Strona główna

Zarządzenie Nr 119/ 2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 31 grudnia 2010r


Pobieranie 6.49 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar6.49 Kb.
Zarządzenie Nr 119/ 2010

Prezydenta Miasta Radomia

z dnia 31 grudnia 2010r.
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach na wsparcie realizacji zadań publicznych z obszaru kultura w 2011 r. na terenie Miasta Radomia
Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 15 ust. 2a , ust.2b i ust. 2d ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 7 i ust.11 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Radomiu przyjętego Zarządzeniem Nr 103/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 grudnia 2010r., zarządza się co następuje:
§ 1

  1. Powołuję Komisję Konkursową celem opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach na wsparcie realizacji zadań publicznych z obszaru kultura w 2011 r. na terenie Miasta Radomia w następującym składzie:

Ryszard Fałek– przewodniczący

Krystyna Joanna Szymańska – zastępca przewodniczącego

Mirosława Bernat – członek

Artur Belowski – członek

Bernarda Cieślak –członek

Grażyna Iwańska – członek

Alicja Snopkiewicz - członek

Krystyna Szczepanik – członek  1. Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Wydział Kultury Urzędu Miejskiego w Radomiu.

§ 2

Szczegółowy zakres i tryb pracy Komisji Konkursowej określa Uchwała Nr 29/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.12.2010r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Miasta Radomia z Organizacjami Pozarządowymi na 2011 rok.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego w Radomiu.§ 4

Traci moc Zarządzenie Nr 3086/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie powołania Zespołu Opiniującego oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację w 2010r. zadań publicznych z zakresu kultury.


§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.PREZYDENT MIASTA
(-) Andrzej Kosztowniak


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość