowano zobowiązania przelewem z rachunku bieżącego 550 - 1200

Zwianie 3


l. Przekazano dotację dla oddziału za granicą

a) księgowanie w centrali banku 010 - 1100

b) księgowanie w oddziale za granicą 1100 - 620

2. Zakupiono udziały w podmiotach finansowych stowarzyszonych 10000

a) 50% wartości zapłacono gotówką 020 - 100

b) 50% przelewem ze środków na rachunku bieżącym nostro 020 - 1100

3. Otrzymano nieodpłatnie komputer wraz z oprogramowaniem

a) wartość komputera

b) wartość oprogramowania

4. Otrzymano fakturę za prace remontowe budynku adaptowanego na filię banku. Należność zostanie uregulowana w terminie późniejszym 032 - 550

5. Zakupiono za gotówkę lady i biurka do nowopowstającej filii banku 032 - 100

6. Naliczono umorzenie za maj (budynków banku) 754 - 039

7. Rozliczono inwestycje

a) budynek filii 030 - 032

b) wyposażenie 030 - 032

8. Z dniem 01 maja (na podstawie zarządzenia ministerstwa) dokonano aktualizaji wyceny majątku trwałego banku,'w związ­ku z czym nastąpiło zwiększenie:

a) wartości początkowej 030 - 613

b) dotychczasowego umorzenia 613 - 039


Zadanie 4


1. Przekazano dotację do oddziału banku w Mińsku na Białorusi na dokończenie remontu budynku banku — księgowania w cen­trali i oddziale a) 010 – 1100, b)1100 - 620

2. Zakupiono w formie bezgotówkowej udziały w spółce „Radion” 020 - 1200

3. Sprzedano za gotówkę akcje firmy „Próchnik" SA 100 - 020

4. Wycofano z eksploatacji budynek - dawną siedzibę banku na skutek przekazania go w formie darowizny Fundacji „Życie"

a) wartość początkowa budynku 030 CT

b) dotychczasowe umorzenie 039 DT i 770 DT = a - b

5. Otrzymano od firmy remontowo-budowlanej fakturę za wy­konanie usługi 032 - 550

6. Spłacono zobowiązania wobec firmy budowlanej 550 - 100

7. Nabyto prawa majątkowe współwłasności budynków spół­dzielni mieszkaniowej „Włókno" 040 – 550

Zadanie l / 29 sytrony


1. Janina Sowa wypłaciła z rachunku a vista kwotę 500 z tego: DT 270

a) pobrała CT 100

b) dokonała lokaty 3-miesięcznej CT 271

2. Bank po upływie terminu wniesionych lokat naliczył odsetki do:

a) lokaty 3-miesięcznej 710 - 279

b) lokaty 6-miesięcznej 710 - 279

c) postawiono odsetki do dyspozycji klientów 279 - 271

3. Jan Proc dnia następnego po upływie terminu zlikwidował 3-miesięczną lokatę. Pobrał zgromadzoną kwotę wraz z odset­kami 271 - 100

a) bank za likwidację pobrał opłatę 100 - 810

4. Przedsiębiorca indywidualny Janina Rosek zlikwidowała lokatę 6-miesicczną 7 dni po terminie i założyła lokatę 3-miesięczną w kwocie 20000. Bank dokonał następujących czynności:

a) naliczono odsetki za 6 dni i postawiono je do dyspozycji klientki 710 – 279, 279 - 271

b) pobrano opłatę za likwidację 100 - 810

c) sporządzono lokatę 3-miesięczną 100 - 271

5. Jan Białek (osoba prywatna) dokonał wpłaty do banku kwoty 12000 z tego: DT 100 = a + b
a) na konto a vista CT 270

b) na lokatę terminową 3-miesięczną CT 271

6. Na koniec miesiąca bank naliczył odsetki od depozytów za okres ????????????????????????

a) lokata terminowa 3-miesięczną osoby prywatnej Janiny Sowy 10?????????????????

b) lokata terminowa 3-miesięczną przedsiębiorcy indywidual­nego - Janiny Rosek 50??????????????

c) lokata terminowa 3-miesięczną osoby prywatnej - Jana Białka 70?????????????????????

Zadanie 2

1. Edmund Krach wpłacił gotówkę do banku na rachunek bieżący 100 - 270

2. Udzielono spółce z o.o. kredyt w gotówce:

a) kwota kredytu 200 - 100

b) potrącona prowizja 100 - 810

3. Kazimierz Groch wpłacił gotówkę do banku na rachunek bieżący

4. Edmund Krach wpłacił na podstawie czeku gotówkowego kwotę 100 - 270

5. Firma „Z" złożyła gotówkę do depozytu 100 - 270

6. Naliczono odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bieżących 710 - 279

a) Kazimierza Grocha

b) Edmunda Kracha

c) przedsiębiorstwa państwowego

d) finny „Z"

7. Postawiono odsetki do dyspozycji klientów w terminie zapadal­ności 279 – 270

8. Kazimierz Groch wycofał depozyt wraz z odsetkami

a) przychody banku z tytułu likwidacji depozytu 100- 810Zadanie 3

1. J. Kos dokonał wpłaty na rachunek bieżący 100 -270

2. J. Kos złożył do banku przelew z poleceniem (pobrania) przeka­zania kwoty na konto wierzyciela w innym banku 270 - 271


3. Na konto D. Sinego wpłynęło wynagrodzenie za pracę

4. D. Siny z otrzymanego wynagrodzenia opłacił ratę kredytu 100 i odsetki 5 DT 270 = a + b, CT 203 (100zł), CT 810 (5zł)

5. Bank naliczył odsetki od depozytu terminowego 710 - 279

a) postawiono odsetki do dyspozycji klienta 279 - 270

6. A. Osa pobrała z depozytu terminowego należne (dopisane) odsetki 271 - 100


Zadanie 1


1. Udzielono kredytu gotówkowego klientowi „A" 200 - 100

i pobrano prowizję 100 - 810

2. Udzielono kredytu gotówkowego firmie „B” 200 - 100

i pobrano prowizję 100 - 810

3. Klient „C" wpłacił do kasy:

a) ratę kredytu 100 - 200

b) ratę odsetek 100 - 209

4. Zaksięgowano odsetki od kredytów:

a) klienta „A" 209 - 810

b) firmyB" 209 - 810


Zadanie 2


1. Spółka akcyjna dokonała spłaty przed terminem

a) raty kredytu 100 - 200

b) odsetek 100 - 209

2. Po rozpatrzeniu wniosku bank przyznał osobie fizycznej kredyt

gotówkowy (za bieżący miesiąc) 200 - 100

3. Naliczono i zaewidencjonowano odsetki od kredytów:

a) Przedsiębiorstwa „GRYFLAND" 209 - 810

b) Przedsiębiorstwa „ZELMAR" 209 - 810

c) Spółki akcyjnej „KOMAR" 209 - 810

4. Przedsiębiorstwo „ZELMAR" spłaciło kredyt w wysokości ... 100 - 200  1. odsetki 100 – 209

5. Przedsiębiorstwo „GRYFLAND" nic spłaciło w

terminie raty

a) kredytu 210 - 200

b) odsetek 219 - 209

Bank uznał, że są to przejściowe trudności płatnicze i dokonał odpowiednich księgowań

6. Jan Nowak wpłacił do banku na rachunek bieżący gotówkę 100 - 270

7. Udzielono kredytu firmie „MAX"

a) kwota kredytu 200 - 100

b) potracona prowizja 100 - 810

8. Naliczono i zaksięgowano odsetki od kredytu dla Jana Nowaka 209 - 810

9. Jan Nowak wypłacił do kasy ratę kredytu 35000 oraz 7000 tytułem odsetek DT 100 = CT 200 + CT 209

10. SA „Butlcr" wpłaciła gotówkę do banku na rachunek bieżący 100 - 270

11. Bank naliczył odsetki od depozytów:

a) SA „Butlcr" 710 - 270

b) Jana Nowaka 710 - 279

12. Postawiono odsetki do dyspozycji klientów 279 – 270


Zadanie 3


1. Jan Kowalski wpłacił do banku na rachunek terminowy gotówkę 100 - 271

2. Spółka z o.o. „Ancgo" wpłaciła gotówkę do banku na rachunek terminowy 100 - 271

3. Udzielono kredytu gotówkowego firmie handlowej „Jawa"

a) kwota kredytu 200 - 100

b) potrącona prowizja 100 - 810

4. Jan Kowalski wypłacił na podstawie czeku gotówkowego kwotę 270 - 100

5. Zaksięgowano naliczone odsetki od kredytów

a) Jana Nowaka 209 - 810

b) przedsiębiorstwa państwowego 209 - 810

c) spółki z o.o. 209 - 810Razem: 47

6. J. Nowak wpłacił do kasy kwotę raty kredytu 100 - 200

oraz odsetki 100 - 209

7. Bank naliczył odsetki od depozytów terminowych

a) spółki „Ancgo" 710 - 279

b) J. Kowalskiego 710 - 279

8. Postawiono odsetki do dyspozycji klientów w terminie zapadal­ności 279 - 270

9. Ze względu na brak spłaty rat kredytu i odsetek w terminie 7 dni przez przedsiębiorstwo państwowe przeniesiono całą

kwotę kredytu do kategorii należności poniżej standardu 210 - 200

a) utworzono rezerwę celową w wysokości 760 - 218

b) przeniesiono odsetki 219 - 209

10. Zaewidencjonowano wpłatę innego banku na rachunek nostro 1200 - 1100


Zadanie 4


1. J. Nowak dokonał spłaty:

a) raty kredytu 100 - 200

b) odsetek 100 - 209

2. Bank przyznał kredyt gotówkowy i wypłacił Kowalskiemu

a) wysokość kredytu 200 - 100

b) Kowalski zapłacił 1% prowizji od przyznanego kredytu 100 - 810

3. Naliczono i zaewidencjonowano odsetki od kredytów

a) spółki akcyjnej KORA 209 - 810

b) przedsiębiorstwa „FAMA" 209 - 810

c) J. Nowaka 209 - 810

4. Spółka akcyjna „KORA" spłaciła:

a) ratę kredytu 100 - 200

b) odsetki 100 - 209

5. Przedsiębiorstwo „FAMA" nie spłaciło w terminie

a) raty kredytu 210 - 200

b) odsetek 219 - 209

Bank dokonał odpowiednich księgowań. ????

6. Po dwóch miesiącach przedsiębiorstwo FAMA ogłosiło upad­łość bank dokonał odpowiednich księgowań ???? - ????


Zadanie 1


\. Wniesiono udziały do spółki z o.o. „GAMA" w

formie gotów­kowej 020 - 100

2. Dokonując przelewu bankowego zakupiono akcje Banku Ślą­skiego SA jako lokaty długoterminowe 020 - 1200

3. Utworzono rezerwę na zniżkę wartości zakupionych udziałów i akcji 760 - 028

4. Wycofano 2 udziały ze spółki z o.o. „KORMORAN" (przelew środków pieniężnych) na rachunek bieżący 1200 - 020

5. Sprzedano akcje Banku Śląskiego SA

a) cena sprzedaży 100, 1200, 550 - 870

b) cena nabycia 770 - 020

6. Rozwiązanie rezerwy po sprzedaży akcji 028 - 860

7. Otrzymano nieodpłatnie 5 udziałów w spółce z o.o. „SAN" po 500 za jeden udział 020 - 870

8. Sprzedano udziały w spółce z o.o. „KORMORAN"

a) cena sprzedaży 100, 1200, 550 - 870

b) cena nabycia sprzedanych udziałów 770 - 020

Zadanie 2


1. Zakupiono za gotówkę zbywalne krótkoterminowe papiery wartościowe spółki akcyjnej „ALFA" 400 - 100

2. Zakupiono (bezgotówkowe) niezbywalne papiery wartościowe lokacyjne 400 - 1200

3. Utworzono rezerwę na deprecjację zakupionych papierów war­tościowych 760 - 400

a) zbywalnych 760 - 400

4. Sprzedano za gotówkę akcje spółki „ALFA"

a) cena sprzedaży 100 - 870

b) wartość akcji według ceny zakupu 770 - 020

5. Rozwiązano rezerwę celową po sprzedaży akcji 028 - 860

6. Nabyto udziały mniejszościowe, zapłacono gotówką kwotę 020 - 100

7. Utworzono rezerwę na deprecjację wartości zakupionych udziałów 760 - 020

8. Otrzymano jako darowiznę udziały mniejszościowe o wartości 020 - 870

9. Sprzedano akcje spółki „TRANS" 550 - 400

10. Rozwiązano rezerwę celową przypadającą na akcje spółki „TRANS” 448 - 860

Zadanie 2


1. Oddział banku A realizuje otrzymane od swego klienta - firmy „X" polecenie przelewu kwoty 150 na rzecz firmy „Y" - klienta banku B

Zaksięgować:

a) uznanie międzybankowe przekazane???

b) uznanie międzybankowe otrzymane???

c) rozliczenie pomiędzy bankami za pośrednictwem NBP - otrzymane wyciągi bankowe ???

Pozostałe operacje w banku A.

2. Zakupiono bezgotówkowe akcje krótkoterminowe spółki „Omega" 400 - 1200

3. Firma „ZEŃ" wpłaciła gotówkę do banku na rachunek bankowy 100 - 1100

4. Zakupiono za gotówkę udziały mniejszościowe 6 udziałów po 100 za jeden 020 - 100

5. Utworzono rezerwy celowe na ukryte zniżki wartości:

a) akcji spółki „Omega" 760 - 448

b) udziałów mniejszościowych 760 - 028

6. Zakupiono za gotówkę obligacje firmy „Karna" 400 - 100

7. Sprzedano za gotówkę akcje spółki „Omega"

a) cena sprzedaży 100 - 830

b) zysk ze sprzedaży 730 - 400

8. Rozwiązano rezerwę przypadającą na sprzedane akcje 448 - 860

9. Utworzono rezerwę celową na ukrytą zniżkę wartości papierów wartościowych pozostających w portfelu na koniec miesiąca 760 - 448

10. Sprzedano bezgotówkowe 3 udziały mniejszościowe (cena za­kupu 100 za jeden udział) 730 - 1020

a) zniżka wartości 1100 - 830

11. Przekazano l udział mniejszościowy w formie darowizny 770 - 020

12. Rozwiązano rezerwę celową przypadającą na:

a) udziały mniejszościowe sprzedane 028 - 860

b) udziały mniejszościowe przekazane bezpłatnie 028 - 860

13. Udzielono firmie „X" kredytu

a) kwota kredytu 200 - 100

b) potrącona prowizja 100 - 810

c) naliczone odsetki 209 - 810

14. Naliczono firmie „ZEŃ" odsetki od depozytu 710 - 279

15. Postawiono odsetki do dyspozycji klienta w terminie zapadal­ności 279 - 271Zadanie l

1. Udzielono kredytu gotówkowego J. Kowalskiemu 200 - 100

2. Postawiono do dyspozycji spółki „Amiga" kredyt w wysokości 200 - 270

a) potrącona prowizja CT 810

3. Zaewidencjonowano naliczone odsetki od kredytów

a) Jana Kowalskiego 209 - 810

b) Spółki „Amiga" 209 - 810

4. Naliczono odsetki od środków zdeponowanych przez bank

a) Józef Nowak 710 - 279

b) „Malwa" 710 - 279

5. Sporządzono listy płac:

a) wynagrodzenie brutto 750 - 550

b) podatek dochodowy od osób fizycznych 550 - 553

c) do wypłaty 550 - 100

6. Naliczono i zaksięgowano składki ZUS i na Fundusz Pracy 750 - 553

7. Otrzymano od firmy „Omega" spłatę kredytu wraz z odsetkami 100 – 200, 100 - 209

8. Firma Jawa" nic dokonała spłaty w terminie raty kredytu w wysokości 300, ani odsetek w kwocie 600

a) ponieważ w przeciągu 7 dni firma nic dokonała spłaty przeniesiono całą kwotę kredytu do kategorii należności poniżej standardu

b) utworzono rezerwę celową 20% kwoty kredytu

c) przeksięgowano odsetki zapadłe a nie spłacone

9. Zaksięgowano amortyzację majątku trwałego za bieżący miesiąc 754 - 039

10. Sprzedano za gotówkę zbędny środek trwały

a) o wartości początkowej DT 770 = a - b

b) dotychczasowym umorzeniu DT 039 i CT 030 = a

c) wystawiono fakturę 100 - 870

11. Na skutek awarii instalacji elektrycznej zniszczono jeden kom­puter (brak winnych)

a) wartość początkowa komputera 030 CT 780 = a - b

b) dotychczasowe umorzenia 039 CT 780 = a - b

12. Zakupiono za gotówkę materiały biurowe 751 - 100

13. Sprzedano za gotówkę papiery wartościowe

a) cena sprzedaży 100 - 830

b) cena zakupu 730 - 400

c) rozwiązano rezerwę przypadającą na sprzedane akcje 448 - 860

Zadanie 2

1. Ustalono i zaewidencjonowano odsetki od środków zdepono­wanych przez

a) bank 710 - 279

b) spółkę 710 - 279

2. Sporządzono listę płac pracowników w wysokości 750 - 550

3. Sporządzono deklarację ZUS (48,2%) 750 - 553

4. Sporządzono deklarację podatku dochodowego od osób fizycz­nych (21%) 550 - 553

5. Postawiono do dyspozycji przedsiębiorcy indywidualnego kre­dyt w wysokości - 25000. Opłacono prowizję w wysokości 1% DT 200 CT 870 ten 1%, CT 270 reszta z całości

6. Stwierdzono niedobór gotówki w kasie w wysokości - ... które uznano za niezawiniony 770 - 100

7. Naliczono odsetki od udzielonych kredytów

a) przedsiębiorstwu 209 - 810

b) osobie prywatnej 209 - 810

8. Otrzymano od osoby prywatnej spłatę kredytu wraz z odset­kami 100 – 200 lub 100 - 209

9. Otrzymano wpłatę do kasy z tytułu wynajmu pomieszczeń za okres 6 miesięcy z góry - 9000 z czego 1/6 dotyczy bieżącego miesiąca (l 500) 100 – 533 lub 100 - 850

10. Naliczono i zaewidencjonowano amortyzację środków trwałych 754 – 039

Zadanie dodatkowe


100 kasa 25.000

200 należności normalne

odS.C. HASTA 5.100

od Jana Kowalskiego 800

od przedsiębiorstwa COT 10.000
400 papiery wartościowe 1.500
209 Odsetki 900

270 rachunek bieżący - Maria Kos l. 100

271 depozyt terminowy - Jan Zoro (lokata 6-mies.) 3.300

030 Rzeczowy majątek trwały 120,000

039 Umorzenie 20,000

448 Rezerwa na deprecjację 150

2. Udzielono kredytu gotówkowego Przedsiębiorstwu KAMA 200 - 100

3. Zaksięgowano amortyzację majątku trwałego 754 - 039

4. Alicja Nowak założyła lokatę terminową na 6 m.-cy 100 - 271

5. S.C. HASTA wpłaciła gotówkę do kasy tytułem:

a) spłaty raty kredytu 100 - 200

b) spłaty odsetek 100 - 209

6. Jan Zoro zlikwidował lokatę 6 mieś. 10 dni po terminie i założył lokatę 3 mieś. Bank:

a) naliczył odsetki K.op.z p.niefinans - 279

b) postawił odsetki do dyspozycji klienta 279 - 271

c) pobrał opłatę za likwidację lokaty 6 mieś. 100 - 810

d) sporządził lokatę 3 mieś. na kwotę 271 – 271 (3 mieś) i 100 – 271 (3 mieś)

7. Naliczono odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach przez:

a) Marię Kos 710 – 279 ??????

b) Alicję Nowak 710 – 279 ????


  1. Postawiono odsetki do dyspozycji klientek

a) 279 – 270(7a)

b) 279 – 271 (7b)

9. Naliczono odsetki od kredytów:

a) Jana Kowalskiego 209 - 810

b) przedsiębiorstwa COT 209 - 810

10. Jan Kowalski spłacił:

a) kwotę kredytu 100 - 200

b) odsetki 100 - 209

11. Przedsiębiorstwo COT nie spłaciło w terminie:

a) raty kredytu 210 - 200

b) odsetek 219 - 209 i 810 – 540 Dokonano odpowiednich księgowań:

c) utworzono rezerwę celowa na należności poniżej standardu (20%) 760 - 218

12. Sprzedano za gotówkę zbędną kserokopiarkę:

a) wartość początkowa kserokopiarki DT 770 = a-b

b) dotychczasowe umorzenie DT 039 i CT 030 a

c) cena sprzedaży 100 - 870

13. Zakupiono za gotówkę materiały biurowe 751 - 100

14. Otrzymano nieodpłatnie samochód osobowy od S.C. FIESTA 030 - 876

15. Na skutek pożaru zniszczeniu uległy 2 komputery:

a) wartość początkowa komputerów CT780 = a-b

b) dotychczasowe umorzenie 039 – 030 (a)

16. Przedsiębiorstwo COT pod koniec miesiąca ogłosiło upadłość:

a) przeksięgowano należności normalne i poniżej standardu 230 - 210

b) utworzono rezerwę celową na należności stracone (100%) 218 – 238 i CT 238, CT 540

c) przeksięgowano odsetki zapadłe a nie spłacone 239 - 219

17. Sprzedano za gotówkę papiery wartościowe

a) cena sprzedaży 100 - 830

b) cena nabycia 730 - 40018. Rozwiązano rezerwę na deprecjację po sprzedaży papierów wartościowych 448 - 860


Salda początkowe:

Po stronie DT (WN): 030 Rzecz maj trwały, 040 Wartoś niemater i prawne, 100 Kasa, 032 Inwestycje, 110-0, 020, 120-0, 020 Udział mniejszościowy, 110, 120, 100-1, 550, 200, 760, 209, 400, 70, 71, 72, 74, 75, 78,
Po stronie CT (MA): 039 Umorzenie rzeczow maj trwałego, 049 Umorzenie wart niemat i prawnych, 271, 270, 550 (w CT i w DT jeśli w zadaniu jest to napisane), 448, 120-1, 170, 172, 80, 81, 84, 86, 87,

Na wynik finansowy przenosimy tylko 7 na DT i 8 na CT po zamknięciu kont.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość