Strona główna

Zarządzenie Nr 9/2005 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 kwietnia 2005 r w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na organizację obozu


Pobieranie 6.57 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar6.57 Kb.
Zarządzenie Nr 9/2005

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

z dnia 21 kwietnia 2005 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na organizację obozu letniego.
Na podstawie art. 19 ust. 1, art. 20 ust. 2 oraz art. 21 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. Nr 19, poz. 177) zarządzam, co następuje:
§ 1
1. Powołuję Komisję Przetargową w składzie osobowym:
Przewodniczący Stanisława Hodorowicz

Członek dr hab. Aleksander Tyka prof. PWSZ

Członek dr Julian Lubaś

Członek Zbigniew Zieliński


2. Komisji Przetargowej powierzam podjęcie decyzji w zakresie wykluczenia oferentów, odrzucenia ofert, badania i oceny ofert przedłożenia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty lub wystąpienia z wnioskiem o unieważnienie postępowania.
3. Panu Zbigniewowi Zielińskiemu powierzam opracowanie dokumentacji przetargowej oraz obsługę organizacyjno – techniczną procedury przetargowej.

§ 2
Komisja Przetargowa jest zobowiązana przeprowadzać postępowanie o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z postanowieniami ustawy – prawo zamówień publicznych i aktami wykonawczymi do niej oraz regulaminem udzielania zamówień publicznych.


§ 3
Wnioski Komisji Przetargowej w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia postępowania podlegają zatwierdzeniu przez Rektora.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość