Strona główna

Zasady I warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów gimnazjum nr 1 w mosinie ustalenia ogólne


Pobieranie 20.44 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar20.44 Kb.
ZAŁĄCZNIK NR 1

DYREKTORA GIMNAZJUM NR 1 W MOSINIENR 37/10/O
ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO UCZNIÓW

GIMNAZJUM NR 1 W MOSINIE

Ustalenia ogólne


 1. Uczniowie gimnazjum mają obowiązek zrealizowania jednego projektu edukacyjnego w czasie nauki w gimnazjum określonego Rozporządzenia MEN z 20 sierpnia 2010 roku.

 2. Gimnazjum stwarza warunki do realizacji uczniowskich projektów edukacyjnych, które mogą mieć charakter przedmiotowy lub międzyprzedmiotowy, a czas ich powinien wynosić od 2 tygodni do 3 miesięcy w zależności od problematyki i złożoności projektu.

 3. Edukacyjny projekt gimnazjalny realizują obligatoryjnie uczniowie klas II. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się możliwość udziału w projekcie uczniów klas I.

 4. Uczeń może brać udział w realizacji więcej niż jednego projektu.

 5. W przypadku, o którym mowa w pkt. 4, uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) wskazują w terminie do 30 maja roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu gimnazjalnego, temat którego projektu zostanie wpisany na świadectwie ukończenia szkoły.

Zadania nauczycieli


 1. Opiekun projektu w szczególności odpowiada za:

 1. wskazanie tematyki realizowanych projektów z uwzględnieniem zainteresowań uczniów i treści podstawy programowej;

 2. omówienie z uczniami zakresu tematycznego oraz celów projektu i koordynowanie podziału uczniów na poszczególne zespoły projektowe;

 3. opracowanie karty projektu i innych dokumentów (teczka projektu) o ile taka potrzeba zachodzi;

 4. prowadzenie konsultacji dla uczniów realizujących projekt;

 5. monitorowanie jego realizacji;

 6. ocenę projektu we współpracy z nauczycielami, którzy wspomagali jego realizację.

 1. Nauczyciele, w zakresie swoich kompetencji, są zobowiązani do udzielenia wsparcia w realizacji projektów zespołowi projektowemu, który za pośrednictwem opiekuna projektu zwróci się o pomoc, a także, na prośbę opiekuna projektu, biorą udział w opracowaniu kryteriów oceny projektu i samej ocenie projektu.

 2. Zadania wychowawcy klasy związane z realizacją projektu:

 1. poinformowanie uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego;

 2. prowadzenie działań organizacyjnych, związanych z realizacją projektu przez wszystkich uczniów klasy, dotyczących w szczególności:

 • wyboru tematu i grupy projektowej przez każdego ucznia klasy,

 • monitorowania udziału uczniów w pracach zespołu poprzez kontakt z opiekunem zespołu,

 • przekazywania informacji o wynikach monitorowania rodzicom;

 1. komunikowanie się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania;

 2. dokonywania zapisów dotyczących realizacji projektu edukacyjnego w dokumentacji szkolnej (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa, inne ustalone przez szkołę).

Działania projektowe


 1. Uczniowie mogą realizować projekty w zespołach oddziałowych lub miedzyoddziałowych liczących od 3 do 6 osób.

 2. W roku szkolnym 2010/11 realizowane w szkole projekty podporządkowane będą tematowi przewodniemu.

 1. w terminie do 6 grudnia 2010 roku nauczyciele ustalają i podają do publicznej wiadomości szczegółowe tematy projektowe.

 1. Projekty mogą być realizowane przez jednego nauczyciela przedmiotowo, bądź przez kilku nauczycieli międzyprzedmiotowo.

 2. Uczniowie dokonują wyboru tematu projektu w terminie do 20 grudnia 2010r.

 3. Realizacja projektu rozpoczyna się od spotkania informacyjnego, na którym opiekun projektu ustala w szczególności:

 1. podział uczniów na grupy, aby uniknąć tworzenia grup według kryterium zdolności tzn. najlepsi z najlepszymi, najsłabsi z najsłabszymi;

 2. czas realizacji projektu;

 3. formy pracy, zbierania informacji i dokumentowania prac;

 4. podział zadań w zespole i zasady współpracy;

 5. kryteria oceny projektu

 6. sposób prezentacji i podsumowania projektu wpisując je do karty realizacji projektu.

 1. Podczas realizacji projektu opiekun projektu powinien na bieżąco monitorować prace zespołu i poszczególnych jego członków oraz udzielać konsultacji i wskazówek.


Zakończenie projektu i prezentacja


 1. Zakończeniem projektu edukacyjnego jest publiczna prezentacja podczas Dnia Projektów.

 2. Dzień Projektów odbywa się w terminie uzgodnionym w kalendarzu roku szkolnego.

 3. Gimnazjum stwarza warunki do prezentacji efektów pracy uczniów w ramach posiadanych środków.

 4. Prezentacje odbywają się podczas Dnia Projektów, a jeśli nie ma możliwości zaprezentowania wszystkich zrealizowanych projektów, w innym terminie, wyznaczonym przez dyrektora po uzgodnieniu z opiekunami poszczególnych projektów.

 5. Prezentacja projektu może przybrać różne formy uzależnione od tematyki projektu np.:

 1. internetowy dziennik projektu – blog

 2. port folio – teczka projektu

 3. strona internetowa

 4. prezentacja multimedialna

 5. komiks, fotokomiks

 6. zdjęcia, rysunki

 7. album ze zdjęciami, wykresami, mapkami, szkicami etc.

 8. film video

 9. film animowany

 10. podcast lub videocast

 11. audycja radiowa

 12. broszura, ulotka, gazetka

 13. symulacja komputerowa

 14. model zjawiska

 15. makieta z opisem

 16. raport

 17. multimedialna i interaktywna linia czasu

 18. aplikacja komputerowa

 19. przedstawienie teatralne i wiele innych.

 1. Bez względu na zastosowane narzędzie uczniowie nabywają umiejętność wykorzystania zasad prezentacji.

Ocena projektu

 1. Po zakończeniu pracy nad projektem edukacyjnym uczniowie przygotowują sprawozdanie.

 2. Oceny realizacji projektu edukacyjnego dokonuje opiekun projektu, który może konsultować się z innymi nauczycielami.

 3. Kryteria oceny projektu stanowią: stopień zrozumienia problemu, stopień zaplanowania pracy, realizacja zadania, zdobyta i zastosowana wiedza, sposób prezentacji wyników, a także praca zespołowa i indywidualna.

 4. Stopień realizacji kryteriów określają Zasady oceniania projektu edukacyjnego w Gimnazjum Nr 1 w Mosinie.

 5. Ocenie podlega każdy członek zespołu indywidualnie, a ocena kończy się zapisem zaliczył/ nie zaliczył, a następnie wpisywana jest na świadectwie ukończenia gimnazjum.

 6. Ocena realizacji projektu edukacyjnego może mieć formę opisową lub może być wyrażona stopniem szkolnym w skali 1-6. Wówczas dopuszcza się wpisanie otrzymanej przez ucznia oceny do dziennika lekcyjnego z jednego lub kilku przedmiotów.

 7. Udział i zaangażowanie ucznia w działania projektowe jest uwzględniany przy wystawianiu oceny z zachowania według kryteriów zawartych w Statucie Gimnazjum nr 1 w Mosinie.
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość