Strona główna

Zdrowaś Maryjo… Wierzę w Boga… (Skład Apostolski)


Pobieranie 42.02 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar42.02 Kb.

 1. MODLITWY:

 1. Ojcze nasz…

 2. Zdrowaś Maryjo…

 3. Wierzę w Boga… (Skład Apostolski)

 4. Pod Twoją obronę…

 5. Akt wiary, nadziei, miłości i żalu.

 6. Tajemnice Różańca i sposób odmawiania.

 7. Koronka do Miłosierdzia Bożego i sposób odmawiania.

 8. Stacje Drogi Krzyżowej i treść jednej stacji.

 9. Anioł Pański…

 10. Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia…
 1. MAŁY KATECHIZM:

 1. Dwa przykazania miłości:

Będziesz miłował Pana Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem.

Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. 1. Trzy cnoty boskie: wiara, nadzieja, miłość.

 2. Cztery cnoty główne: roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie, męstwo..

 3. Ostateczne rzeczy człowieka: śmierć. sąd Boży, niebo albo piekło.

 4. Najważniejsze dobre uczynki: modlitwa, post, jałmużna.

 5. Pięć warunków dobrej spowiedzi;

1. Rachunek sumienia.

2. Żal za grzechy.

3. Mocne postanowienie poprawy.

4. Szczera spowiedź.

5. Zadośćuczynienie Bogu i bliźnim


 1. Pięć przykazań kościelnych:

1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.

2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.

3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.

4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych,


a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.

5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła. 1. Główne prawdy wiary:

1. Jest jeden Bóg.

2. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.

3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.

5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.

6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.
 1. Siedem sakramentów świętych:

1. Chrzest. 2. Bierzmowanie. 3. Najświętszy Sakrament. 4. Pokuta.

5. Namaszczenie chorych. 6. Kapłaństwo. 7. Małżeństwo  1.  Siedem darów Ducha Świętego:

1. Dar mądrości.

2. Dar rozumu.

3. Dar rady.

4. Dar męstwa.

5. Dar umiejętności.

6. Dar pobożności.

7. Dar bojaźni Bożej


 1. Siedem grzechów głównych:

1. Pycha.

2. Chciwość.

3. Nieczystość.

4. Zazdrość.

5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu.

6. Gniew.

7. Lenistwo w służbie Bożej.


 1. Osiem błogosławieństw:

1. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie.

2. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni.

3. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.

4. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.

5. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

6. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

7. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

8. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie (Mt 5, 3—10). 1. Dziesięć przykazań Bożych:

Jam jest Pan Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.

2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.

3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

4. Czcij ojca swego i matkę swoją.

5. Nie zabijaj.

6. Nie cudzołóż.

7. Nie kradnij.

8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

 1. PODSTAWOWE WIADOMOŚCI:

 1. Kto to jest Pan Bóg?
  Pan Bóg jest to Duch nieskończenie doskonały; Stworzyciel nieba i ziemi, od którego pochodzi wszelkie dobro.

 2. Skąd wiemy, że Bóg istnieje?:
  - z istnienia świata i wszelkiego ładu na świecie,
  - z przekonania prawie wszystkich ludzi,
  - z własnego sumienia,
  - z Objawienia Bożego.

 3. Jakie przymioty posiada Pan Bóg?
  Pan Bóg jest:
  - wieczny - zawsze był, jest i będzie,
  - wszechmocny - wszystko może czynić co chce,
  - niezmienny - zawsze jest ten sam,
  - najmądrzejszy - wszystko co robi jest mądre i dobre,
  - święty - złego nie chce, grzechem się brzydzi,
  - najsprawiedliwszy - za dobre wynagradza i za złe karze,
  - najmiłosierniejszy - pragnie zbawienia wszystkich ludzi.

 4. Kim jest Jezus Chrystus?
  Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia

 5. Skąd wiemy, że Jezus Chrystus jest Bogiem?
  O tym, że Jezus Chrystus jest Bogiem wiemy, gdyż:
  - powiedział o tym Bóg Ojciec,
  - zaświadczyli to Apostołowie,
  - wyznał to niejednokrotnie sam Pan Jezus,
  - swoje wyznanie potwierdził Pan Jezus cudami, zwłaszcza zmartwychwstaniem.

 6. Co wysłużył nam Chrystus umierając na krzyżu?
  Chrystus umierając na krzyżu wysłużył nam:
  - łaskę Bożą,
  - życie wieczne.

 7. Kim jest Duch Święty?
  Duch Święty jest to trzecia Osoba Boska, która pochodzi od Ojca i Syna.

 8. Kiedy Duch Święty zstąpił na Apostołów?
  Duch Święty zstąpił na Apostołów w postaci ognistych języków w dzień Zielonych Świąt, 10 dnia po Wniebowstąpieniu, w 50 dniu od Zmartwychwstania.

 9. Kiedy Duch Święty zstępuje na nas?
  Duch Święty zstępuje na nas już przy chrzcie świętym, a w szczególny sposób napełnia nas sobą w sakramencie bierzmowania.

 10. Kim są aniołowie?
  Aniołowie są to duchy, które mają rozum i wolną wolę, a nie mają ciała.

 11. Kto to są złe duchy?
  Złe duchy są upadłymi aniołami, którzy dobrowolnie odrzucili służbę Bogu.

 12. Kto to jest człowiek?
  Człowiek jest najdoskonalszym stworzeniem Boga na ziemi. Jest to jedna całość ciała i duszy nieśmiertelnej.
 1. Co to jest Kościół, kto i w jakim celu go założył?

Kościół katolicki jest to:
a) Zjednoczenie chrześcijan, którzy pod przewodnictwem Papieża dążą do zbawienia przez wyznawanie tej samej wiary i przyjmowanie tych samych sakramentów św.
b) Lud Boży wybrany przez Boga, mający specjalne zadanie do spełnienia - uczyć o Bogu i być znakiem Boga,
c) Ciało Mistyczne Jezusa Chrystusa, czyli żywy organizm, którego głową jest Chrystus, członkami ludzie ochrzczeni połączeni z Nim życiem Bożym

d) Owczarnia Pana Jezusa i Rodzina Boża.


Kościół katolicki założył Pan Jezus, gromadząc wiernych, wybierając z nich 12 Apostołów i ustanawiając św. Piotra widzialną Głową Kościoła.

 1. Jakie cechy posiada Kościół katolicki?
  Kościół katolicki posiada następujące cechy:
  1) jest jeden,
  2) święty,
  3) powszechny (katolicki),
  4) apostolski.

 2. Co to jest grzech?
  Grzech jest to świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych. Jest obrazą Pana Boga, niewdzięcznością wobec dobrego Stwórcy, raną zadaną Kościołowi i krzywdą, którą człowiek sam sobie wyrządza

 3. Co to jest grzech ciężki, lekki.?
  Grzech ciężki polega na tym, że człowiek przekracza przykazania Boże lub kościelne w rzeczy ważnej. Świadomie, czyli z poznaniem złego i całkiem dobrowolnie.
  Grzech lekki polega na tym, że człowiek przekracza przykazania Boże lub kościelne w rzeczy mniej ważnej albo przekracza je w rzeczy ważnej, lecz niezupełnie świadomie lub niezupełnie dobrowolnie.

 4. Co to jest sumienie?
  Sumienie jest to głos duszy, który mówi: „to czyń, bo dobre, tamtego nie czyń, bo złe".

 5. Co to jest łaska Boża?
  Łaska Boża jest to dar nadprzyrodzony, którego Pan Bóg udziela nam do zbawienia.

 6. Co to jest łaska uświęcająca?
  Łaska uświęcająca jest to dar Boży, który daje nam życie nadprzyrodzone i czyni nas dziećmi Bożymi - jest to życie Boże w nas.

 7. Co to jest łaska uczynkowa?
  Łaska uczynkowa jest to pomoc Boża do spełniania dobrych uczynków.

 8. Co to jest sakrament?
  Sakrament jest to znak widzialny, który z ustanowienia Pana Jezusa daje nam łaskę Bożą, jest to nasze spotkanie z Chrystusem.

 9. Co to jest chrzest?

Jest to pierwszy i najważniejszy sakrament, który gładzi grzech pierworodny, daje nam łaskę Bożą, czyni nas dziećmi Bożymi i włącz nas do Kościoła.

 1. Co to jest bierzmowanie?

Jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swoją mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.


 1. Co to jest Najświętszy Sakrament?

Najświętszy Sakrament czyli Eucharystia, jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina.

 1. Co to jest pokuta?

Jest to sakrament, w którym kapłan w zastępstwie Chrystusa odpuszcza nam grzechy popełnione po chrzcie świętym.

 1. Co to jest namaszczenie chorych?

Jest to sakrament, w którym chory otrzymuje umocnienie do przeżywania choroby.

 1. Co to jest kapłaństwo?

Kapłaństwo jest to sakrament, który daje władzę głoszenia Słowa Bożego, składania Ofiary Mszy Świętej i udzielania sakramentów świętych.

 1. Co to jest sakrament małżeństwa?

Sakrament małżeństwa jest to nierozerwalny związek ochrzczonych: mężczyzny
i kobiety, których Chrystus uświęca i uzdalnia do spełniania obowiązków małżeńskich i rodzinnych.

 1. Wiadomości o Piśmie Świętym:

- Pismo Święte jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, zawierających Słowo Boże skierowane do człowieka i Boży plan zbawienia ludzi.

- Pierwszorzędnym autorem Pisma Świętego jest Duch Święty, natomiast drugorzędnym są ludzie natchnieni przez Niego.

- Pismo Święte dzieli się na Stary i Nowy Testament. Stary zawiera 46 ksiąg, a Nowy 27 księgi, razem 73 księgi.

- Najważniejszymi księgami Pisma Świętego są cztery Ewangelie: Mateusz, Marka, Łukasza i Jana, ponieważ opisują życie i nauczanie Pana Jezusa. 1. Co to jest Msza święta?

Msza Święta jest Ofiarą Nowego Testamentu, w której Pan Jezus ofiaruje się za nas swemu Ojcu pod postaciami chleba i wina, jest to uobecnienie Ofiary Krzyżowej Pana Jezusa.

 1. Z jakich części składa się Msza Święta?

Msza Święta składa się z:

a) Liturgii Słowa,


b) Liturgii Ofiary: przygotowanie darów ofiarnych, dokonanie ofiary (przeistoczenie), uczta ofiarna (Komunia Święta), dziękczynienie.

 1. Jakich łask udziela bierzmowanie?
  - Pomnaża łaskę uświęcającą.

- Wyciska na duszy niezatarty znak wyznawcy Chrystusa.
- Daje siedem darów Ducha Świętego.
- Daje łaskę uczynkową, abyśmy wiarę mężnie wyznawali, bronili jej i według niej
żyli.

33. Jak należy przygotować się do sakramentu bierzmowania?
- Poznać najważniejsze prawdy wiary.

- Modlić się o dary Ducha Świętego.


- Wyrabiać w sobie pobożność, pracowitość, silną wolę, życzliwość.
- Wybrać sobie patrona.

- Poprosić świadka do bierzmowania.

- Oczyścić duszę z grzechów.


 1. PRZEBIEG OBRZĘDU BIERZMOWANIA:

 1. Wyrażenie woli przyjęcia sakramentu przez kandydatów:

PRAGNIEMY, ABY DUCH ŚWIĘTY, KTÓREGO OTRZYMAMY, UMOCNIŁ NAS DO MĘŻNEGO WYZNAWANIA WIARY I DO POSTĘPOWANIA WEDŁUG JEJ ZASAD”.

 1. Odnowienie przyrzeczeń chrztu świętego.

 2. Modlitwa biskupa i kapłanów o zstąpienie Ducha Świętego.

 3. Nałożenie rąk Ks. Biskupa na głowę i namaszczenie krzyżmem świętym czoła.

 4. Dialog: Ks. Biskup: Przyjmij znamię darów Ducha Świętego.

Kandydat : Amen.

Ks. Biskup: Pokój z Tobą.Kandydat : I z duchem Twoim.


 1. ŻYCIE KOŚCIOŁA:

 1. Kto jest niewidzialną Głową Kościoła?

Niewidzialna Głowa Kościoła jest jego Założyciel, czyli Jezus Chrystus.

 1. Kto jest widzialną Głową Kościoła?

Widzialną Głową Kościoła jest każdorazowy następca św. Piotra, obecnie Papież Benedykt XVI.

 1. Jak przedstawia się organizacja Kościoła?

 1. Metropolia - skupia kilka diecezji, na jej czele stoi Arcybiskup - Metropolita.

 2. Diecezja - okręg kościelny, którym zarządza Biskup Ordynariusz, mający do pomocy Biskupów Pomocniczych.

 3. Dekanat - skupia kilkanaście parafii i przewodzi mu Ksiądz Dziekan.

 4. Parafia – najmniejsza wspólnota kościelna, na jej czele stoi Ksiądz Proboszcz.

 1. Nasza Archidiecezja:

 1. Należymy do Archidiecezji Krakowskiej, siedzibą biskupa jest Kraków.

 2. Nasz Arcybiskup - Metropolita to Eminencja Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz (wieloletni kapelan Ojca Świętego bł. Jana Pawła II).

 3. Biskupi Pomocniczy to: - Ekscelencje Ks. Biskup Jan Szkodoń, Ks. Biskup Damian Muskus, Ks. Biskup Grzegorz Ryś, Ks. Biskup Jan Zając.

 4. Biskup Senior to: Ksiądz Kardynał Franciszek Macharski.

 5. Nasz Dekanat to Bolechowice, a Dziekanem jest Ks. Prałat Stanisław Kozieł.

 1. Nasza parafia jest pod wezwaniem Świętego Franciszka z Asyżu. Proboszczem jest Ksiądz Kanonik Krzysztof Burdak.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość