Strona główna

Zarządzenie nr 91/ 07 burmistrza śmigla z dnia 19 listopada 2007 r w sprawie określenia składu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego


Pobieranie 9.13 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar9.13 Kb.
ZARZĄDZENIE NR 91/ 07

BURMISTRZA ŚMIGLA

z dnia 19 listopada 2007 r.
w sprawie określenia składu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Na podstawie art. 19 ust 4. ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. nr 89, poz. 590) zarządzam, co następuje:


§ 1
1. Skład Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zwanego dalej „Zespołem” stanowią:

 1. Przewodniczący Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – Burmistrz Śmigla.

 2. Zastępca Przewodniczącego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – Zastępca Burmistrza Śmigla.

 3. Członkowie Zespołu:

  1. Kierownik Wydziału Infrastruktury i Ochrony Środowiska,

  2. Kierownik Posterunku Policji,

  3. Kierownik ZGKiM w Śmiglu,

  4. Kierownik Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Śmiglu

  5. Prezes OSP Śmigiel

  6. Kierownik Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

2. W zależności od potrzeb w skład Zespołu mogą wejść osoby wskazane lub zaproszone przez Burmistrza Śmigla:   1. Pracownicy Urzędu Miejskiego Śmigla,

   2. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy,

   3. Pracownicy administracji zespolonej i niezespolonej,

   4. Przedstawiciele społecznych organizacji ratowniczych,

   5. Inni (specjaliści, eksperci).

§ 2 1. Miejscem pracy Zespołu jest Urząd Miejski Śmigla Plac Wojska Polskiego 6.

 2. Obsługę kancelaryjno-biurową Zespołu zapewnia Wydział Organizacyjny i Oświaty Urzędu Miejskiego.

 3. Przewodniczący Zespołu, jego zastępca oraz członkowie Zespołu, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, 2 i 3, nie otrzymują ze środków finansowych Urzędu Miejskiego Śmigla dodatkowego wynagrodzenia lub diet albo ryczałtów za udział w pracach Zespołu.

§ 3 1. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego działa na podstawie Regulaminu Pracy Zespołu w którym określa się:

- zadania Zespołu,

- zasady organizacji pracy. 1. Za opracowanie Regulaminu Pracy Zespołu odpowiedzialny jest Wiceprzewodniczący Zespołu.

 2. Regulamin Pracy Zespołu podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Śmigla.

§ 4
Traci moc Zarządzenie nr 147/04 Burmistrza Śmigla z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie określenia składu Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego.


§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Śmigla/-/ Wiktor Snela


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość