Strona główna

Zeszyt 8 (1-2) 2009 Technica Agraria


Pobieranie 14.49 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar14.49 Kb.
zeszyt 8 (1-2) 2009 Technica Agraria

3-10
Kiełkowanie nasion amarantusa odmian Aztek i Rawa w różnych temperaturach


Agata Dziwulska-Hunek, Krzysztof Kornarzyński
Streszczenie. Amarantus jest jedną z najstarszych roślin uprawnych na świecie, pochodzący z Ameryki Południowej, często nazywany zbożem XXI wieku. Czas jego wegetacji wynosi 160 dni. Temperatura optymalna wegetacji znajduje się w zakresie 26–28°C, wzrost i rozwój zachodzi w temperaturach rzędu od 16°C do 35°C. Pomiary kiełkowania nasion przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych. Proces kiełkowania nasion amarantusa odmian Aztek i Rawa przeprowadzony został na szalkach Petriego, w komorze klimatycznej, w temperaturach: 10°, 12°, 15°, 20°, 25°, 35°, 45° i 55°C, bez dostępu światła. Każda próba liczyła po 100 nasion i doświadczenie (kiełkowanie) przeprowadzone zostało w pięciu powtórzeniach. Do opisu matematycznego kinetyki kiełkowania nasion użyto funkcję logistyczną w postaci: NT = NK [1+exp(β – Kt)]-1. Kiełkowanie nasion amarantusa obu odmian, dla wszystkich rodzajów stymulacji i próbek kontrolnych było najwyższe w temperaturze ok. 20°C i ok. 42°C, a najniższe w temperaturze 10°C.
Słowa kluczowe: nasiona amarantusa, kiełkowanie, temperatura, model matematyczny
Germination of amaranth seeds cv. Aztek and Rawa at various temperatures
Abstract. Amaranth is one of the oldest crop plants in the world, originating from South America and more and more frequently referred to as the cereal of the 21st Century. The period of amaranth vegetation is 160 days. The optimum temperature during vegetation is 26–28°C, and it grows and develops the best within the temperature range of 16°C to 35°C. In the laboratory experiment the germination capacity of seeds was determined. Amaranth seeds were sown on Petri dishes, at 100 seeds per dish in a climate – controlled chamber at temperatures of 10°C, 12°C, 15°C, 20°C, 25°C, 35°C, 45°C, 55°C, in total darkness. Parameters of seeds germination of amaranth cv. Aztek was obtained by modeling of logistic curve: NT = NK [1+exp(β – Kt)]-1. Germination of amaranth seeds of both cultivars, for all the kinds of stimulation and for the control samples, was the highest at temperatures of ca. 20°C and ca. 42°C, and the lowest at 10°C.
Key words: seeds of amaranth, germination, temperature, mathematical model

11-22
Budownictwo inwentarskie w Polsce – stan i tendencje zmian


Edmund Lorencowicz, Adam Włodarczyk
Streszczenie. W polskim rolnictwie użytkowanych jest 3,8 mln budynków inwentarskich o wartości 70 mld zł. Stopień zużycia wynosi 75%. Roczny poziom nakładów inwestycyjnych wzrósł w latach 2000–2006 z ok. 700 mln do 1300 mln zł. Przewidywany jest dalszy wzrost nakładów, jednak jego tempo w najbliższych 2–3 latach będzie niższe niż dotychczas.
Słowa kluczowe: budownictwo inwentarskie, inwestycje w rolnictwie
Farm buildings in Poland – present status and trends of changes
Abstract. In polish agriculture are used about 2.8 millions of farm buildings with value 70 000 millions PLN. The degree of consumption is about 75%. The yearly investment input in years 2000–2006 reached from 700 mln to 1 300 mln PLN. It is anticipated that investment input will grow, but with lower rate than actually.
Key words: farm buildings, investment in agriculture

23-32
Wpływ wybranych parametrów suszenia jabłek promieniami podczerwonymi na ich zdolność do pochłaniania wody


Andrzej Wesołowski
Streszczenie. W pracy przedstawiono wyniki badań zdolności rehydracyjnych suszu z jabłek odmiany Lobo suszonych promieniami podczerwonymi. Zastosowano cztery różne zestawy promienników o łącznej mocy 200, 550, 900 i 1250 W każdy. Jako materiał badawczy zastosowano plastry wycięte z jabłek. Po osiągnięciu przez materiał równowagowej zawartości wody susz zanurzano w wodzie destylowanej o temperaturze 20ºC. Stwierdzono, że najwyższy w badanym zakresie współczynnik rehydracji RC osiągnął materiał suszony promieniowaniem podczerwonym o mocy 550 W. Nie stwierdzono istotnej różnicy współczynnika rehydracji dla materiału suszonego promiennikami o mocy 900 W i 1250 W.
Słowa kluczowe: suszenie, promieniowanie podczerwone, rehydracja, owoce, jabłka
The influence of some chosen parameters of infrared radiation dehydration of apples on their ability
of absorbing water
Abstact. This elaboration shows the results of research work on rehydration ability of Lobo apples, that had been dehydrated with infrared radiation. Four different sets of infrared radiators were used: the total power of 200, 550, 900, 1250 W each set. Slices taken from apples were the samples. After the level of water balance had been reached by the samples, they were plunged in distillated water of the temperature of 20°C. The highest rehydration coefficient RC was reached by the sample that had been dehydrated with infrared radiation of 550 W. No real difference of rehydration coefficient RC was found for the samples that had been dehydrated with infrared radiation of 900 W and 1250 W.
Key words: dehydration, infrared radiation, rehydration, fruits, apples
33-39
Wielkość jednorazowo przewożonych ładunków w zależności od rodzaju ładunku i wielkości sprzedaży produkcji
Stanisław Kokoszka
Streszczenie. Przeprowadzone badania i analiza uzyskanych wyników pozwoliły na ocenę wielkości jednorazowo przewożonych wielkości ładunków w zależności od rodzaju ładunku i wielkości sprzedaży produkcji. Analiza ta może stać się pomocna przy planowaniu zakupu nowych środków transportowych w kontekście ładowności i jej wykorzystania.
Słowa kluczowe: wielkość ładunku, wykorzystanie ładowności, masa przewozowa, transport rolniczy, środki transportowe
The amount of single transported loads depending on the type of load and the size of production sales
Abstract. The research done and the analysis of the results allowed to assess single transported lots – size of loads depending on the type of load and the size of production sales. This analysis may become helpful in planning of purchases of new means of transport in the context of load capacity and its use.
Key words: load size, use of load capacity, transport mass, agricultural transport, transport means


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość