Strona główna

Zasady realizacji nasadzeń rekompensujących oraz wnoszenia opłat za usuwanie drzew I krzewów usuwanych przez inwestorów komercyjnych


Pobieranie 83.35 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar83.35 Kb.
ZASADY REALIZACJI NASADZEŃ REKOMPENSUJĄCYCH ORAZ

WNOSZENIA OPŁAT ZA USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW

USUWANYCH PRZEZ INWESTORÓW KOMERCYJNYCH

Podstawa prawna: 1. art. 83b. ust. 1 pkt 9 ustawy o ochronie przyrody,

 2. art. 83f ust. 1 ustawy o ochronie przyrody,

 3. art. 84 ust. 1-3 ustawy o ochrony przyrody

 4. art. 86 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.

Drzewa i krzewy spełniające kryteria wymienione w art. 83f ust. 1 ustawy o ochronie przyrody można usunąć bez zezwolenia właściwego organu. Usunięcie drzew i krzewów spełniających kryteria wymienione w art. 86 ustawy o ochronie przyrody wymaga uzyskania zezwolenia właściwego organu, jednakże za usunięcie tych drzew nie nalicza się opłat.

Za drzewa, które nie spełniają kryteriów określonych w ww. przepisach, Inwestor ponosi opłaty zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 1-3 ww. ustawy.

W celu obniżenia wysokości opłaty za usuwane drzewa Inwestor ubiegający się o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów kolidujących w inwestycją może, o ile planuje realizację nasadzeń rekompensujących w zamian za usuwaną zieleń, dołączyć do wniosku ww. projekt planu1:


 1. nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa lub krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska lub

 2. przesadzenia drzew lub krzewów.

UWAGA: W przypadku, gdy inwestor komercyjny nie dołączy do wniosku projektu planu nasadzeń zastępczych, uznaje się, że nie przewiduje realizacji takich nasadzeń, zatem opłatę za usunięcie drzew i krzewów oblicza się i pobiera w całości zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o ochronie przyrody.

W przypadku, gdy inwestor komercyjny dołączy do podania projekt planu nasadzeń zastępczych, w toku rozpatrywania wniosku dokonywana jest weryfikacja czy projektowane nasadzenia będą stanowiły właściwą rekompensatę negatywnych zmian w środowisku2. Za właściwą rekompensatę przyrodniczą uznaje się sytuację, gdy wskazany wyżej projekt uwzględnia gatunki, parametry oraz liczbę drzew przewidzianych do nasadzeń rekompensujących uzależnioną3 od gatunków i obwodu pni drzew usuwanych w sposób opisany w tabelach4 nr 1 i nr 2, stanowiących załączniki do niniejszych zasad.

UWAGA: Projekt nasadzeń rekompensujących musi przewidywać lokalizację sadzonych drzew i krzewów w miejscach nie powodujących kolizji z istniejącymi i projektowanymi obiektami budowlanymi (nadziemnymi i podziemnymi) oraz z istniejącym zadrzewieniem w dacie posadzenia i w terminie późniejszym, w szczególności lokalizacja drzew i krzewów stanowiących rekompensatę przyrodniczą musi uwzględniać docelowe rozmiary drzew (wielkość koron i systemów korzeniowych).

W przypadku braku miejsca na realizację nasadzeń zastępczych na terenie inwestycji, z której ma nastąpić wycinka zieleni, pobiera się opłatę za usunięcie drzew i krzewów, przy czym jest ona pomniejszana o kwotę wynikającą z ilości planowanych nasadzeń rekompensujących ustalonej w oparciu o wskazane powyżej tabele oraz kosztów związanych z utrzymaniem tej zieleni przez okres 3 lat. Analizując projekt nasadzeń rekompensujących oraz wyliczając kwotę opłaty za usunięcie drzew, która ulega pobraniu, organ kieruje się zasadą minimalizowania wysokości pobranej opłaty, a maksymalizowania ilości i jakości nasadzanych drzew i krzewów.W przypadku, gdy inwestor komercyjny realizuje:

 1. inwestycję drogową w oparciu o umowę drogową na terenie, na którym rosną drzewa lub krzewy kolidujące z tą inwestycją,

 2. inną inwestycji o charakterze publicznym, na terenie prywatnym i gminnym, na podstawie umowy lub porozumienia stron, np. budowa ścieżki rowerowej wzdłuż CH „Riviera” w Gdyni (umowa służebności),

 3. w ramach inwestycji komercyjnej place, chodniki, zieleń urządzoną o charakterze ogólnodostępnym, do wykonania których obligują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

 4. inwestycję kolidującą z drzewami lub krzewami na terenach będących własnością Skarbu Państwa zarządzanych np. przez Marszałka Województwa, Policję itp.,

 5. inną inwestycję o charakterze zbliżonym do przedsięwzięć mających cechy użyteczności publicznej opisanych w pkt 1-4, na podstawie decyzji Prezydenta podjętej po przedstawieniu okoliczności sprawy przez Wydział Środowiska

opłata za usuwane drzewa kolidujące z zamierzeniem jest obliczana uwzględniając podstawy do zwolnienia wymienione w art. 86 ustawy. Zgoda na usunięcie drzew jest uzależniana od realizacji nasadzeń zastępczych, a płatność opłaty jest w całości odraczana na okres 3 lat. W przypadku inwestycji, o których mowa wyżej nasadzenia rekompensujące mogą być realizowane na działkach innych niż obszar inwestycji, w bliskim ich sąsiedztwie (np. w obrębie dzielnicy), zaś ilość drzew przewidzianych do nasadzenia w ramach nasadzeń rekompensujących nie może być mniejsza niż ilość drzew usuwanych, a gatunki drzew planowanych do nasadzeń muszą być wybrane z grupy drzew postulowanych do wycinki wg tabeli nr 2.

Tabela 1. Parametry oraz liczba drzew zastępczych w zależności od obwodu pni drzew usuwanych.
Parametry oraz liczba drzew zastępczych, w zależności od obwodu pni drzew usuwanych

Obwód pnia drzewa usuwanego [cm] na wys. 130 cm n.p.g.

do 25

26 -50

51 - 100

101 - 200

201 - 300

301 - 500

501- 700

> 700

min. obw. [cm]*

liczba drzew

min. obw. [cm]*

liczba drzew

min. obw. [cm]*

liczba drzew

min. obw. [cm]*

liczba drzew

min. obw. [cm]*

liczba drzew

min. obw. [cm]*

liczba drzew

min. obw. [cm]*

liczba drzew

min. obw. [cm]*

liczba drzew

1

12

1

12

3

12

5

16

8

16

14

20

18

20

27

24

30

2

14

1

14

3

14

5

18

8

18

14

24

18

24

27

30

30

3

16

1

16

3

16

5

20

8

20

14

28

18

28

27

34

30

4

18

1

18

3

18

5

24

8

24

14

32

18

32

27

40

30

* - obwód pnia drzewa mierzony w cm na wys. 100 cm n.p.g.

Rodzaje i gatunki drzew tworzących grupy przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2. Ocena gatunkowa drzew według zdolności adaptacyjnych i wartości dendrologicznych

GRUPA I

Drzewa o największych zdolnościach adaptacyjnych, przeciętnych wartościach dendrologicznych, szybko rosnące
GRUPA II

Drzewa o różnych zdolnościach adaptacyjnych, przeciętnych wartościach dendrologicznych, o umiarkowanym i szybkim tempie wzrostuGRUPA III

Drzewa o różnych zdolnościach adaptacyjnych oraz bardzo dużych i dużych wartościach dendrologicznych, o różnym tempie wzrostuGRUPA IV

Drzewa o niewielkich zdolnościach adaptacyjnych, bardzo dużych i dużych wartościach dendrologicznych, bardzo wolno rosnące i o umiarkowanym tempie wzrostuKlon jesionolistny

(Acer negundo)Klon zwyczajny

(Acer platanoides)Jodła pospolita

(Abies alba)Jodła koreańska

(Abies koreana)Topola kanadyjska

(Populus ×canadiensis)Klon jawor

(Acer pseudoplatanus)Jodła kalifornijska

(Abies concolor)Cyprysik

(Chamaecyparis sp.)Czeremcha amerykańska

(Prunus serotina)Klon srebrzysty

(Acer saccharinum)Jodła

(Abies sp.)Ambrowiec amerykański

(Liquidambar styraciflua)Robinia akacjowa

(Robinia pseudoacacia)Kasztanowiec zwyczajny

(Aesculus hippocastanum)Klon czerwony

(Acer rubrum)Tulipanowiec amerykański

(Liriodendron tulipifera)


Olsza czarna

(Alnus glutinosa)Klon polny

(Acer campestre)Magnolia

(Magnolia sp.)Brzoza brodawkowata

(Betula pendula)Kasztanowiec

(Aesculus sp.)Korkowiec amurski

(Phellodendron amurense)Grab pospolity

(Carpinus betulus)Brzoza

(Betula sp.)Cypryśnik błotny

(Taxodium distichum)Buk zwyczajny

(Fagus sylvatica)Kasztan jadalny

(Castanea sativa)Cis pospolity

(Taxus baccata)Jesion wyniosły

(Fraxinus excelsior)Katalpa

(Catalpa sp.)Cis pośredni

(Taxus ×media)Jesion pensylwański

(Fraxinus pennsylvanica)Orzesznik

(Carya sp.)Choina kanadyjska

(Tsuga canadensis)Orzech włoski

(Juglans regia)

Leszczyna turecka

(Corylus colurna)


Modrzew europejski

(Larix decidua)Głóg

(Crataegus sp.)Modrzew japoński

(Larix kaempferi)Oliwnik wąskolistny

(Elaeagnus angustifolia)Świerk pospolity

(Picea abies)Jesion amerykański

(Fraxinus americana)Świerk kłujący

(Picea pungens)Miłorząb dwuklapowy

(Ginko biloba)Sosna zwyczajna

(Pinus sylvestris)Glediczja trójcierniowa

(Gleditsia triacanthos)Platan klonolistny ‘Acerifolia’

(Platanus ×hispanica ‘Acerifolia’)Kłęk amerykański

(Gymnocladus dioica)Topola biała

(Populus alba)Orzech

(Juglans sp.)Topola osika

(Populus tremula)

Jałowiec pospolity

(Juniperus communis)Topola czarna

(Populus nigra)Jałowiec wirginijski

(Juniperus virginiana)Topola berlińska

(Populus ×berolinensis)Jabłonie ozdobne

(Malus sp.)Topola chińska

(Populus simonii)Metasekwoja chińska

(Metasequoia glyptostroboides)Wiśnia ptasia/ czereśnia

(Prunus avium)Morwa biała

(Morus alba)Wiśnia pospolita

(Prunus cerasus)Świerk serbski

(Picea omorica)Śliwa wiśniowa/ ałycza

(Prunus cerasifera)Sosna limba

(Pinus cembra)Wiśnia wonna

(Prunus mahaleb)Sosna czarna

(Pinus nigra)Czeremcha zwyczajna

(Prunus padus)Sosna żółta

(Pinus ponderosa)Daglezja zielona

(Pseudotsuga menziessi)Sosna wejmutka

(Pinus strobus)Grusza polna

(Pyrus pyraster)Wiśnia piłkowana

(Prunus serrulata)Dąb czerwony

(Quercus rubra)Wiśnia różowa

(Prunus subhirtella)Wierzba

(Salix sp.)Grusza drobnoowocowa

(Pyrus calleryana)Jarząb pospolity

(Sorbus aucuparia)Grusza wierzbolistna

(Pyrus salicifolia)Lipa

(Tilia sp.)Dąb szypułkowy

(Quercus robur)Lipa srebrzysta

(Tilia tomentosa)Dąb bezszypułkowy

(Quercus petraea)Wiąz szypułkowy

(Ulmus laevis)Perełkowiec japoński

(Sophora japonica)Wiąz górski

(Ulmus glabra)Jarząb

(Sorbus sp.)Wiąz pospolity

(Ulmus minor)Żywotnik zachodni

(Tuja occidentalis)


Żywotnik olbrzymi

(Tuja plicata)


1 wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu wraz z informacją o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania

2 W sytuacji, gdy w wyniku analizy okoliczności sprawy organy uznały, iż nasadzenia zastępcze nie zrekompensują negatywnych zmian w środowisku, ich obowiązkiem było ustalenie opłaty (WSA w Gorzowie Wielkopolskim, sygn. akt II SA/Go 132/08),

3 W przypadku gdy w ramach nasadzeń rekompensujących przewiduje się wykonanie nasadzeń drzew gatunków z grupy niższej niż drzewa usuwane, to ilość drzew do nasadzenia ulega podwojeniu np. w zamian za drzewo o obwodzie pnia 120 cm z grupy IV konieczne będzie posadzenie 8 szt. drzew o obwodach pni 24cm należących do tej samej IV grupy lub 16 szt. drzew o obwodach 20cm z grupy III lub 24 szt. drzew o obwodach 18cm z grupy II lub 32 szt. drzew o obwodach pni 16cm z grupy I. W przypadku gdy w ramach nasadzeń rekompensujących przewiduje się do nasadzeń drzewa z grupy wyższej niż drzewo usuwane to liczba nowych nasadzeń zostanie pomniejszona dwukrotnie. np. w zamian za drzewo o obwodzie pnia 120cm z grupy I konieczne będzie posadzenie 8 szt. drzew o obwodach pni 16cm należących do tej samej I grupy lub 4 szt. drzew o obwodach 18cm z grupy II lub 2 szt. drzew o obwodach 20cm z grupy III lub 1 szt. drzewa o obwodzie pnia 24cm z grupy I.

4 Tabele nr 1 i nr 2 pochodzą z Wytycznych dla Krajowego systemu ochrony terenów zieleni i zadrzewień opracowanych na zlecenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie jako merytoryczna podstawa do zmiany ustawy o ochronie przyrody, która nastąpiła z dniem 28.08.2015r.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość