Zdpk 5/271/68/10 Kraków, 10-01-2011r. Zawiadomienie o wyniku postępowaniaPobieranie 27.15 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar27.15 Kb.

ZDPK 5/271/68/10 Kraków, 10-01-2011r.

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego zawiadamia , że wyłoniono najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych powiatu krakowskiego w 2011 r. z podziałem na Zadania.

W związku z powyższym Zamawiający zawiadamia iż:
Zadanie nr 1

1.  Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę p.n. „DROPEL” s.c. Andrzej Grzesik, Katarzyna Przyjemska-Grzesik 31-306 Kraków, ul. Niska 2, ponieważ uzyskała najwyższą ilość punktów zgodnie z podanym kryterium (cena - 100%) spośród ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu na Zadanie nr 1.

2.  W niniejszym postępowaniu ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy, których oferty uzyskały następującą punktację zgodnie z podanym kryterium (cena -100 %):

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu

Numer oferty

Nazwa Wykonawcy

Liczba pkt

w kryterium      cena1

„DROPEL” s.c. Andrzej Grzesik, Katarzyna Przyjemska-Grzesik 31-306 Kraków, ul. Niska 2

100,00

2

„WALKOR” Zakład Robót   Drogowych i Ogólnobudowlanych Ordys Lucjan, 31-872 Kraków, os. Dywizjonu 303 19/100

75,65

3

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 30-556 Kraków, ul. Wodna 4

58,98

4

„Budostal – 5 S.A. 31-587 Kraków, ul. Na Nałęczu 1

77,00


Zadanie nr 2

1. Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę p.n. „DROPEL” Sp. z o.o.  32-082 Bolechowice, ul. Jurajska 13, ponieważ uzyskała najwyższą ilość punktów  zgodnie z podanym kryterium (cena - 100%) spośród ważnych ofert biorących udział w  przedmiotowym postępowaniu na Zadanie nr 2.

2.   W niniejszym postępowaniu ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy, których oferty       uzyskały następującą punktację zgodnie z podanym kryterium (cena -100 %):
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu

Numer oferty

Nazwa Wykonawcy

Liczba pkt

w kryterium      cena1

„DROPEL” Sp. z o.o. 32-082 Bolechowice, ul. Jurajska 13

100,00

2

Zakład projektowania i Wykonawstwa Robót Drogowych mgr inż. Władysław Janik 32-300 Olkusz, ul. Legionów Polskich 36/82

80,26

3

Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowo Mostowe "DROG-BUD" Franciszek Fryc 34-116 Spytkowice, ul. Zamkowa 3

74,21


Zadanie nr 3

1. Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę p.n. Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowo Mostowe "DROG-BUD" Franciszek Fryc 34-116 Spytkowice, ul. Zamkowa 3 ponieważ uzyskała najwyższą ilość punktów zgodnie z podanym kryterium (cena - 100%) spośród ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu na Zadanie nr 3.

2. W niniejszym postępowaniu ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy, których oferty uzyskały następującą punktację zgodnie z podanym kryterium (cena -100 %):

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu

Numer oferty

Nazwa Wykonawcy

Liczba pkt

w kryterium      cena1

Firma Wielobranżowa „MATRAB” Marian Kaptur 32-410 Dobczyce, ul. Zarabie 21a

99,04

2

P.H.U. ”GOHARIK” Sp. z o.o. 32-590 Libiąż, ul. Górnicza 9/42 Adres korespondencyjny: 32-700 Bochnia, ul. Chodenicka 39

76,68

3

Rejon Utrzymania i Budowy Dróg Spółka z o.o. 30-130 Kraków, Lucjana Rydla 57

61,35

4

Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe „WĄS – BUD” Józef Wąsowicz 32-420 Gdów Nr 711

73,36

5

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 30-556 Kraków, ul. Wodna 4

64,17

6

Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowo Mostowe "DROG-BUD" Franciszek Fryc 34-116 Spytkowice, ul. Zamkowa 3

100,00

W związku z powyższym, informujemy, że zawarcie umowy z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą na poszczególnym Zadaniu, nastąpi w dniu 17-01-2011r w godz. 900 - 1400 w siedzibie Zamawiającego, Kraków, ul. Włościańska 4.

Jednocześnie informujemy , że Wykonawca, zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto .

Podpisał:Dyrektor: mgr inż. Andrzej Pałach


Otrzymują:


 1. „DROPEL” s.c. Andrzej Grzesik, Katarzyna Przyjemska-Grzesik  31-306 Kraków, ul. Niska 2

 2. „DROPEL” Sp. z o.o. 32-082 Bolechowice, ul. Jurajska 13

 3. „WALKOR” Zakład Robót Drogowych i Ogólnobudowlanych       Ordys Lucjan 31-872 Kraków, os. Dywizjonu 303 19/100

 4. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 30-556 Kraków, ul. Wodna 4

 5. „Budostal – 5 S.A. 31-587 Kraków, ul. Na Nałęczu 1

 6. Zakład projektowania i Wykonawstwa Robót Drogowych mgr inż. Władysław Janik 32-300 Olkusz, ul. Legionów Polskich 36/82

 7. Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowo Mostowe "DROG-BUD" Franciszek Fryc 34-116 Spytkowice, ul. Zamkowa 3

 8. Firma Wielobranżowa „MATRAB” Marian Kaptur 32-410 Dobczyce, ul. Zarabie 21a

 9. P.H.U. ”GOHARIK” Sp. z o.o. 32-590 Libiąż, ul. Górnicza 9/42

Adres korespondencyjny: 32-700 Bochnia, ul. Chodenicka 39

 1. Rejon Utrzymania i Budowy Dróg Spółka z o.o. 30-130 Kraków, Lucjana Rydla 57

 2. Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe „WĄS – BUD” Józef Wąsowicz 32-420 Gdów Nr 711: przetargi arch -> Archiwum-2010r
Archiwum-2010r -> Kraków: Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2121K w miejscowości Morawica, Aleksandrowice wraz z wykonaniem kanalizacji sanitarnej. Numer ogłoszenia: 174652 2010; data zamieszczenia: 18. 06. 2010
przetargi arch -> Warszawa Solec 93 Pismo: dzp/10/2010/6 Warszawa, 2010-04-09 Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie „przetarg nieograniczony”
przetargi arch -> Odpowied ź nr 2 na zapytania w sprawie siwz
przetargi arch -> Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Solec Dział Zamówień Publicznych
Archiwum-2010r -> Zdpk 5/271/01/10 Kraków, 02. 03. 2010 r
przetargi arch -> Zdpk 5a/271/30/12 Kraków, 15. 10. 2012 r Zawiadomienie o wyniku postępowania
przetargi arch -> Zdpk 5a/271/24/11 Kraków, 12. 10. 2011 r Zawiadomienie o wyniku postępowania
przetargi arch -> Zawiadomienie o rostrzygnięciu postępowania konkursowego nr 14/2011
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy