Strona główna

Zapytanie ofertowe nr bzpsa. 2420. Ar 2015 w ramach projektu „Akademia Rozwoju kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki”


Pobieranie 32.52 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar32.52 Kb.

Zapytanie ofertowe nr BZPSA.2420.AR.1.2015

w ramach projektu


Akademia Rozwoju - kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki” realizowanego przez Uniwersytet Wrocławski w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IV, Działania 4.3 - Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni
w obszarach kluczowych w kontekście celów strategii Europa 2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Numer projektu: POKL.04.03.00-00-242/12-00

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późniejszymi zmianami) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy).

1. Zamawiający (Beneficjent)

Uniwersytet Wrocławski

pl. Uniwersytecki 1

50 – 137 Wrocław

NIP: 896-000-54-08

Osoba upoważniona do bieżących kontaktów, w tym udzielania odpowiedzi na zapytania oferentów: Katarzyna Górska, e-mail: katarzyna.gorska2@uwr.edu.pl, tel: 71 375 21 32



2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa biletów lotniczych na potrzeby realizacji studenckich staży zagranicznych organizowanych przez Uniwersytet Wrocławski w ramach Projektu „Akademia Rozwoju – kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki”, Działanie 4.3 POKL "Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kod przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.51.20.00-1, 63.00.00.00-9.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Na zamówienie składa się zakup i dostawa biletów lotniczych na następującej trasie:


l.p.

Z:

Do:

Daty:

Liczba osób:

UWAGI:

1

Wrocław (preferowane) albo Kraków albo Katowice

Alicante (Hiszpania)

Wylot
z Wrocławia/Krakowa/Katowic : 21.07.2015 r.


1 osoba dorosła

dopuszcza się możliwość wylotu w okresie do 4 dni przed 21.07.2015 r.

2

Alicante (Hiszpania)

Wrocław (preferowane) albo Kraków albo Katowice

Wylot z Alicante: 22.09.2015 r.


1 osoba dorosła

dopuszcza się możliwość wylotu w okresie do 4 dni po 22.09.2015 r.

Inne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

- cena biletu zawiera opłatę za przewóz bagażu podręcznego oraz bagażu rejestrowanego (min. 15 kg),

- cena zawiera ubezpieczenie NW oraz ubezpieczenie bagażu,

- przelot bezpośredni (preferowany) albo dopuszczalna jedna przesiadka, ekonomiczny czas przelotu.
Bilety powinny zostać dostarczone do Biura Zawodowej Promocji Studentów
i Absolwentów – Biura Karier, ul. Kuźnicza 49a, 50-138 Wrocław lub na adres mailowy: katarzyna.gorska2@uwr.edu.pl w terminie, o którym mowa w pkt. 9.

4. Informacje dotyczące Wykonawcy

Wymagania konieczne stawiane Wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty fizyczne oraz prawne, które znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Opis sposobu obliczenia ceny

Wykonawca powinien podać cenę oferty netto oraz brutto. Ceny podane przez Wykonawcę nie będą zmieniane w czasie realizacji zamówienia.


6. Sposób wyboru oferty przez Zamawiającego

Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom oraz o najniższej cenie brutto (cena brutto – waga 100%).




  1. Termin związania ofertą

10 dni od daty złożenia oferty.


  1. Warunki płatności

Wynagrodzenie płatne będzie z projektu „Akademia Rozwoju - kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki”.

Płatność zostanie zrealizowana przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę


w ciągu 21 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego faktury. Za dzień dokonania płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.


  1. Termin realizacji zamówienia

Zamówienie będzie wykonane w terminie najpóźniej do 16 lipca 2015 r.


  1. Miejsce, sposób oraz termin składania ofert

Termin składania ofert upływa: 09.07.2015 r. o godz. 9.30.

Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres katarzyna.gorska2@uwr.edu.pl, albo osobiście (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30) w Biurze Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów – Biurze Karier, ul. Kuźnicza 49a, 50-138 Wrocław. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.


Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 k.c.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków określonych w niniejszym zapytaniu, o czym zawiadomi potencjalnych Wykonawców drogą elektroniczną.
W przypadku wprowadzenia takich zmian Zamawiający może wyznaczyć inny termin składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert bez podawania przyczyn takiego zakończenia postępowania.
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uważa się za odrzuconą.

W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Jeżeli firma, której oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od realizacji zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku, gdy w określonym terminie nie wpłynie żadna oferta lub wpłyną mniej niż 2 ważne oferty, może unieważnić postępowanie


i przeprowadzić je ponownie.

Zatwierdził:

Dominika Buczkowska

Kierownik

Biura Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów – Biura Karier

Uniwersytet Wrocławski



_________________________________________________________________________________________________
Projekt „Akademia Rozwoju - kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość