Strona główna

Zaproponowany do realizacji w ramach programowej innowacji pedagogicznej


Pobieranie 42.46 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar42.46 Kb.


AUTORSKI
PROGRAM NAUCZANIA
KOMUNIKOWANIA SIĘ ALTERNATYWNEGO ZA POMOCĄ PIKTOGRAMÓW”


ZAPROPONOWANY DO REALIZACJI W RAMACH PROGRAMOWEJ INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH

IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W GĘBICACH


Autorzy: Izabela Strawa, Monika Fąka

 1. Wstęp

Komunikacja jest kluczem do poznawania siebie i otaczającej rzeczywistości,


do umysłowego uporządkowania świata poprzez nazywanie przedmiotów, zjawisk, zdarzeń, określanie ich cech i relacji zachodzących między nimi. Umiejętność porozumiewania się
z innymi jest źródłem odkrywania i wypróbowywania swoich umiejętności wywierania wpływu
na otoczenie, jest to także jeden z podstawowych wyznaczników rozwoju psychospołecznego. Gdy dziecko nie mówi, nie znaczy, że nie ma nam nic do powiedzenia. Niekiedy nie zna skutecznego sposobu na podjęcie dialogu, a sama znajomość (rozumienie) języka nie wystarczy do skutecznej komunikacji. Dziecko musi więc chcieć, znać sposób, mieć o czym,
ale i mieć okazje do przekazywania innym swoich potrzeb, wrażeń, uczuć i emocji.
Potrzeba komunikowania się z otoczeniem to bez wątpienia najważniejsza potrzeba psychiczna każdego człowieka. A zatem, gdy mowa jest poważnie zaburzona warto dziecku pomóc stosując adekwatnie do jego potrzeb wspomagające lub alternatywne sposoby porozumiewania. Dziecko niemówiące próbuje tworzyć własny system porozumiewania się z otoczeniem.
Próbuje na miarę swoich możliwości. Czasami nie próbuje wcale (lub raczej – dawno już zaniechało wczesnych prób), gdyż nie wie, że inicjatywa nawiązywania kontaktów może należeć do niego. Dzieci niemówiące upośledzone umysłowo często nadają w naszym kierunku sygnały, które w ich rozumieniu mogą sprowokować nasze reakcje, nasze skupienie uwagi na dziecku. Zakładając, że każde dziecko, a więc i niemówiące, znacznie upośledzone umysłowo ma prawo do efektywnego korzystania z nauki komunikowania się my, jako ich nauczyciele, stajemy
przed problemem wyboru optymalnego dla nich systemu komunikacji alternatywnej.

Powstały program dotyczy komunikacji alternatywnej – piktogramy.
 1. Założenia programu 1. Program jest adaptacją graficzną sytemu komunikacji alternatywnej – PIKTOGRAMY –
  dla potrzeb niemówiących uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach.

 2. Jego bazą dydaktyczną jest zestaw 1 czarno-białych obrazków – piktogramów pokrytych folią o wymiarach 100mm x l00mm podzielonych na kilkanaście kategorii, zestaw 1280 czarno-białych obrazków – piktogramów o wymiarach 30mm x 30mm zgromadzonych
  na 20 planszach, program komputerowy – Picturebase, PIKTOGRAM 4.0 (stanowiący bazę wszystkich możliwych piktogramów), przeglądarka dynamiczna z zestawami plansz
  (100 szt.), pomoce wykonane przez nauczycieli (tablice demonstracyjne, albumy aktywności).

 3. Program służy nauczaniu dziecka do nawiązywania kontaktu z osobami porozumiewającymi się za pomocą słów.

 4. Będzie on realizowany na zajęciach lekcyjnych, zajęciach logopedycznych oraz realizowany w domu ucznia.

 5. Uczestnikami programu są: uczeń, nauczyciel-logopeda, nauczyciel-wychowawca,
  rodzic ucznia. Do programu włączane są też inne osoby dorosłe kontaktujące się z uczniem
  w środowisku szkolnym i domowym.
 1. Cele programu 1. Dostarczenie użytkownikowi programu środka komunikacji wzbogacającego jego porozumiewanie się z otoczeniem.

 2. Utworzenie dla użytkownika programu pomocy wizualnych pozwalających na lepsze „radzenie sobie” w różnych sytuacjach życiowych.

 3. Zminimalizowanie tych zaburzeń zachowania, które do czasu wprowadzenia programu były jednym ze sposobów porozumiewania się.
 1. Treści programu 1. Rozwijanie i integrowanie rozwoju ucznia w zakresie sfery poznawczej, społecznej i motorycznej jako warunku pojawiania się zachowań komunikacyjnych.

 2. Rozbudzanie potrzeb komunikacyjnych.

 3. Nauczanie rozumienia znaczenia słów będących rzeczownikami, czasownikami, przymiotnikami, zaimkami, przyimkami i liczebnikami.

 4. Wyrażanie potrzeb za pomocą piktogramów.

 5. Określanie swego samopoczucia za pomocą piktogramów.

 6. Formułowanie za pomocą piktogramów odpowiedzi na pytania osoby mówiącej.

 7. Wypowiadanie się na temat z wykorzystaniem wybranego zestawu piktogramów.

 8. Uczestniczenie w rozmowie.
 1. Przyjęte w programie formy pracy i jej tematyka

Nauka posługiwania się piktogramami w swojej zasadniczej treści opiera się na rejestrze upodobań dziecka. Logopeda i wychowawca na bieżąco tworzą plan pracy z dzieckiem, dostosowując go do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Plan obejmuje następujące formy pracy i tematykę: • korzystanie nauczycieli i rodziców z karty korespondencyjnej-uczeń porozumiewa się nią z nauczycielami i rodziną,

 • wypowiadanie się ucznia podczas rutynowych zajęć szkolnych, np. w kąciku porannym,

 • określanie czasu i pogody na przygotowanej do tego celu tablicy,

 • układanie i „odczytywanie” planu dnia, planu zajęć szkolnych,

 • korzystanie z tablic wyborów określających np. jedzenie, czynności, przedmioty,

 • wykorzystanie z tablic tematycznych w kontaktach z innymi osobami,

 • „odczytywanie” planu czynności (np. na zajęciach praktycznych z techniki),

 • uczestniczenie w „opowiadaniu” książek, bajek, zdarzeń, mówieniu wierszy przy pomocy symboli (piktogramów),

 • wykorzystywanie tematycznych piosenek, wyliczanek, zabaw paluszkowych.
 1. Realizacja programu

Nauczanie dziecka sposobu komunikowania się piktogramami odbywa się we współpracy logopedy i wychowawcy z rodzicami. Rozpoczyna się od stworzenia rejestru upodobań dziecka, uwzględniającego to, co pozwoli mu na osiągnięcie sukcesu. Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie szkolenia dla rodziców i nauczycieli w formie zajęć warsztatowych.
 1. Charakterystyka ucznia

Dziecko, które jest gotowe do używania wspomagających sposobów porozumiewania się można scharakteryzować następująco: • potrafi uczestniczyć w dialogu,

 • zna swoją moc sprawczą,

 • potrafi świadomie wybrać jeden spośród dwóch elementów,

 • potrafi wskazać to, co wybrało,

 • potrafi adekwatnie i konsekwentnie sygnalizować „tak” lub „nie”,

 • rozumie język na poziomie co najmniej podstawowym i potrafi oznaczać elementy rzeczywistości oraz zastępować je symbolami,

 • ma precyzyjne i ruchowe możliwości wystarczające do korzystania z gestów lub symboli graficznych.

Wprowadzając symbole piktogramów zachowujemy pewną kolejność (chociaż ta kolejność może ulec zmianie), a mianowicie:

 1. wykorzystanie piktogramów do wyrażanie „tak" i „nie",

 2. kształtowanie pojęcia ,ja" przy pomocy piktogramów,

 3. budowanie słownika dziecka poprzez wprowadzanie symboli rzeczy z najbliższego otoczenia, symboli nazw osób, symboli określających cechy przedmiotów, zjawisk, symboli,

 4. uczuć i stanów, symboli odpowiadających określeniom czynności,

 5. wzbogacanie słownika o określanie czasu, przyimki, liczebniki,

 6. budowanie wyrażeń i zdań,

Rejestrując przyswajane przez ucznia słowa (piktogramy), będziemy tworzyć kolejne strony w Książce Komunikacyjnej (segregatorze) będące zestawami słów o charakterze słownika lub zestawami słów (piktogramów) na określony temat (strony tematyczne). Liczba symboli wprowadzana u dziecka zależna będzie od jego umiejętności, potrzeb i wymagań. Do słownika będą włączane te wyrazy, które najlepiej odpowiadają potrzebom komunikacyjnym dziecka.
Jest to proces ciągły, gdyż zmieniają się u dziecka potrzeby, zdolności i wymagania.
Zapoznawanie dziecka ze słowami (symbolami-piktogramami) odbywa się poprzez wykonywanie następujących ćwiczeń:

 1. dopasowywanie, czyli łączenie piktogramu z konkretem,

 2. dopasowywanie, czyli łączenie piktogramu z ilustracją,

 3. łączenie dwóch takich samych piktogramów,

 4. łączenie dwóch jednakowych piktogramów, ale o różnych rozmiarach (piktogram duży
  i piktogram mały),

 5. wybieranie spośród dwóch lub większej ilości piktogramów konkretnego wymienionego przez nauczyciela piktogramu,

 6. ćwiczenie rozumienia znaczeń symboli poprzez tworzenie z piktogramów prostych dobieranek kojarzeniowych ( dobieranie przedmiotów pasujących do siebie ze względu
  na funkcję, przeznaczenie, segregację przedmiotów według grup i klas),

 7. etykietując za pomocą piktogramów słowa wprowadzanych piosenek tematycznych,

 8. prowadzenie rozmowy z dzieckiem na określony temat; wybieranie „słów” spośród piktogramów dotyczących tematu lub piktogramów dotyczących tematu i innych.

Najwłaściwszym sprawdzianem rozumienia przez ucznia znaczenia piktogramów jest ich używanie w naturalnych sytuacjach codziennego życia w szkole i w domu chociażby


dla wyznaczania mu zadań do wykonania, czy też uzyskiwania od niego odpowiedzi na pytania.


 1. Przewidywane osiągnięcia

Wprowadzając program komunikacji alternatywnej przewiduje się, iż uczeń: • będzie potrafił wyrazić swoje potrzeby, uczucia za pomocą piktogramów,

 • zrozumie znaczenie słów będących rzeczownikami, czasownikami, przymiotnikami, zaimkami, przyimkami, liczebnikami,

 • sformułuje odpowiedzi za pomocą piktogramów na pytania osoby mówiącej,

 • wypowie się na określony temat za pomocą piktogramów,

 • nawiąże komunikację.


 1. Bibliografia 1. Piszczek M.(red.): Przewodnik dla nauczycieli uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym
  i umiarkowanym, cz. I,
  CMPPP, Warszawa 2001.

 2. Biuletyn Stowarzyszenia „Mówić bez Słów”.

 3. www.aac.org.pl

 4. http://www.plock.edu.pl/prv/logopeda/komunikacja/piktogram1/piktogram1.html

 5. Podeszewka – Mateńko M.(red): Materiały konferencyjne – IX konferencja Szkoleniowa PIKTOGRAMY, Szczecin 2009.

Główne strony dotyczące problematyki alternatywnej i wspomagającej komunikacji (AAC) to: • Stowarzyszenie na rzecz Propagowania Wspomagających Sposobów Porozumiewania się „Mówić bez Słów”

 • Samodzielny Publiczny Ośrodek Terapii i Rehabilitacji Dzieci w Kwidzynie

 • Szkoła Podstawowa nr 327 w Warszawie – Centrum Rozwoju Komunikacji Symbolicznej – Ośrodek Szkoleniowy Bliss

 • Zespół Szkół Specjalnych nr 11 w Krakowie

 • Centrum Metod Alternatywnych w Szczecinie

 • Program Rozwoju Komunikacji Makaton

 • Poradnik logopedyczny – prywatna strona bogata w informacje dotyczące AAC.

Druga grupa adresów to strony, na których możemy znaleźć informacje dotyczące sprzętu komputerowego. W jakie dodatkowe urządzenia powinien być zaopatrzony komputer niepełnosprawnej osoby? Gdzie możemy kupić taki sprzęt? Gdzie szukać informacji na ten temat? Odpowiedzi na te wszystkie pytania możemy znaleźć na stronach:

 • PC bez B@rier – to serwis poświęcony sprzętowi komputerowemu
  dla niepełnosprawnych

 • Sklep internetowy Stowarzyszenia „Mówić bez Słów” – źródło informacji o sprzęcie
  i oprogramowaniu dla niepełnosprawnych

 • Sklep Stowarzyszenia Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumiewania – sprzęt
  i oprogramowanie dla niepełnosprawnych

 • Harpo Sp. z o.o. – sklep ze sprzętem i oprogramowaniem dla niepełnosprawnych

 • Poradnik logopedyczny – wykorzystanie komputera w terapii, edukacji i komunikacji

 • Technologia informacyjna dla młodzieży, rodziców i nauczycieli – w tym serwisie można znaleźć wiele informacji na temat korzystania z technologii informacyjnej z dziećmi
  z różną niepełnosprawnością

Do interesujących stron z bezpłatnym oprogramowaniem dla osób niepełnosprawnych należą:

 • SENSwitcher – program obsługiwany jednym włącznikiem, dostępny także w wersji
  on-line

 • Do2Learn – gry on-line

 • WAI-NOT – to serwis z wieloma zabawami dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (w języku polskim!)

 • Dzieci OnLine – strona z ilustrowanymi książeczkami on-line

 • Simtech Publications – 3-minutowe dema programów switchowych, stronę tę polecam szczególnie ze względu na niesłychane bogactwo oprogramowania

 • IntelliTools – oprogramowanie do klawiatury IntelliKeys (90-dniowe wersje) i nie tylko

 • Kaboose – programy dla dzieci do ściągnięcia – wersje free i demo

 • Ivo Software – wersja demo polskiego syntezatora mowy Ivona

 • Game House – puzzle demo (z wieloma stopniami trudności układania)

 • Dobre programy.pl – baza różnych programów, w tym edukacyjnych
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość