Zawody Regionalne w skokach przez przeszkody V memoriał Beaty Płachcińskiej X eliminacja Ligi Mazowsza Egzamin Licencyjny kj hippica Polonia Słupno Sobota 27. 06. 2015Pobieranie 22.41 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar22.41 Kb.

Zawody Regionalne w skokach przez przeszkody

V Memoriał Beaty Płachcińskiej
X Eliminacja Ligi Mazowsza

Egzamin Licencyjny
KJ Hippica Polonia Słupno

Sobota 27.06.2015
1. Organizator: Klub Jeździecki Hippica Polonia

ul. Spokojna 1b, 05-250 Słupno

2. Termin: Sobota, 27.06.2015

3. Termin zgłoszeń: do środy 24.06.2015

e-mail: lysykon5@wp.pl

Zgłoszenia na drukach PZJ z podaniem roku urodzenia zawodnika (M, JM,

J, MJ) oraz zgodnych z przepisami PZJ danych o pochodzeniu konia/i.

4. Miejsce zawodów: ul. Spokojna 1b, 05-250 Słupno

Hipodrom 40 x 80 metrów, piasek + trociny

Rozprężalnia piaszczysta

5. Uczestnicy: Zawodnicy i konie zarejestrowani w PZJ lub WZJ oraz w konkursach „open”

zawodnicy bez licencji (nie zarejestrowani).


6. Komisja Sędziowska: Sędzia Główny: Maksym Maksymowicz

Z-ca SG, Sędzia WZJ: Ewa Porębska-Gomółka

Sędziowie: Magda Wojda, Monika Dorf

Sędzia stylu, Kwalifikator: Łukasz Akszak-Okińczyc

Komisarz Zawodów: rotacja sędziów

Gospodarz Toru: Łukasz Akszak-Okińczyc

Lekarz Wet.: Tomasz Nagas
7. Obsługa komputerowa, spiker: Leszek Doraczyński (e-mail: lysykon5@wp.pl; tel. 505 843 018)

Pomiar czasu fotokomórką: Liga Mazowsza

Obsługa medyczna: TP Trans
8. Program zawodów – od godziny 9.00
Konkurs nr 1, „open”, Kuce, dokładności, wys. 60 cm (art. 238.1.1)

Konkurs nr 2, Kuce, dokładności z rozgrywką, wys. 80 cm (art. 238.1.2)

Konkurs nr 3, „open”, kl. LL, z trafieniem w normę czasu, wys. 80 cm (Załącznik S1. Reg. PZJ)

Konkurs nr 4, kl. L, z oceną stylu jeźdźca / Licencyjny, wys. 100 cm (Tab. III Reg. PZJ)

Konkurs nr 5, kl. L, z ustalonym czasem, wys. 100 cm (art.267)

Konkurs nr 6, kl. P, o wzr. stopniu trudności z jokerem (10 przeszkód), wys. 110 cm, (art. 269.5)

Memoriał Beaty Płachcińskiej

Konkurs nr 7, kl. N, zwykły, wys. 120 cm (art. 238.2.1)
Konkursy 1, 2, 3, 5, 6, 7 zaliczane do klasyfikacji Ligi Mazowsza 2015.

Godziny rozpoczęcia poszczególnych konkursów wraz ze wstępnymi listami startowymi

opublikowane będą w przeddzień zawodów na stronach: www.hippicapolonia.pl,

www.adkonie.pl, www.voltahorse.pl, oraz www.horseplanet.pl

9. Zawody rozgrywane zgodnie z Przepisami i Regulaminem PZJ. Zawodników i konie obowiązuje

dokumentacja wg regulaminów i przepisów PZJ. Osoby bez licencji (niezarejestrowane),

w konkursach „open” (towarzyskich), obowiązują: aktualne badania lekarskie, ubezpieczenie NNW

oraz w przypadku osób niepełnoletnich zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.

Konkursy „open” (towarzyskie) rozgrywaną są zgodnie z Uchwałą PZJ z dnia 20.12.2013 oraz

z równą dbałością o konie, zawodników i rywalizację sportową jak konkursy ZR.

10. W przypadku koni w konkursach „open” – wymagany jest minimum paszport urzędowy

z aktualnymi szczepieniami.

11. Zgodnie z Regulaminem B PZJ 2015:

- koń w wieku od 6 lat może startować w konkursach do klasy L1 włącznie trzykrotnie w ciągu dnia

z zachowaniem zasady maksymalnie dwukrotnego startu w jednym konkursie (art. 4 pkt. 3),

- w tym samym konkursie, dwukrotny start konia - pod tym samym lub różnymi zawodnikami - jest

dozwolony w konkursach do klasy L1 włącznie. Jeżeli na tym samym koniu, w tym samym

konkursie startuje ten sam zawodnik, to w konkursach, w których o zwycięstwie decyduje czas

przejazdu, zalicza się tylko wynik pierwszego startu (art. 4 pkt. 4).

12. Nie przewiduje się odprawy technicznej. Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia

dokumentów i wniesienia opłat na min. 1 godzinę przed rozpoczęciem danego konkursu.


13. Opłaty:

- Wpisowe: 120 PLN / koń,

W przypadku startu na jednym koniu dwóch zawodników: 160 PLN/koń,

- Startowe: P – 15 PLN, N – 20 PLN (100% startowego przeznaczone na pulę nagród

finansowych w danym konkursie),

- zgodne z Przepisami B PZJ zmiany na listach startowych powinny być wniesione do 30 minut

przed rozpoczęciem konkursu. Po tym terminie i w innych przypadkach obowiązuje opłata

manipulacyjna w wysokości 30 PLN,

- Organizator nie zapewnia miejsc dla koni oraz paszy.
14. Nagrody:

- puchary dla zwycięzców konkursów, flots dla min. 25% zawodników.

- nagrody rzeczowe w konkursach 1, 2, 3, 4 i 5

- nagrody finansowe w konkursach 6 i 7 – minimum 500-300-200-100-100, przy czym liczba miejsc

nagradzanych może ulec zmianie w zależności od liczby startujących w poszczególnych konkursach

(1-4 konie – 1 miejsce; 5-8 koni – miejsca 1-2; 9-12 koni – miejsca 1-3, 13-16 koni – miejsca 1-4),Ogólna pula nagród: minimum 5.000 PLN.
15. Wstęp na zawody bezpłatny. Katering – bar na terenie zawodów.

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące

powstać w trakcie zawodów oraz w czasie transportu na i po zawodach.

17. Organizator zastrzega sobie prawo do korekt w programie i propozycjach zawodów.

18. Zawody zatwierdzone przez WMZJ.
KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobrostan konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia oraz transportu.

II. Konie i jeźdźcy muszą być zdrowi, kompetentni i wytrenowani, zanim wezmą udział w zawodach. Dotyczy to także stosowanych leków, środków medycznych oraz zabiegów chirurgicznych zagrażających dobrostanowi konia lub ciąży klaczy, oraz przypadków nadużywania pomocy medycznej.

III. Zawody nie mogą zagrażać dobrostanowi konia. Należy zwracać szczególną uwagę na teren zawodów, stan techniczny podłoża, warunki stajenne i atmosferyczne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo, także podczas podroży powrotnej z zawodów.IV. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej, leczenia obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.

V. Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy