Strona główna

Zleceniodawcą, a reprezentowanym przez zwanym w dalszej części umowy Zleceniobiorcą następującej treści


Pobieranie 20.05 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar20.05 Kb.
Załącznik Nr 2

WZÓR UMOWY

zawarta dnia ……………………….......... pomiędzy:

Szkołą Policealną im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku reprezentowaną przez Dyrektora szkoły mgr Cezarego Piórkowskiego, zwaną w dalszej części umowy Zleceniodawcą,

a

……………………………………………………………………………………………………………. reprezentowanym przez ……………………………………..………………………………………….., zwanym w dalszej części umowy Zleceniobiorcą następującej treści:§ 1

 1. Przedmiotem umowy jest sprawowanie opieki i nadzoru w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Zleceniodawcy.

 2. Zakres bezpieczeństwa i higieny pracy o których mowa w ust. 1 realizowane są zgodnie z przepisami:

  1. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,

  2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1977 r. (Dz. U. Nr 129, poz. 844),

  3. Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 2 września 1997 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 704),

  4. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, i innych obiektów budowlanych i terenów z 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

  5. innymi przepisami prawa.

§ 2 .

 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na rzecz Zleceniodawcy.

 2. Zleceniobiorca oświadcza, że jest uprawniony do świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej umowy.

§ 3 .

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania poniższych świadczeń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy wobec Zleceniodawcy:

  1. przeprowadzania, co najmniej raz w roku kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole,

  2. przeprowadzania terminowych szkoleń wstępnych ogólnych dla wszystkich nowo zatrudnionych pracowników oraz okresowych z zakresu bhp zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz prowadzenie pełnej dokumentacji z tego zakresu,

  3. przeprowadzanie dochodzenia w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sporządzania dokumentacji powypadkowej i statystycznej karty wypadku,

  4. przeprowadzenie dochodzenia i sporządzenie karty wypadku w drodze do pracy i z pracy do domu,

  5. przeprowadzania dochodzenia i sporządzenie dokumentacji – protokołu powypadkowego uczniowskiego,

  6. doradztwa w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

  7. sporządzanie i przedstawianie pracodawcy raz w roku, okresowej analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożenia życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,

  8. na bieżąco informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,

  9. udział w opracowaniu oceny ryzyka zawodowego, instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,

  10. współpraca z organami Inspekcji Sanitarnej, Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz pracownikami szkoły

  11. udział w opracowaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawienie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno – organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

  12. uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych zakładowych komisji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy w tym zapobieganie chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy

  13. wszystkie inne nie wymienione wyżej sprawy wynikające z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 4.


Zleceniobiorca wobec Zleceniodawcy zobowiązuje się do:

 1. Wydawania zaświadczeń o przeprowadzonym szkoleniu z zakresu bhp.

 2. Na żądanie Zleceniodawcy, udostępnić dokumenty oraz złożyć sprawozdanie z realizacji postanowień umowy.

 3. Przekazuje Zleceniodawcy wykaz wykonanych analiz, sprawozdań jako załącznika do wystawionej faktury / rachunku.

§ 5.

Zleceniodawca wobec Zleceniobiorcy zobowiązuje się do:

 1. Niezwłocznego poinformowania Zleceniobiorcy o zatrudnieniu nowych pracowników, oraz o szkoleniach okresowych pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

 2. Niezwłocznego poinformowania Zleceniobiorcy o każdym wypadku w pracy.

 3. Niezwłocznego poinformowania Zleceniobiorcy o każdym wypadku w drodze do pracy i z pracy do domu.

 4. Niezwłocznego poinformowania Zleceniobiorcy o każdym wypadku uczniowskim.

 5. Zapewnia udział w komisji BHP działającej na terenie Zleceniodawcy.

 6. Zapewnia udział przeglądu stanowisk pracy w celu dokonania oceny warunków pracy odnoszącej się do ochrony zdrowia i ryzyka zawodowego.

 7. Udostępnia dokumentację wyników kontroli warunków pracy, w części odnoszącej się do ochrony zdrowia.

 8. Przekazuje informacje o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunkach uciążliwych wraz z aktualnymi wynikami badań i pomiarami tych czynników.

 9. Wykonuje zalecenia Zleceniobiorcy wynikające z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

 10. Wypłaca należne honorarium wynikające z zawartej umowy.

§ 6.

 1. Koszt jednostkowy wstępnego ogólnego szkolenia Zleceniodawcy wynosi w wysokości …………… złotych brutto (słownie: …………………………………………………………).

 2. Koszt jednostkowy okresowego szkolenia pracownika Zleceniodawcy wynosi w wysokości ………….... złotych brutto (słownie: …………………………………………………………).

 3. Koszt jednostkowy okresowego szkolenia pracownika kadry kierowniczej Zleceniodawcy wynosi w wysokości ………….... złotych brutto. (słownie:………………………………..).

 4. Wykonanie innych zadań wymienionych w umowie ustala się ryczałt za jeden miesiąc w wysokości ………… złotych brutto (słownie: ………………………………………………).

 5. Zleceniobiorca obciąża Zleceniodawcę z tytułu wykonanej usługi w następujący sposób:

  1. w przypadku wykonania świadczeń grupowych po wykonaniu usługi,

  2. w przypadku wykonania świadczeń indywidualnych raz w miesiącu na dzień 26.

 6. Zleceniodawca zobowiązuje się do uregulowania należności z tytułu wykonanych świadczeń zdrowotnych w ciągu 14 dni od otrzymania faktury / rachunku przelewem na konto Zleceniobiorcy.

§ 7.

Jeżeli w trakcie wykonywania umowy wystąpią okoliczności, których strony nie mogą przewidzieć przy jej zawieraniu, będzie to podstawa do wystąpienia stron o regeneracje warunków podpisania Aneksu do umowy.

§ 8.

Umowę zawarto na czas określony od dnia 1 kwietnia 2012 r. do dnia 31 marca 2015 roku.

§ 9.


Umowa może być rozwiązana przez strony:

 1. Z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia.

 2. W trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia postanowień umowy.

§ 10.

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 11.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez  obie strony.§ 12.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.                             

Zleceniodawca                                                        Zleceniobiorca©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość