Strona główna

ZamawiająCY: Zespół Szkół Zawodowych


Pobieranie 260.24 Kb.
Strona1/4
Data18.06.2016
Rozmiar260.24 Kb.
  1   2   3   4

ZAMAWIAJĄCY:


Zespół Szkół Zawodowych

im. S. Staszica

ul. Jagiellońska 4

18-208 Wysokie Mazowieckie

woj. podlaskie

NIP: 722-11-70-371

REGON:000184313

e-mail: e-mail: zesp_szk_zaw@o2.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Zorganizowanie i przeprowadzenie dodatkowych zajęć i kursów pozalekcyjnych ogólnokształcących i zawodowych w ramach projektu „Doskonały uczeń” w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem, którego organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem.
TRYB POSTEPOWANIA: Przetarg nieograniczony
KATEGORIA: Usługi
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Usługi niepriorytetowe 80.00.00.00-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Zatwierdził: Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych mgr inż. Andrzej Jamiołkowski
Numer ogłoszenia: 341536 - 2012 Data zamieszczenia: 11 września 2012r.

WYSOKIE MAZOWIECKIE WRZESIEŃ 2012 rokZawartość Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

 1. Nazwa i adres Zamawiającego,

 2. Tryb udzielania zamówienia,

 3. Opis przedmiotu zamówienia,

 4. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych,

 5. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych,

 6. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających i przewidywanym

 7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków,

 8. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

 9. Informacja o sposobie porozumiewania się Zleceniodawcy z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów,

 10. Wymagania dotyczące wadium,

 11. Termin związania ofertą,

 12. Opis sposobu przygotowania ofert,

 13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert,

 14. Opis sposobu obliczenia ceny,

 15. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym
  a wykonawcą,

 16. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert,

 17. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
  w sprawie zamówienia publicznego,

 18. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

 19. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, w sprawie zamówienia publicznego, wzór umowy,

 20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia,

 21. Postanowienia końcowe.1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

W imieniu Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem Zespól Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem ul. Jagiellońska 4, 18-208 Wysokie Mazowieckie tel.: 862752588, faks: 862752436, e-mail: zesp_szk_zaw@o2.pl, adres strony internetowej: http//:www.zszwysmaz.podlasie.pl
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

2.1.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).2.2. Postępowanie prowadzone jest przez komisję przetargową powołaną do przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


  1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie dodatkowych zajęć i kursów pozalekcyjnych ogólnokształcących i zawodowych w ramach projektu „Doskonały uczeń” w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS z Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego POKL 2007-2013

  2. Zamówienie zostało podzielone na 20 części. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia, pod warunkiem, że jedna osoba prowadząca zajęcia (wskazana przez Wykonawcę) może uczestniczyć w realizacji co najwyżej dwóch części zamówienia.

  3. Terminy i miejsce wykonania zamówienia:

 1. CZĘŚCI: 1,2,3,4,5,6,7,8,– zajęcia pozalekcyjne ogólnokształcące w godzinach od 14.30 do 16.30 w terminie od 01.10.2012 do 28.02.2013. (harmonogram do ustalenia z Koordynatorem Projektu).

 2. CZĘŚCI: 9,10,11,12,13, - zajęcia pozalekcyjne zawodowe w godzinach od 15.30 do 19.30 w dniach od poniedziałku do niedzieli (możliwość organizacji zajęć w weekendy)w terminie od 01.01.2013 do 30.06.2013 ( harmonogram do ustalenia z Koordynatorem Projektu).

 3. CZĘŚCI: 14,15,16,17,18,19,20– kursy / szkolenia pozalekcyjne w godzinach od 15.30 do 19.30 w dniach od poniedziałku do niedzieli (możliwość organizacji kursów w weekendy) w terminie od 01.02.2013 do 30.04.2013. (harmonogram do ustalenia z Koordynatorem Projektu).

 4. Zakłada się, że jedna godzina zajęć/szkolenia/kursu odpowiada jednej godzinie zegarowej (w tym 15 minut przerwy).

Konsultacje indywidualne z zakresu doradztwa zawodowego odbywać będą się w godzinach dogodnych dla uczniów jako beneficjentów ostatecznych oraz szkoły po uzgodnieniu z koordynatorem projektu.

 1. miejsce realizacji : siedziba Beneficjenta / lub / siedziba Wykonawcy po uprzednim złożeniu oświadczenia o zapewnieniu transportu, wyżywienia i ewentualnie zakwaterowanie uczestników projektu na koszt Wykonawcy.
  1. Wykaz zajęć/szkoleń/ kursów objętych przedmiotem zamówienia:
CZĘŚĆ

Nazwa usługi szkoleniowej

Liczba godzin

Liczba osób

Rodzaj wydanego zaświadczenia

HARMONOGRAM

1

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego w technikum dla uczniów z klas II (4gr x 20 h)

80

30

Zaświadczenie


1h w tyg./gr

IX 2012 – I 2013r.2

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego w technikum dla uczniów z klas III - IV(4gr x 20 h)

80

30

Zaświadczenie

1h w tyg./gr

IX 2012 – I 2013r.3

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego w technikum dla uczniów z klas II (4gr x 20 h)

80

30

Zaświadczenie


1h w tyg./gr

IX 2012 – I 2013r.4

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego w technikum dla uczniów z klas III - IV(4gr x 20 h)

80

30

Zaświadczenie

1h w tyg./gr.

IX 2012 – I 2013r.5

Zajęcia wyrównawcze z matematyki w technikum dla uczniów z klas III (4gr x 40 h)

160

30

Zaświadczenie


2h w tyg/gr.

IX 2012 – I 2013r.
6

Zajęcia wyrównawcze z matematyki w technikum dla uczniów z klas III - IV(4gr x 40 h)

160

30

zaświadczenie

2h w tyg./gr

IX 2012 – I 2013r.
7

Warsztaty z pedagogiem dla uczniów w technikum dla uczniów z klas II-IV (2gr x 15 h)

30

15

Zaświadczenie


3h co 2 tyg./gr.

X – XI 2012
8

Zajęcia z poradnictwa edukacyjno –zawodowego (indywidualne) w technikum dla uczniów z klas II-IV (3h x 1ucz.)

180

60

Zaświadczenie


3h/1ucz.

XII 2012-II 20139

Zajęcia ćwiczeniowe kształcące wiadomości i umiejętności praktyczne: Przeprowadzanie oceny jakości żywności w technikum technologii żywności dla uczniów z klas IIA (1gr.x 30h)

30

12

Zaświadczenie


5h/m-ce/gr

I 2013 – VI 2013r.10

Zajęcia ćwiczeniowe kształcące wiadomości i umiejętności praktyczne: Przeprowadzanie oceny jakości żywności w technikum technologii żywności dla uczniów z klas IIB, III i IV(1gr.x 30h)

30

13

Zaświadczenie


5h/m-ce/gr

I 2013 – VI 2013r.11

Zajęcia ćwiczeniowe kształcące wiadomości i umiejętności praktyczne: Obsługa gości restauracyjnych i hotelowych w technikum hotelarstwa dla uczniów z klas II-III (1gr.x 30h)

30

10

Zaświadczenie


5h/m-ce/gr

I 2013 – VI 2013r.12

Zajęcia ćwiczeniowe kształcące wiadomości i umiejętności praktyczne: Obsługa gości restauracyjnych i hotelowych w technikum hotelarstwa dla uczniów z klas III - IV(1gr.x 30h)

30

10

Zaświadczenie


5h/m-ce/gr

I 2013 – VI 2013r.13

Zajęcia ćwiczeniowe kształcące wiadomości i umiejętności praktyczne: Przygotowanie podstawowych potraw i napojów w III – IV klasie technikum organizacji usług gastronomicznych (1gr.x 30h)

30

15

Zaświadczenie


5h/m-ce/gr

I 2013 – VI 2013r.14

Kurs kwalifikacyjny barmański.

36h/ucz.

20

Certyfikat / Zaświadczenie MEN / MNiSW

Wydane w języku polskim i obcymDO UZGODNIENIA Z
KOORDYNATOREM PROJEKTU15

Kurs kwalifikacyjny kelnerski

36h/ucz.

31

16

Szkolenie carving

16h/ucz.

33

17

Kurs organizacji przyjęć okolicznościowych

30h/ucz

20

18

Kurs kwalifikacyjny analityka żywności

36h/ucz

21

19

Szkolenie „System zapewnienia jakości żywności HACCP”

8h/ucz

10

20

Szkolenie Gender mainstreaming

8h/ucz

62

Zaświadczenie

  1. Wykonawca/y zobowiązuje/ą się do:

- realizacji zadań projektowych zgodnie z zapisami umowy zawartej z Zamawiającym,

- przetwarzania danych osobowych młodzieży biorącej udział w Projekcie zgodnie z obowiązującym prawem, po uzyskaniu zgody IP – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

- współpracy z Kadrą Zarządzającą Projektem,

- udziału w spotkaniach roboczych zespołu projektowego (na wniosek Koordynatora)

- przekazania całej dokumentacji przebiegu zajęć koordynatorowi projektu( a w przypadku kursów zawodowych 1 kompletu do archiwizacji dokumentów związanych z projektem) w okresie dwóch tygodni po zakończeniu zajęć/kursów, nie później niż w ostatnim dniu trwania umowy.

- odpracowania zajęć, które nie odbyły się w terminach określonych w harmonogramie z powodu uzasadnionej nieobecności wszystkich uczniów biorących udział w zajęciach. Zleceniobiorca nie będzie rościł z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia.

- poddania się kontroli planowej i nieplanowej zarówno ze strony Zleceniodawcy, jak też instytucji zewnętrznych.

- Informowania i zgłaszania Kadrze Zarządzającej Projektem wszelkich nieprawidłowości, problemów związanych z realizacją niniejszej umowy.

- dbania, aby w salach, w których odbywają się zajęcia/kursy związane z realizacją przedmiotowego Projektu zawsze znajdowały się materiały promocyjne dotyczące Projektu. Materiały promocyjne zostaną dostarczone przez Koordynatora,

- zapewnienia dojazdu, noclegów i dziennego wyżywienia uczestnikom projektu i ich opiekunom w przypadku realizacji zajęć w swojej macierzystej siedzibie poza terenem szkoły (dotyczy części 14,15,16,17,18,19,20)

- zapewnienia wyżywienia uczestnikom projektu i ich opiekunom: obiadokolacja w dni powszednie i całodzienne wyżywienie w przypadku realizacji zajęć w weekendy(dotyczy części 14,15,16,17,18)

podczas realizacji zajęć w siedzibie Zamawiającego.

- opracowania i przygotowania testów niezbędnych do sporządzenia Indywidualnego Planu Działania (IPD) – dotyczy Części 8

Opracowanie IPD obejmować będzie proces doradczy (zajęcia indywidualne – część 8), w wyniku którego nastąpi identyfikacja oczekiwań ucznia i wstępnych celów zawodowych w tym wyboru odpowiedniej ścieżki edukacyjnej, poznanie mocnych i słabych stron ucznia i ich wpływu na dalszą edukację, wyznaczenie celów i ukierunkowanie w podjęciu decyzji w wyborze szkoły, przeprowadzenie diagnozy oczekiwań, określenie predyspozycji osobowościowych i zawodowych, ocena postawy w stosunku do przyszłości, rozpoznanie trudności w nauce rzutujących na dalszą edukację, analiza możliwości podnoszenia wiedzy i umiejętności ucznia.- przekazania każdemu uczestnikowi niezbędne surowce spożywcze (o ile takowe są potrzebne) oraz opracuje, powieli i dostarczy uczestnikom szkolenia niezbędne materiały szkoleniowe z zakresu tematyki kursu,

- do przesłania Zamawiającemu programu szkolenia/kursu oraz materiałów szkoleniowych dotyczących części : 14,15,16,17,18,19,20 w terminie 5 dni przed terminem rozpoczęcia zajęć celem ich akcepcji,
  1   2   3   4


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość