Strona główna

Zarządzenie Nr 37/07 Prezydenta Miasta Tarnobrzeg Szefa Obrony Cywilnej Miasta z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie przygotowania I przeprowadzenia powiatowego, kompleksowego ćwiczenia zgrywającego p k. „Spoiwo – 2007”


Pobieranie 16.92 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar16.92 Kb.
Zarządzenie Nr 37/07

Prezydenta Miasta Tarnobrzeg - Szefa Obrony Cywilnej Miasta

z dnia 24 kwietnia 2007 roku

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego, kompleksowego
ćwiczenia zgrywającego p.k. „SPOIWO – 2007”

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony RP (tekst jednolity – Dz.U. z 2002r. Nr 21, poz. 205 z późn. zm.), § 3 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U. nr 96, poz. 850) oraz zarządzenia szefa OC Województwa – Wojewody Podkarpackiego Nr 4/07 z dnia 10 stycznia 2007r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania obrony cywilnej województwa podkarpackiego na 2007r.,


ZARZĄDZAM:
§ 1

Przeprowadzić w dniu 28 czerwca 2007 roku powiatowe, kompleksowe ćwiczenia zgrywające na temat „Kierowanie i koordynacja działań ratunkowych po wystąpieniu zagrożeń wywołanych siłami przyrody, awariami przemysłowymi i bioterroryzmem”.


§ 2

Jako cele szkoleniowe w ćwiczeniu przyjąć: 1. Przygotowanie (sprawdzenie) Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego, podległych miejskich służb do wykonywania zadań w przypadku wystąpienia zagrożeń.

 2. Doskonalenie dowodzenia i kierowania procesem zgrywania bojowego komponentów układu pozamilitarnego wydzielonych z policji, PSP, straży miejskiej, obrony cywilnej oraz służby zdrowia i inspekcji sanitarnej, a także prowadzenie działań
  w połączonej operacji ratowniczej w terenie zagrożonym.

 3. Wypracowanie jednolitych zasad obiegu informacji wśród organów decyzyjnych
  i wykonawczych.

 4. Sprawdzenie skuteczności (usprawnienie) sposobów alarmowania ludności
  o zagrożeniach.


§ 3

Do udziału w ćwiczeniu powołuję: 1. Miejski Zespół Reagowania Kryzysowego Prezydenta Miasta,

 2. Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu,

 3. Komendę Miejską Policji,

 4. Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną w zakresie analiz laboratoryjnych,

 5. Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej,

 6. Straż Miejską,

 7. „Siarkopol” Zakłady Chemiczne Sp. z o.o.,

 8. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.,

 9. Pogotowie Górnicze – Jednostkę Ratownictwa Górniczego Sp. z o.o.,

 10. Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Wielowieś i Mokrzyszów – w ramach wsparcia działań,

 11. Formacje Obrony Cywilnej ćwiczących podmiotów gospodarczych.


§ 4

Do kierowania przebiegiem ćwiczeniem powołuję: 1. Kierownictwo ćwiczenia w składzie:

 1. Szef Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego – Z-ca Prezydenta Miasta Wiktor Stasiak,

 2. Z-ca Szefa Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu – Jerzy Rajtar,

 3. Z-ca Szefa Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego – Komendant Miejski Policji – Jan Żak,

 4. Szef Grupy Planowania Cywilnego – Stanisław Wojciechowski,

 5. Komendant Straży Miejskiej w Tarnobrzegu – Marek Bukała,

 6. Rzecznik Prasowy Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego – Józef Michalik.

 1. Sztab ćwiczenia w składzie:

 1. Szef sztabu ćwiczenia – Sekretarz Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego – Dariusz Kisiel,

 2. Członek – operator kryzysowy/informatyk – Przemysław Rawski,

 3. Członek – operator kryzysowy/logistyk – Mieczysław Lis,

 4. Członek – realizator działań – Andrzej Bogacz,

 5. Członek – realizator działań – Stanisław Dzieciuch.

 1. Grupy podgrywające:

 1. Menadżer zarządzania – Prezes Zakładów Chemicznych – Sławomir Litwin,

 2. Menadżer zarządzania – Prezes Jednostki Ratownictwa Górniczego – Maksymilian Burda,

 3. Menadżer zarządzania – Prezes PGK Sp. z o.o. – Antoni Sikoń,

 4. Naczelnik Wydziału Organizacyjnego – Marta Kamysz – Turbak.

 1. Pozoracja TD według scenariusza ćwiczeń.


§ 5

1. Kierownictwo i sztab ćwiczenia rozmieścić w budynku administracyjnym Zakładów Chemicznych Siarkopol – ul. Zakładowa 50.

2. Grupy ćwiczące według scenariusza przyjętego w planie-konspekcie.
§ 6

Szefowie ćwiczących zespołów zapewnią: 1. W okresie przygotowawczym:

  1. przygotowanie dokumentacji do ćwiczenia dla poszczególnych grup ćwiczących po zapoznaniu się z założeniem i przebiegiem ćwiczenia,

  2. powołanie ujętych w planie ćwiczenia podległych sił i środków do przeprowadzenia praktycznych epizodów,

  3. obieg informacji przy użyciu dostępnych środków łączności radiowej
   i przewodowej na czas ćwiczenia.

 2. W okresie gotowości:

  1. możliwość (gotowość) do przedstawienia propozycji do decyzji Szefa OC Miasta,

  2. przygotowanie do praktycznego udziału w akcjach ratunkowych,

  3. znajomość aktualnej sytuacji działania w terenie zagrożonym,

  4. realizację zadań zgodnie z ustawowym zakresem działania.

 3. Po zakończeniu ćwiczenia:

  1. opracowanie oceny i wniosków,

  2. wykorzystanie zebranych doświadczeń do kolejnych ćwiczeń, treningów
   i szkoleń,

  3. rozliczenie dokumentów z ćwiczenia w terminie do dnia 13 lipca 2007 roku.

 4. Podczas wykonywania dokumentów i w czasie ćwiczenia przestrzegać przepisów
  o ochronie informacji niejawnych i ochronie danych osobowych.


§ 7

Kierownicy jednostek ćwiczących i współdziałających przygotują podległe sobie stany osobowe i siły obrony cywilnej do udziału w ćwiczeniu, zapewnią potrzebne materiały


i sprzęt do pełnej realizacji zadań zgodnie z założeniem do ćwiczenia, a także bezpieczeństwo ćwiczącym.
§ 8

Do przeprowadzenia praktycznych epizodów ćwiczenia: 1. Komendant Miejski Policji wydzieli siły porządkowo-ochronne do współdziałania
  z uczestnikami akcji ratunkowych celem zabezpieczenia ładu i porządku w czasie trwania ćwiczenia,

 2. Komendant Straży Miejskiej – j.w.,

 3. Komendant Miejski PSP – przygotuje do działania JRG Tarnobrzeg oraz jednostki OSP będące w KSR-G do udziału w ćwiczeniu,

 4. Prezes Jednostki Ratownictwa Górniczego przygotuje do działań ratunkowych podległą sobie Jednostkę,

 5. Komendanci zakładowych formacji obrony cywilnej – wydzielą i przygotują obsady wyznaczonych formacji do wykonania praktycznych epizodów ćwiczenia,

 6. Pozostali uczestniczy ćwiczenia przygotują podległe służby według scenariusza ćwiczenia.§ 9

Organizację ćwiczenia i przygotowanie dokumentacji do ćwiczenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Panu Stanisławowi Wojciechowskiemu, który: 1. Opracuje dokumentację do ćwiczenia,

 2. Zapozna ćwiczących z planem przebiegu i organizacją ćwiczenia,

 3. Dokona wszelkich uzgodnień w ramach współdziałania z innymi jednostkami ćwiczącymi.


§ 10

Szczegółowy przebieg ćwiczenia przedstawia „Plan-Konspekt” stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.


§ 11

Koszty organizacji i przeprowadzenia ćwiczenia pokryć ze środków własnych miasta,


a następnie wystąpić o ich refundację z do Wydziału Zarządzania Kryzysowego PUW
w Rzeszowie, przesyłając notę księgową wraz z kopiami rachunków (faktur i list) uczestników ćwiczenia.

§ 12

Ubiór członków FOC oraz sił współdziałających w ćwiczeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.


§ 13

Termin gotowości do ćwiczenia ustalam na godzinę 28 czerwca 2007r.


§ 14

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w okresie przygotowania


i prowadzenia ćwiczenia.

Prezydent Miasta Tarnobrzeg -

Szef Obrony Cywilnej Miasta

Jan Dziubiński

Strona z 4


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość