Strona główna

Zgromadzenie plenarne


Pobieranie 119.66 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar119.66 Kb.

Rue Belliard/Belliardstraat 99 — 1040 Bruxelles/Brussel — BELGIQUE/BELGIË

tel. +32 25469011 — faks +32 25134893 — internet: http://www.eesc.europa.eu

PL


Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Bruksela, 14 sierpnia 2014 r.

ZGROMADZENIE PLENARNE
Z DN. 9–10 LIPCA 2014 R.

ZESTAWIENIE PRZYJĘTYCH OPINIINiniejszy dokument dostępny jest we wszystkich językach urzędowych na stronie
internetowej Komitetu:

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.pl.documents#/boxTab1-2

Poniższe opinie w formie elektronicznej można znaleźć za pomocą internetowej
wyszukiwarki Komitetu:

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.pl.opinions-search
Spis treści:1. ŚRODOWISKO NATURALNE / ŻYWNOŚĆ 3

2. ENERGIA / TRANSPORT / SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE 6

3. RYNEK WEWNĘTRZNY 9

4. SPRAWY SPOŁECZNE / ZATRUDNIENIE 12

5. ZARZĄDZANIE GOSPODARCZE / INSTRUMENTY FINANSOWE / PODATKI 16

6. STOSUNKI ZEWNĘTRZNE 22

7. PRZEMIANY W PRZEMYŚLE 25

W czasie sesji plenarnej w dniach 9–10 lipca miały miejsce w szczególności: emisja okolicznościowego nagrania wideo z okazji 500. sesji plenarnej, debata na temat opinii ECO/357 w sprawie realizacji unii gospodarczej i walutowej, prezentacja pięciu inicjatyw przyjętych podczas wydarzenia „Twoja Europa – Twoje Zdanie”, podsumowanie prezydencji greckiej oraz prezentacja priorytetów prezydencji włoskiej.


Podczas sesji plenarnej przyjęto następujące opinie:


1.ŚRODOWISKO NATURALNE / ŻYWNOŚĆ

 • Program „Czyste powietrze dla Europy”


Sprawozdawca: Antonello PEZZINI (Pracodawcy – IT)
Dokumenty: COM(2013) 917 final – 2013/0448 NLE1

COM(2013) 918 final

COM(2013) 919 final – 2013/0442 COD

COM(2013) 920 final – 2013/0443COD

EESC-2014-00637-00-00-AS-TRA
Główne punkty:
Komitet podkreśla konieczność zapewnienia zdrowego środowiska, czystego powietrza o optymalnej jakości, co jest podstawowym warunkiem dobrostanu, jeśli chodzi o warunki życia i pracy wszystkich obywateli europejskich. Ubolewa jednocześnie, że ten podstawowy dla Europy element już nie figuruje wśród priorytetów europejskiej i krajowej agendy politycznej i nie ma na nią wpływu. Wzywa nowy Parlament, nową Komisję i Radę, by uznały działania na rzecz zachowania zdrowego i czystego środowiska atmosferycznego za jeden z najważniejszych priorytetów politycznych i z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji polegającą na opracowaniu programu „Czyste powietrze”. Komitet popiera ostateczny cel Komisji, by w 2030 r. osiągnąć próg 70 % zmniejszenia różnicy między aktualnymi normami odniesienia a maksymalnym możliwym ograniczeniem emisji.
Aby osiągnąć taki wynik, w którego stosowaniu i wdrażaniu uczestniczyć powinny wszystkie zainteresowane strony, konieczne są, zdaniem Komitetu, zdecydowane działania. Komitet podkreśla konieczność włączenia ochrony czystego i zdrowego środowiska atmosferycznego do działań prowadzonych w ramach polityki regionalnej, jest bowiem przekonany, że zarządzanie jakością powietrza może być skuteczne jedynie wtedy, gdy będzie je wspierać polityka unijna w zakresie zmniejszenia emisji. Potrzebne są działania z udziałem organizacji branżowych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, organizacji pozarządowych, sektora usług, ośrodków szkoleniowych na wszystkich poziomach oraz ośrodków badawczych, zmierzające do osiągnięcia celu, jakim jest coraz czystsze powietrze, niezbędne dla dobrego samopoczucia obywateli i jakości ekosystemu.
Kontakt: Andreas Versmann

(tel. 00 32 2 546 8479; e-mail: andreas.versmann@eesc.europa.eu)


 • Owoce i mleko w szkołach


Sprawozdawca: Adalbert KIENLE (Pracodawcy – DE)
Dokumenty: COM(2014) 32 final – 2014/0014 COD

EESC-2014-01559-00-00-AS-TRA


Główne punkty:
EKES popiera opracowanie wspólnych ram prawnych i finansowych dotyczących programów – dotychczas prowadzonych i propagowanych oddzielnie – na rzecz dostarczania do szkół owoców i mleka.
Komitet z zadowoleniem przyjmuje zwłaszcza wyraźne wzmocnienie wsparcia pedagogicznego w przyszłym programie, który – przy pełnym wykorzystaniu swego potencjału – może wnieść o wiele większy wkład w zwalczanie otyłości wśród dzieci i przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności.
EKES oczekuje znacznego zmniejszenia nakładu administracyjnego i organizacyjnego. Należy zapewnić państwom członkowskim wystarczające pole manewru dla ich priorytetów i szczególnych uwarunkowań.
EKES zaleca, by dano pierwszeństwo produktom europejskim powstałym zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, możliwie najświeższym, sezonowym i lokalnym lub regionalnym.
Kontakt: Conrad Ganslandt

(tel. 00 32 2 546 8275; e-mail: conrad.ganslandt@eesc.europa.eu)


 • Uchylenie dyrektywy w sprawie naukowego badania żywności (kategoria C)


Dokumenty: COM(2014) 246 final – 2014/0132 COD

EESC-2014-03473-00-00-AS-TRA


Główne punkty:
Uznawszy, że treść wniosku jest w zupełności zadowalająca i że Komitet wypowiedział się już w tej sprawie w opinii CES 404/2001 – 2000/0286 COD, przyjętej w dniu 28 marca 2001 r., Komitet postanowił nie sporządzać nowej opinii w tej sprawie, lecz odwołać się do stanowiska, które zajął w ww. dokumencie.
Kontakt: Petra Dlouha

(tel. 00 32 2 546 8394; e-mail: petra.dlouha@eesc.europa.eu)


 • Nowa strategia leśna UE (komunikat)


Sprawozdawca: Seppo KALLIO (Inne Podmioty – FI)
Współsprawozdawca: Brendan BURNS (Pracodawcy – UK)
Dokumenty: COM(2013) 659 final

EESC-2014-07442-00-00-AS-TRA


Główne punkty:
EKES z zadowoleniem przyjmuje nową strategię leśną UE.
Zważywszy na ogromne znaczenie lasów dla rozwoju obszarów wiejskich i z myślą o osiągnięciu celów wyznaczonych w strategii, EKES domaga się uwzględnienia w programach rozwoju obszarów wiejskich środków związanych z leśnictwem, a także ich promowania, by zapewnić efektywniejsze wykorzystanie dostępnego finansowania.
Jeżeli chodzi o zasady ustalania priorytetów w zakresie wykorzystywania drewna, Komitet sprzeciwia się wszelkim prawnie wiążącym przepisom i popiera podejście oparte na otwartym rynku i swobodzie jego uczestników.
Biorąc pod uwagę, że korzystanie z biomasy drewnopochodnej niesie ze sobą ogromny potencjał i rozliczne korzyści dla zielonej gospodarki, EKES zachęca Komisję i państwa członkowskie do aktywnego poszukiwania sposobów propagowania aktywnego zarządzania lasami i lepszego wykorzystywania drewna w ramach realizacji celów na rok 2020, przy jednoczesnym uznaniu granic zrównoważonego rozwoju.
Kontakt: Conrad Ganslandt

(tel. 00 32 2 546 8275; e-mail: conrad.ganslandt@eesc.europa.eu)


2.ENERGIA / TRANSPORT / SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

 • Urządzenia kolei linowych


Sprawozdawca: Jan SIMONS (Pracodawcy – NL)
Dokumenty: COM(2014) 187 final – 2014/0107 (COD)

EESC-2014-02911-00-00-AC-TRA


Główne punkty:
EKES:


 • zgadza się z wybraną podstawa prawną wniosku, jaką jest artykuł 114 TFUE, ze względu na istnienie odmiennych interpretacji niektórych elementów obowiązującej dyrektywy;

 • z zadowoleniem przyjmuje to, że wniosek dotyczący rozporządzenia jest zbieżny z dyrektywą 2000/9/WE;

 • apeluje o bardzo wnikliwe sprawdzenie użytej terminologii oraz definicji i bezsprzecznie dobrych elementów przeniesionych z obowiązującej dyrektywy czy też elementów wynikających z tej dyrektywy.


Kontakt: Roxana Maliti

(tel. 00 32 2 546 87 49; e-mail: roxana.maliti@eesc.europa.eu)


 • Społeczeństwo cyfrowe: dostęp, edukacja, szkolenia, zatrudnienie, narzędzia na rzecz równości (opinia z inicjatywy własnej)


Sprawozdawca: Isabel CAÑO AGUILAR (Pracownicy – ES)
Dokumenty: EESC-2014-00773-00-00-AS-TRA
Główne punkty:
EKES wielokrotnie odnotowywał znaczenie sieci szerokopasmowych i z zadowoleniem przyjmuje postępy w zakresie ich rozpowszechniania w UE.
Niemniej Komitet wyraża głębokie zaniepokojenie dalszym istnieniem przepaści cyfrowej między obywatelami Unii. Nie udaje jej się zmniejszyć ze względu na takie czynniki jak m.in. kształcenie, wiek, wysoka cena sprzętu IT, fakt, że większość informacji dostępnych jest w języku angielskim oraz różnice między obszarami wiejskimi, miejskimi i wyspiarskimi.
Społeczeństwo cyfrowe nie może być dodatkowym czynnikiem wykluczenia. EKES apeluje szczególnie o ogólnounijne środki w celu zagwarantowania dostępu osób niepełnosprawnych do nowych technologii na równych warunkach. Konieczne są także wspólne działania władz europejskich i krajowych, aby zapewnić bardziej przystępny cenowo sprzęt i oprogramowanie i zagwarantować przestrzeganie zasady wielojęzyczności.
EKES przypomina istotną rolę kształcenia i szkolenia zawodowego w przezwyciężeniu kryzysu gospodarczego i ożywieniu koniunktury. Określając przyszłe cele UE z zakresu polityki kształcenia, należy konsultować się z organizacjami z tego sektora. Państwa członkowskie powinny przeznaczyć konkretne środki finansowe na edukację publiczną, aby zapewnić jej wysoki poziom.
MŚP w UE muszą stać się przedmiotem większej uwagi politycznej, gdyż odgrywają zasadniczą rolę w innowacjach związanych z ICT i w rozwoju i często konkurują z firmami spoza Unii, które otrzymują więcej wsparcia publicznego i są lepiej promowane.
Kontakt: Luca Giuffrida

(tel. 00 32 2 546 9212; e-mail: lucavenerando.giuffrida@eesc.europa.eu)


 • Polityka wobec internetu i zarządzanie internetem: rola Europy w kształtowaniu przyszłości zarządzania internetem (komunikat)


Sprawozdawca: Antonio LONGO (Inne Podmioty – IT)
Dokumenty: COM(2014) 72 final

EESC-2014-01656-00-00-AS-TRA


Główne punkty:
EKES zawsze wyrażał pełne i zdecydowane poparcie dla społeczeństwa informacyjnego, strategii „Europa 2020” i agendy cyfrowej. Popiera zatem w pełni dążenie Komisji do zapewnienia zdecydowanego wsparcia dla obrony i propagowania praw podstawowych i wartości demokratycznych, jak również koncepcji prawnej jednolitej sieci podlegającej, podobnie jak inne obszary, jednolitym przepisom wspólnotowym, a nie „podzielonej” i podlegającej różnym, potencjalnie sprzecznym ze sobą regulacjom państwowym.
Jeśli chodzi o ICANN to Komitet uważa za stosowne, aby Komisja w sposób zdecydowany podjęła kwestię roli Unii Europejskiej w jej strukturach. EKES wyraża również nadzieję, że Forum Zarządzania Internetem (IGF) będzie nadal wzmacniało swoją pozycję jako platforma dyskusyjna wszystkich stron zainteresowanych internetem. Ma także nadzieję, ze UE będzie odgrywać istotną rolę w tym kontekście dzięki wspólnym działaniom Komisji, państw członkowskich i społeczeństwa obywatelskiego.
UE musi także odgrywać pierwszoplanową rolę w rozwoju infrastruktury cyfrowej, przede wszystkim powszechnie dostępnego szybkiego internetu szerokopasmowego. Przyczyni się to w istotnym stopniu do pozytywnego rozwoju tych aspektów, które są postrzegane przez EKES jako ściśle związane z kwestią zarządzania internetem. Chodzi tu między innymi o treści europejskie, włączenie cyfrowe, przezwyciężanie wykluczenia cyfrowego, upowszechnianie kultury informatycznej, projektowanie europejskiej chmury obliczeniowej, ochronę przed cyberprzestępczością, naruszaniem prywatności lub kradzieżą tożsamości, a także o kwestię zagrożeń dla dzieci oraz prawo do bycia zapomnianym.
Ważne jest, aby w kontekście zarządzania siecią w przyszłości skupić się na istotnej wartości, która wynika z jej otwartego, rozproszonego i neutralnego charakteru, jej powszechnej dostępności oraz jak najmniejszych barier w dostępie do sieci.
Kontakt: Luca Giuffrida

(tel. 00 32 2 546 9212; e-mail: LucaVenerando.Giuffrida@eesc.europa.eu)


 • Ataki cybernetyczne w UE (opinia z inicjatywy własnej)


Sprawozdawca: Thomas MCDONOGH (Pracodawcy – IE)
Dokumenty: EESC-2014-01488-00-00-AS-TRA
Główne punkty:
Coraz większej zależności Unii od internetu i technologii cyfrowej nie towarzyszy obecnie odpowiedni poziom bezpieczeństwa cybernetycznego w całej Europie. Luka ta prawdopodobnie jeszcze się w przyszłości zwiększy. Opinia EKES-u zwraca uwagę na słabości i niedostatki, jakie Komitet dostrzega w unijnej polityce bezpieczeństwa cybernetycznego, oraz zaleca usprawnienia, które lepiej ograniczałyby ryzyko ataków cybernetycznych. Zakres rozważań zawężono wyłącznie do ataków cybernetycznych z pobudek przestępczych, natomiast wielowątkowa debata polityczna na temat ataków dokonywanych przez państwa członkowskie wobec obywateli i innych państw może być tematem przyszłej opinii.
Komitet zaleca utworzenie unijnego organu ds. bezpieczeństwa cybernetycznego, aby zapewnić silne przywództwo na poziomie UE konieczne do zajęcia się złożonym wdrażaniem skutecznej polityki bezpieczeństwa cybernetycznego na szczeblu europejskim. Jednocześnie kształcenie obywateli w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego i ochrony danych osobowych powinno stanowić istotną część szkolnych programów nauczania i szkoleń w środowisku pracy.
Przedsiębiorcy powinni być prawnie zobowiązani (włącznie z odpowiedzialnością za bezpieczeństwo cybernetyczne na szczeblu zarządu) do proaktywnego podejścia do ochrony przed atakami cybernetycznymi, w tym do stosowania bezpiecznych i odpornych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) oraz szkolenia personelu w zakresie polityki bezpieczeństwa, podobnie jak szkoli się w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Właściwe finansowanie ze środków publicznych powinno być ukierunkowane zwłaszcza na małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP).
Komitet wzywa również, by UE przyjęła oparte na projektowaniu podejście do zagrożenia atakami cybernetycznymi oraz domaga się przyznania dodatkowych środków Europejskiemu Centrum ds. Walki z Cyberprzestępczością (EC3) przy Europolu, by mogło ono skuteczniej walczyć z cyberprzestępczością w Unii Europejskiej i poza jej granicami.
Kontakt: Martin Schneider

(tel. 00 32 2 546 8270; e-mail: Martin.Schneider@eesc.europa.eu)


3.RYNEK WEWNĘTRZNY

 • Przegląd wytycznych wspólnotowych dotyczących finansowania portów lotniczych i pomocy państwa na rozpoczęcie działalności dla przedsiębiorstw lotniczych oferujących przeloty z regionalnych portów lotniczych


Sprawozdawca: Jacek KRAWCZYK (Pracodawcy – PL)
Współsprawozdawca: Nico WENNMACHER (Pracownicy – LU)
Dokumenty: C(2014) 963 final

EESC-2014-01544-00-00-AC


Główne punkty:
EKES ubolewa, że w ostatecznej regulacji przyjętej przez Komisję Europejską brak wystarczających narzędzi do znacznej poprawy przejrzystości europejskiego rynku bądź sektora lotnictwa. Należy się dobrze przygotować do wydatkowania pieniędzy podatników na podstawie badania wykonalności, niezakłócanego rozgrywkami politycznymi o czysto lokalnym charakterze, lecz potwierdzanego odpowiednim zapotrzebowaniem gospodarczym i społecznym.
EKES wyraża zaniepokojenie z powodu rosnącej liczby „spraw dotyczących konkurencji” w Komisji oraz niewłaściwej postawy państw członkowskich w odniesieniu do kwestii braku równych warunków działania w lotnictwie w UE.
EKES wyraża głębokie rozczarowanie faktem, że nigdy nie zostało przeprowadzone badanie, które przedstawiłoby bieżący stan rzeczy w zakresie pomocy publicznej oraz podobnych praktyk z punktu widzenia wdrażania wytycznych w sprawie lotnictwa, o które wnosił w swojej poprzedniej opinii. EKES ponownie zgłasza swój wniosek, jego zdaniem w dalszym ciągu stosowny i uzasadniony. Badanie to powinno dostarczyć informacji na temat wielkości i rodzaju pomocy, jej rzeczywistego wpływu na rozwój i wydajność gospodarki oraz wpływu na zatrudnienie z jakościowego i ilościowego punktu widzenia.
Komitet uważa, że należy pobudzać dialog społeczny i unikać dumpingu socjalnego w tym sektorze.
Wsteczne zastosowanie wytycznych w sprawie lotnictwa do pomocy operacyjnej powinno umożliwić tym portom i przedsiębiorstwom lotniczym, które od lat przekraczały warunki określone w wytycznych z 2005 r., dostosowanie się do nowych zasad.
Równe warunki działania są konieczne do przywrócenia zrównoważonego charakteru europejskiej branży lotnictwa.
Wdrażanie zasad pomocy państwa w ramach rynku wewnętrznego powinno być również kontynuowane w krajach trzecich.
Ważne jest by ściśle monitorować wdrażanie „nowych” obecnych wytycznych w sprawie lotnictwa. Komisja Europejska powinna dokonać przeglądu tego, w jakim stopniu cele zostały osiągnięte, oraz sporządzić stosowne sprawozdanie nie później niż w ciągu 12 miesięcy.
Kontakt: Adam Plezer

(tel. 00 32 2 546 8628; e-mail: adam.plezer@eesc.europa.eu)


 • Wzrost gospodarczy i zatrudnienie w turystyce przybrzeżnej i morskiej


Sprawozdawca: Paulo BARROS VALE (Pracodawcy – PT)
Dokumenty: COM(2014) 86 final – CES

EESC-2014-02242-00-00-AC-TRA


Główne punkty:
EKES:


 • z zadowoleniem przyjmuje komunikat, gdyż uważa go za inicjatywę mogącą przyczynić się do znaczenia turystyki przybrzeżnej i morskiej;

 • ponownie przywołuje pomysł stworzenia europejskiej agencji turystyki, w której mogłyby uczestniczyć wszystkie zainteresowane strony;

 • popiera pomysł stworzenia prawdziwie wspólnej polityki turystycznej, która ujmowałaby ten sektor globalnie;

 • uważa, że należy wykorzystać wzrost turystyki masowej oraz podkreśla pilną konieczność przeglądu prawodawstwa dotyczącego przyznawania wiz;

 • nawołuje do poświęcenia szczególnej uwagi obszarom oddalonym, które posiadają doskonałe warunki środowiskowe;

 • podkreśla pilną potrzebę rzetelnego zarządzania portami turystycznymi, ze względu na brak informacji o istniejących przystaniach jachtowych oraz o połączeniach między portami;

 • uważa, że inicjatywy w zakresie szkoleń powinny być skierowane do wszystkich zainteresowanych stron mających związek z sektorem;

 • wnosi o przeprowadzenie badania nad preferencjami turystów, którzy odwiedzają lub mają zamiar odwiedzić Europę;

 • uważa, że należy powiązać turystykę przybrzeżną i morską z turystyką rzeczną.


Kontakt: Daniel Squerzi

(tel. 00 32 2 546 85 49; e-mail: daniel.squerzi@eesc.europa.eu)


 • Dostawa przesyłek (komunikat)


Sprawozdawca: Daniela RONDINELLI (Pracownicy – IT)
Dokumenty: COM(2014) 886 final

EESC-2014-00759-00-00-AC-TRA


Główne punkty:
EKES z zadowoleniem przyjmuje przedstawiony przez Komisję plan działania, ponieważ budowa jednolitego rynku dostaw produktów sprzedawanych on-line stanowi element podwyższonego potencjału w zakresie rozwoju i zatrudnienia.
Ponadto EKES:


 • uważa, że stworzenie wewnętrznego rynku dostaw wymaga spelnienia szeregu warunków: solidarnej odpowiedzialności, identyfikowalności, lokalizacji i interoperacyjności; dostępu do szerszej gamy produktów na całym obszarze UE, w tym na wyspach; pewności prawa; prostego i porównywalnego uzyskiwania danych; solidnego wymiaru społecznego i edukacyjnego;

 • podkreśla, że cel ten powinien opierać się nie tylko na pożądanych porozumieniach i dobrowolnych kodeksach, lecz także na minimalnych europejskich ramach prawnych, które mogą w sposób efektywny i elastyczny usunąć nierozwiązane niedoskonałości rynku, a także przyczynić się do rozwiązania szeregu problemów;

 • domaga się, by plan działania podawał konkretne terminy oraz harmonogram realizacji tych przepisów;

 • żąda, by plan działania przewidywał dwa dodatkowe środki: jeden dotyczący dostępności tanich usług, a drugi dotyczący społecznego wymiaru rynku;

 • wzywa Komisję do przedstawienia codwuletniego sprawozdania na temat warunków zatrudnienia i pracy w sektorze, warunków dotyczących konsumentów i operatorów w całym łańcuchu oraz na temat perspektyw ich rozwoju.


Kontakt: Roxana Maliti

(tel. 00 32 2 546 87 49; e-mail: roxana.maliti@eesc.europa.eu)


4.SPRAWY SPOŁECZNE / ZATRUDNIENIE

 • Otwarta i bezpieczna Europa (komunikat)


Sprawozdawca: José Isaías RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO (Pracodawcy – ES)
Dokumenty: COM(2014) 154 final

EESC-2014-01800-00-00-AS-TRA


Główne punkty:
EKES uważa, że punktem wyjścia dla polityki wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości musi być ochrona praw podstawowych, gwarantowanych Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz Kartą praw podstawowych.
Komitet z zaniepokojeniem odnotowuje wzrost nietolerancji, rasizmu i ksenofobii wobec imigrantów w Europie oraz fakt, że w niektórych państwach członkowskich może dochodzić do obniżenia standardów ochrony praw podstawowych. EKES proponuje, by Komisja utworzyła jeden urząd komisarza w celu opracowania, wzmocnienia i przyjęcia środków służących ochronie praw podstawowych.
Unia Europejska powinna dążyć do skonsolidowania międzynarodowego systemu ułatwiającego i regulującego migrację i mobilność, opierającego się na odpowiednich konwencjach ONZ i MOP.
EKES musi być obecny podczas dyskusji prowadzonej na temat otwartej i bezpiecznej Europy przez Komisję, Parlament i Radę.
Imigranci przyczyniają się do rozwoju gospodarczego i społecznego Europy. Bez poważnej polityki dotyczącej migracji, po przezwyciężeniu kryzysu i odwróceniu cyklu koniunkturalnego problemy związane z sytuacją demograficzną mogą się jeszcze pogłębić.
Unia Europejska musi mieć wspólny system azylowy, ze zharmonizowanym prawodawstwem. Konwencja dublińska powinna zostać zastąpiona systemem opartym na większej solidarności.
Aby zapewnić wiarygodne podejście do nieuregulowanej migracji oraz kwestii powrotów, trzeba podjąć zdecydowane działania przeciwko zorganizowanej przestępczości parającej się handlem ludźmi i ich przemytem i zapewnić że intensywniejszą ich koordynację między państwami członkowskimi.
UE powinna przejąć odpowiedzialność za kontrolę granic zewnętrznych, będących granicami całej strefy Schengen. Frontex powinien stać się europejską służbą straży granicznej.
EKES proponuje przekształcenie Europolu w agencję europejską podlegającą władzy politycznej lub sądowej na szczeblu europejskim, której rola wykraczałaby poza aktualną rolę koordynatora.
Kontakt: Barbara Walentynowicz

(tel. 00 32 2 546 82 19; e-mail: barbara.walentynowicz@eesc.europa.eu)


 • Środki ochrony indywidualnej


Sprawozdawca: Emmanuelle BUTAUD-STUBBS (Pracodawcy – FR)
Dokumenty: COM(2014) 186 final – 2014/0108 (COD)

EESC-2014-02799-00-00-AC-TRA


Główne punkty:
EKES:


 • z zadowoleniem przyjmuje podjęte przez Komisję Europejską kroki w celu zastąpienia dyrektywy z 1989 r. rozporządzeniem, ponieważ zapewnia to obowiązkowe i jednolite stosowanie we wszystkich państwach członkowskich;

 • choć uważa, że w większości przypadków proponowane zmiany są pozytywne, ma jednak wątpliwości dotyczące istotności niektórych proponowanych zmian (włączenie ŚOI do użytku prywatnego chroniących przed ciepłem, wilgocią i wodą; różnorodność języków wymaganych do przekazywania różnych informacji);

 • uważa, że wykorzystanie ŚOI powinno zostać włączone do kompleksowej polityki zapobiegania zagrożeniom w miejscu pracy;

 • ubolewa z powodu braku jakichkolwiek rozważań natury ekonomicznej na temat europejskiego rynku ŚOI, a także nad niedostatecznym uwzględnieniem procedur konserwacji, kontroli i przeglądu ŚOI w wypadku środków używanych przez kilka osób oraz środków na rynku wtórnym.


Kontakt: Roxana Maliti

(tel. 00 32 2 546 87 49; e-mail: roxana.maliti@eesc.europa.eu)


 • Instytucje pracowniczych programów emerytalnych


Sprawozdawca: Krzysztof PATER (Inne Podmioty – PL)
Współsprawozdawca: Petru Sorin DANDEA (Pracownicy – RO)
Dokumenty: COM(2014) 167 final – 2014/0091 COD

EESC-2013-02354-00-00-AC-TRA


Główne punkty:
Komitet, zauważając potrzebę pełniejszego i szybszego rozwoju pracowniczych emerytur w ramach systemów emerytalnych państw członkowskich UE, popiera większość propozycji zawartych we wniosku Komisji Europejskiej, dotyczącym projektu dyrektywy IORP II.
Dostrzegając potrzebę rozwoju dodatkowych form oszczędzania na cele emerytalne, szczególnie w kontekście prognozowanego obniżania poziomu świadczeń z publicznych systemów emerytalnych, EKES podkreśla, że pracownicze programy emerytalne, tworzone w wyniku decyzji partnerów społecznych, mogą odegrać bardzo ważną rolę w zapewnieniu pracownikom dodatkowych świadczeń emerytalnych.
Komitet nie zgadza się na traktowanie IORP jedynie jako instytucji rynku finansowego, bez faktycznego uznania i poszanowania ich specyficznych uwarunkowań. IORP są instytucjami realizującymi ważną funkcję społeczną. Proponowana dyrektywa musi uwzględniać kluczową rolę partnerów społecznych w tworzeniu programów i zarządzaniu nimi oraz istotną rolę krajowego prawa ubezpieczeń społecznych i prawa pracy przy określaniu zasad ich działalności.
Dążenie do osiągnięcia planowanych przez Komisję celów nie może odbywać się na zasadzie „one size fits all”, ze względu na liczne, fundamentalne różnice dzielące zarówno systemy emerytalne w poszczególnych państwach członkowskich UE, jak i poszczególne pracownicze programy emerytalne, co ma istotny wpływ na zróżnicowanie statusu, uprawnień i oczekiwań uczestników oraz beneficjentów takich programów.
Komitet podkreśla, że daleko idące ujednolicanie pracowniczych programów emerytalnych może okazać się kosztowne i w efekcie zamiast do ich dalszego rozwoju (co jest oczekiwane przez EKES) doprowadzi do ich stopniowego zaniku.
Komitet podkreśla, iż nadrzędnym celem funkcjonowania systemów emerytalnych, w tym pracowniczych programów emerytalnych, jest zapewnienie adekwatnego i stabilnego poziomu świadczeń dla beneficjentów tych systemów. EKES, popierając możliwość większego zaangażowania inwestycyjnego IORP w „instrumenty o długoterminowym profilu inwestycyjnym”, równocześnie zdecydowanie sprzeciwia się propozycji Komisji Europejskiej, aby „państwa członkowskie nie stawiały przeszkód instytucjom w […] inwestowaniu w instrumenty, które […] nie znajdują się w obrocie na rynkach regulowanych, na wielostronnych platformach obrotu lub zorganizowanych platformach obrotu”.
Kontakt: Irina Fomina

(tel. 00 32 2 546 80 91; e-mail: irina.fomina@eesc.europa.eu)


 • Przyszła polityka UE w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości (komunikat)


Sprawozdawca: Xavier VERBOVEN (Pracownicy – BE)
Dokumenty: COM(2014) 144 final

EESC-2014-01943-00-00-AC-TRA


Główne punkty:
Komitet zauważa, że cel dotyczący zwiększania wzajemnego zaufania jest zgodny z rozdziałem traktatu dotyczącym wymiaru sprawiedliwości. Komunikat Komisji zawiera jednak mało konkretów i poprzestaje na ogólnikach. EKES uważa, że należy opracować nowe instrumenty, które zastąpią dotychczasowe umowy o współpracy.
Wzrost gospodarczy nie może jednak sam z siebie stanowić celu polityki wymiaru sprawiedliwości, która w świetle postanowień TFUE powinna zmierzać do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa i szybkiego dostępu do wymiaru sprawiedliwości, którym to dążeniom nie można nadawać znaczenia podrzędnego względem osiągania wzrostu gospodarczego.
Cel dotyczący wspierania mobilności można powiązać z celem dotyczącym ułatwiania dostępu do wymiaru sprawiedliwości. Trzeba jednak zaznaczyć, że w tytule V traktatu wśród celów wskazuje się nie tylko wolność, lecz także bezpieczeństwo i sprawiedliwość, co może oznaczać ograniczenie wolności. Zamiast wspierania mobilności celem powinno być raczej zapewnienie dostępu do skutecznego wymiaru sprawiedliwości obywatelowi, który korzysta ze swojego prawa do swobodnego przemieszczania się.
Komitet zauważa ponadto, że w komunikacie Komisji nie uwzględnia się wielu zagadnień, które mogłyby przyczyniać się do urzeczywistnienia przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, takich jak: powoływanie w państwach członkowskich funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości wyspecjalizowanych w prawie europejskim; powołanie gotowych do działania europejskich służb policyjnych i organów kontroli; rozważenie, w jakim stopniu konieczne jest określenie przepisów minimalnych dotyczących ustalania czynów przestępczych i kar w związku z formami szczególnie poważnej przestępczości mającymi wymiar transgraniczny; rozważenie obowiązku ustanowienia zbiorowego dochodzenia roszczeń (ang. class action); rozważenie potrzeby aktualizacji tablicy wyników dotyczącej osiągnięć w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości, a zwłaszcza w zakresie wdrażania planów polityki oraz wyznaczenie komisarza odpowiedzialnego za prawa człowieka.
Kontakt: June Sørensen Bédaton

(tel. 00 32 2 546 81 34; e-mail: mailto: june.bedaton@eesc.europa.eu)

5.ZARZĄDZANIE GOSPODARCZE / INSTRUMENTY FINANSOWE / PODATKI

 • Transakcje finansowania papierów wartościowych


Sprawozdawca: Edgardo IOZIA (Pracownicy – IT)
Dokumenty: COM(2014) 40 final – 2014/0017 (COD) – CES
Główne punkty:
EKES uważa, że:


 • proponowane rozporządzenie umożliwia wyraźne ujawnienie zmian rynkowych i obszarów nadmiernego ryzyka, co może pomóc organom nadzoru rynkowego w stałym monitorowaniu sytuacji i wcześniejszym interweniowaniu w celu ograniczenia działalności uznawanej ogólnie za nadmiernie ryzykowną;

 • nadszedł czas, by zainicjować w Europie wielki pakt społeczny na rzecz zrównoważonych finansów, w ramach którego wszystkie zainteresowane podmioty uczestniczyłyby w ponownym wytyczeniu celów i opracowaniu instrumentów;

 • dzięki przyjęciu rozporządzenia znacznie osłabło ryzyko arbitrażu regulacyjnego; Komisja powinna działać na rzecz dalszej realizacji celu zmniejszenia do minimum transakcji nieregulowanych w faktycznie marginalnych obszarach europejskiego systemu finansowego.


Kontakt: Marie-Laurence Drillon

(tel. 00 32 2 546 83 20; e-mail: marie-laurence.drillon@eesc.europa.eu)


 • Finansowanie społecznościowe w UE (komunikat)


Sprawozdawca: Juan MENDOZA CASTRO (Pracownicy – ES)
Dokumenty: COM(2014) 172 final

EESC-2014-04004-00-00-CR-TRA


Główne punkty:
EKES uważa, że:


 • finansowanie społecznościowe nienastawione na zysk jest powszechnie znane w UE; należy rozważyć skutki zachęt podatkowych, różniących się między sobą w poszczególnych państwach członkowskich;

 • prawodawstwo europejskie powinno obejmować jedynie niektóre przypadki finansowania społecznościowego nastawionego na zysk, a nie darowizny i inne formy sponsorowania działalności nienastawione na zysk;

 • przepisy te powinny być zrównoważone – zarówno chronić inwestorów, jak i unikać nadmiernej regulacji;

 • celem przepisów powinno być uproszczenie formalności administracyjnych, skrócenie czasu oczekiwania na decyzję i jak najniższe koszty, a także bezstronność, przejrzystość i zapobieganie nieuczciwym praktykom, w tym umożliwienie składania skarg;

 • finansowanie społecznościowe, będące nową formą sponsorowania, powinno mieć specjalny status w przepisach państw członkowskich.


Kontakt: Claudia Drewes-Wran

(tel. 00 32 2 546 80 67; e-mail: claudia.drewes-wran@eesc.europa.eu)


 • Długoterminowe zaangażowanie akcjonariuszy


Sprawozdawca: Michael SMYTH (Inne Podmioty – UK)
Dokumenty: COM(2014) 213 final – 2014/0121 (COD)
EESC-2014-02817-00-00-AC-TRA
Główne punkty:
EKES:


 • popiera przepisy dyrektywy w sprawie praw akcjonariuszy, w szczególności te, które mają na celu stworzenie ściślejszego powiązania między wynagrodzeniem dyrektorów a długoterminowymi wynikami spółek;

 • odnotowuje, iż w ocenie skutków Komisja wyraża przekonanie, że w związku z jej wnioskami obciążenie administracyjne spółek notowanych na rynku regulowanym zwiększy się tylko nieznacznie; podczas oceny ex post dyrektywy trzeba będzie przyjrzeć się tej równowadze;

 • przyjmuje argument, że dzięki zwiększeniu przejrzystości w zakresie skutków polityki inwestycyjnej inwestorzy będą podejmowali bardziej świadome decyzje i prawdopodobnie będą w większym stopniu angażowali się w działalność spółek, w których dokonali inwestycji; to z kolei powinno przełożyć się na lepsze długoterminowe wyniki spółek notowanych na rynku regulowanym.


Kontakt: Claudia Drewes-Wran

(tel. 00 32 2 546 80 67; e-mail: claudia.drewes-wran@eesc.europa.eu)


 • Realizacja unii gospodarczej i walutowej – następna europejska kadencja (opinia z inicjatywy własnej)


Sprawozdawcy: Joost VAN IERSEL (Pracodawcy – NL)

Carmelo CEDRONE (Pracownicy – IT)


Dokumenty: EESC-2013-07057-00-00-AC-TRA
Główne punkty:
Oprócz dyscypliny fiskalnej, UE i państwa członkowskie muszą jednocześnie opracować wspierające strategie gospodarcze i społeczne na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia jako kluczowe czynniki udanej konsolidacji. Nieufność i napięcia muszą ustąpić miejsca budowaniu wzajemnego zaufania. W związku z tym EKES wzywa europejskich prawodawców kolejnej kadencji do pilnego określenia harmonogramu rozwiązywania najbardziej palących problemów.
W tym celu EKES proponuje:


 • urzeczywistnienie UGW gwarantowane dzięki stabilnej strukturze zarządzania strefą euro i oparte na:

   1. filarze walutowym i finansowym, w tym na realizacji pełnej, kierowanej przez UE unii bankowej, która stworzyłaby paneuropejski rynek kapitałowy, zarazem chroniąc podatników przed podejmowaniem zbyt wysokiego ryzyka i przypadkami niekontrolowanej niewypłacalności;

   2. filarze gospodarczym, by wzmocnić proces decyzyjny w dziedzinie polityki gospodarczej, a przez to wspierać wzrost, zatrudnienie, konkurencyjność i spójność Europy oraz jej poczucie solidarności;

   3. filarze społecznym, by należycie uwzględnić, między innymi, społeczne skutki dostosowań gospodarczych;

   4. filarze politycznym, obejmującym większą rozliczalność i demokratyczną legitymację, prowadzące do wzrostu wiarygodności i zaufania;

 • pilne rozpoczęcie realizacji prawdziwego europejskiego planu na rzecz wzrostu i zatrudnienia, opartego na szerokim programie inwestycyjnym, dającym impuls fiskalny; należy przy tym zapewnić ponowne wyważenie oraz właściwe wdrażanie istniejących instrumentów;

 • ustanowienie harmonogramu i praktycznych uzgodnień dotyczących stworzenia politycznej Europy, w tym dzięki procesowi refleksji nad jej strukturą instytucjonalną w kontekście nowego konwentu europejskiego;

 • zainicjowanie strategii komunikacji i uproszczenia dotyczącej UGW, jako wspólny wysiłek ze strony Komisji, Parlamentu Europejskiego, państw członkowskich i społeczeństwa obywatelskiego.


Kontakt: Alexander Alexandrov

(tel. 00 32 2 546 9805; e-mail: alexander.alexandrov@eesc.europa.eu)


 • Finansowanie przedsiębiorstw / alternatywne mechanizmy podaży (opinia z inicjatywy własnej)


Sprawozdawca: Michael SMYTH (Inne Podmioty – UK)
Dokumenty: ESC-2014-01346-00-00-AC-TRA
Główne punkty:
EKES:


 • uważa, że spadek udzielania kredytów kapitału obrotowego dla MŚP jest chroniczną formą niedoskonałości rynku;

 • zauważa, że do chwili obecnej reakcja ze strony europejskich decydentów politycznych była nieproporcjonalna do wagi problemu;

 • z zadowoleniem przyjmuje propozycje opisane w komunikacie Komisji w sprawie długoterminowego finansowania gospodarki europejskiej i uważa, że z czasem mogą one przyczynić się do powstania zreformowanego i bardziej skutecznego rynku finansowego dla MŚP;

 • przyznaje, że na wdrożenie środków potrzeba czasu; decyzja, co zrobić obecnie i w perspektywie krótkoterminowej, by zwiększyć dostęp MŚP do finansowania, pozostaje wyzwaniem;

 • jest zdania, że jedno uniwersalne rozwiązanie może się nie sprawdzić;

 • wskazuje, że jedną z najbardziej interesujących inicjatyw jest brytyjski program Funding for Lending Scheme (FLS); dała ona nadzwyczaj dobre rezultaty, jeśli chodzi o większe udzielanie kredytów hipotecznych i kredytów dla gospodarstw domowych w Zjednoczonym Królestwie; obecnie inicjatywa ta dotyczy wyłącznie udzielania kredytów MŚP;

 • uważa program FLS za przykład dobrego rozwiązania i zaleca, by EBC poważnie zastanowił się nad wprowadzeniem podobnej inicjatywy w strefie euro;

 • zauważa, że 5 czerwca 2014 r. EBC ogłosił szereg środków wsparcia płynności, by zwiększyć kwoty kredytów dla MŚP; odnotowuje z zadowoleniem, że główna propozycja EBC, tzw. TLTRO (ukierunkowane dłuższe operacje refinansujące, ang. Targeted Longer-Term Refinancing Operations), przypomina program FLS, o którym mowa w niniejszej opinii;

 • popiera inicjatywy mające na celu zniesienie barier utrudniających kredytodawcom ściślejszą ocenę zdolności kredytowej i ryzyka.


Kontakt: Gerald Klec

(tel. 00 32 2 546 9909; e-mail: gerald.klec@eesc.europa.eu)


 • Finansowanie długoterminowe – działania następcze (komunikat)


Sprawozdawca: Michael SMYTH (Inne Podmioty – UK)
Współsprawozdawca: Vincent FARRUGIA (Pracodawcy – MT)
Dokumenty: COM(2014) 168 final

EESC-2014-02476-00-00-AC-TRA


Główne punkty:
EKES:


 • popiera komunikat Komisji i wzywa Komisję, aby doprowadziła do odpowiednich zmian instytucjonalnych i w zakresie polityki na poziomie globalnym i państw członkowskich w kontekście krajowych i międzynarodowych regulacji prawnych, które w dłuższej perspektywie czasowej wpływają na decyzje inwestycyjne;
 • wzywa Komisję do zabiegania o to, by systemy podatkowe traktowały w sposób preferencyjny finansowanie dłużne przedsiębiorstw; należy zachęcać państwa członkowskie do promowania większego wykorzystania kapitału własnego do finansowania inwestycji;
 • wzywa Komisję, aby szybko przystąpiła do wdrażania nowych instrumentów na rzecz długoterminowych inwestycji (takich jak obligacje projektowe w strategii „UE 2020”);

 • uważa, że dokończenie tworzenia unii bankowej ma kluczowe znaczenie;
 • sądzi, że polityka pieniężna powinna dostosowywać się do długoterminowych inwestycji w kategoriach odpowiednich stóp procentowych zarówno dla inwestorów, jak i dla posiadaczy wkładów oszczędnościowych;
 • wnosi o ocenę, czy wykonalne jest opracowanie produktu oszczędnościowego w skali całej UE;
 • apeluje o przezwyciężenie przeszkód utrudniających zrównoważone finansowanie długoterminowe oraz wzywa Komisję do uwzględnienia ich w przyszłych wnioskach dotyczących długoterminowego finansowania; chodzi tu w szczególności o:
 1. zachęcanie inwestorów do przyjęcia dłuższej perspektywy czasowej przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych;
 1. przyczynianie się do powstawania nowych pośredników i nowych instrumentów służących długoterminowym inwestycjom;
 1. dalsze rozwijanie rynków dłużnych i kapitałowych w celu poszerzenia zakresu instrumentów finansowania;
 1. zapewnienie, by przepływ kapitału przez granicę odbywał się w sposób uporządkowany i sprzyjający inwestowaniu w dłuższym okresie;
 1. opracowywanie lepszych analiz systemowych przy kształtowaniu przyszłej polityki regulacyjnej.


Kontakt: Gerald Klec

(tel. 00 32 2 546 9909; e-mail: gerald.klec@eesc.europa.eu)


 • Reforma strukturalna banków UE


Sprawozdawca: Edgardo IOZIA (Pracownicy – IT)
Dokumenty: COM(2014) 43 final – 2014/0020 (COD)

EESC-2014-01791-00-00-AC-TRA


Główne punkty:
EKES uważa, że:


 • reforma strukturalna systemu bankowego jest najistotniejszą inicjatywą ustawodawczą spośród wielu, które podejmowano w odpowiedzi na kryzys finansowy;

 • wniosek zaproponowany przez Komisję jest działaniem uzasadnionym i skutecznym, którego celem jest oddzielenie działalności w zakresie bankowości komercyjnej od działalności inwestycyjnej;

 • nie uwzględniono w należyty sposób wpływu proponowanych przepisów na miejsca pracy;

 • do zapewnienia stabilnego systemu finansowego potrzebne są tzw. cierpliwe finanse, co oznacza zaprzestanie dążenia do krótkoterminowych zysków za wszelką cenę i przyznanie pierwszeństwa wydajności i długoterminowej stabilności;

 • działania w zakresie nadzoru powinny być przedmiotem ścisłej współpracy i koordynacji między EBI a władzami krajowymi, które znają dobrze rynki i które będą odgrywać kluczową rolę w zarządzaniu nowymi zreformowanymi finansami europejskimi.

Zdaniem EKES-u nadszedł czas, by zainicjować w Europie wielki pakt społeczny na rzecz zrównoważonych finansów, w ramach którego wszystkie zainteresowane podmioty uczestniczyłyby w ponownym wytyczeniu celów i opracowaniu instrumentów.


Kontakt: Marie-Laurence Drillon

(tel. 00 32 2 546 83 20; e-mail: marie-laurence.drillon@eesc.europa.eu)


6.STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

 • Europejska polityka imigracyjna i stosunki z państwami trzecimi (opinia rozpoznawcza)


Sprawozdawca: Panagiotis GKOFAS (Inne Podmioty – EL)
Współsprawozdawca: Luis Miguel PARIZA CASTAÑOS (Pracownicy – ES)
Dokumenty: EESC-2014-00873-00-01-AS-TRA
Główne punkty:
EKES uważa, że Europa musi zarządzać imigracją w ramach globalnego podejścia obejmującego zarówno wymiar wewnętrzny, jak i zewnętrzny. Komitet uważa, że sprawami imigracji trzeba zajmować się w trzech wzajemnie powiązanych miejscach: w krajach pochodzenia imigrantów, w krajach tranzytowych i w krajach docelowych.
EKES jest zdania, że w kontekście globalizacji gospodarczej trzeba w kompleksowy sposób podejść do wyzwania, jakim jest mobilność osób. Migracja i mobilność są wzajemnie zależne. Międzynarodowy dialog na te tematy powinien być powiązany z innymi aspektami polityki europejskiej.
Osobno państwa członkowskie UE nie mogą właściwie zarządzać imigracją i azylem. Polityka imigracyjna i azylowa powinna być lepiej skoordynowana z polityką zewnętrzną UE. EKES uważa, że Frontex powinien pełnić rolę europejskiej służby straży granicznej.
Jako że zewnętrzne granice UE są granicami wszystkich państw członkowskich, potrzebna jest większa solidarność. Zdaniem Komitetu Unia Europejska powinna wprowadzić procedury zapewniania pomocy finansowej, operacyjnej i dotyczącej przyjmowania krajom, które mają do czynienia z przepływami migracyjnymi w punktach wjazdu.
W ramach globalnego podejścia do kwestii migracji i mobilności UE powinna zawrzeć więcej umów z krajami trzecimi. Należy zawrzeć nowe partnerstwa na rzecz mobilności i migracji o szerszym zakresie i powinny one stanowić prawnie wiążące umowy międzynarodowe.
Współpraca z krajami pochodzenia, taka jak pomoc finansowa i programy rozwojowe, powinna być oparta na zasadzie „pozytywnej warunkowości” (więcej za więcej). Współpraca z tymi krajami jest konieczna, by umożliwić imigrację pracowników drogami legalnymi i przejrzystymi.
EKES proponuje, by w krajach pochodzenia uruchomić biura UE ds. migracji zarządzane przez Komisję Europejską. Ich zadaniem byłoby zwiększenie obecności UE w tych krajach oraz eliminowanie błędnych informacji rozpowszechnianych przez sieci przestępcze. W celu zwalczania tych zjawisk przestępczości należy wzmocnić współpracę między Fronteksem a Europolem.
Kontakt: Georges-Henry Carrard

(tel. 00 32 2 546 9593; e-mail: GeorgesHenry.Carrard@eesc.europa.eu)


 • Zwiększenie przejrzystości procesu akcesyjnego do UE i włączenie w niego szerszego kręgu zainteresowanych stron (opinia z inicjatywy własnej)


Sprawozdawca: Marina ŠKRABALO (Inne Podmioty – HR)
Dokumenty: EESC-2014-01609-00-00-AS-TRA
Główne punkty:
Omawiana opinia, przygotowywana z inicjatywy chorwackich członków EKES-u, zawiera zalecenia dla instytucji UE mające na celu zwiększenie przejrzystości procesu akcesyjnego krajów kandydujących i potencjalnych krajów kandydujących oraz włączenie w niego szerszego kręgu zainteresowanych stron.
Jednym z najważniejszych zaleceń jest wezwanie Komisji Europejskiej i Rady do tego, by systematycznie ujawniały kluczowe dokumenty związane z negocjacjami akcesyjnymi, by organizacje społeczeństwa obywatelskiego w krajach objętych procesem rozszerzenia i w UE dysponowały wszystkimi informacjami i mogły monitorować ten proces oraz wnosić w niego swój wkład.
W opinii wzywa się również Komisję do zwiększenia puli środków finansowych przeznaczonych na wsparcie organizacji społeczeństwa obywatelskiego w krajach objętych procesem rozszerzenia i na zachęty w zakresie dialogu społecznego w tych krajach, wiążąc go z przyswajaniem dorobku prawnego UE.
Zaleca się, by zobowiązać kraje negocjujące przystąpienie do UE do przyjęcia i wdrożenia przepisów w zakresie publicznego dostępu do informacji oraz organizowania konsultacji publicznych.
Kontakt: Aurélien Juliard

(tel. 00 32 2 546 9969; e-mail: aurelien.juliard@eesc.europa.eu)


 • Plan działania z Hyogo na lata po 2015 r. (komunikat)


Sprawozdawca: Giuseppe Antonio Maria IULIANO (Pracownicy – IT)
Dokumenty: COM(2014) 216 final

EESC-2014-02826-00-00-AS-TRA


Główne punkty:
Zdaniem EKES-u istotne jest przyjęcie przez UE stanowiska w sprawie zmniejszania ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi w świetle zaplanowanego na 2015 r. przeglądu planu działania z Hyogo. Jest to tym bardziej istotne ze względu na fakt, że zbiega się to w czasie z innymi inicjatywami przewidzianymi na okres po 2015 r., które dotyczącą rozwoju (określenie celów zrównoważonego rozwoju po 2015 r.), a także zmiany klimatu. W tym kontekście EKES podkreśla potrzebę zapewnienia większej spójności w trzech wyżej wspomnianych obszarach, zarówno na poziomie UE, jak i na szczeblu międzynarodowym, w tym określenia wspólnych bądź spójnych celów i wskaźników.
EKES jest przekonany, że w zarządzaniu ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi należy poświęcić większą uwagę czynnikom ryzyka i przyczynom leżącym u źródeł klęsk żywiołowych. Są nimi m.in. nieplanowana urbanizacja, niepewność źródeł utrzymania na obszarach wiejskich i erozja ekosystemów. Takie czynniki ludzkie jak przemoc na peryferyjnych obszarach miejskich, brak zarządzania i różne rodzaje konfliktów potęgują klęski żywiołowe. W związku z tym należy te czynniki uwzględnić. W planie działania z Hyogo na lata po 2015 r. należy położyć większy nacisk na „dodatkowe ryzyko” związane z mniejszymi, lecz często występującymi klęskami (takimi jak gwałtowne powodzie, pożary lub osuwiska). Wydarzenia te są odpowiedzialne za znaczną część ofiar śmiertelnych i strat dla gospodarki spowodowanych przez klęski żywiołowe i wywierają największy wpływ na codzienne życie milionów osób i społeczności na całym świecie.
EKES zaleca wspieranie lokalnych koncepcji zarządzania ryzykiem. Koncepcje te powinny nie tylko uwzględniać władze lokalne, lecz również lokalne organizacje społeczeństwa obywatelskiego, partnerów społecznych i te społeczności, które nie są brane pod uwagę. Przedsiębiorstwa i sektor prywatny również powinny odgrywać ważną rolę w zarządzaniu ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi poprzez partnerstwa publiczno-prywatne, odpowiedzialność społeczną przedsiębiorstw, wprowadzanie innowacji i wnoszenie doświadczenia, a także uwzględnianie koncepcji odporności, łagodzenia i przystosowania się w całym procesie produkcji.
EKES uważa, że podejście oparte na ludziach i ich prawach, sprawiedliwym traktowaniu, prawie do ochrony, ale także prawie do zrównoważonego rozwoju, w tym do zrównoważenia środowiskowego, powinno urosnąć do rangi ważnej zasady w planie działania z Hyogo na lata po 2015 r. oraz we wskaźnikach jego monitorowania.
Należy dogłębniej zanalizować gospodarcze i społeczne skutki klęsk żywiołowych, z uwzględnieniem takich kwestii jak ich wpływ na zatrudnienie, warunki pracy, godną pracę, pracodawców, strukturę produkcji czy infrastrukturę produkcyjną.
EKES wzywa państwa członkowskie, które jeszcze nie dostarczyły Komisji w pełni zdezagregowanych danych dotyczących katastrof oraz ich skutków lokalnych, do przekazania tych danych, aby można było dysponować bardziej szczegółowym i precyzyjnym opisem stosownej sytuacji w UE. Mechanizmy wzajemnej analizy należy w perspektywie średniookresowej rozwinąć w kierunku bardziej rygorystycznych systemów odpowiedzialności.
EKES uważa, że UE powinna wprowadzić zalecany minimalny procent finansowania działań mających na celu zmniejszanie ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi w ramach unijnej polityki rozwoju i pomocy humanitarnej.
Kontakt: Magdalena Ruda

(tel. 00 32 2 546 9286; e-mail: magdalena.ruda@eesc.europa.eu)


7.PRZEMIANY W PRZEMYŚLE

 • Unijne ramy jakości na rzecz przewidywania zmian i restrukturyzacji (komunikat)


Sprawozdawca: Joost VAN IERSEL (Pracodawcy – NL)
Współsprawozdawca: Thomas STUDENT (Pracownicy – DE)
Dokumenty: COM(2013) 882 final

EESC-2014-00217-00-00-AC


Główne punkty:
Zdaniem EKES-u przedsiębiorstwa znajdują się w samym centrum procesu restrukturyzacji, dostosowania i przewidywania zmian, co wymaga udziału pracowników i ich przedstawicieli za pośrednictwem rad zakładowych i/lub związków zawodowych. Jest to element społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, którą EKES stanowczo popiera.
Restrukturyzacja i przewidywanie zmian wymagają rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb w przedsiębiorstwach i regionach, niemniej jednak – zważywszy na liczne aspekty przekrojowe – z dużym zadowoleniem należy przyjąć zachętę UE do szerszych partnerstw z pracownikami naukowymi, placówkami badawczymi, władzami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi, a także instytucjami kształcenia i szkolenia na szczeblu regionalnym. To samo dotyczy rozpowszechniania dobrych praktyk. Z tego samego punktu widzenia bardzo przydatne mogą być rady sektorowe ds. zatrudnienia i umiejętności.
EKES popiera wprowadzenie na zasadzie dobrowolności unijnych ram jakości w kształcie proponowanym przez Komisję. Pragnie jednak zwrócić uwagę, że w przyszłości może się okazać pożądana – bez ingerencji w uprawnienia krajowe – podstawa prawna dla szczególnych warunków ramowych dotyczących udziału pracowników.
Kontakt: Alain Colbach

(tel. 00 32 2 546 9170; e-mail: alain.colbach@eesc.europa.eu)
_____________

1 Konsultacja fakultatywna ze strony Komisji i Rady.

EESC-2014-03422-00-00-TCD-TRA (FR/EN) /2


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość