Strona główna

Zapytanie ofertowe nr 1/03/2016


Pobieranie 27.94 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar27.94 Kb.Białystok, 25.03.2016 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/03/2016
 1. ZAMAWIAJĄCY


Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju


15-665 Białystok, ul. Lniana 41
(Koordynator Klastra Obróbki Metali)


II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


Przedmiotem zamówienia jest usługa w ramach planowanej realizacji projektu: Internacjonalizacja Klastra Obróbki Metali w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, która obejmuje:

organizację wystąpienia na targach, organizację wystąpienia Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego DEMEX, Jerzy Demiańczuk z Augustowa w targach METS – Amsterdam w dniach 15-17.11.2016 r. z realizacją następujących działań: 1. Wynajęcie powierzchni wystawienniczej zgodnie z wybranym pakietem stoiska – 12 m2, (Deluxe Stand Package),

 2. Zabudowa stoiska w standardzie ściany modułowej systemu panelowego o powierzchni 14 m2 (7 mb x 2 m) z nadrukiem jednostronnym.

 3. Opłata rejestracyjna i wpis do katalogu targowego


III. TERMIN REALIZACJI USŁUGI

Terminy realizacji są zgodne z opisem charakterystyki danej usługi i terminu wykonania opisanych w pkt. II przedmiotu zamówienia wynikające z regulaminu organizatora targów.

Oferta powinna być ważna 30 dni.

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT


 1. Oferta złożona w jęz. polskim wskazująca cenę netto wykonania usługi w PLN oraz z opisem doświadczenia – liczba zorganizowanych wystąpień targowych w ciągu ostatnich 5 lat powinna być przesłana za pośrednictwem:

  • poczty elektronicznej na adres: biuro@metalklaster.pl

  • dostarczona osobiście na adres: 15-665 ul. Lniana 38 do dnia 07.04.2015 do godz. 12:00.

 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.


V. OCENA OFERT


Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
1. cena - 70 % ( sposób obliczenia : Cena najniższa przedstawiona / Cena badana * 70 pkt)

2. doświadczenie w zakresie organizacji wystąpię targowych budowy - 30 %

( sposób obliczenia : Liczba zorganizowanych wystąpień w badanej ofercie / najwyższa liczba wystąpień w złożonych ofertach * 30 pkt)


VI. DODATKOWE INFORMACJE


Zapytanie ofertowe zamieszczono w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej www.metalklaster.pl/wspolpraca
Dodatkowych informacji udziela Janusz Poulakowski, tel. +48 510233 607, e-mail: jp@metalklaster.pl

Zamawiający zastrzega, że postępowanie ofertowe może zamknąć w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzone postępowanie lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.
………..…….……………….. …….…………………………………………..


(pieczęć firmowa) (miejscowość, data)

FORMULARZ OFERTOWY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR - 1/03/2016


my niżej podpisani:

…………………………………………………………………….., NIP ………………………………………….(Nazwa/firma, dokładny adres, NIP)

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe firmy składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia:
L.p.

Opis

Jednostka

Ilość

Cena netto

PLN

Wartość netto

PLN
Udział w targach METS – Amsterdam w dniach 15-17.11.2016 r.

1.

Wynajęcie powierzchni wystawienniczej wraz z pakietem wyposażenia Deluxe Stand Package – 12 m2

Usługa kpl.


2.

Zabudowa stoiska w standardzie ściany modułowej – 14 m2

Usługa kpl.


3.

Opłata rejestracyjna i wpis do katalogu targowego

Usługa kpl.Łącznie wartość pkt. 1-3 PLN

Za w/w usługę oferujemy kwotę: • Cena netto ………………… PLN

 • Słownie netto: ………………………

 1. Oświadczamy, że zaoferowana przez nas cena realizacji usługi w pkt. 1 zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym.

 2. Oferta ważna 30 dni.

 3. Oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie sie wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.__________________________________________

pieczęć i podpis osoby upoważnionej


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość