Strona główna

Zawarta w dniu pomiędzy : fw szaltek J. Borek,G. Kowalewski s c


Pobieranie 14.19 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar14.19 Kb.
U M O W A

Zawarta w dniu__________________ pomiędzy :

FW Szaltek J.Borek,G.Kowalewski s.c

z siedzibą w 44-207 Rybnik , ul.Podmiejska , zwanym dalej

" WYNAJMUJĄCYM " reprezentowanym przez :

1.FW Szaltek - Właściciel,

a -----------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

zwanym dalej " NAJEMCA " reprezentowanym przez :

---------------------------------------------------------------------------------

dowód osobisty nr ....................................... wydany przez :

................................................................................................................................

& 1

1.Przedmiotem umowy jest dzierżawa Szalunki Tekko użytych dobudowy :_______________________________________________________

2.Wartość netto dzierżawionych określa

załącznik nr 1

& 2


1.Okres dzierżawy liczony jest od dnia pobrania elementów fundamentowych

do dnia zwrotu włącznie.

2." Najemca " będzie każdorazowo zgłaszał pisemne przedłużenie terminu zwrotu

z dwudniowym wyprzedzeniem.

3. W przypadku zgłoszenia przez " Najemcę " w terminie krótszym niż dwudniowym

termin zwrotu " Wynajmujący " ma prawo odmówić zgody na przedłuże-

nie i żądać zwrotu w terminie umownym.

4.Jeżeli " Najemca " nie zwróci szalunków fundamentowych w wyznaczonym

terminie "Wynajmujący" może zastosować kary umowne określone w & 4.

5."Najemca" zobowiązany jest do powiadomienia i uzyskania zgody

"Wynajmującego" na zmianę miejsca użytkowania przedmiotu umowy.

& 3


1.Elementy szalunków będą wydawane na podstawie zamówienia i upoważnienia

wystawionego imiennie przez "Najemcę" z określeniem adresu budowy.

2.Koszt transportu dzierżawionych elementów ponosi "Najemca"

3."Najemca" zobowiązuje się do korzystania z elementów szalunków

zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcją obsługi, dostarczoną

"Najemcy" wraz z elementami.

4.Zwracane elementy szalunkowe muszą być oczyszczone i zakonserwowane

olejem szalunkowym.

5.W razie stwierdzenia podczas zwrotu ich zabrudzenia i nie zakonserwowania

Najemca" zostanie obciążony kosztami czyszczenia i konserwacji

w wysokości : 50,00 zł/r-h plus koszt oleju szalunkowego

6.Za elementy zagubione lub uszkodzone w okresie najmu "Najemca" zapłaci "Wynajmującemu" ich 100% równowartość podaną w załączniku Nr 1 do umowy.

& 4

1.Z tytułu dzierżawy elementów szalunkowych fundamentowych "Najemca"zobowiązuje się do zapłaty czynszu dobowego

w wysokości :___________________________________________


1a. Wpłacono kaucję

w wysokości :____________________________________

rachunek nr. 61 1090 1766 0000 0001 2086 8240
2.Za każdy dzień zwłoki zwrotu wydzierżawionych elementów naliczony

zostanie czynsz w wysokości 1/30 miesięcznej opłaty.

3.W przypadku zawarcia umowy na okres krótszy niż 1 miesiąc, czynsz

będzie liczony według stawek umownych.

4.Faktury za wynajem wystawiane będą z góry.

5."Najemca" upoważnia "Wynajmującego" do wystawienia Faktury Vat bez

podpisu.

6."Wynajmujący" ma prawo w przypadku zwłoki należności z tytułu dzierżawy

zobowiązać "Najemcę" do zapłaty odsetek w wysokości ustawowej, a także

ma prawo do odebrania sprzętu z placu budowy na koszt "Najemcy" bez

możliwości odwołania się z tytułu poniesionych strat.

7."Wynajmujący" oświadcza, że jest platnikiem VAT-NIP 642-298-13-31

8."Najemca" oświadcza, że jest płatnikiem VAT-NIP ___________________

& 5


1.Przedmiot umowy nie może być podnajmowany ani oddawany

w użytkowanie osobom trzecim.

2."Wynajmujący" zastrzega sobie prawo kontroli sposobu użytkowania szalunków.

3.Wszelkie sposoby będą rozstrzygane przez właściwy terenowo Sąd dla

" Wynajmującego "

4.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie

przepisy Kodeksu Cywilnego.

5.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.

6.Integralną część umowy stanowią :

- załącznik nr 1 - zestawienie wartości dzierżawionych szalunków


7.Termin zwrotu wydzierżawionych szalunków ______________________

8.Okres wynajmu szalunków Tekko minimum 10dni

9.Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach po 1- ym

egzemplarzu dla każdej ze stron.10.Wydawanie i zwrot towaru w godzinach 7-14

WYNAJMUJĄCY NAJEMCA


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość