Strona główna

Zawiercie, dnia 22. 02. 2012r


Data20.06.2016
Rozmiar18 Kb.
Zawiercie, dnia 22.02.2012r

Egz poj.


Nr postępowania ZP-12/2011
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, zawiadamia się


o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Usuwanie, przemieszczanie i holowanie pojazdów na zlecenie KPP w Zawierciu” w wyniku którego
wybrano ofertę złożoną przez firmę: DAN-ZŁOM Dariusz Danek 42-400 Zawiercie ul. Okólna 10

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył Najkorzystniejszą ważną ofertę wg kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskał maksymalną ilość punktów tj. 100 pkt

Do niniejszego postępowania zostały złożone ogólem 4 oferty. W postępowaniu zostały złożone następujące oferty:
Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena

1

DAN-ZŁOM Dariusz Danek 42-400 Zawiercie ul. Okólna 10

1121,10 złotych brutto

2

F.H.U. „MALINA” Robert Malicki 42-400 Zawiercie ul. Nowowierzbowa 9/28

1423,23 złotych brutto

3

Pomoc drogowa „CARSHOL” Marzena Sławek 42-400 Zawiercie ul. Spacerowa 33/17

356,70 złotych brutto

4

Pomoc Drogowa „ANJO-CAR” Andrzej Ciszewski Skałka ul. Leszczynowa 6 42-421 Włodowice


114,38 złotych brutto

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Numer

oferty


Liczba pkt w kryterium

cena001

100 pkt


002

79 pkt

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w dniu 02.03.2012r., zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy


Prawo zamówień publicznych.

Wyk. 1 egz. JC

umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego oraz w miejscu publicznie dostępnym


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość