Strona główna

Zamówione intencje mszalne poniedziałek 23 lipca 2012 r


Pobieranie 38.69 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar38.69 Kb.
ZAMÓWIONE INTENCJE MSZALNE

PONIEDZIAŁEK 23 lipca 2012 r.

7.00 - za śp. Msza święta w intencji parafian

18.00 - za śp. Mariannę, Martę i Roberta Tomkiewicz, w rocz. śmierci Marianny

WTOREK 24 lipca 2012 r.

7.00 - Msza św. w intencji określonej przez Celebransa

18.00 - za śp. Krzysztofa (imieninowa); r-ców Annę i Kazimierza Kopańskich

ŚRODA 25 lipca 2012 r.

7.00 - w int. n. rodziny Karoliny [z d.Grzesiak] i Marcina Maślanka (1 ze ślubu)

18.00 - za śp. Andrzeja Szost (4r. śm) oraz r-ców Wacławę i Stanisława Ślaz

CZWARTEK 26 lipca 2012 r.

7.00 - za śp. Hannę Wieczorek , dar duchowy od rodziny na imieniny

18.00 - za śp. rodziców Martę i Feliksa Ostrowskich, na imieniny Marty

PIĄTEK 27 lipca 2012 r.

7.00 - za śp. Alfredę Sobańską, dar od uczestników pogrzebu (4 Msza św.)

18.00 - za śp. Czesława Dutkiewicza, dar duchowy w 16 rocznicę śmierci

SOBOTA 28 lipca 2012 r.

7.00 - w int. n. rodziny Marty [z d.Wójcik] i Przemysława Białeckich (1 ze ślubu)

17.00 - za śp. Annę, Stanisława, Emilię i Alfredę Świtkiewicz

18.00 - za śp. Kamila Karasiewicza, dar duchowy w 7 rocznicę śmierciNIEDZIELA 29 lipca 2012 r. SIEDEMNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA

8.30 - za śp. Mariannę (1 rocznica śmierci), Jana i Mariana Wieczorek

10.00 - za śp. Włodzimierza Fabianowicza, dar duchowy w 2 rocznicę śmierci

12.00 - za śp. Martę i Mariana Drzewieckich, dar duchowy od rodziny

14.00 - za śp. rodziców Wojciechowskich i Kicińskich; Janusza Krzemińskiego

16.00 - Msza św. dziękczynna w 25.lecia małżeństwa Bożeny i Krzysztofa WójcikPONIEDZIAŁEK 30 lipca 2012 r.

7.00 - za śp. Msza święta w intencji parafian

18.00 - za śp. Henrykę Krysiak, dar od uczestników pogrzebu (6 Msza św.)

WTOREK 31 lipca 2012 r.

7.00 - w int. n. rodziny Lidii [z d.Kąpińska] i Seweryna Ziębickich (1 ze ślubu)

18.00 - za śp. Sabinę Mateńka, dar od uczest pogrzebu (5 Msza św., ostatnia)

ŚRODA 1 sierpnia 2012 r.

7.00 - za śp. Zenona Szparadowskiego, od uczestn. pogrzebu (6 Msza św.)

18.00 - za śp. Ignacego i jego ojca Ignacego Pacholskich ( w rocznicę śmierci)

CZWARTEK 2 sierpnia 2012r.

7.00 - Msza św. w intencji określonej przez Celebransa

18.00 - za śp. Marka Wysockiego, dar duchowy w 1 rocznicę śmierci

PIĄTEK 3 sierpnia 2012r. PIERWSZY PIĄTEK MIESIACA

7.00 - za śp. Józefa Ogrodowskiego, dar od uczestn. pogrzebu (10 Msza św.)

18.00 - za śp. Jadwigę Borowską z d. Piechna (2 r. śm); Zofię i Romana Piechna

SOBOTA 4 sierpnia 2012r. PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA

7.00 - w int. n. rodziny Karoliny [z d.Grzesiak] i Marcina Maślanka (2 ze ślubu)

18.00 - za śp. Teresę Zmysłowską, dar od uczestników pogrzebu (3 Msza św.)
NIEDZIELA 5 sierpnia 2012 r. OSIEMNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA

8.30 - Dziękczynna w 80 urodziny Marianny i Jana Domańskich, od s. Zbigniewa z ro

10.00 - za śp. Dominika Sobczaka, dar duchowy na imieniny od rodziny

12.00 - XXIX PIELGRZYMKA WARMIŃSKA NA JASNĄ GÓRĘ

14.00 - za śp. Wiktorię (22 rocz. śm.) i Jana Sobek oraz rodziców Borowskich

16.00 - za śp. Bożenę i Kazimierza Kocik oraz r-nę Czarneckich i Praskich


LIST PARAFIALNY nr 10[328]/2012 Red.: ks. Zenon Glicner nakład 700 egz.

LIST PARAFIALNY

INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

Parafii WYSZOGRÓD

nr 10[328]/2012 Wyszogród, 22 lipca 2012 r.


Szesnasta Niedziela Zwykła

Święta Anna i święty Joachim

Rodzice Maryi, dziadkowie Pana Jezusa

Św. Anna i Joachim, czczeni w wielu świątyniach i licznych sanktuariach w Polsce, to znakomici patroni dla osób starszych. Ich doświadczenia mogą sta-nowić nie tylko źródło pociechy wśród codziennych kłopotów i rozczarowań, ale także zachętę, by w żadnym wieku nie poddawać się zniechęceniu i zgorz-knieniu. Kim byli dziadkowie Jezusa? Ewangelie milczą na temat rodziny Maryi. Rodzina ziemska Jezusa nie znalazła się w centrum zainteresowania pisarzy Nowego Testamentu. Dla nich najważniejsza była sprawa ukazania tajemnicy Wcielonego Boga. Wiadomości na temat dziadków Jezusa ze strony matki dopisała wczesnochrześcijańska tradycja. Zawiera się ona w apokryfach, z których najstarszy pochodzi już z końca II wieku po Chrystusie i znany jest dziś pod tytułem ”Protoewangelia Jakuba”. Zasadniczo, wszystkie opowiada-nia są zgodne co do tego, że rodzice Maryi długo czekali na potomstwo. Za pośrednictwem anioła, niezależnie od siebie, otrzymali obietnicę, że narodzi im się córka. Postanowili oddać ją na służbę Bogu. Dziecko oddali do świą-tyni jerozolimskiej, gdzie wyróżniało się dojrzałością i pobożnością.


Dziadek i babcia w rodzinie izraelskiej. W społeczności Żydów żyjących w Palestynie w czasach Jezusa, rodzina odgrywała rolę bardzo znaczącą, zarów-no na poziomie społecznym, ekonomicznym, jak i emocjonalnym oraz wycho-wawczym. Zasadniczym celem istnienia rodziny była ochrona osób najsłab-szych, niezdolnych do samodzielnego utrzymania się: dzieci i osób w wieku podeszłym. Opieka nad dziećmi była czymś instynktownym. Silna identyfika-cja z przyszłością własnego rodu sprawiała, że nie trzeba było prawem religij-nym nakazywać szacunku i miłości dla dziecka. Inaczej rzecz się miała z opie-ką nad osobami starszymi. Mogły być one traktowane jako ciężar. Dlatego w prawie religijnym Izraela działała instytucja ”czci dla rodziców” (Wj 20,12; Pwt 5,16).

Osoby starsze miały więc zagwarantowane w społeczeństwie palestyńskim minimum społeczne, a sankcje prawne za naruszenie obowiązku szacunku i opieki nad rodzicami były bardzo surowe (Wj 21,15.17). Dzieci, które wycho-wywały się w wielopokoleniowych rodzinach, miały na co dzień żywy przy-kład szacunku, jaki ich rodzice okazywali swoim rodzicom.Wiek sędziwy był otaczany dużym poważaniem także dlatego, że nie każdy mógł go dożyć. Średnia wieku nie była wysoka (skoro przeciętna życia królów Judy wynosiła ok. 45 lat), a osiągnięcie podeszłego wieku uznawano za dowód Bożego bło-gosławieństwa. Człowiek stary był traktowany jako ktoś, kogo cnotę poświad-cza sam Bóg, oraz jako dobro wspólnoty, ponieważ dysponował większym życiowym doświadczeniem. Rady starszych były często decydującym ele-mentem w lokalnym życiu politycznym. Kościół od początku swych przywód-ców określał jako ”starszych”.Starość zaczynała się po przekroczeniu 60. roku życia. Trudno nam dziś powiedzieć, jakie były zajęcia i prace wykonywane przez osoby starsze. Ewangelia Łukasza pokazuje dwoje staruszków, Syme-ona i Annę, którzy swój czas spędzają w świątyni. Zdaje się to dość dobrze odzwierciedlać sytuację w samym mieście świątynnym. W innych miejsco-wościach staruszkowie pozostawali raczej w domu, w którym zajmowali się wychowaniem wnucząt i pracami domowymi. Mogli też, jeśli mieli odpowie-dni autorytet, pełnić funkcje doradcze i sądowe na potrzeby lokalnej społe-czności. Większość małżonków, którym dane było doczekać się potomstwa,

z upływem czasu staje się najstarszym ogniwem rodziny. A jest to ogniwo najważniejsze, bo to dziadkowie scalają rodzinę, tworząc jej fundament.
ODESZLI DO ŻYCIA WIECZNEGO
1.Świętej pamięci ALFREDA ANNA SOBAŃSKA, Wyszogród, ul. Czerwińska

przeżyła lat 86 zmarła 18 maja 2012 r., pogrzeb 21 maja godz 15.00

2.Świętej pamięci JAN KAMIŃSKI, Wyszogród, ul. Zamieście

przeżył lat 74 zmarł 24 maja 2012 r., pogrzeb 28 maja w Czerwińsku

3.Świętej pamięci KAZIMIERZ GOŚCICKI, Wyszogród, ul. Niepodległości

przeżył lat 94 zmarł 29 maja 2012 r., pogrzeb 2 czerwca godz 10.00

4.Świętej pamięci TERESA ZMYSŁOWSKA, Warszawa, ul. Kondratowicza

przeżyła lat 58 zmarła 2 czerwca 2012 r., pogrzeb 6 czerwca godz 11.00Wezwanie Fatimskie: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj

nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż

szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia.
NIEDZIELA 19 sierpnia 2012 r. DWUDZIESTA NIEDZIELA ZW.

8.30 - za śp. rodziców Tadeusza i Reginę oraz Józefa Czerniejewskich

10.00 - za śp. Jana i Bolesława Błaszczyk, dar od rodziny

12.00 - Msza św. w intencji parafian

14.00 - za śp. Adama Kossowskiego (1 rocz. śm.) i rodziców Kossowskich

16.00 - za śp. Wiesławę i Jerzego Biłyk, dar duch w rocznicę śmierci


ZAMÓWIONE INTENCJE MSZALNE
PONIEDZIAŁEK 6 sierpnia 2012r. PRZMIENIENIE PAŃSKIE

6.00 - XXXI PIESZA PIELGRZYMKA PŁOCKA NA JASNĄ GÓRĘ

7.00 - Msza święta w intencji parafian

18.00 - za śp. Edytę Fabianowicz i Maję Łyszczarz, z pogrzebu (16 Msza św.)WTOREK 7 sierpnia 2012r.

7.00 - Msza św. w intencji określonej przez Celebransa

18.00 - za śp. Henrykę Krysiak, dar od uczestników pogrzebu (7 Msza św.)

ŚRODA 8 sierpnia 2012r.

7.00 - w int. n. rodziny Lidii [z d. Kąpińska] i Seweryna Ziębickich (2 ze ślubu)

18.00 - za śp. Martę Drzewiecką, od uczestn. pogrzebu (6 Msza św., ostatnia)

CZWARTEK 9 sierpnia 2012r.

7.00 - za śp. Edytę Fabianowicz i Maję Łyszczarz, z pogrzebu (17 Msza św.)

18.00 - za śp. Irenę Łazuga, dar od uczestn. pogrzebu (5 Msza św., ostatnia))

PIĄTEK 10 sierpnia 2012r.

7.00 - Msza św. w intencji określonej przez Celebransa

18.00 - za śp. Wandę Wołyńską, od uczestn. pogrzebu (5 Msza św.,ostatnia)

SOBOTA 11 sierpnia 2012r.

7.00 - w int. n. rodziny Lidii [z d. Kąpińska] i Seweryna Ziębickich (1 ze ślubu)

17.00 - ŚLUB: PATRYCJA LENART i PIOTR ZIÓŁKOWSKI

18.00 - ŚLUB: EWA WÓJCIK i DAMIAN WOLSKI


NIEDZIELA 12 sierpnia 2012r. DZIEWIĘTNASTA NIEDZIELA ZW.

8.30 - za śp. Mariannę i Jerzego Jakubowskich, dar na imieniny Marianny

10.00 - za śp. Mariannę Dominikę Iwańską, dar duchowy od męża i dzieci

12.00 - za śp. Leszka Wiśniewskiego, dar duchowy w 5 rocznicę śmierci

14.00 - za śp. Kazimierę i Stanisława Mijas, dar duchowy od rodziny

16.00 - za śp. Stanisławę Garlej, dar duchowy w 1 rocznicę śmierciPONIEDZIAŁEK 13 sierpnia 2012r.

7.00 - Msza św. w int. parafian

18.00 - za śp. Annę Kopańską, dar od uczestników pogrzebu (5 Msza św.)

21.00 - NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE, RÓŻANIEC, PROCESJA MARYJNA

WTOREK 14 sierpnia 2012r.

7.00 - Msza św. w intencji określonej przez Celebransa

18.00 - za śp. Teresę Zmysłowską, dar od uczestników pogrzebu (4 Msza św.)

ŚRODA 15 sierpnia 2012 r. WNIEBOWZIĘCIE NAJŚW. MARYI PANNY

8.30 - za śp. Jana Panka, dar duch w 5 rocznicę śmierci

10.00 - za śp. Ryszarda Szafaryna, dar duchowy od córki w 7 rocznicę śmierci

11.30 - CZERWIŃSK - XXI DOŻYNKI DEKANALNE - MSZA ŚW. ODPUSTOWA

Wieniec dożynkowy od parafii - delegacja m. Drwały (jak w 2009r.)

12.00 - w Wyszogrodzie sumy nie będzie, zapraszamy do Czerwińska

16.00 - za śp. Jana Ziętarę, dar duchowy w 4 rocznicę śmierci

17.00 - Marcjanka - Msza św. w intencji określonej przez Celebransa

CZWARTEK 16 sierpnia 2012 r.

7.00 - w int. n. rodziny Karoliny [z d.Grzesiak] i Marcina Maślanka (3 ze ślubu)

18.00 - Józefa Ogrodowskiego, dar od uczestn. pogrzebu (11 Msza św.)

PIĄTEK 17 sierpnia 2012 r.

7.00 - Msza św. w intencji określonej przez Celebransa.

18.00 - za śp. Zdzisława Kamińskiego i rodzinę Kamińskich, dar od rodzony

SOBOTA 18 sierpnia 2012 r.

7.00 - Msza św. w intencji określonej przez Celebransa..18.00 - za śp. Zenona Szparadowskiego, od uczestn. pogrzebu (7 Msza św.).


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość