ZatwierdzamPobieranie 1.4 Mb.
Strona1/14
Data17.06.2016
Rozmiar1.4 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ

ZATWIERDZAM


KANCLERZ

AKADEMII OBRONY NARODOWEJ

dr Tomasz BASZCZYŃSKI

data …………………………………………………

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA

DOSTAWĘ WARZYW I OWOCÓW

Numer sprawy: 88/2015
Warszawa, listopad 2015 r.


Rozdział I
Informacje ogólne
 1. Zamawiający:

Akademia Obrony Narodowej

reprezentowana przez Kanclerza

adres:


00-910 Warszawa

Al. gen. A Chruściela 103 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 2. Wszelką korespondencję należy kierować na ww. adres posługując się numerem sprawy 88/2015.

 3. Ilekroć w SIWZ jest mowa o „ustawie” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.

 4. Ilekroć w SIWZ jest mowa o „wykonawcy” należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

 5. Ilekroć w SIWZ jest mowa o „osobie uprawnionej do reprezentacji” należy przez to rozumieć osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli, zawierania umów, podpisywania ofert i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

 6. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania Wykonawców.

 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 8. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

 9. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

 10. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 11. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych.


Rozdział II
Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
 1. Przyjętą przez Zamawiającego formą porozumiewania się z wykonawcą oraz składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przez strony postępowania jest forma faksu lub droga elektroniczna. Nr faksu: 261814085, adres email: d.magdziarz@aon.edu.pl (Forma ta nie dotyczy dokumentów i oświadczeń przesyłanych w ramach uzupełnienia na podstawie art. 26 ust.3 ustawy, dokumenty te należy składać w sposób opisany w rozdziale IX ust. 2 siwz)

 2. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane są za pomocą faksu lub emailu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 3. Godziny pracy Zamawiającego od poniedziałku do piątku: 07.30 – 15.30.

 4. Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami – Damian Magdziarz, (fax: 261814085, email: d.magdziarz@aon.edu.pl).

 5. W sprawach dotyczących wyjaśnienia treści SIWZ wykonawca zwraca się do Zamawiającego tylko faksem lub emailem. Wyjaśnienia nie będą udzielane telefonicznie.

 6. Wykonawcy pobierający SIWZ ze strony zamawiającego www.aon.edu.pl związani są wszelkimi modyfikacjami i wyjaśnieniami do SIWZ zamieszczanymi na stronie internetowej Zamawiającego.Rozdział III

Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie publiczne będzie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy Pzp.
Rozdział IV
Przedmiot zamówienia, termin i miejsce wykonania zamówienia
 1. [Opis przedmiotu zamówienia] Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę ziemniaków, warzyw, owoców i warzyw przetworzonych wg asortymentów wyszczególnionych w tabeli załącznika nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy oraz według szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr 1 do umowy.

Kody CPV : warzywa – 03221000-6 , owoce – 03222000-3

Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji w przedmiocie zamówienia i gwarantuje odbiór ilości asortymentu ujętego w załączniku nr 1 do siwz na poziomie 70% z dopuszczeniem zmian ilościowych w poszczególnych asortymentach według pozycji ujętych w załączniku nr 1. Pozostałe 30% zostanie opcjonalnie wykorzystane w razie zajścia takiej potrzeby i w zakresie określonym przez Zamawiającego, do granicy pełnego wykorzystania ilości wskazanych w tabeli formularza ofertowego lub Zamawiający zakupi asortyment ujęty w tabeli formularza ofertowego do wyczerpania kwoty przeznaczonej na ten cel tj. …………. zł. (kwota odczytana na otwarciu ofert, którą Zamawiający przeznacza na sfinansowanie zamówienia ) bez względu na ilość wskazaną w tabeli formularza ofertowego. W takim zakresie odpowiednio może ulec modyfikacji wartość umowy, przy zachowaniu cen jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy. 1. Przedmiot zamówienia będzie pochodził z bieżącej produkcji i spełniał wymagania ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 29 czerwca 2010 r. (Dz.U. Nr 136, poz. 914) oraz wymagania określone w załączniku nr 6 do SIWZ;

 2. Wykonawca zobowiązany będzie do posiadania aktualnej polisy OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (równą wartości składanej oferty) posiadającą rozszerzony zakres ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone przez produkty wyprodukowane, dostarczone, sprzedane przez ubezpieczonego i spowodowane przez niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia w okresie ubezpieczenia obowiązującą przez cały okres zobowiązania umową.

 3. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

  1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia produktów po cenie maksymalnej z ceduły Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A z siedzibą w Broniszach
   z dnia złożenia zamówienia pomniejszoną o stałą wartość (upust) określony w ofercie,
   a dla produktów nie wymienionych w cedule w dniu złożenia zamówienia, po cenie
   z oferty, z uwzględnieniem stałej wartości o którą zmniejszył cenę określoną w ofercie.

  2. Jeżeli w cedule na dany dzień ujęte są produkty będące przedmiotem zamówienia klasy I krajowe i importowane tego samego asortymentu różniące się ceną maksymalną, podstawą ustalenia ceny jest asortyment tańszy.

  3. Do dostarczonego towaru Wykonawca zobowiązany jest załączyć ksero cennika Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A z siedzibą w Broniszach z dnia złożenia zamówienia.

 1. Sposób realizacji umowy:

  1. dostawy będą realizowane 3 razy w tygodniu tj.: poniedziałek, środa, piątek;

  2. realizacja dostaw będzie się odbywała w godzinach: od 8:00 do 13:00
   z wyłączeniem dostaw w niedzielę i dni świąteczne;

  3. Zamawiający będzie składał w miarę potrzeb, sukcesywnie, zamówienia, telefonicznie i potwierdzone faksem, w którym wyszczególni:

 • nazwę i adres Wykonawcy;

 • nazwę i adres Zamawiającego;

 • numer i datę zamówienia;

 • asortyment i ilość towarów;

 1. zamówienie będzie opatrzone podpisem upoważnionych osób i pieczęcią Zamawiającego;

 2. Wykonawca zobowiązany będzie do potwierdzania na kopiach zamówienia przyjęcia zamówień do realizacji;

 3. Wykonawca zobowiązany będzie także do przyjęcia doraźnego zamówienia, z pilnym trybem realizacji dostawy, asortymentów, którymi dysponuje.
 1. Termin i miejsce wykonania zamówienia:

  1. Termin realizacji zamówienia od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.;

  2. Zamówienie będzie realizowane w siedzibie Zamawiającego w miejscu przez niego wyznaczonym.


Rozdział V

Opis części zamówienia i składanie ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.Rozdział VI
Opis warunków udziału w postępowaniu i sposobu oceny ich spełniania

Warunki udziału w postępowaniu - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Zamawiający nie wprowadza szczególnego warunku w tym zakresie.
 1. posiadania wiedzy i doświadczenia:

Zamawiający nie wprowadza szczególnego warunku w tym zakresie.


 1. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Zamawiający nie wprowadza szczególnego warunku w tym zakresie.


 1. sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Zamawiający nie wprowadza szczególnego warunku w tym zakresie.

Rozdział VII

Oferta oraz wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

 1. Oferta musi zawierać -Formularz ofertowy – sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ, zawierający:

    1. ofertę cenową;

    2. oświadczenie dotyczące akceptacji wzoru umowy.

 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

    1. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy sporządzone wg wzoru z załącznika nr 2 do SIWZ;
 1. Informacja o dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia;

    1. wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia wg wzoru z załącznika nr 5 do siwz (dokument należy złożyć w oryginale)

    2. jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – rozdział VI siwz, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, to przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w ust. 4 pkt 2,3,4; postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio.

 1. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Rozdziale VI siwz polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w pkt 1) Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących:

   1. Zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

   2. Sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;

   3. Charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem;

   4. Zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 1. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do ich wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy;

  1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia sporządzone wg wzoru
   z załącznika nr 2 do SIWZ.

  2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
   o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
   w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  3. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4–8, 10-11 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  4. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy należy złożyć:

 • informację o tym, czy Wykonawca należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu definicji zawartej w art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., nr 50, poz. 331 z późn. zmianami), załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy, załącznik nr 3 do SIWZ

 1. Dokumenty wymagane od wykonawców mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10-11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 1. zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10-11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 2. gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

 1. Dokumenty wymagane od wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt. 2 i 4 – składa dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

  2. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie:

 2. ust. 4 pkt 3 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8,10-11 ustawy.

 3. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 i 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

 4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapis pkt 3 stosuje się odpowiednio.

 1. Wspólny udział wykonawców:

  1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

  2. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
   o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  3. Wykonawcy, o których mowa ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, (jeżeli zabezpieczenie jest wymagane).

  4. Dokumenty i oświadczenia, które muszą być złożone przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie:

 • oświadczenie wymienione w ust. 2 pkt. 1;

 • dokumenty i oświadczenia wymienione w ust. 4 pkt 1, 2, 3, 4 oraz ust. 5;

  1. Dokumenty i oświadczenia, które będą sumaryczną danych wszystkich Wykonawców występujących wspólnie:

 • brak

 1. Pełnomocnictwo – Jeżeli oferta podpisana jest przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć dokument pełnomocnictwa, z którego będzie wynikało umocowanie pełnomocnika do złożenia oferty.

 2. Informacja o podwykonawcach

    1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

    2. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom jeżeli Wykonawca sam spełnia warunki udziału w postępowaniu. Informacje te Wykonawca składa wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

    3. Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów dla wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu to Zamawiający żąda podania nazw podwykonawców (a zakres prac powierzonych podwykonawcy zawiera Zobowiązanie podmiotu trzeciegoZałącznik Nr 5 do SIWZ). Informacje te Wykonawca składa wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

    4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.


Rozdział VIII

Opis sposobu obliczenia ceny
I. Opis sposobu obliczenia ceny: Informacje ogólne dla tabeli A i B:

 1. Cena - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r. poz. 915)

 2. Cenę oferty należy podać w złotych, cyfrowo i słownie.

 3. Cena jednostkowa netto asortymentu to cena ustalona za jednostkę określonego asortymentu przedmiotu zamówienia, bez podatku od towarów i usług, którego ilość lub liczba jest wyrażona w jednostkach miar, w rozumieniu przepisów o miarach.

 4. Cena oferty, to wartość wyrażona w złotych, jaką Zamawiający będzie obowiązany zapłacić Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem podatku VAT oraz podatku akcyzowego, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.

 5. Stawkę VAT należy określić wg obowiązujących przepisów i stanu faktycznego na dzień złożenia oferty.

 6. Cena całkowita oferty (cena oferty) musi obejmować w kalkulacji wszystkie koszty i składniki, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

 7. Przy wyliczaniu wartości cen poszczególnych elementów należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny. Jeżeli parametr miejsca setnego jest poniżej 5 to parametr dziesiętny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca setnego jest 5 i powyżej to parametr dziesiętny zaokrągla się w górę.


II. Szczegółowy opis sposobu wyliczenia ceny.
1. Sposób wyliczenia ceny dla Tabeli A – formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ.

   1. Zamawiający umieścił w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ – ceny maksymalne z ceduły Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A
    z siedzibą w Broniszach obowiązujące na dzień 20.11.2015r. załącznik nr 7 do SIWZ – Ceduła z dnia 20.11.2015 r.), oraz ceny maksymalne 1 kg dla produktów występujących w cedule w jednostkach miary: sztuka i pęczek, obliczone zgodnie z wzorem zamieszczonym w ust. 3.

   2. Wykonawca wpisuje w ofercie stały upust wyrażony w procentach (-..%) w stosunku do cen maksymalnych z ceduły oraz cen maksymalnych dla produktów występujących w szt. i pęczkach w przeliczeniu na kg (CMKG**) (patrz ust. 3).

3) Przy kalkulowaniu ceny oferty wykonawca powinien:

    1. ustalić jednakowy upust dla wszystkich asortymentów wyrażony w procentach
     o który chce zmniejszyć (-..%) maksymalną cenę z ceduły i cenę maksymalną dla produktów występujących w szt. i pęczkach w przeliczeniu na kg (CMKG**),

    2. dla wszystkich pozycji asortymentowych obowiązuje taka sama stała wartość zmniejszenia (-..%) ceny maksymalnej z ceduły i ceny maksymalnej z ceduły w przeliczeniu na kg (CMKG**) (np. 5%)

4) Oferowaną cenę jednostkową należy obliczyć w następujący sposób: 1. wyliczenie ceny jednostkowej dla pozycji, które mają podaną cenę maksymalną z ceduły


Coj = Cmax – (Cmax x (%) )
Coj - cena oferowana jednostkowa zmniejszona o stałą wartość w stosunku do cen z ceduły,

Cmax – cena wg maksymalnych cen z ceduły,

(%) – upust - stała wartość o którą Wykonawca zmniejszy cenę maksymalną.


 1. wyliczenie ceny jednostkowej dla pozycji, które mają podaną cenę maksymalną z ceduły w przeliczeniu na kg


Coj = CMKG** – (CMKG**x (%) )
Coj - cena oferowana jednostkowa zmniejszona o stałą wartość w stosunku do cen z ceduły,

CMKG** – cena wg maksymalnych cen z ceduły w przeliczeniu na kg,

(%) – upust - stała wartość o którą Wykonawca zmniejszy cenę maksymalną.
Uwaga:

(Cmax x (%) ) i (CMKG** x (%) ) – przy wyliczeniu ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku

np. Cmax i CMKG** – 1,50 zł x 5% = 0,08

przy zastosowaniu wzorów o których mowa w pkt 4 lit. a, b.1,50 – 0,08 =1,42 – cena oferowana;


 1. Cenę oferty należy obliczyć w następujący sposób:


Co= Coj x ilość
Co – cena oferty
Uzyskaną w powyższy sposób cenę oferty wszystkich pozycji asortymentowych należy zsumować, otrzymując w ten sposób cenę oferty.

2. Sposób wyliczenia ceny dla Tabeli B – formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ
Cenę oferty należy obliczyć w następujący sposób przy pomocy załączonego formularza oferty:

    1. w 5 kolumnie formularza ofertowego – “Tabela B” (załącznik nr 1 do SIWZ) dla każdej pozycji asortymentowej należy wpisać cenę jednostkową (cenę z uwzględnieniem podatku VAT);

    2. W 6 kolumnie należy wpisać upust wyrażony w procentach o który chce zmniejszyć
     (-..%) maksymalną cenę z ceduły taki sam jak w tabeli A (patrz dział II ust.1, pkt. 3).

    3. w kolumnie 7 należy wpisać wartość upustu w formacie liczbowym po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (patrz dział II ust.1, pkt. 3), jakiego Wykonawca udziela Zamawiającemu od ceny określonej w kolumnie 5;

    4. w kolumnie 8 należy wpisać oferowaną cenę jednostkową danego asortymentu pomniejszoną o wartość upustu;

    5. w kolumnie 9 należy wpisać oferowaną cenę oferty (patrz dział II ust.1, pkt. 5);

    6. uzyskaną w powyższy sposób cenę oferty wszystkich pozycji asortymentowych należy zsumować, otrzymując w ten sposób cenę oferty dla Tabeli “B”.
 1. Sposób wyliczenia ceny dla produktów występujących w cedule w takich jednostkach miary jak sztuka i pęczek


Aby uzyskać cenę 1 kg Zamawiający przyjął następujące wielkości przeliczeniowe :


W - Wielkości przyjęte przez Zamawiającego w oparciu o opis wg słownika CPV dla danego asortymentu:

Botwina – 150 g

pęczek

Sałata masłowa 150 g

szt.

Sałata karbowana 150g

szt.

Sałata lodowa – 150 g

szt.

Kalafior – 500g

szt.

Brokuły 500 g

szt.

seler naciowy 500 g

szt.

Rzodkiewka – 150g

pęczek

Natka pietruszki – 50g

pęczek

Koperek zielony – 50g

pęczek

Szczypiorek –50g

pęczek

Czosnek-50g

szt

Ananas – 2000 g

szt.

Cenę maksymalną za 1 kg produktów występujących w takich jednostkach miary jak sztuka i pęczek należy uzyskać stosując wzór :


CMKG= CM x 1000 g / W
CMKG** - cena maksymalna kg produktów które występują w cedule w sztukach i pęczkach.
CM - Cena maksymalna za jedn. miary ( szt., pęczek) produktów.
W - Wielkości przyjęte przez Zamawiającego w oparciu o opis wg słownika CPV dla danego asortymentu
4. Tak obliczone ceny brutto z tabeli A i tabeli B należy zsumować uzyskując w ten sposób wartość oferty brutto.
[ Dla uniknięcia błędów oraz omyłek rachunkowych Zamawiający zaleca przy obliczaniu ceny oferty użycie arkusza kalkulacyjnego, np. programu Excel, z formatem liczbowym komórki „miejsca dziesiętne” ustawionym na „2”]

Rozdział IX
Sposób przygotowania oferty

 1. Ofertę cenową należy sporządzić wg wzoru z załącznika nr 1 do SIWZ – Formularz oferty.

 2. Wymagany sposób przygotowania oferty:

  1. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej wartości oferty, w szczególności:

   1. w przypadku osób prawnych sposób reprezentacji musi być zgodny z danymi zawartymi w odpowiednim rejestrze sądowym;

   2. w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – przez osobę wpisaną jako przedsiębiorca do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

   3. w przypadku osoby fizycznej nie będącej przedsiębiorcą – przez tą osobę;

   4. w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika oferta musi zawierać dokument pełnomocnictwa;

   5. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia –przez osoby uprawnione przez wszystkich Wykonawców.

   6. w przypadku podmiotów innych, na których Wykonawca powołuje się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio tych podmiotów są poświadczane za zgodność
    z oryginałem przez te podmioty.

  2. Oferta oraz załączniki powinny być sporządzone zgodnie z formularzami dołączonymi do niniejszej SIWZ, przy uwzględnieniu postanowień niniejszego opisu:

   1. oferta oraz załączniki powinny być napisane w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisane przez osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 1;

   2. wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osoby podpisujące ofertę;

   3. w przypadku gdy do oferty, w formie załączników, dołączone są kopie dokumentów, kopie te muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby wymienione w ust. 2 pkt 1;

   4. dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

   5. informacje zawarte w ofercie lub załączonych dokumentach, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 ze zm.), co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA i dołączone jako odrębna część, niezłączona z ofertą w sposób trwały.

  3. Oferta powinna być złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, opatrzonej dopiskiem:

OFERTA NA DOSTAWĘ WARZYW, OWOCÓW


Nr sprawy 88/2015”
nie otwierać do dnia 4.12.2015 r. do godziny 10.00 ”

Na kopercie należy umieścić w postaci pieczęci firmowej lub odręcznego napisu, nazwę Wykonawcy i jego adres zgodnie z danymi rejestrowymi (ewidencyjnymi). 1. Dla zapewnienia integralności i nienaruszalności oferty:

  1. zaleca się parafowanie każdej strony oferty przez osoby podpisujące ofertę;

  2. zaleca się ułożenie zawartości oferty w następującej kolejności:

   1. formularz oferty;

   2. dokumenty i oświadczenia, zgodnie z kolejnością wynikającą z rozdziału VII;

  3. zaleca się ponumerowanie w sposób ciągły wszystkich stron oferty oraz sporządzenie spisu treści.

 2. W razie wprowadzania przez Wykonawcę zmiany do złożonej oferty lub wycofania oferty musi być ono sporządzone odpowiednio w sposób opisany powyżej, a dodatkowo koperta musi zawierać dopisek ZMIANA OFERTY lub WYCOFANIE OFERTY.

 1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty – Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

 2. Zmiana złożonej oferty – zmiany złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”.

 3. Wycofanie złożonej oferty – wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Powiadomienie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”.

 1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Rozdział X
Wymagania dotyczące wadium

  1. W celu zabezpieczenia podpisania umowy przez wykonawców, każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

 • 9000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych).

Uwaga: W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji – „Gwarancja wniesienia wadium” zobowiązuje Gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w art. 46 ust. 4a oraz 5 ustawy.

  1. Sposób wniesienia wadium:

  1. wadium wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Pekao S.A. X Oddział Warszawa nr rachunku: 70 1240 6074 1111 0010 5240 0581, z dopiskiem „wadium w postępowaniu 88/2015”, a kserokopię potwierdzenia przelewu załączyć do oferty;

  2. pozostałe formy wadium - oryginał należy złożyć w kasie AON (budynek nr 1, I piętro; kasa czynna we wtorki i piątki w godz. 10:00 – 13:00) lub w Kancelarii Jawnej AON – budynek nr 101 pokój 210a (II piętro) każdego dnia tygodnia w godzinach 800 do 1100 i od 1300 do 1500 a kserokopię zamieścić w ofercie.

Wykonawca składający wadium w pozostałych formach w Kancelarii Jawnej zobowiązany jest do czytelnego oznaczenia koperty, w której wadium jest przekazywane do Zamawiającego – „WADIUM W POSTĘPOWANIU 88/2015, Proszę otworzyć kopertę i oryginał Np. gwarancji ubezpieczeniowej i przekazać do Kwestury do dnia 4.12.2015 do godz. 9:30


  1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w odpowiedniej wysokości.

  2. Zamawiający zwraca wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1, 1a, oraz 2 ustawy.

  3. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 3 ustawy.

  4. Zamawiający zatrzymuje wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 4a oraz 5 ustawy.Rozdział XI
Miejsce i termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą

 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, adres jak na wstępie w Kancelarii Jawnej AON – budynek nr 101 – pokój nr 210a (II piętro) do dnia 4-12-2015 r. do godziny 930

  1. Oferty można składać osobiście w dni robocze w godzinach od 8:00 do 11:00 i od 13:00 do 15:00, bądź przesłać na adres Zamawiającego.

 1. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego adres jak na wstępie w sali odpraw– budynek nr 4 – pokój nr 125 (I piętro) dnia 4-12-2015 r.
  o godzinie 10
  00

  1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 2. Termin związania ofertą.

  1. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni (art.85. ust. 1 pkt 1 ustawy).

  2. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  3. W uzasadnionych przypadkach co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.Rozdział XII

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu przy zastosowaniu kryterium: najniższa cena.


Rozdział XIII
Obowiązujący wzór umowy

Wzór umowy określający warunki, na jakich Zamawiający wymaga od wykonawców zawarcia umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego określa Załącznik nr 6 do SIWZ
Rozdział XIV

Informacje o formalnościach dotyczące wybranego wykonawcy

 1. Wykonawca, którego oferta będzie wybrana zostanie zaproszony do podpisania umowy.

 2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta będzie w terminie wskazanym przez Zamawiającego, tj. zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 lub ust. 2 pkt 1 lit. a i pkt 3, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

 3. Przed podpisaniem umowy – najpóźniej w dniu podpisania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do:

  1. w przypadku spółki cywilnej do przedstawienia umowy spółki;

  2. w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – uchwała wspólników – dotycząca zadania objętego zamówieniem – uprawniająca do zaciągania zobowiązania, których wartości dwukrotnie przewyższa wysokość kapitału zakładowego (art. 230 Ksh ),

  3. umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie (np. konsorcja

– umowa o konsorcjum na zadanie objęte zamówieniem) zawierająca :

    • określenie zasad reprezentacji i odpowiedzialności w sposób czytelny, nie budzący żadnej wątpliwości

    • określenie celu gospodarczego

    • oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia i okresu gwarancji, zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego,

    • wyznaczenie lidera,

    • nazwę Zamawiającego.

 1. Przed podpisaniem umowy – najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest, w celu zabezpieczenia roszeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % wartości brutto umowy (po zaokrągleniu w górę do pełnych złotych).

  1. Zabezpieczenie wnosi się na czas wykonania umowy i może być wniesione w następujących formach:

   1. pieniądzu;

   2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

   3. gwarancjach bankowych;

   4. gwarancjach ubezpieczeniowych;

   5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5, pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

   6. w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej.

  2. Sposób wniesienia zabezpieczenia:

   1. zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, Bank Pekao S.A. X Oddział Warszawa nr rachunku: 70 1240 6074 1111 0010 5240 0581, z dopiskiem „zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nr sprawy 88/2015”, a kserokopię potwierdzenia przelewu załącza do umowy,

   2. zabezpieczenie wnoszone w pozostałych formach należy złożyć w kasie AON – oryginał, a kserokopię załącza się do umowy,

  3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu będzie przechowywane na oprocentowanym rachunku bankowym i zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji za przelew na rachunek bankowy Wykonawcy.

  4. Zabezpieczenie wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zwierać następujące elementy:

 1. nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres),

 2. nazwę Beneficjenta (Zamawiającego),

 3. nazwę Gwaranta lub Poręczyciela,

 4. określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją,

 5. sformułowanie zobowiązania gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, w przypadku niewywiązywania się Wykonawcy z postanowień umowy (nienależytego jej wykonywania).

  1. Gwarant nie może także uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. W przypadku przedłożenia gwarancji nie zwierającej wymienionych elementów bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  2. Z chwila zaistnienia przypadków nienależytego wykonywania umowy, Zamawiający wystąpi do gwaranta z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Żądanie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne.

 1. W przypadku nie wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie określonym w ust. 4, umowa nie zostanie zawarta z winy Wykonawcy, wniesione wadium zostanie zatrzymane przez Zamawiającego zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy, a ponadto Zamawiający będzie uprawniony do zastosowania art. 94 ust. 3 ustawy oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych (za szkodę spowodowaną uchyleniem się od zawarcia umowy).Rozdział XV

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy pzp.


Rozdział XVI

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
   1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

   2. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, ogłoszenia o konkursie, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, regulaminu konkursu, czynności podjętych przez zamawiającego w postępowaniu lub konkursie oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego.

   3. Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie z zastrzeżeniem art. 184 ust. 1a Ustawy.

   4. Środki ochrony prawnej reguluje dział VI ustawy.

Rozdział XVII

Ogłoszenie wyników przetargu

1. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, w formie faksu lub

e-mailem zawiadomi o:


  1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy,

  2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

  3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy:

   1. ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

   2. złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.

3. Niezależnie od powyższego ogłoszenie zawierające informacje określone w ust. 1 pkt 1 oraz ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

    1. zostanie zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego http://www.aon.edu.pl

    2. oraz na tablicy ogłoszeń w budynku nr 4 Akademii Obrony Narodowej, adres jak na wstępie.

    3. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Zamawiający zamieści także w Biuletynie Zamówień Publicznych.


Załączniki do SIWZ

 1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.

 2. Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków z art. 22 ustawy oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

 3. Załącznik nr 3 wzór oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy.

 4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o podwykonawcach

 5. Załącznik nr 5– Zobowiązanie do udostępnienia zasobów przez innych Wykonawców

 6. Załącznik nr 6 – Wzór umowy

 7. Załącznik nr 7 – Ceduła z dn. 20.11.2015 r.


SIWZ opracował:

Część merytoryczna Część formalno - prawna
SPECJALISTA SPECJALISTA ZESPOŁU

ZESPOŁU PRACOWNIKÓW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

ZABEZPIECZAJĄCYCH

st. chor. sztab. Janusz MARCINIAK Damian MAGDZIARZ

(Załącznik nr 1 do SIWZ)

......................................

/ pieczęć wykonawcy/
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy