Strona główna

Zgromadzenie plenarne


Pobieranie 162.62 Kb.
Strona1/5
Data18.06.2016
Rozmiar162.62 Kb.
  1   2   3   4   5PL

Rue Belliard/Belliardstraat 99 — 1040 Bruxelles/Brussel — BELGIQUE/BELGIË

tel. +32 25469011 — faks +32 25134893 — internet: http://www.eesc.europa.eu


Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Bruksela, 27 lipca 2010 r.
ZGROMADZENIE PLENARNE
14-15 lipca 2010 r.

ZESTAWIENIE PRZYJĘTYCH OPINIIDokument ten dostępny jest we wszystkich językach urzędowych na stronie internetowej Komitetu pod poniższym adresem:
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.home#/boxTab1-2

Z treścią omawianych opinii można się zapoznać przy użyciu wyszukiwarki Komitetu:
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.opinions-search

Spis treści:1. DEMOKRACJA I OBYWATELSTWO 3

2. ZATRUDNIENIE I SPRAWY SPOŁECZNE 4

3. GOSPODARKA I FINANSE 8

4. PRZEMYSŁ I KONIUNKTURA 10

5. RYNEK WEWNĘTRZNY 14

6. AZYL I IMIGRACJA 16

7. TRANSPORT 18

8. ENERGIA 20

9. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY 23

10. KONKURENCJA I OCHRONA KONSUMENTÓW 25

11. PRAWO I PROCEDURY 26

12. POLITYKA REGIONALNA 27

13. STOSUNKI ZEWNĘTRZNE 29

14. RYBOŁÓWSTWO I GOSPODARKA MORSKA 32


Obrady Zgromadzenia Plenarnego odbywały się w dniach 14-15 lipca 2010 r. Pierwszego dnia uczestniczył w nich Michel BARNIER, komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług, który przedstawił inicjatywy Komisji w zakresie rynku wewnętrznego oraz międzynarodowych rynków kapitałowych.


Z kolei w czwartek 15 lipca Olivier CHASTEL, sekretarz stanu do spraw europejskich w rządzie Belgii, przedstawił Zgromadzeniu program prac i priorytety prezydencji belgijskiej w Radzie Unii Europejskiej.
Ponadto na sesji plenarnej zaprezentowano raport informacyjny na temat wniosków z tegorocznej edycji odbywającej się co dwa lata konferencji EKES-u „Kształcenie na rzecz walki z wykluczeniem społecznym”.
Na tej sesji plenarnej dokonano także przeglądu regulaminu wewnętrznego, by uwzględnić zwłaszcza przepisy nowego Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Podczas sesji plenarnej przyjęto następujące opinie:

1.DEMOKRACJA I OBYWATELSTWO

 • Inicjatywa obywatelska


Sprawozdawca generalny: Anne-Marie SIGMUND (Inne Podmioty – AT)
Dokumenty: COM(2010) 119 wersja ostateczna – 2010/0074 (COD) – CESE 993/2010
Główne punkty:
Komitet z zadowoleniem przyjmuje podstawowe zasady wniosku Komisji, a w szczególności trzyetapową formalną rejestrację, merytoryczną ocenę dopuszczalności i ocenę polityczną.
Komitet postrzega swoją rolę na dwa sposoby: po pierwsze, jako pomocy ułatwiającej wyłanianie się inicjatyw obywatelskich, która umożliwia tworzenie sieci, ewentualne organizowanie spotkań itp., a po drugie, jako instytucjonalne wsparcie dzięki przeprowadzanej ocenie udanych inicjatyw Komisji poprzez wydawane opinie, organizowane wysłuchania itd. Ponadto EKES weźmie również udział w kampaniach komunikacyjnych
Niemniej Komitet sugeruje m.in. następujące ulepszenia:


 • jasne wskazanie, że także niezgodność z wartościami UE może stanowić przyczynę odrzucenia rejestracji;

 • zrezygnowanie z różnych numerów identyfikacyjnych przy podpisywaniu inicjatywy;

 • miejsce zamieszkania jako kryterium klasyfikacji osób popierających inicjatywę;

 • wydłużenie czasu trwania inicjatywy do 18 miesięcy;

 • rozwinięcie oprogramowania typu „open source” w celu zbierania deklaracji poparcia on line;

 • zmniejszenie minimalnej liczby państw członkowskich do ¼;

 • zmniejszenie do 50 tys. liczby wymaganych podpisów w celu dopuszczenia inicjatywy;

 • przegląd rozporządzenia po upływie 3 lat;

 • ustanowienie współpracy międzyinstytucjonalnej.


Kontakt: Christian Weger

(tel.: 00 32 2 546 95 86 – email: christian.weger@eesc.europa.eu)


2.ZATRUDNIENIE I SPRAWY SPOŁECZNE

 • Skutki starzenia się społeczeństwa dla systemów ochrony zdrowia i opieki społecznej


Sprawozdawca: Renate HEINISCH (Inne Podmioty – DE)
Dokument: Opinia rozpoznawcza – CESE 972/2010
Główne punkty:
Zdaniem EKES-u, aby stawić czoła skutkom starzenia się społeczeństwa dla systemów ochrony zdrowia i opieki społecznej, konieczne są następujące działania:

Na szczeblu krajowym:

 • Wzmocnienie profilaktyki, promocji zdrowia i wychowania w zdrowiu we wszystkich grupach wiekowych oraz poprawa jakości leczenia osób starszych i opieki nad nimi.

 • Ewaluacja w ramach oceny technologii medycznych (health technology assessment, HTA) teleopieki (telecare) i innych technologii medycznych (opiekuńcze otoczenie), które mają ułatwiać osobom starszym prowadzenie samodzielnego życia oraz poprawić wydajność i jakość opieki nad nimi.

 • Zapewnienie powszechnie dostępnej, zdecentralizowanej i lokalnej infrastruktury, umożliwiającej bezpośredni kontakt osób starszych z pracownikami służby zdrowia i przedstawicielami zawodów związanych z opieką (deinstytucjonalizacja).

 • Wprowadzenie obowiązkowego zabezpieczenia na potrzeby kosztów opieki w podeszłym wieku (np. ubezpieczenia pielęgnacyjnego).

 • Umożliwienie przeprowadzania w ramach krajowych systemów zdrowotnych i społecznych eksperymentów z różnymi modelami, co zapewniałoby dynamikę tychże systemów.

 • Zwiększanie świadomości tej problematyki poprzez uczenie się przez całe życie.

 • Uznanie wartości osób pielęgnujących i ich potrzeb.


Na szczeblu europejskim:


 • Opracowanie planu działania na rzecz starzenia się w dobrym zdrowiu i godności, zgodnie z wnioskami Rady EPSCO z 30 listopada 2009 r.

 • Uznanie problematyki „starzenie się w aktywności, dobrym zdrowiu i godności” za jeden z priorytetów strategii „Europa 2020”.

 • Harmonizacja terminologii, definicji, narzędzi służących ocenie, wytycznych, kryteriów i procedur.

 • Podkreślenie priorytetu starzenia się w aktywności, dobrym zdrowiu i godności w ramach obchodów europejskiego roku w najbliższych dwóch latach.

 • Opracowanie europejskiej karty praw osób potrzebujących pomocy i opieki.

 • Utworzenie w Komisji specjalnej grupy roboczej, złożonej z przedstawicieli różnych służb, zajmującej się problematyką starzenia się w dobrym zdrowiu – w tym także kwestiami opieki i opieki zdrowotnej, emerytur i finansowej stabilności.

 • Utworzenie w EKES-ie okrągłego stołu, kategorii bądź stałej grupy roboczej, które zajmowałyby się zagadnieniem starzenia się w aktywności, dobrym zdrowiu i godności w ramach dialogu między pokoleniami i opracowały przekrojową strategię dla tych dziedzin.

 • Ujęcie gerontologii i badań demograficznych jako priorytetowych dziedzin w 8. programie ramowym.

 • Sporządzenie wykazów, porównań i ocen celów państw członkowskich w zakresie zdrowia.

 • Wspieranie państw członkowskich w realizacji powyższych celów środkami z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz otwartą metodą koordynacji.

 • Wsparcie obejmującej wiele państw oceny technologii medycznych (health technology assessment, HTA) w celu ewaluacji nowych rozwiązań w zakresie TIK, służących opiece nad osobami w podeszłym wieku.

 • Stworzenie nowego wizerunku osób starszych – także w mediach.

 • Opracowanie europejskich wytycznych na rzecz godzenia życia rodzinnego, pracy i opieki.


Kontakt: Maria Judite Berkemeier

(tel.: 00 32 2 546 98 97 – email: mariajudite.berkemeier@eesc.europa.eu) • Otwarta metoda koordynacji i klauzula społeczna w kontekście strategii „Europa 2020”


Sprawozdawca generalny: Jan OLSSON (Inne Podmioty – SE)
Dokument: opinia rozpoznawcza – CESE 976/2010
Główne punkty:
EKES z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę prezydencji belgijskiej, by wykorzystać horyzontalną klauzulę społeczną i wzmocnioną otwartą metodę koordynacji (OMK), ponieważ podkreślono w ten sposób, że spójność społeczna musi dotrzymywać kroku wzmocnionej koordynacji polityki gospodarczej, aby osiągnąć wszystkie cele strategii „Europa 2020”.
Rzeczywisty udział zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego na wszystkich etapach i poziomach jest konieczny do zapewnienia efektywnego wykorzystania klauzuli horyzontalnej i OMK. EKES proponuje, by Komisja sporządziła roczne sprawozdanie dotyczące sprawowania rządów w sprawie tego udziału. EKES może zapewnić pomoc w wykonaniu tego zadania, a także sugeruje finansowanie projektów pilotażowych na rzecz uczestnictwa w ramach programu PROGRESS. Ponadto Komitet proponuje kodeks dobrych praktyk w zakresie zarządzania uczestniczącego dla metody OMK.
EKES podkreśla, że zdecydowanie potrzebny jest proces koordynacji uwzględniający interakcje między wszystkimi celami i wszystkimi obszarami polityki. Powinno to stanowić nadrzędne wytyczne dla wdrażania klauzuli społecznej i OMK. Komisja powinna stać na czele tej koordynacji i być wspierana przez Komitet Ochrony Socjalnej i Komitet Zatrudnienia. Oba komitety powinny otworzyć się na współpracę z przedstawicielami zainteresowanych stron.
Horyzontalna klauzula społeczna musi być wdrażana skutecznie. Oceny skutków społecznych powinny obejmować wszystkie dziesięć zintegrowanych wytycznych w zakresie polityki zatrudnienia i polityki gospodarczej oraz zostać opublikowane i uwzględnione w procesie OMK. Należy położyć nacisk na wpływ na zatrudnienie, liczbę osób żyjących w ubóstwie oraz na zagrożenia społeczne.
EKES popiera wzmocnioną OMK, aby zatrudnienie, ochrona socjalna i włączenie społeczne nie zostały odsunięte na bok podczas obecnego kryzysu. OMK powinna mieć charakter bardziej lokalny, a tym samym zostać powiązana z konkretnymi działaniami prowadzonymi w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wzajemna ocena oparta na uczeniu się od siebie nawzajem powinna prowadzić do krajowych programów działań na rzecz spójności społecznej. Wskaźniki powinny również dotyczyć jakościowych kryteriów dobrobytu. EKES popiera „Europejski program walki z ubóstwem”, lecz jego zdaniem OMK i klauzula horyzontalna mogą także przyczynić się do rozwoju innych projektów przewodnich.
Kontakt: Erik Madsen

(tel.: 00 32 2 546 90 39 – email: erik.madsen@eesc.europa.eu) • Rozwój sytuacji w zakresie świadczeń socjalnych


Sprawozdawca generalny: Xavier VERBOVEN (Pracownicy – BE)
Dokument: opinia rozpoznawcza – CESE 977/2010
Główne punkty:
Ochrona socjalna jest ważnym narzędziem podziału dochodów, spójności społecznej i solidarności, które powinno stanowić centrum konstrukcji projektu europejskiego.
Właściwie skonstruowana polityka społeczna i rynku pracy stanowi pozytywną siłę napędową sprawiedliwości społecznej oraz wydajności gospodarki.
Obecny kryzys gospodarczy i społeczny narzuca bardziej niż kiedykolwiek potrzebę ambitnej strategii europejskiej do roku 2020 dotyczącej czterech dziedzin: wiedzy i innowacji, bardziej zrównoważonej gospodarki, zwiększenia poziomu zatrudnienia i włączenia społecznego.
EKES przyjmuje z zadowoleniem fakt, że strategia „Europa 2020” zawiera wytyczną poświęconą specjalnie włączeniu społecznemu i walce z ubóstwem.
Najlepszym sposobem wyjścia z sytuacji wykluczenia jest dostęp do trwałego, dobrej jakości i stosownie wynagradzanego zatrudnienia.
EKES jest zdania, że aktywna integracja nie powinna zastępować integracji społecznej.
EKES przypomina, że zalecił ustanowienie „minimum socjalnego stworzonego, by stanowić zarazem sieć zabezpieczeń dla ubogich i dźwignię niezbędną do ich reintegracji społecznej”.
EKES podkreśla, że nie wszystkie świadczenia socjalne zastępujące dochody są obecnie przedmiotem szczególnej uwagi w ramach otwartej metody koordynacji (OMK) dotyczącej opieki społecznej.
Modernizacja naszych systemów opieki społecznej wymaga skutecznej równowagi między, z jednej strony, zachętami zmierzającymi do zwiększenia podaży siły roboczej a, z drugiej strony, środkami mającymi na celu zapewnienie odpowiedniej opieki społecznej dzięki zagwarantowaniu efektywności wydatków w tej dziedzinie.
Przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego i partnerzy społeczni mogą odgrywać zasadniczą rolę w kwestii wszystkich spraw związanych z modernizacją systemów opieki społecznej, jak również we wzmacnianiu OMK jako procesu demokratycznego.
Kontakt: Irina Fomina
(tel.: 00 32 2 546 80 91 – email: irina.fomina@eesc.europa.eu) • Ubóstwo wśród dzieci i warunki życia dzieci


Sprawozdawca generalny: Brenda KING (Pracodawcy – UK)
Dokument: Opinia rozpoznawcza – CESE 978/2010
Główne punkty:
Komitet


 • wyraża zadowolenie z zaangażowania Rady, która postanowiła uczynić ograniczenie ubóstwa jednym z pięciu podstawowych celów UE do 2020 r. Celem tym jest wydobycie z ubóstwa 20 mln osób;
 • jest jednak rozczarowany brakiem konkretnego celu ograniczenia ubóstwa wśród dzieci i propagowania dobrych warunków ich życia;
 • z zadowoleniem przyjmuje uznanie Europejskiego programu walki z ubóstwem za jeden z siedmiu projektów przewodnich. Ma on na celu „zapewnienie spójności społecznej i terytorialnej, tak aby korzyści płynące ze wzrostu gospodarczego i zatrudnienia były szeroko dostępne, a osoby ubogie i wykluczone społecznie mogły żyć godnie i aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym”;
 • zdecydowanie zaleca, by program ten stał się ramą dla działań w zakresie zwalczania ubóstwa dzieci i propagowania dobrych warunków ich życia, opierających się na wieloaspektowym podejściu nastawionym na dziecko; Karta praw podstawowych UE zawiera przepisy dotyczące praw dziecka, co daje UE silny instrument umożliwiający zadbanie o przeżycie, ochronę i rozwój dzieci. Tej najsłabszej grupie społecznej trzeba poświęcić odrębne wskaźniki i cele w ramach Europejskiego programu walki z ubóstwem;
 • wspiera apel, aby w kompleksowych zaleceniach Komisji w sprawie ubóstwa wśród dzieci oraz warunków życia dzieci wytyczono zasadnicze cele polityczne. Należy w nich także zdefiniować ramy bieżącego monitorowania, wymiany doświadczeń, badań i wzajemnego przeglądu, co ułatwi osiągnięcie unijnego celu dotyczącego ograniczenia ubóstwa do 2020 r.


Kontakt: Judite Berkemeier

(tel.: 00 32 2 546 98 97 – email: mariajudite.berkemeier@eesc.europa.eu) • Swobodny przepływ pracowników wewnątrz Unii


Opinia kategorii C
Dokumenty: COM(2010) 204 wersja ostateczna – 2010/0110 (COD) – CESE 979/2010
Kontakt: Torben Bach Nielsen

(tel.: 00 32 2 546 96 19 – email: torben.bachnielsen@eesc.europa.eu)


  1   2   3   4   5


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość