Strona główna

Zaproszenie do składania listów intencyjnych w sprawie projektów edukacyjnych na temat własności prywatnej I prywatyzacji – projekt studencki


Pobieranie 9.05 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar9.05 Kb.
Zaproszenie do składania listów intencyjnych w sprawie projektów edukacyjnych
na temat własności prywatnej i prywatyzacji – PROJEKT STUDENCKI

Minister Skarbu Państwa planuje uruchomienie projektu edukacyjnego na temat własności prywatnej i prywatyzacji pn. „Własność to odpowiedzialność” skierowanego do studentów.

Minister Skarbu Państwa Aleksander Grad zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe wyrażające zainteresowanie realizacją programu pn. „Własność to odpowiedzialność” do złożenia listów intencyjnych wraz z propozycjami projektów edukacyjnych.

Działania w ramach programu edukacyjnego powinny dotyczyć zwiększenia udziału własności prywatnej w gospodarce i obejmować przynajmniej jeden z poniższych wymiarów własności:

  • codzienny (troska o swoją własność);

  • społeczny (znaczenie własności dla całości społeczeństwa, nie tylko właścicieli, np. dla pracowników, społeczności lokalnej);

  • etyczno-religijny (znaczenie moralne własności, własność w różnych religiach);

  • polityczny (własność jako gwarancja wolności i demokracji);

  • ekonomiczny (skuteczność gospodarki prywatnej);

  • znaczenie procesu prywatyzacji jako upowszechniania własności prywatnej;

  • prywatyzacja w dobie kryzysu.

Projekty mogą zakładać wszelkiego rodzaju działania, w tym między innymi organizację warsztatów, szkoleń, konkursów, jak również opracowanie publikacji, multimedialnych
i interaktywnych materiałów edukacyjnych oraz tworzenie stron internetowych.

Realizacja przedsięwzięć powinna przebiegać w okresie od 30 marca 2009 roku do 30 listopada 2009 roku.

Planowany budżet przeznaczony na działania edukacyjne skierowane do studentów wynosi 150 000,00 PLN, natomiast finansowanie obejmuje 90% kosztów projektu. Pozostałą część stanowi udział własny organizacji, który może być wkładem rzeczowym lub osobowym.

Listy intencyjne zawierające dane organizacji, dotychczasowe doświadczenia oraz opis projektu według załączonego wzoru, należy składać do dnia 23 marca 2009 roku na adres Biura Komunikacji Społecznej Ministerstwa Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa z dopiskiem „Odpowiedź na zaproszenie do składania listów intencyjnych – projekt studencki”.

Przy wyborze projektów będzie brana pod uwagę ich kompleksowa wartość merytoryczna, atrakcyjność komunikacyjna i efektywność budżetowa.

Dokumenty złożone po terminie oraz nieodpowiadające warunkom określonym


w ogłoszeniu zostaną odrzucone.

Wykonawca, który złoży najciekawszy projekt zostanie zaproszony do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 5 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późń. zm.).Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wybrania wykonawcy bez podania przyczyn.
Z tytułu złożenia listów intencyjnych składającemu nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Skarbu Państwa.

Wzór dokumentów do pobrania znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Skarbu Państwa www.msp.gov.pl w zakładce projekty edukacyjne. Odpowiedzi na pytania dotyczące projektów studenckich udziela: Krzysztof Tomczyński, telefon: 22 695 83 58, edukacja@msp.gov.pl .
Działania Ministerstwa Skarbu Państwa w ramach programu edukacyjnego pn. „Własność to odpowiedzialność” objęte są patronatem Portalu Organizacji Pozarządowych www.ngo.pl


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość