Strona główna

Zasady oceniania wewnątrzszkolnego z języka angielskiego w kształceniu zintegrowanym


Pobieranie 45.53 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar45.53 Kb.
ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KSZTAŁCENIU ZINTEGROWANYM
Nadrzędnym celem nauczania języka angielskiego w kształceniu zintegrowanym (klasy I-III) jest opanowanie przez uczniów podstaw języka angielskiego w stopniu umożliwiającym elementarną komunikację językową na poziomie początkowym oraz przygotowanie i zachęcanie do dalszej nauki języka angielskiego w kolejnych etapach edukacyjnych poprzez wykształcenie u dzieci pozytywnej motywacji.

Nauczanie w pierwszym etapie edukacyjnym zreformowanej szkoły zakłada, że nauczyciel stworzy takie warunki, by każde dziecko odniosło sukces na miarę swoich możliwości. Uczeń nie powinien odczuwać lęku przed ocenianiem, a także musi wiedzieć, że ma prawo do popełniania błędów i ich korygowania. Każde dziecko ma szansę zdobycia pozytywnej oceny, jeżeli nauczyciel weźmie pod uwagę nie tylko stopień opanowania materiału, ale również zaangażowanie i włożony w pracę wysiłek oraz aktywność w podejmowaniu zadań.

W nauczaniu wczesnoszkolnym nie należy stosować ocen w tradycyjnych kategoriach błędów, braków i porażek. Jedynymi kategoriami, jakimi nauczyciel może się kierować to pojęcie sukcesu, zadowolenia dziecka z siebie i swoich dokonań. W związku z tym nauczyciele języka angielskiego powinni oceniać postępy ucznia oraz pracę wkładaną przez niego stosując ocenę opisową.

Ocena opisowa dostarcza informacji o postępach dziecka w nauce bez porównywania go z innymi dziećmi. Ocena opisowa powinna podkreślać to, co dziecko umie, to, co już osiągnęło oraz jaki wysiłek włożyło w naukę lub wykonaną pracę. Stanowi to istotny czynnik motywujący do dalszej nauki, a także wzmacnia poczucie własnej wartości.


Sposób oceniania
Uczniowie oceniani są na podstawie obserwacji nauczyciela prowadzonych cały rok szkolny

w następujących obszarach: słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie, słownictwo oraz rozwój emocjonalno- społeczny.

Dodatkowo w trakcie roku szkolnego przeprowadzane są kartkówki i testy. Te pierwsze mogą być niezapowiedziane i sprawdzają wiedzę ucznia z co najwyżej ostatnich dwóch lekcji, natomiast test jest formą sprawdzenia szerszego zasobu wiedzy (przedział materiału jest zawsze dokładnie podany do wiedzy uczniów) i jest zawsze zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem . Ponad to do oceny semestralnej, jak i końcowej jest zawsze brana pod uwagę praca na lekcji, aktywność, projekty oraz praca domowa.

Uczeń powinien być zawsze przygotowany do zajęć, posiadać podręcznik, ćwiczenia i zeszyt. Powinien posiadać notatki, w skład których wchodzą informacje zapisane przez nauczyciela na tablicy. Jeśli uczeń był nieobecny na zajęciach to ma obowiązek przepisać notatki od kolegi, jak również nadrobić zaległą pracę domową. Jeśli pracą domową była wypowiedz pisemna (dialog, opowiadanie, streszczenie, itp.) to nieobecny uczeń musi napisać tą pracę samodzielnie – nie przepisywać od kolegi.

Każdy uczeń ma prawo w ciągu każdego semestru zgłosić trzy razy nieprzygotowanie bez żadnych konsekwencji. Nie wykorzystane nieprzygotowania nie przechodzą na kolejny semestr.

Przy wystawianiu oceny semestralnej nauczyciel ma prawo postawić minus lub plus.


Kontrola bieżąca realizowana jest poprzez obserwację, rozmowy, ocenianie i dokumentowanie prac dzieci oraz przeprowadzanie kartkówek i testów na koniec każdego rozdziału. Symbole wspomagające ocenianie wpisuje się do dziennika lekcyjnego:
A – Wspaniale

B – Bardzo dobrze

C – Ładnie

D – Postaraj się

E – Pracuj więcej
Podane powyżej litery odzwierciedlają system oceniania w klasach I-II, natomiast w klasie III obowiązują cyfry od 1 do 5 odpowiadające powyższym literą, przy czym 5=A, a 1=E.
Ocena śródroczna i roczna powinna być wyrażona na świadectwie szkolnym w następującej formie:

Uczeń/Uczennica wspaniale opanował(a) materiał z języka angielskiego. (Zakres materiału określony wymaganiami Wspaniale –A).

Uczeń/Uczennica na poziomie bardzo dobrym opanował(a) materiał z języka angielskiego. (Zakres materiału określony wymaganiami Bardzo dobrze-B).


Uczeń/Uczennica na poziomie dobrym opanował(a) materiał z języka angielskiego. (Zakres materiału określony wymaganiami Ładnie - C).

Uczeń/Uczennica na poziomie słabym opanował(a) materiał z języka angielskiego. (Zakres materiału określony wymaganiami Postaraj się – D oraz Pracuj więcej - E).


KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KLASA I
Wspaniale (A) otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania zgodne z podstawą programową, wykazuje biegłość w posługiwaniu się zdobytymi wiadomościami, jego wiedza wykracza poza podstawę programową.
Bardzo dobrze (B) otrzymuje uczeń, który:

 1.  swobodnie stosuje słownictwo dotyczące liczebników 1- 10, owoców, kolorów, zabawek, przyborów szkolnych, części twarzy, części ciała, jedzenia i picia oraz zwierząt domowych;

 2.  rozumie i poprawnie stosuje następujące struktury gramatycze: What’s your name? I’m…, How many…?, It’s (blue), It’s a (ball), It’s a (blue ball), Is it a …?, What’s this?, It’s got …, I’ve got…, I like …, I don’t like…, Do you like…?,My favourite food is…, This is my …, She is…, He is…, Have you got a pet?

 1.  samodzielnie zapisuje pojedyncze, znane mu słowa;

 2.  powtarza tekst historyjek bez błędów;

 3.  rozumie sens słuchanych historyjek i scenek prezentowanych na lekcjach;

 4.  potrafi wyróżnić proste informacje z tekstu słuchanego;

 5.  reaguje na wszystkie polecenia wydawane przez nauczyciela;

 6.  recytuje wierszyki samodzielnie;

 7.  śpiewa samodzielnie piosenki;

 8.  odpowiada krótko na pytania nie popełniając błędów;

 9.  czyta i odgrywa dialogi samodzielnie i bez błędów;

 10.  wymawia określone głoski, słowa i zdania bezbłędnie;

 11.  zawsze odrabia pracę domową;

 12.  zawsze aktywnie uczestniczy w lekcji.


Ładnie (C) otrzymuje uczeń, który:

 1.  zna większość słów dotyczących liczebników 1- 10, owoców, kolorów, zabawek, przyborów szkolnych, części twarzy, części ciała, jedzenia i picia oraz zwierząt domowych;

 2.  rozumie znaczenie, ale nie zawsze potrafi poprawnie zastosować następujące struktury gramatyczne: What’s your name? I’m…, How many…?, It’s (blue), It’s a (ball), It’s a (blue ball), Is it a …?, What’s this?, It’s got …, I’ve got…, I like …, I don’t like…, Do you like…?, My favourite food is…., This is my …, She is…, He is…., Have you got a pet?

 1.  samodzielnie zapisuje niektóre pojedyncze, znane mu słowa;

 2.  powtarza tekst historyjek z niewielką ilością błędów poprawianych samodzielnie;

 3.  potrafi zrozumieć ogólny sens słuchanych historyjek i scenek prezentowanych na lekcjach;

 4.  potrafi wyróżnić ogólne informacje z tekstu słuchanego;

 5.  reaguje na większość poleceń wydawanych przez nauczyciela;

 recytuje wierszyki, popełniając nieliczne błędy, które poprawia samodzielnie;

 1.  śpiewa z grupą piosenki, popełniając nieliczne błędy, które poprawia samodzielnie;

 2.  poprawnie odpowiada na pytania jednym słowem lub prostym zwrotem;

 3.  czyta i odgrywa dialogi, choć zdarza mu się popełniać błędy w wymowie;

 4.  wymawia określone głoski, słowa i zdania popełniając nieliczne błędy, które poprawia samodzielnie;

 5.  na ogół odrabia pracę domową;

 6.  chętnie bierze udział w lekcji.


Postaraj się (D) otrzymuje uczeń, który:

 1.  zna część słownictwa dotyczącego liczebników 1- 10, owoców, kolorów, zabawek, przyborów szkolnych, części twarzy, części ciała, jedzenia i picia oraz zwierząt domowych;

 2.  popełnia liczne błędy w wymowie, które poprawia z nauczycielem;

 1.  rozumie znaczenie nielicznych struktur gramatycznych, które stosuje z pomocą nauczyciela;

 2.  potrafi przepisać z tablicy lub książki pojedyncze wyrazy popełniając liczne błędy;

 3.  powtarza tekst historyjek z niewielką ilością błędów poprawianych z pomocą nauczyciela;

 4.  potrafi zrozumieć ogólny sens słuchanych historyjek i scenek prezentowanych na lekcjach przy pomocy obrazków i gestów;

 5.  reaguje na niektóre polecenia wydawane przez nauczyciela;

 6.  powtarza tekst wierszyka z niewielką ilością błędów;

 7.  śpiewa z grupą piosenki, popełniając błędy, które poprawia z pomocą nauczyciela;

 8.  czasami potrafi udzielić odpowiedzi na znane pytania jednym słowem lub zwrotem;

 9.  potrafi przeczytać poznane wyrazy często popełniając błędy w wymowie;

 10.  wymawia określone głoski, słowa i zdania popełniając błędy, które poprawia z pomocą nauczyciela;

 11.  niesystematycznie odrabia prace domowe;

 12.  jest mało aktywny na zajęciach


Pracuj więcej (E) otrzymuje uczeń, który:

 1.  nie zna większości słów dotyczących liczebników 1- 10, owoców, kolorów, zabawek, przyborów szkolnych, części twarzy, części ciała, jedzenia i picia oraz zwierząt domowych;

 2.  nie zna podstawowych struktur gramatycznych;

 3.  potrafi pisać poznane wyrazy po śladzie i przepisać wyrazy z tablicy popełniając liczne błędy;

 4.  czasami potrafi zrozumieć ogólny sens słuchanych historyjek i scenek przy pomocy obrazków i gestów;

 1.  powtarza tekst historyjek z większą ilością błędów poprawianych z pomocą nauczyciela;

 2.  powtarza tekst wierszyka z licznymi błędami;

 3.  śpiewa z grupą piosenki, popełniając wiele błędów, które poprawia z pomocą nauczyciela;

 4.  czyta głośno niektóre poznane wyrazy i proste zdania popełniając liczne błędy w wymowie;

 5.  potrafi uzupełnić luki w prostym tekście dopasowując brakujące wyrazy z podanej listy, popełniając liczne błędy ortograficzne;

 6.  potrafi rozpoznać graficzną formę wyrazu i połączyć ją z obrazkiem;

 7.  wymawia określone głoski i słowa popełniając liczne błędy, które poprawia z pomocą nauczyciela;

 8.  na ogół nie odrabia prac domowych;

 nie jest aktywny na zajęciach.
KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KLASA II
Wspaniale (A) otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania zgodne z podstawą programową, wykazuje biegłość w posługiwaniu się zdobytymi wiadomościami, jego wiedza wykracza poza

podstawę programową.


Bardzo dobrze (B) otrzymuje uczeń, który:

 1.  swobodnie posługuje się słownictwem dotyczącym własnej osoby, liczebników od 1 -10, przyborów szkolnych, sprzętów w klasie, ubrań, zawodów, członków rodziny, pomieszczeń w domu, jedzenia, zabawek, ulubionych rzeczy, sportów oraz czynności związanych z ruchem;

 2.  rozumie i poprawnie stosuje następujące struktury gramatycze: What’s your name ? I’m…, How old are you? I’m…, How many….?, What’s this? It’s a pen, Where’s the pen?, How are you? I’m fine, I’m a clown, She’s/ He’s a pop star, Who are you?, My hat’s blue, My socks are white, I’m/She’s/He’s wearing red shoes, Who’s that?, Where’s Laura? Let’s…, Can I have some…? Do you like…? Yes/No, I don’t like, What’s your favourite ford?, Have you got…?Yes/No, I’ve got…, My favourite colour’s…, I can…, Can you…?;

 1.  samodzielnie pisze bardzo krótki i prosty tekst;

 2.  rozumie sens bajek i historyjek;

 3.  rozumie wszystkie polecenia wydawane przez nauczyciela po angielsku;

 4.  potrafi wyróżnić ogólne, a w następnej kolejności szczegółowe informacje z tekstu słuchanego;

 5.  używa wybranych zwrotów i wyrażeń do komunikacji w klasie;

 6.  odpowiada na znane mu pytanie pełnym zdaniem nie popełniając błędów;

 7.  samodzielnie zadaje proste pytania nauczycielowi i kolegom w klasie;

 8.  czyta głośno ze zrozumieniem prosty, krótki tekst.

 9.  zawsze odrabia pracę domową;

 10.  zawsze aktywnie uczestniczy w lekcji.


Ładnie (C) otrzymuje uczeń, który:

 1.  zna większość słownictwa dotyczącego własnej osoby, liczebników od 1 -10, przyborów szkolnych, sprzętów w klasie, ubrań, zawodów, członków rodziny, pomieszczeń w domu, jedzenia, zabawek, ulubionych rzeczy, sportów oraz czynności związanych z ruchem;

 2.  rozumie znaczenie, ale nie zawsze potrafi poprawnie zastosować następujące struktury gramatyczne: What’s your name ? I’m…, How old are you? I’m…, How many….?, What’s this? It’s a pen, Where’s the pen?, How are you? I’m fine, I’m a clown, She’s/ He’s a pop star, Who are you?, My hat’s blue, My socks are white, I’m/She’s/He’s wearing red shoes, Who’s that?, Where’s Laura? Let’s…, Can I have some…?Do you like…? Yes/No, I don’t like, What’s your favourite ford?, Have you got…?Yes/No, I’ve got…, My favourite colour’s…, I can…, Can you…?;

 3.  potrafi podpisać obrazki pojedynczymi słowami;

 4.  potrafi napisać krótki, prosty tekst według podanego wzoru;

 5.  potrafi uzupełnić luki w prostym tekście dopasowując brakujące wyrazy z podanej listy;

 6.  potrafi wyróżnić ogólne informacje z tekstu słuchanego prezentowanego na lekcjach przy pomocy obrazków i gestów; rozumie wszystkie polecenia wydawane przez nauczyciela po angielsku;

 rozumie większość poleceń wydawanych przez nauczyciela po angielsku;

 1.  zazwyczaj poprawnie odpowiada na znane mu pytania stosując pojedyncze słowa lub stałe zwroty;

 2.  czyta głośno i ze zrozumieniem proste zdania znane z komunikacji klasowej lub często powtarzających się tekstów;

 3.  na ogół odrabia pracę domową;

 4.  chętnie bierze udział w lekcji.


Postaraj się (D) otrzymuje uczeń, który:

 1.  zna część słownictwa dotyczącego własnej osoby, liczebników od 1 -10, przyborów szkolnych, sprzętów w klasie, ubrań, zawodów, członków rodziny, pomieszczeń w domu, jedzenia, zabawek, ulubionych rzeczy, sportów oraz czynności związanych z ruchem, popełnia liczne błędy w wymowie, które poprawia z nauczycielem;

 2.  rozumie znaczenie nielicznych struktur gramatycznych, które stosuje z pomocą nauczyciela;

 3.  potrafi przepisać z tablicy lub książki pojedyncze wyrazy i zdania, popełniając nieliczne błędy;

 4.  potrafi wyróżnić ogólne informacje jednocześnie słuchając i czytając tekst nagrań prezentowanych przy pomocy obrazków i gestów;

 5.  czasami potrafi odpowiedzieć na znane mu pytania pojedynczymi słowami lub stałymi zwrotami, a popełniane błędy poprawia z pomocą nauczyciela;

 6.  potrafi przeczytać poznane wyrazy i proste zdania popełniając liczne błędy w wymowie;

 7.  rozumie niektóre polecenia wydawane przez nauczyciela po angielsku;

 8.  potrafi uzupełnić luki w prostym tekście dopasowując brakujące wyrazy z podanej listy, popełniając nieliczne błędy ortograficzne;

 9.  niesystematycznie odrabia prace domowe;

 10.  jest mało aktywny na zajęciach


Pracuj więcej (E) otrzymuje uczeń, który:

 1.  nie zna większości słownictwa dotyczącego własnej osoby, liczebników od 1 -10, przyborów szkolnych, sprzętów w klasie, ubrań, zawodów, członków rodziny, pomieszczeń w domu, jedzenia, zabawek, ulubionych rzeczy, sportów oraz czynności związanych z ruchem,

 2.  potrafi przepisać z tablicy lub książki wyrazy i proste zdania popełniając liczne błędy ortograficzne;

 3.  rozumie nieliczne polecenia wydawane przez nauczyciela po angielsku;

 4.  nie rozumie znaczenia większości struktur gramatycznych;

 5.  śledzi tekst czytany przez nauczyciela i czasami potrafi wskazać na przeczytany przez niego wyraz.

 6.  czyta niektóre poznane wyrazy i proste zdania popełniając liczne błędy w wymowie;

 7.  potrafi uzupełnić luki w prostym tekście dopasowując brakujące wyrazy z podanej listy, popełniając liczne błędy ortograficzne;

 8.  czasami potrafi odpowiedzieć na znane mu pytania z pomocą nauczyciela;

 9.  na ogół nie odrabia prac domowych;

 10.  nie jest aktywny na zajęciach.


KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KLASA III
Wspaniale (A) otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania zgodne z podstawą programową, wykazuje biegłość w posługiwaniu się zdobytymi wiadomościami, jego wiedza wykracza poza

podstawę programową.


Bardzo dobrze (B) otrzymuje uczeń, który:

 1.  swobodnie posługuje się słownictwem dotyczącym dzikich zwierząt, części ciała zwierząt, czynności, mebli i sprzętów domowych, okoliczników miejsca, spędzania wolnego czasu, pogody, pieniędzy brytyjskich, sklepów, liczebników 20 – 100, posiłków, dni tygodnia, ulubionych zajęć i zainteresowań;

 2.  rozumie i poprawnie stosuje następujące struktury gramatycze: It can…, It’s got..., It’s green… and…, There’s…/ There are …, Where is it? It’s …, What are you doing?, What’s he/she doing?, I’m …, He’s/She’s …, What’s the weather like?, Where can you buy…?, How much is/are…?, I’ve got …, She’s got/He’s got…, What time is it ?, It’s….., I have ….. at….., What do you have for ( breakfast)?, Do you like …..?, He/She likes ….;

 1.  samodzielnie pisze krótki opis dotyczący znanych mu tematów;

 2.  rozumie sens bajek i historyjek;

 3.  reaguje na wszystkie polecenia wydawane przez nauczyciela po angielsku i wydaje je samodzielnie;

 4.  potrafi wyróżnić ogólne, a w następnej kolejności szczegółowe informacje z tekstu słuchanego;

 5.  odpowiada na znane mu pytanie pełnym zdaniem nie popełniając błędów;

 6.  samodzielnie formułuje pytania dotyczące znanych mu tematów;

 7.  potrafi brać udział w rozmowie, wymagającej prostej i bezpośredniej wymiany informacji na znane tematy;

 8.  czyta głośno ze zrozumieniem dostosowany do jego poziomu tekst;

 9.  potrafi czytać dialogi z podziałem na role odpowiednio je intonując;

 10.  zawsze odrabia pracę domową;

 11.  zawsze aktywnie uczestniczy w lekcji.


Ładnie (C) otrzymuje uczeń, który:

 1.  zna większość słów dotyczących dzikich zwierząt, części ciała zwierząt, czynności, mebli i sprzętów domowych, okoliczników miejsca, spędzania wolnego czasu, pogody, pieniędzy

brytyjskich, sklepów, liczebników 20 – 100, posiłków, dni tygodnia, ulubionych zajęć

i zainteresowań;

 1.  rozumie znaczenie, ale nie zawsze potrafi poprawnie zastosować następujące struktury gramatyczne: It can…, It’s got..., It’s green… and…, There’s…/ There are …, Where is it? It’s …, What are you doing?, What’s he/she doing?, I’m …, He’s/She’s …, What’s the weather like?, Where can you buy…?, How much is/are…?, I’ve got …, She’s got/He’s got…, What time is it ?, It’s…, I have … at, What do you have for ( breakfast)?, Do you like …?, He/She likes …;

 2.  potrafi napisać krótki, prosty tekst według podanego wzoru;

 3.  potrafi wyróżnić ogólne informacje z tekstu słuchanego;

 4.  reaguje na większość poleceń wydawanych przez nauczyciela po angielsku i wydaje samodzielnie niektóre z nich;

 5.  na ogół formułuje pytania dotyczące znanych mu tematów z niewielką pomocą nauczyciela;

 zazwyczaj poprawnie odpowiada na znane mu pytania stosując pojedyncze słowa lub stałe zwroty;

 1.  czyta po cichu, ze zrozumieniem dostosowany do jego poziomu tekst;

 2.  na ogół odrabia pracę domową;

 3.  chętnie bierze udział w lekcji.


Postaraj się (D) otrzymuje uczeń, który:

 1.  zna część słownictwa dotyczącego dzikich zwierząt, części ciała zwierząt, czynności, mebli i sprzętów domowych, okoliczników miejsca, spędzania wolnego czasu, pogody, pieniędzy

brytyjskich, sklepów, liczebników 20 – 100, posiłków, dni tygodnia, ulubionych zajęć

i zainteresowań;

 popełnia liczne błędy w wymowie, które poprawia z nauczycielem; 1.  rozumie znaczenie nielicznych struktur gramatycznych, które stosuje z pomocą nauczyciela;

 2.  potrafi przepisać z tablicy lub książki pojedyncze wyrazy i zdania, popełniając nieliczne błędy;

 3.  potrafi wyróżnić ogólne informacje jednocześnie słuchając i czytając tekst nagrań prezentowanych przy pomocy obrazków i gestów;

 4.  czasami potrafi odpowiedzieć na znane mu pytania pojedynczymi słowami lub stałymi zwrotami, a popełniane błędy poprawia z pomocą nauczyciela;

 5.  czasami potrafi zadać proste, pytania dotyczące znanych mu tematów;

 6.  potrafi przeczytać poznane wyrazy i proste zdania popełniając liczne błędy w wymowie;

 7.  rozumie niektóre polecenia wydawane przez nauczyciela po angielsku;

 8.  potrafi uzupełnić luki w tekście według przedstawionego wzoru, popełniając nieliczne błędy ortograficzne;

 9.  niesystematycznie odrabia prace domowe;

 10.  jest mało aktywny na zajęciach


Pracuj więcej (E) otrzymuje uczeń, który:

 1.  nie zna większości słów dotyczących dzikich zwierząt, części ciała zwierząt, czynności, mebli i sprzętów domowych, okoliczników miejsca, spędzania wolnego czasu, pogody, pieniędzy

brytyjskich, sklepów, liczebników 20 – 100, posiłków, dni tygodnia, ulubionych zajęć

i zainteresowań;,

 1.  potrafi przepisać z tablicy lub książki wyrazy i proste zdania popełniając liczne błędy ortograficzne;

 2.  rozumie nieliczne polecenia wydawane przez nauczyciela po angielsku;

 3.  nie rozumie znaczenia większości struktur gramatycznych;

 4.  potrafi zrozumieć ogólny sens słuchanych tekstów prezentowanych przy pomocy obrazków i gestów;

 1.  czyta głośno niektóre poznane wyrazy i proste zdania popełniając liczne błędy w wymowie;

 2.  potrafi uzupełnić luki w prostym tekście dopasowując brakujące wyrazy z podanej listy, popełniając liczne błędy ortograficzne;

 3.  czasami potrafi odpowiedzieć, jednym słowem lub prostym zdaniem, na często powtarzane pytania dotyczące znanych mu tematów;

 4.  na ogół nie odrabia prac domowych;

 5.  nie jest aktywny na zajęciach.
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość