Strona główna

Zdrowie publiczne Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Władze Wydziałowe


Pobieranie 4.21 Mb.
Strona1/57
Data19.06.2016
Rozmiar4.21 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   57
Program studiów

na studiach I stopnia na kierunku Zdrowie publiczne
Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Władze Wydziałowe http://wnoz.wum.edu.pl/wladze

Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów
Nazwa kierunku studiów

Zdrowie publiczne


Poziom kształcenia

Studia pierwszego stopnia


Profil kształcenia

Ogólnoakademicki


Forma studiów

Studia stacjonarne


Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta

Licencjat zdrowia publicznegoPrzyporządkowanie do obszaru lub obszarów kształcenia


Obszar kształcenia w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej

Dziedziny (nauki lub sztuki) i dyscyplin (naukowych lub artystycznych), do których odnoszą się efekty kształcenia

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Dziedzina nauk o zdrowiu

Ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia (typowe miejsca pracy) i kontynuacji kształcenia przez absolwentów studiów


Absolwent posiada wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych oraz nauk medycznych. Rozumie podstawowe problemy zdrowia publicznego, systemy opieki zdrowotnej oraz polityki zdrowotnej Polski i krajów Unii Europejskiej. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk społecznych i medycznych.
Absolwent posiada umiejętności w zakresie: rozpoznawania biologicznych i środowiskowych uwarunkowań zdrowia człowieka, zbiorowości ludzi oraz wzajemnych między nimi relacji; rozpoznawania biologicznych, środowiskowych, demograficznych, społecznych i psychologicznych zagrożeń zdrowia zbiorowości ludzi; realizowania ustawowych kontroli i ocen stanu sanitarno-epidemiologicznego społeczeństwa i środowiska na szczeblu regionalnym; komunikowania wyników ocen stanu sanitarno-epidemiologicznego jednostkom nadrzędnym; gromadzenia danych o sytuacji zdrowotnej zbiorowości; realizowania programów dotyczących profilaktyki oraz opieki i rehabilitacji psychospołecznej; wdrażania i koordynowania programów oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia; gromadzenia danych dotyczących ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia w środowisku lokalnym oraz korzystania z fachowego piśmiennictwa obcojęzycznego.
Absolwent posiada kompetencje do zajmowania wykonawczych stanowisk w zakładach opieki zdrowotnej oraz do realizowania świadczeń zdrowotnych i pełnienia funkcji związanych z promocją i ochroną zdrowia w instytucjach państwowych, samorządowych, społecznych i prywatnych. Zdobyte kwalifikacje umożliwiają zatrudnienie absolwenta w zakładach opieki zdrowotnej, oraz instytucjach zajmujących się szeroko rozumianą ochroną i promocją zdrowia.

Efekty kształcenia
Tabela efektów obszarowych kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejSymbol efektu obszarowego

Osoba posiadająca kwalifikacje pierwszego stopnia:

Wiedza

M1_W01

Posiada wiedzę w zakresie fizykochemicznych i biologicznych podstaw nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów

M1_W02

Posiada ogólną znajomość budowy i funkcji organizmu człowieka

M1_W03

Zna metody oceny stanu zdrowia oraz objawy i przyczyny wybranych zaburzeń i zmian chorobowych w zakresie niezbędnym dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów

M1_W04

Zna podstawowe pojęcia i mechanizmy psychospołeczne związane ze zdrowiem i jego ochroną w zakresie niezbędnym dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów.

M1_W05

Zna teoretyczne podstawy działań interwencyjnych wobec jednostek oraz grup społecznych.

M1_W06

Zna zasady promocji zdrowia i zdrowego trybu życia.

M1_W07

Zna mechanizm działania i skutki uboczne zabiegów fizycznych i aktywności ruchowych stosowanych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów.

M1_W08

Zna prawne, organizacyjne i etyczne uwarunkowania wykonywania działalności zawodowej w ramach studiowanego kierunku studiów.

M1_W09

Zna miejsce dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, w ramach organizacji systemu ochrony zdrowia na poziomie krajowym.

M1_W10

Ma podstawową wiedzę i zna terminologię nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej w zakresie niezbędnym dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów.

M1_W11

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.

M1_W12

Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów

Umiejętności

M1_U01

Posiada umiejętności techniczne, manualne i ruchowe związane ze studiowanym kierunkiem studiów

M1_U02

Potrafi posługiwać się podstawowym sprzętem i aparaturą stosowanymi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów

M1_U03

Potrafi komunikować się z jednostką oraz grupą społeczną w zakresie związanym ze studiowanym kierunkiem studiów

M1_U04

Potrafi identyfikować problemy pacjenta, klienta oraz grupy społecznej

M1_U05

Potrafi podjąć działania diagnostyczne, profilaktyczne, pielęgnacyjne, terapeutyczne i edukacyjne odpowiadające potrzebom jednostki oraz grupy społecznej właściwe dla studiowanego kierunku studiów

M1_U06

Potrafi korzystać z technik informacyjnych w celu pozyskiwania i przechowywania danych

M1_U07

Potrafi identyfikować błędy i zaniedbania w praktyce

M1_U08

Potrafi interpretować dane liczbowe związane z zawodem właściwym dla studiowanego kierunku studiów

M1_U09

Potrafi prowadzić dokumentację dotyczącą jednostek, instytucji oraz podejmowanych działań

M1_U10

Potrafi planować, projektować i realizować działania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, z uwzględnieniem obowiązujących norm oraz dostępnych warunków

M1_U11

Posiada specjalistyczne umiejętności ruchowe z zakresu wybranych form aktywności fizycznej (rekreacyjnych, zdrowotnych, sportowych i estetycznych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów

M1_U12

Posiada umiejętność przygotowania pisemnego raportu w oparciu o własne działania lub dane źródłowe

M1_U13

Posiada umiejętność prezentowania w formie ustnej wyników własnych działań i przemyśleń

M1_U14

Ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Kompetencje społeczne

M1_K02

Jest świadoma własnych ograniczeń i wie, kiedy zwrócić się do ekspertów

M1_K03

Okazuje szacunek wobec pacjenta, klienta, grup społecznych oraz troskę o ich dobro

M1_K04

Potrafi wspótdziatać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

M1_K05

Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

M1_K06

Potrafi rozwiązywać najczęstsze problemy związane z wykonywaniem zawodu

M1_K07

Realizuje zadania w sposób zapewniający bezpieczeństwo własne i otoczenia, w tym przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy

M1_K08

Potrafi formułować opinie dotyczące pacjentów, klientów, grup społecznych w kontekście związanym z wykonywaniem zawodu

M1_K09

Dba o poziom sprawności fizycznej niezbędnej dla wykonywania zadań właściwych dla działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   57


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość