Strona główna

Zapytanie ofertowe


Pobieranie 28.73 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar28.73 Kb.

Medialab s.c. B. Rożenek, Z. ROżenek
Dotyczy realizacji projektu w ramach PO IG 4.1
Numer projektu:
POIG.04.01.00-10-016/09

Tytuł projektu: „Internetowy serwis lokalizacji dokumentów DTP (DeskTop Publishing)”
ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy zamówienia na:


Wykonanie klimatyzacji serwerowni
w lokalu użytkowym przy ul. Beskidzkiej 25 w Łodzi, na potrzeby projektu realizowanego przez Medialab s.c., współfinansowanego ze środków unijnych oraz budżetu państwa w ramach działania 4.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.

Łódź, 06.08. 2012 r.


SPIS TREŚCI: 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego

 2. Postanowienia ogólne

 3. Opis przedmiotu zamówienia

 4. Termin wykonania zamówienia

 5. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

 6. Opis sposobu przygotowania ofert

 7. Miejsce oraz termin składania ofert

 8. Kryteria oceny ofert i sposób obliczenia ceny

 9. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

 10. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia

 11. Załączniki


I ZAMAWIAJĄCY
Medialab s.c. Bożena Rożenek, Zbigniew Rożenek

ul. Tuwima 20

90-002 Łódź
II POSTANOWIENIA OGÓLNE


 1. Zamawiający udziela zamówienia w trybie zapytania ofertowego.

 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 4. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń między zamawiającym a sprzedawcą w walutach obcych.

 5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.


III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie klimatyzacji serwerowni o wymiarach: 6,20 (dł.) x 3,27 (szer.) x 3,00 (wys.) w nowym budynku. Klimatyzacja powinna zapewnić utrzymanie prawidłowych warunków pracy dla zainstalowanych w serwero-wni urządzeń przez cały rok:

 • utrzymanie zalecanej temperatury i wilgotności w sposób ciągły, z zabezpieczeniem (alarm w przypadku awarii klimatyzacji).

Dodatkowo poza wymaganiami technicznymi, układ klimatyzacji serwerowni powinien spełniać następujące warunki:

 • niezawodność działania,

 • niskie koszty eksploatacyjne,

 • łatwość serwisowania,

 • skalowalność (regulacja lub łatwość adaptacji w przypadku zainstalowania dodatkowych urządzeń).

 1. Istnieje możliwość wcześniejszego zapoznania się z planami budynku oraz rodzajem urządzeń, jakie zostaną zainstalowane w serwerowni. Istnieje również możliwość obejrzenia budynku przy ul. Beskidzkiej 25 w Łodzi. W tym celu zainteresowane Podmioty prosimy o kontakt. Dane kontaktowe podane są w pkt. V.

IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Prace powinny zostać zakończone do 15.09.2012 r.
V INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.


 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i oferenci przekazują pisemnie, faksem, drogą elektroniczną lub bezpośredniego doręczenia.

 3. Jeżeli zamawiający lub oferenci przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, drogą elektroniczną i bezpośredniego doręczenia każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z oferentami jest Zbigniew Rożenek.


Medialab s.c. Bożena Rożenek, Zbigniew Rożenek

ul. Tuwima 20

90-002 Łódź

telefon: +48 42 633 29 46

faks: +48 42 639 97 64

e-mail: biuro@medialab.plzbyszek@medialab.pl
VI OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT


 1. W ofercie należy podać datę jej sporządzenia, osobę upoważnioną do kontaktu, termin ważności oferty (wg wzoru załączonego do niniejszego zapytania ofertowego) oraz informację niezbędną do oceny projektu zgodnie z pkt. VIII niniejszego zapytania.

 2. W przypadku podania jakichkolwiek kwot w walutach obcych, zamawiający przeliczy te kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu złożenia oferty.


VII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23.08.2012 do godziny 14.00 w siedzibie firmy Medialab s.c. Bożena Rożenek, Zbigniew Rożenek, ul. Tuwima 20, 90-002 Łódź.

 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 2. Oferent może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

 3. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.


VIII KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB OBLICZENIA CENY


 1. W przypadku złożenia oferty przez więcej niż jednego oferenta, zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert.

 2. Kryteria ocen ofert stosowane przy wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania nr 1:

 1. Cena.

 2. Udzielana gwarancja.Powyższe kryteria zostaną zastosowane do oceny ofert w kolejności ich wymienienia, tzn.: najpierw Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o kryterium cena. Oferty z ceną przekraczającą możliwości finansowe Zamawiającego nie zostaną dopuszczone do drugiego etapu, jakim jest analiza zadeklarowanej przez poszczególnych Wykonawców gwarancji. Oferty nie gwarantujące bezpłatnych części zamiennych i robocizny w okresie przynajmniej 3 lat od daty sprzedaży urządzeń nie zostaną dopuszczone do trzeciego etapu. W trzecim etapie Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą.


 1. Termin otwarcia ofert: 23.08.2012 r. godz. 17.00.


IX INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie.

 2. Jeżeli firma, której oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.


X INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.
O miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedawca zostanie poinformowany pisemnie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
XI ZAŁĄCZNIKI
Wzór oświadczenia.

O Ś W I A D C Z E N I E

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa i adres Wykonawcy: ..................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TEL./FAX: ………………………………………………………………………..……….…………......

REGON:………………………………………… NIP: ……………..………..……….………….……

Adres e-mail: ………………………………………..


Nawiązując do zapytania ofertowego przesłanego przez Medialab s.c. Bożena Rożenek, Zbigniew Rożenek, ul. Tuwima 20, 90-002 Łódź na Wykonanie klimatyzacji serwerowniw lokalu przy ul. Beskidzkiej 25 w Łodzi,

działając w imieniu i na rzecz w/w Wykonawcy: 1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym.

 2. OŚWIADCZAMY, że oferujemy realizację zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym. 1. Oferujemy wykonanie niniejszego zamówienia w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym, za cenę:cena butto: ……………………… zł; cena netto: …………………… zł


 1. Udzielana gwarancja: .........................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................

 1. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą od dnia otwarcia ofert do dnia wskazanego w zapytaniu ofertowym.

............................... ..........................................................................Miejscowość, data Podpis osoby upoważnionej / pieczęć firmowa


Strona z©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość