Strona główna

Zarządzenie Nr 19/2003 Burmistrza Gminy Brwinów z dnia 12 marca 2003 r w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego


Pobieranie 8.75 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar8.75 Kb.
Zarządzenie Nr 19/2003

Burmistrza Gminy Brwinów

z dnia 12 marca 2003 r.
w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

Na podstawie art. 12 ust.1 i 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. Nr 62 poz. 558) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania (Dz.U. Nr 215 poz. 1818) zarządzam, co następuje:


§ 1
Powołuje się Gminny Zespół Reagowania Kryzysowego, zwany dalej „Zespołem” w składzie:

1. Szef Zespołu - Inspektor ds. Obronnych i Obrony Cywilnej

Andrzej Zawistowski

2. Z-ca Szefa Zespołu - Z-ca Komendanta Straży Miejskiej

Leszek Caban

3. Grupy robocze Gminnego Zespołu o charakterze stałym: 1. grupa planowania cywilnego, monitorowania, prognoz i analiz – dyżurni Straży Miejskiej

 2. grupa ratownictwa komunalnego – Kierownik Sławomir Dubiniak

 3. Ochotnicze Straże Pożarne – Komendant OSP Tomasz Matuszewski

 4. Straż Miejska – Komendant Jan Jędrzejowski

4. Grupa robocza o charakterze czasowym:

 1. grupa pomocy społecznej- Kierownik Joanna Dzierzba

 2. grupa specjalistów (ochr. środ., rolnictwa, dróg).

§ 2
Celem działania „Zespołu” jest podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania powstawaniu oraz minimalizacji zagrożeń życia i zdrowia oraz mienia i środowiska, monitorowania i prognozowania rozwoju sytuacji, kierowania akcją ratowniczą i odbudowy zniszczeń na obszarze gminy jako następstw katastrofy, awarii technicznej lub działalności człowieka.


§ 3
W czasie prowadzonych akcji, działań ratunkowych Szef Zespołu jest zobowiązany do realizacji zadań stawianych przez Burmistrza – Szefa Sztabu Kryzysowego powołanego w Urzędzie, ścisłej współpracy z zespołami Starostwa Powiatowego i sąsiednich samorządów terytorialnych.
§ 4


 1. Zespół działa w oparciu o Regulamin Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

 2. Zespół działa na podstawie rocznego planu pracy zatwierdzonego przez Burmistrza.

 3. Zespół odbywa swoje posiedzenia co najmniej raz na kwartał.

 4. Posiedzenia Zespołu dokumentowane są w formie protokołów.

 5. Dokumentowanie działań reagowania odbywa się w dzienniku działań Zespołu.

§ 5 1. Siedzibą gminnego centrum reagowania jest siedziba Straży Miejskiej w Brwinowie w Urzędzie Gminy przy ul. Grodziskiej 12.

 2. Alarmowanie, ostrzeganie ludności oraz obieg informacji dla Sztabu Kryzysowego Gminy i Zespołu organizuje się na bazie Komendy Straży Miejskiej.

 3. Wszelkie zgłoszenia od ludności związane z przewidywanymi zagrożeniami, zaistniałymi zdarzeniami, wypadkami przyjmowane są przez dyżurnego Straży Miejskiej na telefon alarmowy – linia bezpłatna nr tel. 986.

 4. Obsługę kancelaryjno – biurową, techniczną, i zaopatrzenie Zespołu zapewnia w Urzędzie Inspektor ds. Obronnych i Obrony Cywilnej.


§ 6
Funkcjonowanie Zespołu finansowane jest z budżetu Gminy Brwinów.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość